Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Balneologický klastr Karlovarského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Balneologický klastr Karlovarského kraje"— Transkript prezentace:

1 Balneologický klastr Karlovarského kraje
Facilitační workshop Pavla Břusková

2 Klastr Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují (Michael Porter)

3 Klastrová iniciativa Klastrová iniciativa je organizované úsilí zvýšit růst a konkurenceschopnost klastrů v regionu za účasti klastrových firem, samosprávy a/nebo výzkumné komunity (Zelená kniha KI 2003) Klastry vytvářejí účinnou komunikační platformu pro klíčové regionální partnery k urychlování realizace strategických kroků. veřejný sektor Triple Helix soukromý sektor akademický sektor

4 Přínosy klastrové iniciativy
Prostřednictvím KI můžeme získat holistický (celostní) pohled na ekonomické kategorie ovlivňující konkurenceschopnost našich regionů a nacházet priority pro řešení regionálního rozvoje podle jeho potřeb: výzkum, vývoj, výroba, inovace, služby malé a střední podniky rozvoj dodavatelských řetězců přímé zahraniční investice infrastruktura, průmyslové nemovitosti lidský kapitál sociální kapitál inteligentní specializace udržitelný rozvoj . KI jsou hnací stroje hospodářské prosperity daného regionu na bázi spolupráce aktérů Triple Helix

5 Synergie regionální klastrové politiky
Balneologický klastr jako pilotní aplikace finanční podpory KVK Grant TA ČR - UTB certifikovaná metodika pro regionální klastrovou politiku Projekt CluStrat - vynořující se obory – pilotní projekt Strategie inteligentní specializace RIS 3

6 Porterův diamant konkurenční výhody
Firemní strategie, struktura a konkurence Lokální souvislosti, které zahrnují strategie a způsoby řízení na podporu inovací. Individuální a firemní cíle, které podporují trvalé investice. Silná konkurence mezi skupinami místních konkurentů. Podmínky faktorů Podmínky poptávky Přítomnost vysoce specializovaných výrobních faktorů, tj. kvalifikované pracovní síly, techniky a infrastruktury přizpůsobené potřebám jednotlivých odvětví, které se průběžně obnovují. Přítomnost sofistikovaných a poptávajících místních zákazníků, které tlačí firmy do inovací a jejichž potřeby přitahují další firmy. Příbuzná & podpůrná odvětví „Kritická míra“ schopných místních dodavatelů, jejichž specializované vstupy (jako jsou komponenty, zařízení a služby) jsou integrujícími podmínkami pro inovace v daném odvětví. Konkurenceschopné místní firmy v odvětvích příbuzných svojí technologií, požadavky na znalosti pracovní síly nebo zákazníky

7 Jak pomáhá spolupráce v klastru posilovat konkurenceschopnost?
společná identifikace bariér rozvoje a stanovení postupu pro jejich odstranění – projekty, aktivity, pracovní týmy vytvoření společné vize a strategických cílů akční plán a realizace společných rozvojových aktivit řízení změn na základě konsenzu a spolupráce v prostředí důvěry realizační síla, zlepšení komunikace, znalost společných potřeb, tvorba společných projektů - urychlení rozvoje, inovační úrovně a konkurenceschopnosti jednotlivých aktérů i celého regionu Žádná jednotlivá firma nemůže těchto cílů dosáhnout sama

8 Struktura klastru

9 Jádro klastru Vysoce specializované firmy ze stejného odvětví
Geografická blízkost Intenzivní interakce těsné vazby mezi dodavatelem a zákazníkem formální a neformální sítě vznik nových firem Silná konkurence, přesto spolupráce (Co-opetition)

10 Specializované podpůrné firmy
Dodavatelé surovin Dodavatelé polotovarů Dodavatelé vybavení a služeb Designéři Logistické firmy Projektanti Výrobci návazných produktů Specialisté v oboru Úzké vazby s firmami v jádru klastru Rivalita a spolupráce

