Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový Občanský zákoník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový Občanský zákoník."— Transkript prezentace:

1 Nový Občanský zákoník

2 zákon č. 89/2012 Sb. – účinnost od 1.1.2014
ke změnám tohoto typu dochází jednou za 100 let největší změna v českém právním řádu od roku 1989, která zasáhne každého člověka kodex vznikal 13 let obsahuje paragrafů řídí se jím všechna soukromá práva a povinnosti osob, nejsou-li upraveny ve zvláštních právních předpisech přejímá řadu pravidel obsažených dosud v jiných právních předpisech

3 dříve OZ přesně popisoval, co se smí a nesmí a bylo možné se od něho v určitých směrech odchýlit
nově - obrácený postup výhoda starého zákona – množství soudních rozhodnutí nejasné pojmy – příklad dlouhodobý smluvní vztah rozhodování justice dříve – hlavně podle zákonných norem nyní – podle zákonných norem, zásad OZ, dle principu spravedlnosti, v souladu s dobrými mravy, výsledky právní nauky a rozhodovací praxe nikomu nebude odepřena spravedlnost jen proto, že neexistuje norma

4 Nové předpisy, které navazují na OZ
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva – č. 303/2013 Sb. zákon, kterým se mění občanský soudní řád – č. 293/2013 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech – č. 90/2012 Sb. zákon o mezinárodním právu soukromém – č. 91/2012 Sb. zákon o katastru nemovitostí – č. 256/2013 Sb. zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob – č. 304/2013 Sb. daňové předpisy zákon o nesporných řízeních (o zvláštních řízeních soudních – příklad rozvod manželství) zákon o veřejných prospěšných společnostech zákon o řízení před rozhodčími komisemi zákon o službách - č. 67/2013 Sb. (upravuje některé otázky související s byty)

5 Mimo OZ zůstávají tyto právní předpisy
zákoník práce zákon o kolektivním vyjednávání zákon o registrovaném partnerství

6 OZ zrušil 238 právních předpisů, např. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Zákon o bytech č. 72/1994 Sb. Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. Vyhlášku o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění č. 440/2001 Sb.

7 Členění OZ část první – Obecná část Hlavy – Předmět úpravy a základní zásady Osoby Zastoupení (prokura, opatrovnictví) Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti (neplatnost právního jednání, promlčení, prekluze) část druhá – Rodinné právo Hlavy - Manželství Příbuzenství a švagrovství Poručenství a jiné formy péče o dítě

8 část třetí – Absolutní majetková práva
Hlavy - Všeobecná ustanovení Věcná práva Dědické právo část čtvrtá -Relativní majetková práva Hlavy - Všeobecná ustanovení o závazcích Závazky z právních jednání Závazky z deliktů Závazky z jiných právních důvodů část pátá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

9 Zásady OZ autonomie vůle – nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si strany ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona rozšíření smluvní volnosti jde ruku v ruce s odpovědností za jednání, nutnost být bdělým při jednání a ochraně vlastních práv nikdo se nesmí dovolávat slov zákona proti jeho smyslu a proti hodnotám, které chrání nikomu se nesmí bezdůvodně škodit dodržovat smlouvy

10 dát každému co mu patří ochrana dobré víry každý má právo očekávat od jiných, že se budou chovat jako lidé s rozumem průměrného člověka zásada běžné opatrnosti, nikoliv přehnané úzkosti ochrana důstojnosti a svobody člověka a jeho přirozeného práva „brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých“ takovým způsobem, jenž nezpůsobí bezdůvodně újmu druhých

11 zákaz zjevného zneužití práva
není zakotveno rovné postavení účastníků (ochrana slabší strany) nezávislost na veřejném právu ústup od formální požadavku písemné formy na právní jednání je třeba hledět spíš jako na platné než na neplatné

12 Právní zastoupení smluvní zastoupení, dříve zastoupení na základě plné moci zákonné zastoupení, vzniká přímo ze zákona opatrovnictví, na základě rozhodnutí soudu Promlčení délka promlčecí doby – 3 roky lze sjednat individuální délku promlčecí doby – let promlčecí doba u náhrady škody – 3 roky od doby, kdy se o škodě dozvěděl, nejpozději pak 10 let úmyslná škoda – prodloužení lhůty z 10 na 15 let

