Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO

2 „Už staří Římané tvrdili, že právo je nástrojem spravedlnosti a považovali je proto v tomto smyslu za umění rozeznávat, co je rovné a dobré…“ PRÁVO je jedním z nejvýznamnějších prostředků stabilizace sociálních vztahů již od vzniku lidské civilizace je pro společnosti nezbytné – ani nejvyspělejší ze všech společností nemůže žít bez řádu a pravidel….

3 Právo jako normativní systém
V životě si postupně osvojujeme nejrůznější NORMY (etické, náboženské, a dále např. v různých profesních či sportovních oblastech apod.) Pokud však nedostačují normy MRAVNÍ, musí přijít na řadu PRÁVO… PRÁVO = systém pravidel (norem), která mají určitou formu a jsou vydaná i vynutitelná státem.

4 Základní funkce práva Regulace společenských vztahů
Orientace právních subjektů ve složitých společenských vztazích Prevence a řešení mezilidských konfliktů Trestání přestupků Trestání zločinů Vytváření stavu právní jistoty

5 MORÁLKA versus PRÁVO Morálka = sféra lidského chování a jednání pozorovatelná z hlediska etických hodnot Právo = obecný soubor pravidel, která organizují a řídí společnost a jejichž dodržování je vynutitelné státem MORÁLKA PŘEDCHÁZÍ PRÁVU. AVŠAK NENÍ ZLOČINU BEZ ZÁKONA…

6 PŘÍKLADY SPOLEČENSKÝCH NOREM A SANKCÍ
NORMA PŘÍKLAD SANKCE ZA PORUŠENÍ MORÁLNÍ Partnerskou dvojici tvoří jeden muž a jedna žena, nebo dva muži a dvě ženy, ne více (tzv. soužití na hromádce) Opovržení a pomluvy sousedů, rodiny, známých… NÁBOŽENSKÁ Islám zakazuje zobrazovat boha. smrt ETICKÁ Starší podává ruku mladšímu, nadřízený podřízenému Považují vás za „burana“, pokud se chováte jinak… PRÁVNÍ Kdo jiného usmrtí, bude potrestán…. …odnětím svobody na 10 – 15 let (viz Trestní zákon)

7 DĚLENÍ PRÁVA PRÁVO POZITIVNÍ PRÁVO PŘIROZENÉ
Soubor pravidel chování uznaných a ZARUČENÝCH STÁTEM Podle pozitivistů má tak autoritu pouze to právo, které vzniklo předepsaným postupem a má tedy určitou psanou formu PRÁVO PŘIROZENÉ Univerzálně uznané principy chování, které vyplývají z řádu přírody a lidské přirozenosti Existuje NEZÁVISLE na státu! Dle zastánců přirozeného práva jsou určitá přirozená práva dána všem lidem bez rozdílu (Listina zákládních práv a svobod)

8 Historický vývoj vztahu práva pozitivního a přirozeného
ANTIKA logos = souhrn přirozeného práva (je věčný a dán bohy…) Úvahy o státu a právu již u Platona a Aristotela STŘEDOVĚK lidské zákony (= PRÁVO POZITIVNÍ) musí být v souladu s právem PŘIROZENÝM, které je dáno Bohem a projevem jeho vůle

9 Od 19. století hraje prim POZITIVISMUS
Teorie přirozeného práva se dostává ke slovu opět až po II. světové válce, a to v souvislosti se zvěrstvy nacismu, která přirozená práva popírala… (viz Norimberské zákony – 1935)

10 Historický vývoj práva
PRÁVNÍ OBYČEJ – právní pravidlo, které se dlouhodobě (třeba jen ústně) přenáší a které většina společnosti uznává za platné (např. Chammurapiho zákoník – 1686 př.n.l.) Teprve od 18. století vznikají zásadní evropské kodifikace občanského práva (KODIFIKACE = písemné zachycení platných právních předpisů – s tímto výrazem souvisí termín KODEX = zákoník) Jedny z prvních zákoníků: za Napoleona Code civil (1814) nebo německý Občanský zákoník (1896)

11 Vztah práva a morálky 1) Právo jako doplněk morálky (antika)
Všechno lidské jednání je morální, právo je pouze jako doplněk…. 2) Mezi právem a morálkou není žádný vztah Morálka je jen subjektivní záležitostí! Právo prostě nelze odvodit z morálky, protože se prostě lidstvo na společných normách nikdy neshodne 3) Právo je minimem morálky (dnes) Kompromis…

12 Další členění práva PRÁVO OBJEKTIVNÍ PRÁVO SUBJEKTIVNÍ
Je souhrn právních norem jako OBECNĚ závazných pravidel chování stanovených či uznaných státem – představuje právní řád státu PRÁVO SUBJEKTIVNÍ Vzniká jako realizace objektivního práva – rozumí se jím obsah KONKRÉTNÍHO právního vztahu

