Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České právní dějiny Ladislav Vojáček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České právní dějiny Ladislav Vojáček"— Transkript prezentace:

1 České právní dějiny Ladislav Vojáček
Právo

2 Vývoj systému českého práva
1. právo ranného středověku a doby feudální rozdrobenosti v zásadě jednotné obsahem časti privilegia úzce propojené s církví a náboženstvím místní partikularismus /právní obyčeje a panovnické zákony/ 2. právo stavovské monarchie stavovský partikularismus /rozmanité prameny práva/

3 Systém práva stavovské monarchie
Obecné právo: právo zemské zemské desky Partikulární práva: městská práva pozemkově vrchnostenská práva kanonické právo („cizí“) horní právo lenní právo viničné (horenské) právo

4 Prameny práva druhy pramenů práva právní knihy právní obyčeje
normativní právní akty panovnické zákony sněmovní usnesení (kodifikace) jiné obecně závazné akty soudní nálezy s obecnou závazností právní knihy

5 Právo Velké Moravy obyčejové
nepřímé zprávy o právotvorné činnosti panovníka (zákonech) právní památky cizího původu

6 Právní památky 1. Zakon sudnyj ljudem
2. překlad byzantského nomokanonu do staroslověnštiny (Synagogae) 3. Metodějova (Anonymní) homilie 4. z Říma importovaná Collectio canorum 5. penitenciál Zápovědi svatých otců

7 Panovnické zákony Boleslavovy výsady 992 Dekreta Břetislavova 1039
Vratislavova a Soběslavova práva pro pražské Němce (2. pol. 11. a 2. pol. 12. st.) Statuta Konrádova (Statuta ducis Ottonis; konec 12. st.) doplnění a modifikace obyčejových norem církevní vliv často privilegia

8 Zemské právo právní obyčeje + obecné nálezy + sněmovní usnesení
Maiestas Carolina (1355; Codex Carolinus) právní knihy landfrýdy Vladislavská zemská zřízení (1500) Práva a zřízení markrabství Moravského (1545)

9 Právní knihy a) Rožmberská právní kniha (zač. 14. st.)
+ Ordo iudicii terrae + Řád práva zemského + Práva zemská česká (Ondřej z Dubé) O právech, súdiech a dskách země české knihy devatery (Všehrd) b) Tovačovská kniha (konec 15. st.) Drnovská kniha + O právu našem c) Zhořelecká právní kniha

10 Vladislavská zemská zřízení
Zůstání prešpurské (1499) Albrecht Rendl z Oušavy další redakce 1530, 1549, 1564 doplňky: Svatováclavská smlouva (1517) Smlouva o ručnicích Smlouva o hory a kovy O mezích, hranicích, soudu a rozepři mezní

11 Městská práva privilegium + statuty
dolnoněmecké (magdeburské, saské) právo + hornoněmecké (norimberské, švábské) právo Eike von Repkow mateřská práva + dceřinná práva + vrchní práva právní knihy Kniha písaře Jana (Schöppenbuch; 14. st.) kodifikace Knihy práv městských (Brikcí Kouřimský z Liczka, 1534) Koldínův zákoník (Pavel Kristián z Koldína; 1579)

12 Koldínův zákoník uspořádaný a přehledný
využití římskoprávního vzdělání opíral o zemské právo a využíval sněmovních usnesení Krátká summa (1581) v litoměřické oblasti od roku 1610, na Moravě 1697

13 Horní právo horní regál privilegia
Ius regale montanorum (1300 – 1305; Gozzius z Orvieta) jihlavsko-kutnohorské právo jáchymovské (německé) právo (od 16. století) Narovnání o hory a kovy (1534)

14 Lenní právo nejdříve výsluhy (beneficia) léno = dědičnost
přínos k udržení soudržnosti státu feuda intra curtem + feuda extra curtem dvorský soud + dvorské desky hejtmanství lén německých

15 Vybrané instituty středověkého práva
Instituty soukromého práva právní subjektivita, křesťanské manželství a s ním souvisící instituty, rodinný nedíl a s ním souvisící instituty, „vlastnictví“ a další věcná práva; závazky; ručení za závazky; pořizování pro případ smrti Principy a instituty trestního práva některé typické delikty Úprava soudního řízení

16 Právní subjektivita fyzických osob
způsobilost k právům a povinnostem + způsobilost k právním úkonům osobní svoboda, stavovská příslušnost, ženské pohlaví další důvody omezení způsobilosti k právním úkonům: věk, nepříčetnost; snížení cti

17 Křesťanské manželství a s ním souvisící instituty
svátost, monogamie a nerozlučitelnost zvláštní majetková práva žen: věno + obvěnění + jitřní dar nemanželské děti sirotci rodinný nedíl

18 Rodinný nedíl = rodinné majetkové společenství
otcovský, bratrský, strýcovský nedíl vystoupení – pak právo ssutí (retrakt) odúmrť (KČ 1497, MM 1587) spolek (unio, hromada)

19 „Vlastnictví“ a další věcná práva
movitosti a nemovitosti „dědictvie“ dědičné (zpupné), manské (lenní), nesvobodné (emphyteusis) dělené vlastnictví vlastnictví půdy ve městech církevní vlastnictví půdy nesvobodná držba věcná práva k cizím věcem

20 Věcná práva k cizím věcem
právo kobylího pole omezení vlastníků, např. v zájmu efektivního hospodaření s pitnou vodou holé neboli komorní platy

21 Závazky naturální směna (později označovaná frajmark) kupní smlouva
litkup darování (dání, vzdání) zápůjčka – pozdě a málo („nummus non parit nummus“)

22 Ručení za závazky osobní ručení věcné ručení osobní svobodou a ctí
ležení (vyvolávání rukojmí - lání pro dluhy – braní v křesťanech i židech) vězení pro dluhy majetkem rukojemství věcné ručení zástavní držba hypotéka (od 16. století)

23 Pořizování pro případ smrti (kšaftování)
limitující faktory rodinný nedíl právo odúmrti (v KČ 1497, v MM 1587) fingovaný zápis do zemských desek bez místa s místem dědění v městském právu rozvinutější

24 Principy středověkého trestního práva
svémoc – trestání ex offo (delikt výboje a moci) podmínky trestnosti postupně zavinění + trestnost pokusu (někde i úmyslu) + nutná obrana + polehčující a přitěžující okolnosti tresty psání

25 Tresty a trestání zpočátku i kolektivní trestání
symboličnost v trestech prvek odplaty veřejná potupa kruté, často trest smrti druhy trestů podle Koldína: trest smrti, majetkové tresty, ztráta cti, vypovězení a dočasné nebo doživotní vězení

26 Typické delikty delikty proti státu proti náboženství proti majetku
crimen laese Maiestatis, služba proti vlastní zemi, loupež, delikty úředníků a soudců ad. proti náboženství kacířství, rouhání, čarodějnictví, bigamie, znásilnění, kuplířství ad. proti majetku delikt moci, pych, faleš, vzpoura, krádež ad. proti osobní integritě jednotlivce vražda, zabití, ujma na zdraví, urážka na cti ad.

27 Soudní řízení řízení o majetkových a trestních věcech
řízení před českým zemským soudem půhon + líčení pře (přelíčení) + exekuce obžalovací princip + ústní a veřejné iracionální důkazní prostředky boží soudy (ordály) + procesní přísahy + tortura smolné knihy


Stáhnout ppt "České právní dějiny Ladislav Vojáček"

Podobné prezentace


Reklamy Google