13 Předběžné prohlášení každý si může určit do budoucna, jak si představuje, že by měly být spravovány jeho záležitosti, kdo b y měl být jeho opatrovníkem Nesouhlas s pitvou OZ předpokládá nesouhlas s pitvou nebo použitím těla po smrti

14 Rodinné právo bylo upraveno v zákoně o rodině, který je zrušen navrací se některé instituty z minulosti – např. osvojení zletilého zavádí nové instituty – např. rodinný závod, poručenství má více chránit děti, slabší a znevýhodněné

15 Manželství manželství je trvalý svazek muže a ženy, účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná pomoc a podpora vznik manželství – možnost volby mezi civilním a církevním sňatkem povinnosti a práva manželů právo manžela na informaci o příjmech, stavu jmění a o stávajících i uvažovaných pracovních, studijních činnostech druhého manžela; povinnost brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte při volbě pracovních a dalších činností agresivní manžel může být vykázán z bytu až na půl roku

16 Otcovství otcovství je založeno zákonnou domněnkou, že otcem dítěte je manžel, narodí-li se dítě za trvání manželství nebo do 300 dnů po jeho zániku; v případě, kdy se dítě narodí z umělého oplodnění, se za otce považuje muž, která dal k oplodnění souhlas; souhlasným prohlášením matky a muže, který prohlásí, že je otcem dítěte; rozhodnutím soudu popření otcovství prodloužení lhůty k popření otcovství – manžel může u soudu popřít otcovství do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, nejdéle do 6 let od narození dítěte

17 Osvojení lze osvojit zletilého i nezletilého právo osvojence seznámit se s obsahem spisu po nabytí svéprávnosti osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého

18 Rodiče a děti právo dítěte stýkat se s druhým rodičem, pokud soud styk neomezí nebo nezakáže povinnost rodičů si vzájemně sdělovat informace o dítěti povinnost rodičů pečovat a spravovat i jmění dítěte při koupi nemovitosti, nabytí či odmítnutí dědictví, přijetí či odmítnutí velkého daru, apod. u dítěte je třeba souhlas soudu

19 Rozvod svěření dítěte do péče po rozvodu jednomu z rodičů oběma rodičům společně oběma rodičům střídavě styk s osobou blízkou – pokud má dítě dlouhodobý citový vztah k osobě příbuzné či společensky blízké, nastupuje právo domáhat se u soudu styku rozvedený manžel, který má opustit byt, má právo v něm bydlet, dokud mu druhý nezajistí náhradní bydlení

20 Vyživovací povinnost mezi manžely mezi rodiči a dětmi mezi rozvedenými manžely mezi potomky a předky výživné a úhrada některých nákladů neprovdané těhotné ženě nebo matce odbytné – jednorázová částka, která může nahradit výživné mezi manžely kdo zatají příjmy u soudu při jednání o alimentech, může soud vyměřit výživné z cca 85 tis. měsíčně

21 Poručenství poručník je jmenován soudem, pokud dítě nemá rodiče Pěstounství je osobní péče o dítě třetí osobou, nedochází k přijetí cizího dítěte za své jako u osvojení na dobu určitou i neurčitou Opatrovnictví pro správu jmění dítěte kolizní opatrovnictví – opatrovníka jmenuje soud, hrozí-li střet zájmu dítěte a jiné osoby z jiného důležitého důvodu

22 Svéprávnost pojem „způsobilost k právním úkonům„ se nahrazuje pojmem „svéprávnost“ plně svéprávným se člověk stává zletilostí, tj. dovršením 18 roku věku nelze již úplně zbavit osoby svéprávnosti, pouze ji soudně na určitý čas z vážných důvodů omezit – max. na tři roky nový institut – nápomoc při rozhodování může dojít k zastoupení členem rodiny pokud by soud nerozhodl ve lhůtě 3 let, ruší se omezení svéprávnost a člověk se stane plně svéprávným

23 Rodinný závod pracují zde členové rodiny je ve vlastnictví některé z těchto osob o zásadních otázkách rozhodují všichni členové rodiny bez zřetele na vlastnictví Bydlení manželů pokud manželé s dětmi bydlí v bytě, s kterým má právo nakládat jen jeden, nesmí bez písemného souhlasu druhého, byt prodat nebo k němu zřídit právo neslučitelné s bydlením rodiny

