Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy a granty EU Oblast životního prostředí. Odkud je možno získat dotaci pro projekt v oblasti životního prostředí? FONDY (SF, FS) PROGRAMY (6.RP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy a granty EU Oblast životního prostředí. Odkud je možno získat dotaci pro projekt v oblasti životního prostředí? FONDY (SF, FS) PROGRAMY (6.RP)"— Transkript prezentace:

1 Programy a granty EU Oblast životního prostředí

2 Odkud je možno získat dotaci pro projekt v oblasti životního prostředí? FONDY (SF, FS) PROGRAMY (6.RP) INICIATIVY (INTERREG) TENDRY, VŘ (Evropská pomoc)

3 Fondy EK: Strukturální fond Fond soudržnostiFond soudržnosti

4 OP se vztahují na celé území ČR s výjimkou Prahy! Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů Operační programy: InfrastrukturaInfrastruktura Průmysl a podnikáníPrůmysl a podnikání Rozvoj lidských zdrojůRozvoj lidských zdrojů Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – OP ZemědělstvíRozvoj venkova a multifunkční zemědělství – OP Zemědělství

5 OP INFRASTRUKTURA Priority programu: 1.modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury státního významu 2.snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí 3.zlepšení dílčích složek ŽP, budování environmentální infrastruktury 4.technická asistence Gesce M. Dopravy (1,2,4) + MŽP (3,4)

6 Priorita č. 3 Opatření: 3.1: Obnova environmentálních funkcí území (operační cíle: prevence a snížení ničivých následků povodní, zvýšení retenční schopnosti krajiny, zvýšení biodiverzity říčních toků a jejich okolí) 3.2: Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství (zlepšení čistoty vodních toků, úrovně kalového hospodářství a zásobování pitnou vodou, zvýšení počtu ekv. obyvatel napojených na vyhovující ČOV) 3.3: Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší (šetrné technologie, snižování emisí, obnovitelné zdroje energie) 3.4: Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží (recyklace odpadů, integrované systémy sběru odpadů, rekultivace a sanace starých skládek a ekologických zátěží).

7 OP Zemědělství Priority: 1.Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesní hospodářství (1.1. Investice do zemědělských podniků, 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing, 1.3. Lesní hospodářství) 2.Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání (2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, 2.2. Odborné vzdělávání, 2.3. Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství) 3.Technická pomoc (výdaje spojené řízením programu a s jednáním monitorovacího výboru, zpracování studií, organizace seminářů).

8 Podíl opatření na finančním plánu 1.1. Investice do zemědělských podniků 1.2. Zpracování zemědělských výrobků marketing 1.3. Lesní hospodářství 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 2.2. Odborné vzdělávání 2.3. Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 3.1. Technická pomoc OP ZEMĚDĚLSTVÍ

9 ROK 2006 LEDEN: Očekává se otevření priority 2.1:LEDEN: Očekává se otevření priority 2.1: Podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů Podopatření je zaměřeno zlepšení technického stavu rybničního fondu a jeho vodohospodářských funkcí. Protipovodňový a krajinotvorný význam. Hráze, meliorace. Jde o projekty nevytvářející významný čistý zisk, podpory bude poskytována ve výši 100 % přijatelných nákladů, z toho bude příspěvek EU 75 % a 25 % z národních zdrojů. V případě odbahnění se poskytne maximální částka do výše 6,67 € (cca 212 Kč) na 1 m 3 vytěženého sedimentu.

10 Popis podopatření Podporu lze poskytnout na: Aobnovu a rekonstrukci rybníků a zemědělských vodních nádrží, B rekonstrukci bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů, C pořízení a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků).

11 Specifické cíle podpory / očekávané účinky obnova funkčnosti rybníků a rybničních systémů, obnova a rekonstrukce těles hrází a funkčních objektů vodních děl, zapojení rybníků, rybničních soustav a malých zemědělských vodních nádrží do biocenter a biokoridorů, zajištění odpovídající akumulace vody v krajině a kvality povrchových vod, zvýšení mobilního objemu vody pro závlahy a energetiku, zlepšení podmínek k rekreaci, pořízení a obnova závlahových zařízení, odvodňovacích zařízení, zlepšení vodního režimu půdy.