13 PŘÍKLAD: Objektivní právo určuje, v jakým případech se občan může proti rozhodnutí soudu odvolat – ten se však může rozhodnout, zda práva podat odvolání (= což je subjektivní právo) využije či nikoliv… Tj. subjektivní právo = Mám na něco právo, Já mám na to nárok… X objektivní právo = právní řád

14 PRÁVNÍ ŘÁD Jsou VŠECHNY PRÁVNÍ PŘEDPISY VE STÁTĚ
Je tvořen právními normami, které upravují RŮZNÉ oblasti společenských vztahů… Je uspořádán HIERARCHICKY podle důležitosti a významu jednotlivých právních předpisů (tj. podle právní síly) Nejvyšší právní sílu ve státě má ÚSTAVA x nejnižší právní sílu mají zákony a zákonná opatření….(ostatní předpisy = prováděcí, to jsou například vládní nařízení…)

15 Ve většině států je PRÁVNÍ ŘÁD rozdělen podle povahy na:
PRÁVO VEŘEJNÉ – upravuje právní vztahy mezi STÁTEM jako nositelem moci a OBČANY – projevuje se zde NADŘAZENOST STÁTU vůči ostatním účastníkům právních vztahů (viz trestní právo – soud x obžalovaný) PRÁVO SOUKROMÉ – spočívá na ROVNOSTI účastníků právních vztahů (např. akt sepsání obchodní smlouvy, k čemuž všechny strany přistupují v rovném postavení)

16 Obě tyto skupiny práva se pak dále dělí na jednotlivá PRÁVNÍ ODVĚTVÍ:
PRÁVO ÚSTAVNÍ – určuje základy úpravy pro jiná právní odvětví.. Základ právního řádu PRÁVO OBČANSKÉ - upravuje společenské vztahy soukromé sféry – úprava vztahů majetkového charakteru a ochrany osobnosti PRÁVO TRESTNÍ – předmětem je ochrana nejdůležitějších zájmů a hodnot jednotlivce i společnosti (např.život, zdraví, majetek) proti trestným činům a jejich pachatelům… základem je trestní zákon

17 PRÁVO PRACOVNÍ – upravuje vztahy mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a odbory
PRÁVO RODINNÉ – upravuje manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, jakož i dalšími příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí PRÁVO SPRÁVNÍ – upravuje veřejnou správu – postihuje mimo jiné oblast školství, zdravotnictví, dopravy či zemědělství PRÁVO OBCHODNÍ – upravují především postavení obchodníků a vztahy, do nichž obchodníci vstupují…

18 Platné právní normy dělíme:
PRÁVO HMOTNÉ – obsahuje materiální normy vymezující subjektivní práva a povinnosti (co je dovoleno, zakázáno, oprávněno a jaké sankce jsou stanoveny za poručení norem) PRÁVO PROCESNÍ – stanoví, jakým FORMÁLNÍM způsobem mohou být tato práva a povinnosti uplatněny, resp. vynuceny

19 PŘÍKLAD: Dle zákoníku práce má zaměstnanec nárok na dovolenou (norma hmotného práva), pokud by mu ji však zaměstnavatel nechtěl přiznat, může se jí zaměstnanec domáhat soudní cestou, například podáním žaloby (což je norma procesního práva)

20 Tři hlavní právní systémy =DRUHY PRÁVNÍ KULTURY
1) KONTINENTÁLNÍ Vytvořil se na poč. 19. století, platí v Evropě, ale i v bývalých evropských koloniích – např. Latinská Amerika Základním pramenem práva= ZÁKON Jde o systém tzv. práva PSANÉHO (tj. soud může pouze interpretovat = vykládat to, co je už někde napsané) 2) ANGLOAMERICKÝ Vznikl v Anglii, dnes: VB + USA, dříve zván „common law“ Jde o systém tzv. SOUDCOVSKÉHO PRÁVA – pokud konkrétní situace nemá oporu v zákoně, ZÁKON DOTVOŘÍ SOUDCE) PRÁVNÍ PRECEDENS = akt soudu, kterým se POPRVÉ řeší právem dosud neupravený společenský vztah

21 3) ISLÁMSKÝ TYP úzce spjat s islámským náboženstvím a pravidly islámu
Jediným zákonodárcem je v islámském pojetí bůh a jediným islámským božím právem je právo ŠARIA Formálními prameny islámského božího práva jsou KORÁN a SUNNA (= tradice o výrocích a skutcích proroka MUHAMMADA)

