Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIE A MAJETEK Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIE A MAJETEK Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIE A MAJETEK Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Základní ekonomické pojmy Ekonomie ● věda zabývající se podstatou a fungováním hospodářských vztahů Hospodářské vztahy ● vztahy mezi lidmi, firmami, institucemi a státy ● vznikají při výrobě a rozdělování statků

3 Základní ekonomické pojmy Statky ● všechny prostředky, které mohou přinášet užitek nebo uspokojovat něčí potřebu Dělení statků: a)hmotné – různé věci, … b)nehmotné – různá práva, patenty, … c)služby – lékařské, dopravní, …

4 Základní ekonomické pojmy Dělení statků – podle množství výskytu: 1)volné – vyskytují se v takovém množství, že jimi každý může libovolně uspokojovat své potřeby (sluneční záření, vzduch) 2)vázané (vzácné) – jejich množství a dostupnost je omezena, musí se vynakládat větší úsilí na jejich získávání a udržování a musí se šetřit  Se změnou ekologické situace – mění se i statky volné (např. pitná voda, čistý vzduch) – postupně se stávají statkem vzácným a omezeným

5 Základní ekonomické pojmy  Lidské potřeby: ● jsou v podstatě neomezené (na rozdíl od většiny statků) ● člověk chce uspokojovat své potřeby – po uspokojení jedné potřeby vzniká potřeba nová – ale zdroje na uspokojování potřeb jsou omezené ● člověk by měl proto svoje potřeby přehodnotit

6 Majetek ● hmotná i nehmotná věc, která nám patří ● vlastnictví majetku – je jedním z osobních práv člověka a jednou z jeho potřeb  vlastnictví vyjadřuje uznání ostatních, že určitá věc někomu patří – ostatní na ni nemají nárok  právo užívat své vlastnictví je omezeno tím, že vlastník nesmí přitom omezovat práva někoho jiného ● dispoziční právo na majetek  právo s majetkem volně nakládat (disponovat)

7 Druhy vlastnictví 1)Individuální – pouze jeden vlastník: a)osobní – předměty denní potřeby, movitý i nemovitý majetek b)rodinné c)podnikové – výrobní celek, obchodní společnost, poskytovatel služeb (cestovní kancelář) d)obecní – budovy, obecní lesy, parky, ulice, koupaliště, veřejné osvětlení, kanalizace e)krajské

8 Druhy vlastnictví f)družstevní – družstvo = společenství osob, které se dobrovolně sdružily za účelem podnikání (výrobní, zemědělské družstvo) nebo zajištění hospodářských a sociálních potřeb (bytové družstvo) g)státní – stát z tohoto majetku zabezpečuje svůj vlastní chod, obranu, služby (oprava silnic, investice do ekologie)

9 Druhy vlastnictví 2)Kolektivní (spoluvlastnictví více vlastníků): a)podílové – pevně určené vlastnické podíly (podle toho, kolik do společného vlastnictví investoval); z podílu na majetku se odvíjí i podíl na zisku, podíl na správě a řízení majetku a na odpovědnosti b)společné – majetek patří všem vlastníkům společně; typické pro společné jmění manželů

10 Dělení majetku 1)věcný (předmětný) a)movitý – věci, s kterými se dá hýbat (auto, vybavení domácnosti, stroje, …) – vlastní každý člověk b)nemovitý (nemovitosti) – věci, s kterými se nedá hýbat (pozemky, budovy) – nemusí je mít každý člověk 2)nevěcný (nepředmětný) a)majetek nehmotné povahy – např. práva (firemní značka) b)technické postupy (receptura na určitý výrobek)

11 Majetek ● slouží přímo našim potřebám (kolo, kniha, …) ● slouží jako prostředek zisku (obchodní dům, továrna) – později si za zisk obstaráme to, co potřebujeme ● velká část majetku může sloužit obojím způsobem (např. vlastníme dům pro naše bydlení, ale část můžeme i pronajímat pro zisk)

12 Peníze a jejich funkce ● jsou zvláštním druhem majetku – neuspokojují přímo naše potřeby, ale umožňují získat (koupit) jiné zboží, které potřebujeme Funkce peněz: 1)prostředek směny – peníze směňujeme za nějaký statek nebo službu 2)ukazatel ceny zboží – ukazují, jakou má zboží hodnotu, můžeme porovnávat s jiným zbožím 3)platidlo – vyrovnávají dluhy, počítají úroky z bankovních půjček a vkladů

13 Peníze a jejich funkce 4)bohatství (zdroj úspor, funkce majetku) – slouží jako poklad – dnes v podobě bankovních vkladů 5)oběživo – neustále obíhají od kupujícího k prodávajícímu, do banky, odtud jako mzdy k pracovníkům, ti za to něco koupí v obchodě

14 Zdroje zisku 1)lidská práce – míra a kvalita vynaložené práce se může ohodnotit buď bezprostředně (oprava nebo výroba něčeho, potlesk za vystoupení), nebo častěji peněžitým ohodnocením na trhu práce  penězi vyjádříme hodnotu zboží i hodnotu vynaložené práce (pracovní čas, znalosti, dovednosti)  člověk nabízí svou práci zaměstnavateli – odměna v podobě mzdy  mzdou můžeme porovnat různé druhy prací z hlediska společenské potřeby

15 Zdroje zisku 2)podnikatelský zisk – mají lidé, kteří sami podnikají  zisk vzniká, pokud vložené náklady jsou menší než penězi vyjádřený očekávaný výsledek podnikání 3)úrok – peněžní odměna od banky nebo spořitelny za to, že jsme si u nich uložili peníze  výše úroku závisí na druhu vkladu i na době, jak jsou peníze dlouho uložené 4)dar, dědictví, výhra v loterii

16 EKONOMIE A MAJETEK Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: wikipedia.cz Dudák, V. a kol.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2003 Dudák, V.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2004 Dudák, V. a kol.: Seminář ze společenskovědních předmětů pro 2. stupeň ZŠ, SPN Praha 1998


Stáhnout ppt "EKONOMIE A MAJETEK Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google