Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potřeby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potřeby."— Transkript prezentace:

1 Potřeby

2 Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy.

3 - živočichové výraz vztahu adaptace, vnitřní integrita cyklický charakter dočasná vyvíjí se, mění se Libé pocity Nelibé pocity

4 Závisí na: situaci vývojovém stádiu momentálním těl. a duš. stavu
výchově zkušenostech typu osobnosti hodnotové orientaci Individuálních subj. a obj. podmínkách

5 Abraham H. Maslow (1908 – 1970) POTŘEBY
(seberealizace, sebeaktualizace) POTŘ. SEBEÚCTY POTŘ. LÁSKY A SPOL. POTŘEBY BEZPEČÍ A JISTOTY P O T Ř E B Y F Y Z I O L O G I C K É

6 Maslowova charakteristika seberealizace:
Osoba, která se seberalizuje: - realistická, objektivní má správný názor na lidi má výborné vnímání a rozhodnost rozpozná správné – nesprávné obvykle přesně předvídá budoucí události rozumí umění, hudbě, politice, filozofii je pokorná a umí naslouchat je oddaná úkolu, povinnostem, práci je flexibilní, tvořivá, spontánní, odvážná nebojí se dělat chyby vstřícná novým myšlenkám má sebedůvěru a sebeúctu vyrovnaná, vyvážená nezávislá a touží po soukromí může se projevovat nevšímavě, v „myšlenkách vzdáleně“ přátelská, milující, ovládaná víc vnitřními popudy než společností přijímá svět takový jaký je

7 H. Chloubová (1992) duchovní estetické kulturní potřeby - já - ego
společenské soc. potř. existenční psychosoc. potř. existenční – biologické potřeby

8 duchovní, estetické, kulturní: potřeby - já – ego:
(duch., estet., kult.,seberealizace, pohybové, pracovní, zájmy) potřeby - já – ego: (soukromí, vzdělání, pochopení, sebepoznání, sebeocenění, úspěch, svoboda, identita) společenské soc. potř.: (láska,rodina, přátelství, důvěra, komunikace, dominance x submise, péče o druhé) existenční psychosoc. potř.: (bezpečí, jistoty, zdraví, soběstačnosti, ekonom. jistoty, informovanost, mír a klid,řád, struktura, víra, vyhnout se ohrožení) existenční – biologické potřeby: (kyslík, voda, výživa, vyprazdňování, fyz. a duš. aktivita, spánek, odpočinek, teplo, pohodlí, bez bolesti, hygiena, sex. a mateř. potřeby)

9 Henry A. Murray Teorie motivace - index viscerogenních potřeb
- index biogenních potřeb - index psychogenních potřeb Potřeby kladné a záporné

10 Schéma uspokojení potřeb
Potřeba Objektivní příčina Subjektivní zpracování Subjektivní Vztah – emocionální Objektivní hodnotový (podmínky) racionální Motivace (přání, cíle, zájmy) Aktivita (fyzická, duševní) Saturace – frustrace Nová potřeba

11 Tělesné potřeby – základní pocity:
Dýchání Hydratace Výživa Vyprazdňování Aktivita tělesná i duševní Spánek Odpočinek Pohodlí Hygiena Sexuální a mateřské potřeby

12 Psychosociální potřeby – základní pocity:
Zdraví Soběstačnost Informace Vyhnutí se ohrožení Důvěra a naděje Ekonomické a sociální nejistoty Mír, řád, ochrana Osamělost, smutek, zbytečnost Sebeúcta

13 Potřeba v ošetřovatelském procesu
faktory ovlivňující zhodnocení oše péče oše anamnéza POTŘEBA realizace oše diagnóza oše plán intervence

14 Potřeby nemocných Nemocniční prostředí – emocionální vztah
Frustrace – vegetativní projevy – stres – porušení zdraví (fyziologie stresu) adaptivní – maladaptivní chování (agrese, únik)

15 Agresivní techniky Negativismus Projekce Přenos Racionalizace
Kompenzace Identifikace Trestání sama sebe Egocentrismus

16 Únikové techniky Fyzické Verbální Do četby, do filmu, hudby, návyků
Do nemoci Regrese Represe Fixace Rezignace, apatie Sebevražda