22 PRÁVNÍ NORMA Co je to tedy ta právní norma? PRÁVNÍ NORMA JE obecně závazné pravidlo chování, které má státem uznanou formu a jeho dodržování vynucuje stát sankcí. Právní normy (obvykle jich bývá více než jedna) tvoří PRÁVNÍ PŘEDPIS (například zákon)

23 PŮSOBNOST PRÁVNÍCH NOREM:
VĚCNÁ- tzn. CO (vymezuje okruh právních vztahů, kterých se předpis týká) ČASOVÁ – tzn. KDY (určuje dobu platnosti – např. od kdy do kdy zákon platí, nebo jestli platí na dobu neurčitou apod.) MÍSTNÍ – tzn. KDE (jestli platí v celém státě nebo třeba jen vyhláška v obci …) OSOBNÍ – tzn. KDO (tj. určuje okruh osob, kterých se ta daná právní norma týká – jestli to jsou studenti, řidiči či myslivci nebo třeba my všichni občané ČR)

24 POZOR NA ROZDÍL MEZI: PLATNOST PRÁVNÍ NORMY x ÚČINNOST PRÁVNÍ NORMY
Ad 1) PLATNOST PN: právní norma (např.zákon) je už vydaný, vyhlášen ve Sbírce zákonů, ALE její adresáti se jí JEŠTĚ Neřídí) Ad 2) ÚČINNOST PN: znamená OD KDY je nutné se danou právní normou řídit – pokud to v tom daném zákoně není uvedeno jinak, platí, že účinný je zákon obvykle od 15. dne od zveřejnění ve Sbírce zákonů

25 PRÁVNÍ VZTAH V jakém vztahu je třeba muž ke své manželce? A co je právní vztah a co ne? A co vy, jste v nějakém právním vztahu? Právní vztahy jsou součástí našeho života, aniž si to často uvědomujeme… I obyčejnou koupí knihy vstupujeme alespoň do 2 právních vztahů!!! – 1. je vztah mezi vámi a prodejcem a 2. je vznik vlastnického práva ke knize… 1. vztah je relativní, neboť se týká jen VÁS a PRODEJCE… 2. je vztah absolutní, což znamená, že vůči všem, nejen vůči prodejci, vystupujete jako vlastník té knihy

26 PRÁVNÍ VZTAH JE TEDY SPOLEČENSKÝ VZTAH MEZI DVĚMA A VÍCE SUBJEKTY PRÁVA, KTERÉ VŮČI SOBĚ VYSTUPUJÍ JAKO NOSITELÉ NAVZÁJEM SPJATÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ.

27 SUBJEKT PRÁVNÍHO VZTAHU
= ten, kdo je v právním vztahu povinen nebo oprávněn něco konat či se něčeho zdržet – tedy fyzické či právnické osoby jako nositelé práv a povinností (např. prodejce a kupující) OBJEKT PRÁVNÍHO VZTAHU je jednak CHOVÁNÍ těch subjektů – to je upravováno právním vztahem (např. uzavřením smlouvy), ale také všechny věci, kterých se ten právní vztah týká (např.kniha) OBSAH PRÁVNÍHO VZTAHU je tvořen vzájemnými právy a povinnostmi subjektů (např. povinnost zaplatit cenu, právo převzít knihu za zaplacení atd.)

28 PŘÍKLAD: Společnost Coca Cola (= subjekt, smluvní strana) je majitelem registrované ochranné známky COCA COLA (= objekt). Tuto ochrannou známku jsou oprávněny a současně povinny (= obsah) používat jen ty osoby, které mají se společností Coca Cola smlouvu a tato společnost je k tomuto opravňuje a zavazuje. Pokud chce tedy podnikatel vyrábět Coca Colu, musí mít souhlas od mateřské společnosti a výrobek pak musí současně prodávat vždy pod tímto názvem….

29 FYZICKÁ OSOBA – je každý z nás, je to každý člověk, který má nárok na určitá práva, ale má také určité povinnosti…. PRÁVNICKÁ OSOBA – je umělý právní útvar odvozený od fyzických osob, a to v podobě sdružení osob (např. obchodní společnost) nebo sdružení majetku (nadace)

30 ZPŮSOBILOST FYZ. X PRÁV. OSOB
FYZICKÁ OSOBA (FO) PRÁVNICKÁ OSOBA (PO) VZNIK OSOBY narozením Dnem zápisu do Obchodního rejstříku ZÁNIK OSOBY smrtí Dnem výmazu z Obchodního rejstříku ZPŮSOBILOST K PRÁVŮM A POVINNOSTEM Od narození, nelze omezit! Od vzniku, lze omezit na základě zákona ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM V plné míře od 18 let Od vzniku (zase lze omezit zákonem – např. při konkurzu) TRESTNÍ ODPOVĚDNOST Dovršením 15. roku věku Nemá trestní odpovědnost