12 Kriteria přijatelnosti projektu předpoklady pro dotaci projekt je v souladu s relevantní legislativou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie, projekt musí být realizován na území České republiky, pro celkové odbahnění rybníků a zemědělských vodních nádrží platí podmínka - vrstva sedimentu je vyšší než 40 cm, akumulační funkce rybníků a zemědělských vodních nádrží musí být silně narušena či zcela zrušena (pro podporu uvedenou v bodě A) a B), projekt je odsouhlasen správcem toku pod vodním dílem – body A,B projekt je odsouhlasen správcem toku nad a pod vodním dílem (pro podporu uvedenou v bodě C).

13 Na MZe: i národní program výzkumu a výzkumný program MZe v oblasti ŽP NPV: TÉMATICKÝ PROGRAM 1 - KVALITA ŽIVOTA (TP1) –Dílčí program KRAJINA A SÍDLA BUDOUCNOSTI TÉMATICKÝ PROGRAM 3 - KONKURENCESCHOPNOST PŘI UDRŽITELNÉM ROZVOJI (TP3) –Dílčí program VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ VP (2005 – 2009): I. PODPROGRAM – Zemědělský výzkum II. PODPROGRAM – Ostatní výzkum v agrárním sektoru http://www.nazv.cz/

14 OP Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ): environmentální vzdělávání … horizontální priority OP Průmysl a podnikání (OPPP): opatření na zvýšení energetické účinnosti a úspory energie … viz. programy MPO Ostatní Operační Programy podporující ochranu ŽP

15 Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast ŽP Programy pro výzkum a vývoj (IMPULS, TANDEM) (vyhlášení cca duben – květen) OPP (Operační Program Průmysl a Podnikání) - SF

16 TANDEM Program výzkumu a vývoje „TANDEM“ je zaměřen na podporu programových projektů orientovaného a průmyslového výzkumu a vývoje, jehož výsledky budou prostřednictvím dalšího navazujícího průmyslového výzkumu a vývoje využity v nových výrobcích, technologiích a službách. Cílem programu je: –zlepšení spolupráce průmyslových organizací a výzkumných pracovišť –teoretická a technologická podpora SMEs –zlepšení konkurenceschopnosti budoucích produktů a technologií –podstatné zlepšení transferu výsledků základního výzkumu směrem k průmyslovým aplikacím a následně ke zmenšení rozdílů mezi hospodářskou úrovní České republiky a států Evropské unie.

17 IMPULS je zaměřen na podporu výzkumu a vývoje a je realizovaný: –A) jednotlivými organizacemi, –B) účelovými seskupeními, tj. projektovými týmy sestavenými ze skupin pracovníků (řešitelů) průmyslových organizací a pracovníků výzkumných pracovišť (akademických, vysokoškolských a dalších), přičemž všechny složky musí mít trvalé sídlo v České republice. IMPULS je určen k vyřešení jednoho konkrétního programového projektu výzkumu a vývoje zpravidla až na úroveň ověřeného vzorku, funkčního vzoru, prototypu, poloprovozního, pilotního, nebo ověřovacího zařízení. Cílem programu je: zvýšení výkonnosti výrobních organizací, podpora SMEs, zlepšení konkurenceschopnosti produktů a modernizace technologií, vedoucí ke zmenšení rozdílů mezi hospodářskou úrovní České republiky a států Evropské unie.

18 SF: Operační Program Průmysl a Podnikání Cíle programu: zvyšování hospodářské výkonnosti zachování a rozvoj konkurenceschopného a efektivně vyrábějícího průmyslového potenciálu podpora strukturálních změn průmyslu rozvoj malých a středních podniků, podpora inovačních aktivit v průmyslu výrobní, technická, ekonomická a organizační restrukturalizace podniků, oborů a odvětví odstraňování starých zátěží trvalé snižování nákladů zvyšování efektivnosti využití energií.