24 Manželské majetkové právo
společné jmění manželů – 3 režimy zákonný – nejrozšířenější; vše, co manželé jednotlivě či společně nabyli během manželství mimo to, co slouží osobní potřebě jednoho, co jeden dostal darem, dědictvím, co získal jako náhradu nemajetkové újmy a to co získal po zničení svého výhradního vlastnictví smluvní – ve smlouvě mohou být jakákoliv ujednání týkající se jakékoliv věci založený na rozhodnutí soudu – soud ze závažných důvodů jmění zúží či zruší veřejný seznam smluv a rozhodnutí o modifikaci manželského majetkového režimu; smlouva se na seznam zařazuje, pokud to bylo dojednáno ve smlouvě nebo na žádost obou manželů v rejstříku se zapíší rozhodnutí zaslaná soudem

25 zveřejněním v rejstříku se smlouva stává účinnou vůči třetím osobám
se společnými věcmi musí manželé nakládat společně nebo musí mít od druhého souhlas (např. nakládání s lednicí …….) vybavení domácnosti – zajišťuje se tím základní potřeby rodiny (pračka, lednička….) manžel, který je vlastníkem takové věci, ztrácí právo s ní nakládat bez souhlasu druhého exekuce manželů – exekutoři mohou vymáhat dluh ze společného jmění manželů i jestliže vznikl před manželstvím

26 Dědické právo nová koncepce posiluje zůstavitelovu volnost při rozhodování o majetku pro případ smrti návrat tradičních institutů dědického práva pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele dědictví je konkrétní část pozůstalosti, která přejde na konkrétního dědice dědic – může jím být fyzická i právnická osoba

27 Dědické tituly závěť sepsaná před zůstává v platnosti namísto formy se preferuje výklad tak, aby bylo vyhověno vůli zůstavitele typy závěti – napsaná vlastní rukou napsaná na počítači ve formě notářského zápisu privilegovaná s úlevami zůstavitel může závěť kdykoliv změnit z důvodu ochrany nemocného se považuje za neplatnou závěť, kde hospitalizovaný člověk odkazuje majetek zařízení, ve kterém je hospitalizován, pokud není závěť sepsaná formou notářského zápisu.

28 dědická smlouva – nový institut sepsaný u notáře
nemůže se týkat celé pozůstalosti, jedna čtvrtina musí zůstat volná dědění ze zákona - okruh dědiců se rozděluje do dědických skupin – rozšíření ze 4 na 6 skupin

29 Doložky dovětek – zůstavitel může stanovit odkazníku nebo dědici podmínku, čas nebo příkaz, jimiž podmíní nabytí odkazu nebo dědictví podmínky příkazy určení času pokud dědic doložku nesplní, nedědí na splnění podmínek dohlíží zákonní dědicové, kteří k tomu mají motivaci nebo zůstavitelem určený vykonavatel závěti odkaz – významná novinka, zůstavitel nařizuje dědici, aby určité osobě, tzv. odkazníkovi, vydal určitou věc z dědictví odkázat nelze celý majetek odkazník není účastník dědického řízení a nepřechází na něho dluhy

30 neopominutelný dědic – osoba, která má nárok na tzv
neopominutelný dědic – osoba, která má nárok na tzv. povinný díl stanovený zákonem pouze děti a pro případ, že děti nedědí, jejich děti povinný díl pro nezletilé činí ¾ podílu a pro zletilé činí ¼ podílu vydědění jen ze zákonných důvodů zřeknutí se dědického práva nově se může dědic zřeknout dědictví ještě před smrtí zůstavitele odmítnutí dědictví po smrti zůstavitele dědic odmítne dědictví, do 1 měsíce od vyrozumění notáře vzdání se dědictví nově dědic, který dědictví neodmítne, se ho může vzdát před soudem ve prospěch druhého či více dědiců dědické nástupnictví – možnost zůstavitele povolat náhradního dědice pro případ, že se původní dědic nedožije dědictví nebo ho z nějakého důvodu nenabude

31 odúmrť – není-li žádný dědic, připadá dědictví státu
dědická nezpůsobilost – z dědického práva jsou vyloučeny osoby, které se dopustily činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předkovi, potomkovi či manželovi a osoby, které se dopustily vůči zůstaviteli domácího násilí a rodič, který byl zbaven rodičovské odpovědnosti odpovědnost za dluhy zůstavitele – povinnost splatit dluhy v plném rozsahu výhrada soupisu – je to možnost, jak se zprostit povinnosti platit dluhy v plném rozsahu (platí se jen do výše dědictví) dědic musí sepsat veškeré jmění zůstavitele a učinit výhradu soupisu pokud zůstavitel zemřel před , použije se pro dědění stará právní úprava

