Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje financování sociálních služeb 2008 - 2013 Mgr. Pavla Doubková říjen 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje financování sociálních služeb 2008 - 2013 Mgr. Pavla Doubková říjen 2007."— Transkript prezentace:

1 Zdroje financování sociálních služeb 2008 - 2013 Mgr. Pavla Doubková říjen 2007

2 Zdroje financování sociálních služeb Grantové programy Jihočeského kraje pro rok 2008Grantové programy Jihočeského kraje pro rok 2008 Dotační řízení MPSV ČR pro rok 2008Dotační řízení MPSV ČR pro rok 2008 Finanční prostředky z Evropské unie 2007 až 2013Finanční prostředky z Evropské unie 2007 až 2013

3 Strategické dokumenty JčK Program rozvoje Jihočeského kraje (PRK JčK)Program rozvoje Jihočeského kraje (PRK JčK) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK na obd. 2008 až 2010 (SPRSS JčK)Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK na obd. 2008 až 2010 (SPRSS JčK) Akční plán JčK na rok 2008 (AP PRK)Akční plán JčK na rok 2008 (AP PRK)

4 Program rozvoje JčK 2008 - 2013 Strategická část – prioritní osa 2 je zaměřena mj. na: zajištění dostupných a kvalitních soc. služeb zajištění dostupných a kvalitních soc. služeb transformaci pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a podpora jiného druhu bydlení dle specifických potřeb uživatelů těchto služeb transformaci pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a podpora jiného druhu bydlení dle specifických potřeb uživatelů těchto služeb rozvoj funkční sítě terénních sociálních a zdravotních služeb jako prevence před sociálním vyloučením rozvoj funkční sítě terénních sociálních a zdravotních služeb jako prevence před sociálním vyloučením

5 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK 2008 - 2010 analýza potřeb zjišťovaná mezi poskytovateli, zadavateli a sonda mezi uživatele sociálních služebanalýza potřeb zjišťovaná mezi poskytovateli, zadavateli a sonda mezi uživatele sociálních služeb pracovní skupiny dle cílových skupin (6) – SWOT, opatření, přesahy soc. služeb mezi cíl. skupinamipracovní skupiny dle cílových skupin (6) – SWOT, opatření, přesahy soc. služeb mezi cíl. skupinami návrh strategie dle jednotlivých druhů sociálních služeb (dle zákona o soc. službách)návrh strategie dle jednotlivých druhů sociálních služeb (dle zákona o soc. službách) ekonomická analýzaekonomická analýza

6 Akční plán JčK na rok 2008 Podpora protidrogové politikyPodpora protidrogové politiky Podpora terénních sociálních služebPodpora terénních sociálních služeb Podpora služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchPodpora služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Podpora propagace zdravého životního styluPodpora propagace zdravého životního stylu

7 Podpora služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb. Příspěvek na provoz mateřských centerPříspěvek na provoz mateřských center Podpora svépomocných aktivit zdravotně postižených a seniorůPodpora svépomocných aktivit zdravotně postižených a seniorů Podpora procesu integrace dětí a mladistvých se zdrav. postiženímPodpora procesu integrace dětí a mladistvých se zdrav. postižením Zvyšování povědomosti veřejnosti o sociálních službáchZvyšování povědomosti veřejnosti o sociálních službách Podpora činnosti rodinné mediační službyPodpora činnosti rodinné mediační služby

8 Podpora terénních sociálních služeb Podpora poskytovatelů terénních soc. služeb, registrovaných dle zák. o soc. službáchPodpora poskytovatelů terénních soc. služeb, registrovaných dle zák. o soc. službách Zlepšení dostupnosti a podpora rozvoje terénních sociálních služebZlepšení dostupnosti a podpora rozvoje terénních sociálních služeb Cílem umožnit uživateli zůstat co nejdéle v jeho přirozeném sociálním prostředíCílem umožnit uživateli zůstat co nejdéle v jeho přirozeném sociálním prostředí

9 Dotační řízení MPSV ČR pro rok 2008 Program podpory A – místní či regionální charakter (§ 101, z. č. 108/2006 Sb.)Program podpory A – místní či regionální charakter (§ 101, z. č. 108/2006 Sb.) Program podpory B – celostátní či nadregionální charakter (§ 104, odst. 3, písm. a) z. č. 108/2006 Sb.)Program podpory B – celostátní či nadregionální charakter (§ 104, odst. 3, písm. a) z. č. 108/2006 Sb.)