19 Podprogramy OPPP START – podpora začínajících podnikatelů KREDIT – zvýhodněné úvěry MARKETING – podpora marketingových aktivit a exportu INOVACE – vývoj a zavádění nových technologií a výrobků - POZASTAVENO ROZVOJ – rozvoj prům podniků (založeno na kvalitním záměru) - POZASTAVENO

20 Podprogramy OPPP PROSPERITA – podpora výzkumu a vývoje a jeho propojení s průmyslem (infrastruktura, vědeckotechnologické parky, podnikatelské inkubátory) ÚSPORY ENERGIE – podpora zavádění technologií s nižší energetickou náročností (nutné snížení emisí CO 2 ) OBNOVITELNÉ ZDROJE – podpora zavádění obnovitelných zdrojů energie (nutné snížení emisí CO 2 ) KLASTRY – tvorba podnikatelských uskupení - klastrů ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA – rozvoj lidských zdrojů – podpora vzdělávacích kapacit v regionech REALITY – nákup a rekonstrukce nemovitostí.

21 Životní prostředí v OP PP Opatření 1.2 (program REALITY) klade důraz na podporu a revitalizaci zdevastovaných ploch a starých průmyslových komplexů, jejichž regenerací dochází k odstranění starých ekologických zátěží a rizik. Projekty v programu Reality jsou z tohoto pohledu šetrné k životnímu prostředí. Pokud se týče opatření 2.2 (program INOVACE) - sekundární pozitivní vliv na ochranu ŽP (možnost podpory při pořizování nové a moderní technologie). Program musí mít neutrální nebo pozitivní vliv na ŽP. program ROZVOJ – podpora snížení emisí a produkce odpadu v rámci hodnotících kritérií Všechny projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a úspory energie mají jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí.

22 www.mpo.cz

23 Při MPO: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Programy podpory MSP, využitelné i v oblasti ŽP; 2005-2006: Aliance Zastoupení

24 ALIANCE Podpora konkurenceschopnosti českých podniků na zahraničních trzích prostřednictvím aktivit aliance Prosazování myšlenky posilování spolupráce SME v zahraničí Aliancí se rozumí seskupení nejméně 3 a nejvýše 25 malých a středních podnikatelů (právnická ososba), jejichž výrobní program se vzájemně doplňuje a kteří mají uzavřenu Dohodu o spolupráci v rámci programu této Aliance.

25 Aliance - Forma a výše podpory Podpory budou poskytovány ve formě dotací na úhradu uznatelných nákladů projektu. Maximální míra dotace uznatelných nákladů je 50%.. Maximální výše dotace: 1,0 mil Kč.

26 ZASTOUPENÍ Cíl: Zvýšení přímých aktivit podnikatelských subjektů v zahraničí podporou zřizování jejich zahraničních obchodních zastoupení pro zvýšení HDP v regionech ČR s nízkým HDP na obyvatele Aktivity příjemce podpory spojené s vývozní činností musí být realizovány mimo region Praha. Zastoupením se rozumí reprezentační kancelář v nečlenské zemi EU vytvořená alespoň třemi malými a středními podnikatelskými subjekty. (Smlouva o pravidlech zastupování v daném teritoriu).

27 Zastoupení - Forma a výše podpory Podpory budou poskytovány ve formě dotací na úhradu uznatelných nákladů projektu. Maximální míra dotace uznatelných nákladů je 50%. Maximální výše dotace: 2,0 mil Kč/rok. – Podpora je poskytována po dobu maximálně 2 let.

28 Fond soudržnosti Podporuje velké investiční projekty v oblasti ŽP a dopravy minimální náklady - 10 milionu Kč financuje 80% celkových nákladů projektu má návaznost na předvstupní nástroj - ISPA vytvořena Celková strategie FS (systém přípravy, organizace a realizace projektů).