11 Inovační infrastruktura, Regionální rozvojové instituce
Měkká infrastruktura Občanští vůdci Školy, univerzity Vzdělávání v odvětví Inovační infrastruktura, VTP Regionální rozvojové instituce Lektoři/ andělé byznysu Obchodní asociace Profesionální Odbory Je vázaná na obor Podporuje důvěru, interakci, rychlý přenos informací Partnerství státního & soukromého sektoru Úzké vazby prostřednictvím společné vize Výzkum

12 Technická infrastruktura
Specializovaná integrovaná zařízení Státní & soukromá infrastruktura Identifikace mezer, jejich překlenutí, např. rozvod a využití léčebných pramenů dostupnost lázeňských měst ? Silnice Letiště Energie Likvidace odpadu Voda Územní plán Přístavy Komunikace

13 II. blok - Klastrové organizace
Přínosy klastrů Pro firmy: Pro veřejnou správu: Identifikace společných potřeb a tlak na zlepšení Rychlý pohyb nepsaných informací a „přelévání“ Společné rozvojové projekty Úspora nákladů Rozvoj lidských zdrojů Zvýšení inovací v oboru Zlepšení podnikatelského prostředí Přístup na nové trhy Pro VŠ: Znalost potřeb průmyslu Vzdělávání na míru Aplikovaný výzkum Zisk ze společných projektů VaV Transfer technologií Přístup k dalším zdrojům financování Propojení veřejných a soukromých investic Podpora perspektivních odvětví a podnikání Specializace regionu Zatraktivnění regionu pro investory Zvýšení konkurenceschopnosti regionu Vytvoření konkurenční výhody, která se těžko napodobuje II. blok - Klastrové organizace

14 Vznik klastrové iniciativy Počáteční fáze
Řídicí skupina zástupci lídrů oboru Facilitátor Společenská setkání Klastrová organizace – výkonný tým

15 Rozvoj klastrové iniciativy Střední fáze
Představenstvo Prezident 4-5 další Manažer a výkonný tým klastru Adresář Zpravodaj Veletrh Internetové stránky Společenská setkání Dovednosti/Školení

16 Stádium zralosti klastrové iniciativy (18+ měsíců)
Problémy napříč klastry - regionálně Technologické projekty, inovace Představenstvo Prezident 4-5 další Manažer a výkonný tým klastru Zpravodaj, web stránky Databáze, registr Společenská setkání Veletrh, konference Poptávky, zakázky Dovednosti/ vzdělávání Problémy napříč klastry - celostátní Vytvoření skupin s konkrétními zájmy Mezinárodní spolupráce

17 Nastartování procesu klastrové iniciativy - od řízení projektu k institucionalizaci klastru
LIDÉ – nejdůležitější článek celého systému Stakeholdeři - rozhodnutí Facilitátor – analýza, facilitace aktérů Projektový tým – realizace procesů Řídicí skupina - složená z lokálních lídrů v daném sektoru Akvizice zainteresovaných firem do klastru Vznik klastrové organizace Manažer klastru Společná strategie a projekty Iniciativa veřejné sféry Iniciativa soukromé sféry Mechatronika Plzeň – W1

18 Lidé v klastrech FACILIT ÁTOR MANAŽ ER KLASTR U
CO: iniciace spolupráce aktérů triple helix v KI KDO: odborníci, praktici z regionálních institucí, univerzit a konzultačních firem, hospodářských komor, médií a bank JAK: metodika mapování a facilitace klastrů CÍL: připravenost aktérů ke spolupráci v klastrové organizaci MANAŽ ER KLASTR U CO: řízení klastrové organizace KDO: odborníci z klastrového oboru JAK: cyklus řízení klastru (definování vize, mise a cílů; návrh akčního plánu – úkoly, finanční alokace; realizace aktivit; monitoring; evaluace; revize cílů a zpětná vazba stakeholderům) CÍL: konsenzus, neutralita, mobilizace aktérů, řízení změn, dosahování výsledků STAKEHOLDEŘI CO: vytváření podmínek, financo-vání a uplatňování governance klastrů KDO: samospráva, regionální instituce, členové klastru JAK: metodika regionální a národní klastrové politiky, monitoring a měření výkonnosti klastrů, návratnosti vložených investic CÍL: konkurenční výhoda, prosperita TCI 2011, Auckland