32 Bydlení nájemní vztahy k bytům i nemovitostem, uzavřené před , se řídí novým občanským zákoníkem, ale práva a povinnosti vzniklé před se budou posuzovat podle starých předpisů

33 Nájemní smlouva jestliže nájemce bydlí nejméně 3 roky „v dobré víře“ v bytě, ale nemá nájemní smlouvu, jedná se o faktický nájem a majitel s ním musí jednat jako by smlouvu měl nájemce může přijímat do své domácnosti další členy bez souhlasu pronajímatele nájemce má právo chovat v bytě zvíře a pronajímatel mu to nemůže zakázat není třeba souhlas pronajímatele s podnájmem kauce – až 6ti násobek měsíčního nájmu nájemcem může být pouze fyzická osoba výslovný zákaz smluvní pokuty v nájemní smlouvě opustí-li nájemce byt způsobem, že nájem lze považovat za skončený, má se byt za předaný

34 Výpověď z nájmu právo pronajímatele dát nájemci okamžitou výpověď, když nezaplatí nájem a poplatky za služby za 3 měsíce nebo vážně poškodil byt výpověď nájmu z bytu na dobu neurčitou může dát nájemce kdykoliv, pronajímatel pouze ze zákonných důvodů, tj. hrubé porušení povinnosti ze strany nájemce, neplacení nájemného, když je nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin proti pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo proti majetku v tomto domě výpověď může pronajímatel též dát, pokud potřebuje zajistit bydlení pro sebe nebo své blízké pronajímatel nebude muset zajišťovat bytové náhrady při skončení nájmu

35 pronajímatel nebude muset žádat soud o předchozí přivolení k výpovědi, musí však poučit nájemce o jeho právu vznést námitky a navrhnout přezkoumání soudem výpověď nájmu z bytu na dobu určitou – pouze pokud si to strany ve smlouvě dojednaly nebo když se změní okolnosti oproti době uzavření smlouvy tak, že na nájemci nelze požadovat, aby v nájmu pokračoval pokud nájemce pokračuje v užívání bytu i po skončení nájmu, pronajímatel musí do 3 měsíců vyzvat nájemce, aby se odstěhoval, pokud tak neučiní, platí, že nájem je znovu ujednaný na stejně dlouhou dobu, maximálně na 2 roky

36 Smrt nájemce pozůstalí členové domácnosti, kteří v bytě žili s nájemcem ke dni smrti a nemají vlastní byt, se stanou (pokud chtějí) jeho nájemci manžel, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě, vnuk – u těchto osob je přechod automatický, jinak je třeba souhlasu pronajímatele pokud nejsou členové domácnosti, přechází nájem na dědice, těm může pronajímatel vypovědět nájem bez uvedení důvodu s 2 měsíční výpovědní lhůtou do 3 měsíců od doby, kdy se o smrti nájemce dozví pronajímatel může byt vyklidit, pokud není nájemcův dědic známý do 6 měsíců po smrti, vyklizením bytu nájem zaniká

37 Výše nájemného jednostranně lze nájemné zvyšovat až do tržní výše, nejvýše o 20 % za poslední 3 roky když pronajímatel např. zateplí dům, zřídí výtah, zvýší nájemné; pokud s tím souhlasí 2/3 bytů, zvýší se o 10 % z vynaložených nákladů ročně, když k dohodě nedojde, zvýší se maximálně o 3,5 % právo nájemce žádat o snížení nájemného při poklesu tržní ceny bytu když se strany nedohodnou na zvýšení nebo snížení nájemného, obrátí se na soud

38 Výměnek znovu zavedený institut smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci v souvislosti s převodem nemovitosti vymiňuje pro sebe či třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určenou ve smlouvě pokud by nabyvatel nemohl sám poskytovat tyto dohodnuté věci, např. pro nemoc, může soud přeměnit výměnek na peněžitý důchod výměnek jako povinnost, pokud je zapsán v katastru nemovitostí, přechází i na další nabyvatele nemovitosti