29 Strategie v oblasti ŽP Priority: dodávka pitné vody (soulad s WFD 2000/60/ES, zajištění dodávky pitné vody ve velkých, hustě osídlených městech, zvyšování kvality vody) kanalizace a čištění odpadních vod (soulad se směrnicí 91/271/ES; sub-priorita pro rok 2005 jsou malé aglomerace s počtem obyvatel mezi 2 000 a 10 000) hospodaření s pevným komunálním, průmyslovým a nebezpečným odpadem.

30 PROGRAMY Oblast Životního prostředí

31 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy EUREKA COST (základní výzkum) KONTAKT (bilaterální výměny) VÝZKUMNÁ CENTRA (základní i aplikovaný výzkum) – Národní program výzkumu INGO (jaderný výzkum) EUPRO (podpora národní informační infrastruktury)

32 EUREKA Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje Cíl: –podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami –vytvářet podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurence schopnosti evropského průmyslu. Doba řešení projektu: 1 – 4 roky

33 EUREKA v ČR: Cílem programu je trvale posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky a zvyšovat její technologický potenciál podporou evropské spolupráce podniků a výzkumných organizací v oblasti progresivních technologií. Výstupem řešení projektů jsou nové špičkové výrobky, technologie a služby s vysokým stupněm inovace, schopné prosadit se na světovém trhu.

34 Prioritní oblasti: Informační technologie Nové materiály Životní prostředí Biotechnologie a medicínské technologie Robotika a automatizace Komunikační technologie Energetika Doprava Lasery

35 www.msmt.cz

36 Finanční mechanismus EHP/Norska

37 Co to je Finanční mechanismus EHP/Norska příspěvek chudším státům EHP poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech – Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království FM Norska – přidružený bilaterální program se stejným zaměřením.

38 Obecné informace Dohodnuto pro období 2004-2009 Částka určená pro ČR celkem:110,91 mil. Euro: 48,54 miliónů EUR v rámci Dohody o účasti v EHP a 62,37 miliónů EUR podle Dohody o NFM Minimální spoluúčast 15% (grant až 85%) Příjemce: všechny instituce veřejného nebo soukromého sektoru a nevládní organizace zřízené jako právnické osoby v ČR. Národní kontaktní místo pro ČR – Ministerstvo financí – Centrum pro zahraniční pomoc (CR1, CR2) Projekty nesmí nahrazovat stávající aktivity, které jsou podporované z finančních zdrojů ES a dalších finančních zdrojů (SF,…).

39 Typy projektů Individuální projekt Blokový grant Program (skupina projektů)

40 individuální projekt individuální projekt Individuální projekt je ekonomicky nedělitelnou řadou prací, plnících přesnou technickou funkci s jasně identifikovatelnými cíli. Může zahrnovat jeden nebo více sub - projektů. Obecně řeší jedinou problematiku v rámci některé z prioritních oblastí. Obvyklá min. částka podpory 250.000 EUR Doba trvání 2 – 4 roky

41 fond pro menší projekty – pomoc jednotlivcům, organizacím nebo institucím zprostředkovatel BG vybírá sub-projekty a rozhoduje o jejich financování mohou být navrženy na úrovni kraje, oblasti nebo na místní úrovni, nebo cíleně na specifické strategické okruhy zprostředkovatel blokového grantu poskytne zdroje na spolufinancování malých grantů, ze kterých mají užitek koneční příjemci a/nebo koneční příjemci mající užitek z pomoci poskytují své vlastní spolufinancování zprostředkovateli blokového grantu. blokový grant

42 je koordinovaným portfoliem jednotlivých projektů, který je připraven a předložen oprávněným zástupcem partnerství a je zaměřen na společně (prostorově – odvětvově - tématicky) definované cíle. programy určeny pro usnadnění implementace nákladných strategií. skládá se z jednotlivých dílčích projektů, které spojuje společné téma nebo společný cíl navržený na národní, regionální, sub-regionální nebo místní úrovni. zpracován v rámci partnerství, zaměřen na vědu a výzkum program

