Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _17 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _17 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _17 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: Počátek Francouzské revoluce Anotace: Žáci se seznámí s politickou a hospodářskou situací ve Francii před Velkou francouzskou revolucí, přiblíží si pojmy Bastila, národní shromáždění, Deklarace práv člověka a občana. Materiál byl vytvořen (datum, období): 7. 1. 2012 Ověření ve výuce: 4. 4. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

2

3

4 šlechta poddaní církev Jednotlivé stavy rozlišovalo jejich oblečení, gesta, chování i způsob vyjadřování, ale především jejich odlišná práva (privilegia). Majetek hrál v postavení člověka významnou roli, ale majetný člověk bez urozeného původu znamenal méně než zchudlý šlechtic. VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

5 Poznáte jednotlivé příslušníky stavů? VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

6  (1754 - 1793)  francouzský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1774 – 1792  vnukem Ludvíka XV.  jeho manželkou Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie) Ludvík XVI. VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

7 Král vládne absolutisticky, určuje náboženské vyznání cenzuruje tisk i mluvené slovo, ochraňuje šlechtu a duchovenstvo (první a druhý stav). Královský dvůr stále žije rozmařile navzdory hospodářským problémům, šlechta ani duchovenstvo nemusí platit daně, proto jsou vypisovány nové a nové poplatky pro poddané, např. z komínů, počtu oken,… Symbolem rozmařilosti se stala královna Marie Antoinette VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

8  Na konci 18. st. se Francie dostala do vážných hospodářských problémů.  Z 25 mil. obyvatel tehdejší Francie žilo 20. mil. na venkově, převládají drobná hospodářství (pod 5 akrů, 1 akr = 0,4 ha), další půdu si pronajímají, ale půda je méně úrodná než např. v Anglii, navíc je pronájem příliš drahý -> lidé jsou nespokojeni  Málo průmyslové výroby, jejímu rozvoji brání cechy  Francouzské výrobky jsou drahé doma i v zahraničí.  -> bouří se třetí stav VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

9  Třetí stav = podnikající měšťané, kteří odvádějí do státní pokladny velké daně, ale nemohou se podílet na řízení státu -> hospodářsky pro stát důležití, ale žádná politická moc -> nespokojenost  Do jejich čela: osvícená inteligence -> program: 1. Odstranění hospodářských, daňových a společenských privilegií šlechty a duchovenstva 2. Svobodné podnikání 3. Občanské svobody (projevu, tisku,…) 4. Omezení královského absolutismu 5. Podíl třetího stavu na moci ve státě VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

10  Král byl finanční situací donucen po 175 letech absolutní moci v květnu 1789 svolat generální stavy do Versailles– zástupce šlechty, církve a měšťanů. VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

11  Situace byla vážná, státní pokladna zela prázdnotou a kvůli neúrodě v posledních letech hrozil hladomor. Celá Francie čekala na výsledek jednání, ale duchovenstvo i šlechta odmítly schválit navrhované zdanění těchto dvou stavů.  Král se pokusil jednání rozpustit, ale to třetí stav odmítá. 17. 6. se zástupci třetího stavu s částí šlechty a duchovenstva prohlásili za Národní shromáždění s cílem vypracovat ústavu. VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

12  Po Paříži kolovaly pověsti o tom, že král bude těmto změnám čelit armádou. Vojsko se stáhlo k Versailles, proto lidé vtrhli do zbrojnic a vytvořili národní gardu.  Národní garda = ozbrojená složka Národního shromáždění VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

13  Rozzuření ozbrojení lidé se vydali do Paříže. Symbolem královy moci se stalo obávané vězení Bastila, kam král za své neomezené vlády mohl kohokoli uvrhnout i bez řádného soudu třeba i na doživotí.  14. 7. 1789 za krveprolití tuto zdánlivě nedobytnou pevnost obsadili. VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

14  Přestože v tvrzi tehdy bylo jen 7 vězňů, je tato událost považována za začátek Velké francouzské revoluce. Bastila byla symbolem despocie francouzské monarchie. Její dobytí způsobilo sociální zemětřesení nejen ve Francii, ale i ve zbytku Evropy. Od roku 1880 je 14. červenec ve Francii státní svátek.  Jedním z tehdejších vězňů byl skandály opředený markýz de Sade. VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

15  Podle legendy se traduje, že král Ludvík XVI., když se o dobytí doslechl, prý udiveně zvolal: „Ale to je vzpoura.“ Jeden z dvořanů mu odpověděl: „Ne Sire, to je revoluce!“ VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