39 Společenství vlastníků jednotek
společenství vzniká, je-li v bytovém domě více než 5 bytů, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví různých vlastníků nově lze založit i při menším počtu bytů, pokud to chtějí všichni vlastníci zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty – stanoví zásady a pravidla pro vyúčtování všech služeb a dodávek, které poskytuje uživatelům jednotlivých bytů vlastník domu; platí pro domy v soukromém vlastnictví, domy státní a obecní, domy bytových družstev a domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek novela vyhlášky č. 372/2001 Sb. – stanoví pravidla pro zúčtování nákladů na teplo pro vytápění a dodávky teplé vody tato vyhláška je závazná jen tehdy, jestliže se vlastník s uživateli nedomluví na odchylných pravidlech

40 Smluvní právo sjednocení úpravy jednotlivých smluvních typů do jednoho právního předpisu nový občanský zákoník se použije na smlouvy uzavřené po zásada svobodné vůle méně přísná pravidla pro vznik, změnu i zánik závazku strany se mohou rozhodnout pro odchylné vymezení práv a povinností ochrana slabší smluvní strany – spotřebitele, nájemce, zaměstnance nesmí se sjednávat smlouvy v rozporu s veřejným pořádkem

41 ujednání ve všeobecných obchodních podmínkách, které strana nemůže očekávat, ji nezavazují
kdo se ve smlouvě zaváže k plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla protistrana, má právo se domáhat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu ve lhůtě 1 roku od uzavření smlouvy smluvní pokuta lze ji sjednat i v jiné než písemné formě; může spočívat v jiném než peněžitém plnění; věřitel má na smluvní pokutu nárok, i když dlužník porušení smluvní povinnosti nezavinil; dlužník se může u soudu domáhat snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty;

42 Darovací smlouva nemusí být písemná s výjimkou darování nemovitosti právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy se od uzavření smlouvy změní okolnosti do té míry, že by splnění zamezovalo v plnění vyživovací povinnosti nebo by přímo ohrozilo vlastní výživu darování podpory – je smlouva, kde se dárce zavazuje obdarovaného pravidelně podporovat Kupní smlouva prodloužení lhůty k uplatnění práv ze zákonné odpovědnosti za skryté vady věci ze 6 měsíců na 2 roky u stavby spojené se zemí pevným základem je stanovena 5 letá lhůta pro uplatnění práv ze skrytých vad stavby

43 Smlouva o dílo zhotovitel je nově oprávněn zhotovenou věc prodat, jestliže ji objednatel včas nepřevezme je-li předmětem díla stavba, je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 5 let smlouva se nemusí splnit, pokud by to bylo pro jednu stranu bez jejího zavinění nespravedlivé Nájem pronajmout lze i věc, která teprve vznikne má se zato, že nájem ujednaný na dobu delší než 50 let, byl sjednán na dobu neurčitou Smlouva o zájezdu pořadatel musí ještě před podpisem informovat zákazníka o všech vízových, pasových a zdravotních požadavcích zájezdu a lhůtách pro jejich vyřízení

44 Výprosa, zápůjčka a výpůjčka
výprosa – bezplatné půjčení věci k užívání, neujednává se doba a účel půjčení vlastník může kdykoliv věc žádat zpět zápůjčka – poskytnutí určitého množství věci jinému s tím, že po určité době totéž množství věci stejného druhu vrátí nemusí být písemná výpůjčka – předmětem smlouvy je individuálně určená věc, např. obraz, kterou bude druhá strana bezplatně užívat po sjednanou dobu a ke sjednanému účelu

45 Smlouva o péči o zdraví poskytovatel se zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného povinnost srozumitelně informovat klienta Odvážná smlouva u této smlouvy není jasné, zda dojde k plnění – roli zde hraje náhoda, štěstí pojistná smlouva, sázka, los E-shop lhůta na odstoupení od smlouvy na zboží zůstává 14 dní, ale na rozdíl od dřívější úpravy je možné podat zásilku na poštu až poslední den lhůty prodejce musí zákazníkovi vrátit peníze, včetně poštovného do 14 dnů

46 Co se stane když jedna strana jedná při uzavírání smlouvy jen naoko? Odpovědnost za vzniklou škodu, když k uzavření smlouvy nedojde když si chci půjčit od kamaráda peníze na výhodnou koupi domu a ten ho mezitím sám koupí a poté ho prodá dráž? Musí vydat částku o kterou se obohatil když uzavřu smlouvu ústně, přestože má být písemná, pronajmu nezkolaudovaný byt? Záleží na dohodě stran, smlouva se považuje za platnou, pokud postižená strana nenamítne neplatnost když nesouhlasím se změnou obchodních podmínek u smluv, jejichž byly součástí nutno to oznámit poskytovateli služeb a odstoupit od smlouvy z důvodu změn v podmínkách ! POZOR –nově se často skrývá v obchodních podmínkách ustanovení o smluvních pokutách