10 Aktuální situace: 1. 10. 2007 vč. ukončen sběr žádostí o dotaci1. 10. 2007 vč. ukončen sběr žádostí o dotaci formální hodnocení žádostíformální hodnocení žádostí věcné hodnocení žádostívěcné hodnocení žádostí 19. 11. 2007 odeslání souhrnné žádosti na MPSV ČR19. 11. 2007 odeslání souhrnné žádosti na MPSV ČR Do konce prosince 2007 zveřejnění předb. výsledků na www.mpsv.cz (dle metodiky)Do konce prosince 2007 zveřejnění předb. výsledků na www.mpsv.cz (dle metodiky)

11 Nejčastější nedostatky žádostí: Technické problémy (Filler, adresy, souhrn požadavků – opak. se sekce)Technické problémy (Filler, adresy, souhrn požadavků – opak. se sekce) Nejasnosti v metodice (bezdlužnost,.zfo,.fo/.pdf)Nejasnosti v metodice (bezdlužnost,.zfo,.fo/.pdf) Nedostatky u poskytovatelů (neznalost metodiky, výzvy, techn. dovednosti, neužívání návodu /listování, další služby/, bez kontroly formuláře, připojení k emailu např. v „seznamu“ aj.)Nedostatky u poskytovatelů (neznalost metodiky, výzvy, techn. dovednosti, neužívání návodu /listování, další služby/, bez kontroly formuláře, připojení k emailu např. v „seznamu“ aj.)

12 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) slavnostně podepsán 16. 10. 2007slavnostně podepsán 16. 10. 2007 Prováděcí dokument (pracovní verze - říjen 2007)Prováděcí dokument (pracovní verze - říjen 2007) Operační manuály (příručky)Operační manuály (příručky) Program „Benefit“Program „Benefit“

13 Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti Oblasti intervence:  zlepšení přístupu k zaměstnání (rovné podmínky, sladění soukromého a pracovního života)  posílení soc. integrace přistěhovalců  integrace znevýhodněných osob na trh práce (proti diskriminaci aj.)

14 Specifické cíle: Sociální začleňování sociálně vyloučených osobSociální začleňování sociálně vyloučených osob Sociální začleňování příslušníků soc. vyloučených rómských komunitSociální začleňování příslušníků soc. vyloučených rómských komunit Prosazování opatření pro plnění principu rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a soulad prac. a rodinného životaProsazování opatření pro plnění principu rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a soulad prac. a rodinného života Pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením (rovnocenný vstup na trh práce)Pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením (rovnocenný vstup na trh práce)

15 Prováděcí dokument OP LZZ Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitostiPrioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služebOblast podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb

16 Globální cíl: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.

17 Specifické cíle:  Přímá podpora osob soc. vyloučených nebo ohroženým soc. vyloučením  Podpora zajištění dostupnosti a kvality soc. služeb  Podpora oblasti prevence soc. vyloučení a prevence kriminality  Podpora systémových aktivit ve vztahu k zák. o soc. službách, k právním normám a transformaci  Posílení managementu poskytujících nebo podporujícím poskytování soc. služeb

18 Cílové skupiny osob: Osoby se ZPOsoby se ZP Děti, mládež, mladí dospělíDěti, mládež, mladí dospělí Etnické a národnostní menšinyEtnické a národnostní menšiny Imigranti a azylantiImigranti a azylanti Osoby bez přístřešíOsoby bez přístřeší Osoby po ukončení úst., ochr. výchovy a výkonu trestu Oběti trestné činnosti (dom. násilí, obch. s lidmi a komerčně zneužívané) Osoby pečující o osobu blízkou

19 Cílové skupiny organizací: zadavatelé sociálních služebzadavatelé sociálních služeb poskytovatelé sociálních služeb a dalších služeb poskytující služby integraceposkytovatelé sociálních služeb a dalších služeb poskytující služby integrace orgány veřejné správyorgány veřejné správy zaměstnavatelézaměstnavatelé

20 Podporované činnosti: I. Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování (plánování soc. služeb, standardy kvality, profesní vzdělávání poskytovatelů, vzděl. k návratu na trh práce, vzděl. uživatelů a osob pečujících o osobu blízkou)

21 Podporované činnosti: II. Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin (dle zákona o soc. službách) se zaměřením na návrat do společnosti a trh práce)

22 Druhy podporovaných soc. služeb: Azylové domyAzylové domy Domy na půl cestyDomy na půl cesty Nízkoprah. denní centraNízkoprah. denní centra Nízkoprah. denní centra pro děti a mládež (15 – 26 let)Nízkoprah. denní centra pro děti a mládež (15 – 26 let) Intervenční centraIntervenční centra Soc. aktiviz. služby pro rodiny s dětmiSoc. aktiviz. služby pro rodiny s dětmi Terénní programy Sociální rehabilitace Soc. terapeutické dílny Podpora samostatného bydlení Sociální poradenství Soc. aktivizační poradenství pro OZP

23 Podmínky opatření: Návrat uživatele na trh práceNávrat uživatele na trh práce Umožnění přístupu ke službám, kt. umožní vstup na trh práceUmožnění přístupu ke službám, kt. umožní vstup na trh práce Aktivity služby umožní vstup na trh práceAktivity služby umožní vstup na trh práce Aktivity služby umožňující udržení se na trhu práceAktivity služby umožňující udržení se na trhu práce