19 Facilitace regionálních aktérů
Série workshopů s firmami k seznámení s konceptem klastrů a mobilizaci jejich zájmu o spolupráci, řešení otázek: Kdo jsme ? – vyhodnocení mapování Co budeme dělat ?– vyhodnocení bariér a jejich převedení do strategických cílů – náplň práce klastru Co pro to musíme udělat? Forma právní subjektivity - Rozpočet projektu - Manažer klastru - Zpracování studie proveditelnosti pro rozvoj klastru Kolik nás to bude stát? – dostupné zdroje a přibližná hodnota projektu Kolik musíme zainvestovat? – konsensus o spolufinancování členů Kdo to bude realizovat? – návrh řídicí skupiny, jmenování garantů/pracovní skupiny schválení zakládacích dokumentů (stanovy) schválení manažera klastru (popis práce, financování) dohoda o členských příspěvcích příprava ustavující valné hromady/shromáždění členů

20 Klastrová organizace – hlavní aktivity
Komunikační platforma a networking Databáze, katalogy o členech, exkurze do členských firem, e-zpravodaj, vzájemné poznávání se, neformální akce Rozvoj lidských zdrojů, kvalifikace Specializované akce, transfer know-how o trendech a technologiích, školení, lákání talentů, praxe Spolupráce, inovační projekty, výzkum a vývoj Kooperační inovační projekty, vývoj technologií, inovační služby, patenty, komercializace Marketing a public relations Utváření regionální identity a posilování oborového image, prezentace u významných zákazníků, medializace Internacionalizace Kooperace s evropskými klastry, EU projekty, rozvojová opatření na globálním trhu, export a expanze společný postup při řešení nedostatkových profesí, školení, rekvalifikace, učňovské a střední školství - spolupráce firem a univerzit - utváření regionální identity, posilování oborového image - vytváření důvěry mezi managementem klastru a firem a vzájemná inspirace - spolupráce s evropskými regiony, účast v evropských projektech, přenos best practices

21 V ČR existuje 80 klastrových organizací, další jsou na cestě.
Klastr ENWIWA (odpad) CzechBio ATOMEX Česká peleta Český vědomostní klastr CLUTEX – klastr technické textilie CEVTECH (vodárenské technologie) EKOGEN (životní prostředí) Jihočeský dřevařský klastr CGMC Klastr obecného strojírenství Český pivovarský klastr Regionální potravinářský klastr Czech Stone Cluster Klastr výrobců obalů OMNIPACK Hradecký IT cluster Klastr NUTRIPOL Klastr přesného strojírenství Vysočina Czech IT Cluster NANOMEDIC Český nanotechno-logický klastr Klastr MedChemBio Olomoucký klastr inovací ENERGOKLASTR Water Treatment Alliance Klastr českých nábytkářů CREA Hydro&Energy Network Security Monitoring Cluster Innovation in Transport Plastikářský klastr PLASTR ABC WOOD Moravský letecký klastr Zlínský audiovizuální klastr Národní strojírenský klastr Moravskoslezský dřevařský klastr Moravskoslezský automobilový klastr IT Cluster ENVICRACK (biowaste2energy) HYDROGEN CZ Moravskoslezský energetický klastr KLACR (cestovní ruch) Bezpečnostně technologický klastr Knowledge Management Cluster Klastr sociálních podniků SINEC Klastr Mechatronika

22 Brainstorming ve skupinách
Úkol č. 1 Sepište překážky v rozvoji balneologického sektoru, o kterých víte, a které můžeme společně řešit či ovlivnit. Úkol č. 2 Koho navrhujete do řídicí skupiny? (Kdo tady dnes měl být a nebyl?)


Stáhnout ppt "Balneologický klastr Karlovarského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google