17 Priority pro nemocné Zdraví Strach Soběstačnost Spánek
Vyprazdňování stolice Výživa Vyprazdňování moče Potřeby psychosoc., bezpečí Dýchání Intimita Hygiena

18 Nemocný a jeho potřeby Faktory, které modifikují saturaci potřeb:
individualita člověka mezilidské vztahy vývojové stadium člověka okolnosti, za kterých nemoc vzniká

19 Využití poznatků v ošetřovatelské péči
poznání a pochopení sama sebe a svých vlastních potřeb pochopení potřeb druhých hodnocení, priority, plánování teoretické znalosti využití při edukaci

20 Ošetřovatelský proces v péči o dýchání
Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální Poruchy dýchání: frekvence, rytmus, šelesty, pohyby hrudníku, kašel a vykašlávání

21 Ošetřovatelské diagnózy, intervence, očekávané výsledky
Poruchy / změny/ dýchání – dušnost Neschopnost adekvátního dýchání Omezení průchodnosti dýchacích cest Porucha výměny dýchacích plynů Poruchy ventilace plic po přerušení UPV Dušení rizikové faktory Infekce rizikové faktory Snížený srdeční výdej Porucha tkáňové perfuze cíle, intervence

22 Ošetřovatelský proces v péči o vyprazdňování nemocného
Vyprazdňování moče a stolice Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální Poruchy vyprazdňování stolice a moče

23 Ošetřovatelské diagnózy
Zácpa Průjem Inkontinence stolice Bolest akutní Objem tělesných tekutin snížený Poruchy integrity kůže Poruchy výživy Poruchy dýchání Poruchy sebepéče a sebepojetí Nedostatek informací Poruchy vyprazdňování moče Inkontinence moče Retence moče cíle, intervence

24 Ošetřovatelský proces v péči o výživu nemocného
Zásady správné výživy Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální Stav výživy

25 Ošetřovatelská diagnostika
Poruchy výživy Objem tělesných tekutin Poruchy polykání Další: - změny ve vyprazdňování - hybnost, soběstačnost, smyslové vnímání, informace, léčebný režim apod. cíle, intervence

26 Ošetřovatelský proces v péči o spánek a odpočinek nemocného
Zásady spánku a odpočinku Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální Biorytmy Cvičení: uveďte důvody nespavosti

27 Ošetřovatelská diagnostika
Poruchy spánku Únava Riziko úrazu Další: - výkonnost, sebepojetí, výměna plynů, informovanost, strach, úzkost cíle, intervence

28 Ošetřovatelský proces v péči o hygienu nemocného
Hygienické zásady Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální

29 Ošetřovatelská diagnostika
Poruchy sebepéče Poruchy kožní integrity Poruchy sebepojetí Informovanost Další: - termoregulace, infekce, léčebný režim, inkontinence, bolest, hybnost, výkonnost cíle, intervence

30 Ošetřovatelský proces v péči o pohyb a aktivitu nemocného
Význam aktivity Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální

31 Ošetřovatelská diagnostika
Poruchy hybnosti, soběstačnosti, výkonnosti Bolest Riziko úrazu Strach, úzkost Sebepojetí Adaptace nemocného a rodiny Další: - poruchy systémů – imobilita cíle, intervence

32 Ošetřovatelský proces v péči o bolest nemocného
Potřeba bolesti Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální Cvičení: Emoce provázející bolest

33 Ošetřovatelská diagnostika
Bolest Strach, úzkost Soběstačnost, hybnost, spánek, výkonnost Dýchání Chronická: sociální izolace, rodinné vztahy, adaptace, únava, beznaděj, bezmocnost cíle, intervence

34 Ošetřovatelský proces v péči o jistotu a bezpečí nemocného
Potřeba: - vyhnout se ohrožení - ochrana zdraví - důvěra, soběstačnost - informace - mír a klid - naděje a láska

35 Ošetřovatelská diagnostika
Strach Úzkost Beznaděj Bezmocnost Informace Další: adaptace, soběstačnost, hybnost, nespavost, sebepojetí cíle, intervence

36 Ošetřovatelský proces v péči o sebepéči a soběstačnost nemocného
Ošetřovatelská anamnéza - aktivity denního života (potřeby a denní aktivity) Ošetřovatelská diagnostika Rozdíl mezi sebepéčí a soběstačností

37 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Potřeby."

Podobné prezentace


Reklamy Google