47 Ochrana spotřebitele když věřitel nevymáhá bezdůvodně od dlužníka dluh a úroky zatím narostou do výše jako původní dlužná částka, věřitel ztrácí právo požadovat další úroky až do doby než uplatní své právo u soudu neúměrné zkrácení – nelze od smlouvy odstoupit, ale lze se domáhat zrušení smlouvy u soudu do 1 roku od uzavření smlouvy nebo žádat o peníze, o které byl dotyčný zkrácen vyšší ochrana pro spotřebitele, který uzavřel smlouvu na nebo mimo obchodní prostory lze odstoupit do 14 dnů (poslat dopis, ), rozhodující je datum odeslání (poštovní razítko) když podnikatel spotřebitele nepoučí o možnosti odstoupení od smlouvy, prodlužuje se lhůta na odstoupení od smlouvy o 1 rok

48 jestli-že je uzavřena smlouva, která je v rozporu s ustanovením OZ, smlouva zůstane jako celek platná, ale k ustanovením, která jsou v rozporu s OZ, se nepřihlíží smluvní svoboda nese i odpovědnost, běžný občan neodpovídá za vše co podepíše, ale jen za to, co odpovídá schopnostem vnímání podle zásady „průměrného rozumu“ pokud koupím věc, která je zapsána ve veřejném seznamu, koupím ji ve veřejné dražbě, od podnikatele v běžném obchodním styku, stanu se vlastníkem této věci původní vlastník si nemůže nárokovat vrácení věci ani v případě, že mu věc byla protiprávně odňata, může však vymáhat škodu potom, kdo věc prodal jiný postup je u koupě použité věci v zastavárně, bazaru apod. – pokud se vlastník přihlásí do 3 let, kupující mu musí věc vydat a žádat škodu sám po prodejci

49 ochrana před extrémně nevýhodnými smlouvami
nově nebude hrát roli, kde byla smlouva podepsána, ale co je jejím obsahem ten, kdo takovou smlouvu podepíše, může od ní odstoupit do 14 dnů nebo požadovat vrácení peněz části ceny, která přesahuje tržní hodnotu za předpokladu, že prodejce zneužil jeho rozrušení, smlouva je neplatná !POZOR - je nutné vždy podrobně prostudovat veškeré smlouvy, jejich přílohy a obchodní podmínky

50 Vlastnictví zásada – „stavba součástí pozemku“, na kterém stojí tam, kde jsou odlišní vlastníci, dojde ke sjednocení vlastnictví postupně zavedením zákonného předkupního práva nově nelze začít stavět na cizím pozemku, stavba by nepatřila tomu, kdo jí postavil, ale zhodnocovala by pozemek pro vlastníka pozemku prolomení této zásady – „právo stavby“ – vzniká na základě smlouvy, vydržení nebo rozhodnutí soudu a je zapsáno v katastru nemovitostí toto právo může být pouze na dobu určitou, maximálně 99 let, poté se stane stavba součásti pozemku, nedohodnou-li se vlastníci jinak nově se bude kupovat pozemek a dům jako jedna věc součástí pozemku je tedy prostor nad povrchem i pod povrchem, veškeré stavby zřízené na pozemku i jiná zařízení

51 Katastr nemovitostí vlastníkem nemovitosti je ten, kdo je zapsán v katastru jako vlastník zásada „co je psáno, to je dáno“ – účinné od ochrana toho, kdo byt či dům kupuje v dobré víře, pokud vychází z údajů v katastru ochrana vlastníků zapsaných v katastru – před každou změnou zápisu budou katastrem informováni jestliže někdo tvrdí, že je vlastník a že zápis v katastru neodpovídá skutečnosti, musí podat na katastrální úřad návrh a katastr na základě návrhu dá k nemovitosti poznámku „spornosti“ pokud skutečný vlastník nebude řádně vyrozuměn a tak se o „krádeži“ nedozví, má právo uplatnit poznámku spornosti do 3 let od doby zápisu ! POZOR – každý by si měl nejpozději vždy po 3 letech zkontrolovat zápisy o vlastnictví jeho nemovitostí v katastru nemovitostí