43 Priority FM EHP a Norska Uchovávání evropského kulturního dědictví Ochrana životního prostředí Rozvoj lidských zdrojů Zdravotnictví a péče o dítě Podpora udržitelného rozvoje Vědecký výzkum a vývoj Pouze FM Norska Implementace Schengenského acquis, posilování justice Technická pomoc

44 Sub-priority Priorita 2. Ochrana životního prostředí: 2.1 Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na podmínky v oblasti ovzduší, vod a půd 2.2 Monitorovací systémy v regionech a následné využívání výsledků monitorování 2.3 Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní a veřejné administrativy 2.4 Odpadové hospodářství - zajištění a řízení na místní úrovni 2.5 Podpora využití biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotného zdroje energie na místní úrovni 2.6 Redukce skleníkových plynů v České republice 2.7 Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů 2.8 Podpora technologií pro snížení zplodin a spotřebu paliv, zvýšení bezpečnosti zejména ve veřejné dopravě.

45 Další důležité programy EU orientované do oblasti ŽP: 6.Rámcový program EU eContent + LIFE (ochrana ohrožených druhů, implementace NATURA 2000, ochrana ŽP: zavádění evropských politik a legislativy v obl. ŽP, technická pomoc třetím zemím).

46 Rámcové Programy 6. RP: Podpora EU V oblasti vědy a výzkumu v různých tématických oblastech

47 6 RP EU (2002 – 2006): 3 hlavní bloky aktivit Integrace Evropského výzkumu/ERA Strukturování ERA Posilování základů ERA, jsou seskupeny do 2 specifických programů (Integrace a posilování ERA, Strukturování ERA) plus zvláštní program pro nukleární výzkum – EURATOM 7 prioritních tématických programů Horizontální aktivity

48 Základní struktura 6RP

49 Oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

50 Téma 1. Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnologie pro zdraví Integrace postgenomického výzkumu – farmakogenomika, diagnostika, genové terapie, etické problémy Porozumění základním biologickým procesům prostřednictvím funkční genomiky – eliminace testů na zvířatech Genomické přístupy k diagnostice a léčbě hlavních chorob, boj s rakovinou, s nemocemi působenými chudobou Pokročilá genomika a její aplikace pro zdraví Boj s hlavními chorobami Ing. Věra JENČOVÁ, PhD.

51 Téma 6. Udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy zavedení principů udržitelného rozvoje integrace environmentálních, ekonomických a sociálních cílů porozumění mechanismům globálních změn  Udržitelné energetické systémy  Udržitelná povrchová doprava  Globální změny a ekosystémy Bc. Zdeňka Šustáková

52 Životní prostředí i částečně v jiných tematických okruzích: T2: Technologie informační společnosti T4: Letecký a kosmický výzkum (GMES: Globální sledování životního prostředí a bezpečnosti) T5: Kvalita a bezpečnost potravin Horizontální priority

53 Průřezové horizotální programy Nové a nastupující Ing. Zd. Kučera, CSc. vědeckotechnologické směry (NEST) Výzkumné aktivity pro MSP Ing. Martin Škarka Podpora mezinárodní spolupráce (INCO)Mgr. Klára Černá Výzkum a inovaceIng. Martin Škarka Lidské zdroje a mobilita Ing. Emil Kraemer, CSc. Výzkumné infrastrukturyIng. Emil Kraemer, CSc. Věda a společnost RNDr. Vl. Albrecht, CSc. Podpora a koordinace nár. politik Vav Ing. Eva Svobodová EUROATOM (výzkum v oblasti nukleární energie) František Klik

54 NÁSTROJE 6 FP: Integrované projekty (IP) Sítě excelence (NoE) Article 169 (běžně se nevyužívá) Specifické cílené výzkumné projekty (STREP) Koordinační akce (CA) Specifické podpůrné akce (SSA) „Nové“ „Staré“

55 7 RP – ve fázi příprav (2007 – 2013) Dne 21.9.2005 schválila EK znění Specifických programů 7. rámcového programu 2007-2013. Texty programů jsou k dispozici na: http://www.cordis.lu/fp7/. http://www.cordis.lu/fp7/ Hlavním rysem 7RP: ZJEDNODUŠENÍ EK rovněž identifikovala 6 potenciálních témat pro Společné technologické iniciativy.