24 Podpora v rámci sociální ekonomiky Podpora nových podnikatelských aktivit, podmínkou je 30% zaměstnanců ze znevýhodněných cílových skupinPodpora nových podnikatelských aktivit, podmínkou je 30% zaměstnanců ze znevýhodněných cílových skupin  Podnikání OSVČ, pokud patří do této skupiny  Podnikání ve veř. službách, pokud jsou cílovou skupinou znevýhodněné osoby  Podpora „de minimis“ (cca 1 800 tis. Kč/rok)

25 Podporované činnosti: III. Podpora procesů poskytování sociálních služeb, vč. podpory partnerství na místní a regionální úrovni (plánování soc. služeb, zavádění těchto procesů plánování, partnerství subjektů podílejících se na integraci, podpora transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny, zavádění procesu kvality a kontroly poskyt. soc. služeb)

26 Typ a forma podpory: Individuální projekty – systémový a regionální charakter (systémové = nové či efektivnější systémy; specifické = z úrovně krajů, přímé přidělení prostředků, napojeno přímo na veřejné rozpočty)Individuální projekty – systémový a regionální charakter (systémové = nové či efektivnější systémy; specifické = z úrovně krajů, přímé přidělení prostředků, napojeno přímo na veřejné rozpočty) Globální granty – regionální, nadregionální i národní projekty (nevratná fin. pomoc – dotace)Globální granty – regionální, nadregionální i národní projekty (nevratná fin. pomoc – dotace)

27 Fond malých projektů (FMP) Cílem FMP je zpřístupnit cestu Cílem FMP je zpřístupnit cestu k finančním prostředkům z ESF těm subjektům, které nemají dostatečné kapacity k získání a administraci těchto projektů, snahou je zvýšit místní dostupnost soc. služeb a aktivit vedoucích k sociální integraci. k finančním prostředkům z ESF těm subjektům, které nemají dostatečné kapacity k získání a administraci těchto projektů, snahou je zvýšit místní dostupnost soc. služeb a aktivit vedoucích k sociální integraci.

28 Cíle FMP: Zvýšení dostupnosti soc. služeb dle z. č. 108/2006 Sb.Zvýšení dostupnosti soc. služeb dle z. č. 108/2006 Sb. Rozvoj sociálního poradenství (trh práce)Rozvoj sociálního poradenství (trh práce) Zvýšení informovanosti o podpoře aktivit z ESF v oblasti soc. integraceZvýšení informovanosti o podpoře aktivit z ESF v oblasti soc. integrace Zlepšení dostupnosti soc. služeb (rozvoj soc. péče v obcích dle místních potřeb a zvyklostí)Zlepšení dostupnosti soc. služeb (rozvoj soc. péče v obcích dle místních potřeb a zvyklostí) Rozvoj a zkvalitnění činnosti NNO na místní úrovniRozvoj a zkvalitnění činnosti NNO na místní úrovni Rozvoj spolupráce mezi samosprávou, NNO a zaměstnavateliRozvoj spolupráce mezi samosprávou, NNO a zaměstnavateli

29 Příjemci podpory z FMP: NNO (dle délky činnosti, max. počet prac. na plný pr. úvazek či přepočtený za posl. rok – bez dobrovolníků)NNO (dle délky činnosti, max. počet prac. na plný pr. úvazek či přepočtený za posl. rok – bez dobrovolníků) Obce a svazky obcí (dle velikosti)Obce a svazky obcí (dle velikosti) Organizace zřizované obcemi (za podmínek jako u NNO)Organizace zřizované obcemi (za podmínek jako u NNO)

30 Implementační uspořádání: MPSV ČR:  Individuální projekty – vyhlašuje výzvy, přijímá žádosti, hodnotí a schvaluje projekty  Globální granty – vyhlašuje výzvy na národní projekty, zajišťuje hodnocení a výběr projektů na region. Úrovni (realizace ve spolupráci s kraji – povinnost SPRSS a zajišť. potřeb poskytování soc. služeb dle zákona)

31 Financování projektu: 100% financování (20% zálohové platby po podpisu smlouvy) 100% financování (20% zálohové platby po podpisu smlouvy) 85% z ESF85% z ESF 15% ze státního rozpočtu15% ze státního rozpočtu Není nutné předfinancování a spolufinancování ze strany žadatele! Není nutné předfinancování a spolufinancování ze strany žadatele!

32 Děkuji za pozornost Kontakt: tel. 386 720 604 doubkova@kraj-jihocesky.cz


Stáhnout ppt "Zdroje financování sociálních služeb 2008 - 2013 Mgr. Pavla Doubková říjen 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google