52 Pacht nový institut pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat, aby přinášela výnos smlouvy uzavřené před se řídí dále ustanoveními o nájmu dle starého OZ Vydržení u movitých věcí vzniká po uplynutí 3 let u nemovitých věcí vzniká po uplynutí 10 let vydržení lze prokázat svědecky podkladem pro zápis vydržení do katastru nemovitostí je notářský zápis, rozsudek soudu nebo souhlasné prohlášení

53 Opuštění věci při opuštění movité věci, je věc bez vlastníka ihned při opuštění nemovité věci, je věc bez vlastníka po 10 letech, kdy vlastník nevykonává žádná práva a povinnosti vlastníka věc připadne do vlastnictví státu nalezené zvíře - nálezce se stane vlastníkem po uplynutí 2 měsíců po vyhlášení nálezu Věcná břemena jsou cizí práva k věcem, zatěžující jejich vlastníka, který je povinen něco dát, konat, strpět nebo se něčeho zdržet dělí se na služebnosti – vlastník něco strpí ve prospěch jiného (průchod přes vlastní pozemek) a na reálná břemena – vlastník musí něco vykonat (např. poskytnout část úrody, provést úpravu pozemku)

54 Přestavek je to část stavby, která v důsledku špatně zaměřených hranic pozemku malou částí přesáhne na malou část cizího pozemku tato část se stane vlastnictvím stavebníka po zaplacení tržní ceny pozemku Svěřenecký fond zakladatel vyčlení ze svého majetku část a svěří ji správci, který majetek spravuje za konkrétním účelem pro určitou osobu není ve vlastnictví zakladatele ani správce, nemá tedy vlastníka

55 Spoluvlastnictví jedná se o společné vlastnictví více osob spoluvlastníci rozhodují nadpoloviční většinou podle spoluvlastnických podílů od nově se neuplatní při prodeji nemovitosti předkupní právo pro ostatní spoluvlastníky pokud spoluvlastnictví vzniklo jako součást dědictví, je povinností dědice pro případ prodeje nemovitosti nabídnout svůj podíl ostatním dědicům ve lhůtě 6 měsíců spoluvlastníci se mohou dohodnout na zrušení spoluvlastnictví a vzájemném vypořádání; když se spoluvlastníci nedohodnou, může kdokoliv z nich požádat o rozhodnutí soud soud v takovém případě přikáže věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům nebo pokud ji žádný spoluvlastník nechce, nařídí prodej a výtěžek rozdělí; spoluvlastnictví nezruší jen z důvodu zvláštního zřetele hodných přídatné spoluvlastnictví je spoluvlastnictví věci, která slouží více samostatným vlastníkům k užívání jejich věcí

56 Sousedské vztahy podrobné stanovení práv a povinností sousedů komu patří plody ze stromu, který přesahuje přes plot k sousedům? Dokud jsou plody na větvích, jsou majetkem majitele stromu, když spadnou, jsou majetkem majitele pozemku co udělat, když větve a kořeny stromu přesahují na cizí pozemek? Požádat o jejich odstranění, sami můžete ve vhodné roční době a šetrným způsobem je odstranit, ale jen pokud vám způsobují škodu či obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu co udělat, když jsou cizí věci či cizí zvířata na vašem pozemku? Musíte umožnit sousedovi je odnést či odchytit, soused bude povinen vám nahradit škodu

57 co udělat, když je na vašem stromě cizí včelí roj?
Patří sousedovi, ale obsadí-li váš úl, je váš sousedé se musí zdržet všeho, co může vadit, či obtěžovat pokud soused může opravit např. okap svého domu jen z vašeho pozemku, musíte ho pustit na svůj pozemek co jsou rozhrady? Jsou to ploty, zdi, meze apod., tvořící hranice pozemku Jsou společné oběma sousedům co dělat, když jediná cesta k vaší chatě vede přes sousedův pozemek? Požádat souseda, aby vám dovolil za úhradu procházet přes jeho pozemek

58 Právnické osoby zrušen obchodní zákoník bez náhrady skončil dualismus závazkového práva, které bylo upraveno jak v občanském, tak v obchodním zákoníku část úpravy z obchodního zákoníku je přesunuta do občanského zákoníku, část úplně zrušena nový zákon o obchodních korporacích převzal část z obchodního zákoníku věnující se obchodním společnostem a družstvům rejstříkový zákon převzal úpravu obchodního rejstříku upravuje rejstříky právnických i fyzických osob občanský zákoník zjednodušuje založení firmy