16  Po dobytí Bastily jsou zakládány revoluční rady, které berou moc do svých rukou.  Ani markýz de La Fayette, jenž stanul v čele Národní gardy, nedokázal zabránit plenění šlechtických sídel - > selská válka na venkově spočívala v rabování opuštěných zámků (vysoká šlechta prchá ze země) VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

17  V ovzduší radostného očekávání lepší budoucnosti vyhlásilo Národní shromáždění 26. 8. 1789 Deklaraci práv člověka a občana. VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

18 první krok k vytvoření první francouzské ústavy obsahovala sedmnáct bodů byla ovlivněna americkou deklarací nezávislosti 1.Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. Společenské rozdíly se mohou zakládat pouze na prospěšnosti pro celek. 2.Účelem každého politického společenství je zachování přirozených a nezadatelných práv člověka. Tato práva jsou: svoboda, vlastnictví, bezpečnost a právo na odpor proti útlaku. Jak chápete následující body Deklarace? VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

19 3. Princip veškeré svrchovanosti spočívá v podstatě v národě. Žádný sbor, žádný jednotlivec nemůže vykonávat moc, která by z něj nebyla výslovně odvozena. 4. Svoboda spočívá v tom, že každý může činit vše, co neškodí druhému. Proto výkon přirozených práv každého člověka nemá jiných mezí než ty, které zajišťují ostatním členům společnosti užívání týchž práv. Tyto meze mohou být ustanoveny pouze zákonem. … VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

20  Revoluční události zkomplikovaly každodenní život, v Paříži zavládl hlad, přestože v královských sýpkách zůstávalo obilí.  - > pařížské ženy pochodují pro chleba do Versailles - > Národní shromáždění toho využilo a donutilo obklíčením Versailles krále podepsat Deklaraci VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

21  Před revolucí: neomezená vláda fr. krále Ludvíka XVI.  Finanční úpadek státu - > květen 1789 – svolání generálních stavů k řešení situace  Generální stavy – zástupci šlechty, církve a měšťanstva  - > šlechta a církev odmítají zdanění - > měšťanstvo bere moc do svých rukou  14. 7. 1789 – dobyta Bastila - >počátek revoluce  V čele revoluce – Národní shromáždění (zástupci třetího stavu – měšťanstva)  srpen 1789 – Deklarace práv člověka a občana (vzorem Ústava USA) – rovnost občanů před zákonem, zrušení daňových privilegií VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

22 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Mapa Francie http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=mapa+Francie&ex=1#ai:MC900405770|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=mapa+Francie&ex=1#ai:MC900405770| Král na trůnu http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900426380|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900426380|mt:1| Kněz http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kn%C4%9Bz&ex=1#ai:MC900149770|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kn%C4%9Bz&ex=1#ai:MC900149770| Jezdec http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=jezdec&ex=1#ai:MC900332846|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=jezdec&ex=1#ai:MC900332846|mt:1| Zahradník http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=zem%C4%9Bd%C4%9Blec&ex=1#ai:MC900410465|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=zem%C4%9Bd%C4%9Blec&ex=1#ai:MC900410465| Prodavač http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=prodava%C4%8D&ex=1#ai:MC900056436|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=prodava%C4%8D&ex=1#ai:MC900056436| Král http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|mt:1| Královna http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654| Pole s obilím http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=obil%C3%AD&ex=1#ai:MP900185230|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=obil%C3%AD&ex=1#ai:MP900185230| Versailles http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Versailles&ex=1#ai:MP900402683|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Versailles&ex=1#ai:MP900402683| Listina http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=listina&ex=1#ai:MC900234063|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=listina&ex=1#ai:MC900234063|mt:1| Komorník http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=sluha&ex=1#ai:MC900233524|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=sluha&ex=1#ai:MC900233524|mt:1| Kosa http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kosa&ex=1#ai:MC900149817|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kosa&ex=1#ai:MC900149817| Srp http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=srp&ex=1#ai:MC900334878|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=srp&ex=1#ai:MC900334878| Listina s brkem http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=dokument&ex=1#ai:MC900034361|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=dokument&ex=1#ai:MC900034361|mt:1| Chléb http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=chl%C3%A9b&ex=1#ai:MP900402529|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=chl%C3%A9b&ex=1#ai:MP900402529| VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _17 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"

Podobné prezentace


Reklamy Google