31 Ale opět pozor – 2 poznámky k uvedené tabulce:
Způsobilost k právům a povinnostem má i tzv. NASCITURUS = nenarozené dítě, pokud bylo prokazatelně počato a narodí se živé (nenarozené dítě třeba může např. dědit!) A zároveň platí, že ani SMRTÍ vše nekončí – samozřejmě zaniká pracovní vztah, nebo právo zemřelého k jeho majetku, současně ale vzniká vlastnické právo jeho dědicům… Na druhou stranu, některé vztahy přetrvají – např. platí, že dědic je povinen uhradit dluhy zemřelého do výše ceny nabytého dědictví….

32 VÝKLAD + APLIKACE PRÁVA
Smyslem práva = upravovat společenské vztahy.. Aby mohlo právo upravovat tyto vztahy, musí být do značné míry obecné – to ale zpětně vyvolává spory při aplikaci práva, tedy při zjišťování, která právní norma se vztahuje na konkrétní společenský vztah a jaké vyvolává důsledky. APLIKACE PRÁVA = podřazení zjištěných okolností konkrétního případu pod ABSTRAKTNÍ právní předpis. Aplikaci práva uskutečňují státní orgány

33 Aplikační proces má 3 základní části:
1) zjištění skutkového stavu 2) interpretaci právního předpisu 3) použití právní normy na zjištěný skutkový stav Nejsložitější obvykle bývá právě INTERPRETACE, což je VÝKLAD PRÁVNÍHO TEXTU, jehož cílem je objasnit smysl textu právního předpisu s ohledem na jeho následnou aplikaci…. (průšvih s aplikací práva nastal v již zmiňovaném nacistickém Německu – na základě platných zákonů soudy vydávaly rozhodnutí evidentně porušující lidská práva a svobodu jednotlivce…. – proto ve II. polovině 20. století byly zdůrazňovány výkladové metody založené i na obecných principech či hodnotách….)

34 PRÁVNÍ OCHRANA Zajištění právní ochrany je jedním z úkolů současného státu – ten k tomu účelu zřizuje řadu orgánů…. Nejvýznamnější orgány právní ochrany jsou bezesporu SOUDY, jejichž úkolem je rozhodovat spory o právo… Soudní soustavu ČR tvoří ÚSTAVNÍ SOUD ČR A OBECNÉ SOUDY Vertikální dělení = dělení na jednotlivé stupně tzv. instance x horizontální členění se týká jednotlivých větví soudnictví (máme např. občanskoprávní, trestní a správní…)

35 SOUSTAVA SOUDŮ OBECNÉ SOUDY:
NEJVYŠŠÍ SOUD (Brno) VRCHNÍ SOUDY (Praha, Olomouc) KRAJSKÉ SOUDY OBECNÉ SOUDY Mimo hierarchii obecných soudů stojí ÚSTAVNÍ SOUD ČR (Brno)!!!!

36 STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
Státní zastupitelství je součástí moci výkonné, jako orgán státu, který zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení… Soustava státních zastupitelství a obecných soudů ČR: NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ (Brno) VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ (Praha, Ol) KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

37 PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKACIE – je výkon povolání, jehož obsahem je poskytování právních služeb jiným osobám ADVOKÁT: je fyzická osoba, která je členem České advokátní komory Má ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo a nezbytnou praxi Poskytuje právní služby soustavně a za úplatu (zastupování před soudy, obhajoba v trestních věcech, sepisování listin, udělování porad, zpracování právních rozborů)

38 NOTÁŘSKÁ ČINNOST: je sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám Notářskou činnost upravuje především Notářský řád NOTÁŘ: Fyzická osoba, která je členem Notářské komory ČR Má ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo a nezbytnou praxi Může poskytovat právní porady, zastupování zejména v jednání s FO a PO i se státem Dělá hlavně dědické řízení, ověřuje např. diplomy nebo sepisuje listiny (např. když chci zastavit dům)

39 DALŠÍ PRÁVNÍ SLUŽBY DAŇOVÝ PORADCE: EXEKUTOR:
Poskytuje právní služby a finančně – ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, a dále ve věcech, které s daněmi přímo souvisí EXEKUTOR: Soukromá osoba, která je pověřena státem vymáhat za úplatu povinnosti stanovené v rozhodnutí soudu Provádí exekuce majetku tak, aby dosáhl co nejefektivnějšího uspokojení pohledávky oprávněného i nákladů exekuce


Stáhnout ppt "PRÁVO."

Podobné prezentace


Reklamy Google