59 veřejná obchodní společnost a komanditní společnost mohla být založena dříve pouze za účelem podnikání, nově mohou spravovat i majetek společnost s ručením omezeným – k jejímu založení stačí vklad 1,-- Kč akciová společnost - může zde být zřízena jen správní rada se statutárním ředitelem nebo představenstvo a dozorčí rada sociální družstvo – nový institut cíl integrovat znevýhodněné osoby notář může sám vložit jím sepsané listiny o založení společnosti do obchodního rejstříku

60 Občanská sdružení z občanského sdružení se stane automaticky spolek; pokud jeho stanovy odporují novému zákoníku, musí být proveden jejich změna do 3 let a do 2 let se případně musí změnit název spolky budou registrované ve spolkovém rejstříku u krajského soudu spolky mohou zřizovat rozhodčí komise odborové organizace mají specielní postavení a právní úpravu

61 Rejstříky obchodní spolkový nadační ústavu obecně prospěšných společností společenství vlastníků jednotek liberalizaci při zakládání společností doprovází zpřísnění povinností a zvýšení odpovědnosti pro členy jejich orgánů

62 člen a bývalý člen statutárního orgánu obchodní společnosti ručí svým majetkem za splnění povinností, pokud věděl nebo vědět mohl a měl, že je společnost v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil vše potřebné pro odvrácení úpadku korporace je právnická osoba tvořena osobami či členy jsou to spolky (dříve občanská sdružení), obchodní společnosti (s.r.o., a.s.) ústav dříve obecně prospěšná společnost zákon o obecně prospěšných společnostech sice nebude platit, ale mohou tyto společnosti fungovat v jeho režimu i nadále nebo se budou transformovat na ústav, nadaci či nadační fond nemá členy, ale zaměstnance

63 Náhrada újmy náhrada majetkové i nemajetkové újmy je obsažena ve 100 § OZ rozšíření případů náhrady nemajetkové újmy upřednostnění náhrady škody uvedením v předešlý stav zrušení paušálních limitů pro výpočet náhrady za ublížení na zdraví a usmrcení zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., nyní budou jednotlivé případy odškodňovány dle konkrétních okolností soud určí výši odškodnění dle uvážení je připravena metodika pro soudce

64 nově mají nárok na odškodnění i rodinní příslušníci, kteří trpí strádáním svého blízkého
povinnost nahradit nemajetkovou újmu vzniká pouze pokud to vyplývá ze smlouvy či zákona „omluvitelné vzrušení mysli“- člověk, který se ocitne v krajní nouzi nebo při nutné obraně může ze strachu při omluvitelném vzrušení mysli způsobit větší škodu než bylo nutné, neboť v dané situaci bylo pro něho těžké určit, jak intenzivnímu nebezpečí čelí

65 Výše náhrady škody hradí se skutečná škoda i ušlý zisk kromě obvyklé ceny věci, kterou má v době poškození, musí být zohledněny i vynaložené náklady, které byly nutné k obnovení funkčnosti věc zvláštní obliby – jde o těžko nahraditelnou hodnotu – např. památná fotografie náhrada při poranění zvířete náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zraněné zvíře může přesahovat i cenu zvířete nemajetková újma - je způsobená protiprávním jednáním, které neznamená přímo ztrátu na majetku, jde o zásah do zdraví, cti a soukromí její náhrada – zadostiučinění, peníze, omluva nově mohou náhradu nematkové újmy požadovat i osoby pociťující újmu druhého jako osobní neštěstí

66 oznámení, kterým škůdce ostatní preventivně varuje před možným vznikem újmy má vliv na posouzení, zda se „oběť“ nechovala nedbale, právo na náhradu újmy je však zachováno zvláštní případy vzniku škody: na odložené věci na vnesené věci způsobené dopravním prostředkem provozní činností zvířetem informací nebo radou za narušení dovolené bezdůvodné obohacení – např. omylem někdo pošle peníze na cizí bankovní účet povinnost vrátit do té výše, v jaké jeho obohacení trvá v době, kdy je o vrácení požádán

67

68

69


Stáhnout ppt "Nový Občanský zákoník."

Podobné prezentace


Reklamy Google