56 4 specifické programy 7RP: Spolupráce - výzkumné činnosti v rámci nadnárodní spolupráce, od projektů a sítí založených na spolupráci po koordinaci výzkumných programů. Nedílnou součástí této akce je mezinárodní spolupráce mezi EU a třetími zeměmi. Priority určeny EK. Myšlenky - zřídí se nezávislá Evropská rada pro výzkum, která by měla podporovat „hraniční výzkum“ řízený výzkumnými pracovníky a prováděný jednotlivými týmy, které si konkurují na evropské úrovni, ve všech vědeckých a technických oblastech, včetně strojírenství, sociálně-ekonomických a humanitních věd. Výzkumníci si sami určí priority. Lidé - činnosti podporující odbornou přípravu a profesní rozvoj výzkumních pracovníků, tzv. akce „Marie Curie“. Kapacity – budou podporovány klíčové aspekty evropského výzkumu a inovačních kapacit: výzkumné infrastruktury; výzkum prováděný ve prospěch SMEs; regionální klastry zaměřené na výzkum; otázky „vědy ve společnosti“; „horizontální“ činnosti v rámci mezinárodní spolupráce…..

57 Program SPOLUPRÁCE bude rozdělen do 9 podprogramů: zdraví; potraviny, zemědělství a biotechnologie; informační a komunikační technologie; nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; energetika; životní prostředí (včetně změny klimatu); doprava (včetně letectví); sociálně-ekonomické a humanitní vědy; bezpečnost a vesmír.

58 Náklady spojené s přípravou projektu do 6 RP: CzechInvest (pouze SME) http://www.czechinvest.cz/web/ Technologické Centrum AVČR http://www.tc.cz/

59 TENDRY – Evropská pomoc http://europa.eu.int/comm/europeai d/tender

60 Programme on Environment in Developing Countries Programme on Tropical Forests and other Forests in Developing Countries Deadline: 22.11. 2005 Reference: call for proposals number EuropeAid/121998/C/G 2 větve:FORESTS and ENVIRONMENT

61 ENVIRONMENT: A.Programme on Environment in Developing Countries A.1.Trade and environment A.2.Multilateral Environmental Agreements A.2.1.Biodiversity A.2.2.Climate Change A.2.3.Desertification

62 FORESTS: B.Programme on Tropical Forests and other Forests in Developing Countries B.1.Forests and Governance B.2.Small-scale and community-based forest enterprises B.3.Forests, Wood and Energy B.4.Sustainable use of forest biodiversity B.5.Forests in economic planning and poverty reduction strategies

63 Financial allocation FORESTS PROGRAME Lot 1:Proposals with a requested EC contribution comprised between EUR 1 000 000 and EUR 3 499 999. An indicative budget of EUR 32 million is earmarked for this lot. Lot 2 :Proposals with a requested EC contribution comprised between EUR 250 000 and EUR 500 000. An indicative budget of EUR 5 million is earmarked for this lot for actions implemented by developing countries' NGOs.

64 Financial allocation ENVIRONMENT PROGRAME The requested EC contribution shall be comprised between EUR 500 000 and EUR 2 499 999 per proposal. Indicative budget: EUR 11 million Pro oba programy: no grant may exceed 80% of the total eligible costs of the action.

65 Závěr Pozor na specifika jednotlivých programů Vždy se informujte u kontaktní osoby, komunikace je nutná Nezbytný živnostenský list pro vědu a výzkum (ČR) Dodržujte požadovaný rozsahu projektu Evaluátor je také jenom člověk!

66 KONTAKT: CROSS CZECH a.s. RNDr. Zuzana Boukalová zuzana.boukalova@crossczech.cz Děkuji za pozornost!!!


Stáhnout ppt "Programy a granty EU Oblast životního prostředí. Odkud je možno získat dotaci pro projekt v oblasti životního prostředí? FONDY (SF, FS) PROGRAMY (6.RP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google