Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Martina Burachovičová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Martina Burachovičová"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Martina Burachovičová mburachovicova@osoud.kva.justice.cz

2 PŘEDNÁŠKY 23.10. – Soudní systém EU 23.10. – Soudní systém EU 30.10. – Soudní systém EU 30.10. – Soudní systém EU 06.11. – Ochrana lidských práv v EU 06.11. – Ochrana lidských práv v EU 13.11. – Občanství EU, Volný pohyb osob 13.11. – Občanství EU, Volný pohyb osob 20.11. – Volný pohyb zboží 20.11. – Volný pohyb zboží 27.11. - Volný pohyb zboží 27.11. - Volný pohyb zboží

3 SOUDNÍ SYSTÉM V EU

4 „Vytvořením Společenství na neomezenou dobu, které je nadáno vlastními orgány, vlastní právní subjektivitou, subjektivitou v mezinárodních vztazích a ještě spíše skutečnými pravomocemi, které vycházejí z omezení suverenity nebo přenosu pravomocí ze států na Společenství, členské státy omezily svá svrchovaná práva, i když pouze ve vymezených oblastech, a vytvořily tak právní řád, který zavazuje jejich občany stejně jako je samotné.“ 6/64 Costa v. ENEL

5 Evropský soudní dvůr se zabývá evropským právem, výkladem a jeho aplikací v členských státech EU Soudní dvůr Soudní dvůr Soud prvního stupně Soud prvního stupně Soud pro veřejnou službu Soud pro veřejnou službu

6 Právní úprava Primární právo- smlouva o SES- čl. 220 a násl. Primární právo- smlouva o SES- čl. 220 a násl. Protokol k SES- Statut soudního dvora (je součástí zakládací smlouvy) Protokol k SES- Statut soudního dvora (je součástí zakládací smlouvy) Jednací řády Jednací řády Kancelářské řády Kancelářské řády Pokyny soudu pro účastníky řízení Pokyny soudu pro účastníky řízení

7 Pravomoci ESD Obecně v článku 220 SES- „zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění této smlouvy“ Obecně v článku 220 SES- „zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění této smlouvy“ Pravomoci pro jednotlivá řízení jsou vymezena negativně- to co v prvním stupni nerozhoduje S I.S., rozhoduje ESD Pravomoci pro jednotlivá řízení jsou vymezena negativně- to co v prvním stupni nerozhoduje S I.S., rozhoduje ESD Rozhoduje o opravném prostředku proti S I.S Rozhoduje o opravném prostředku proti S I.S

8 Pravomoci S I. S Obecné vymezení: řešení všech podání učiněných fyzickými a právnickými osobami proti rozhodnutím institucí EU, nebo týkajících se stížností na nečinnost těchto institucí. Rovněž mu přísluší zabývat se žalobami členských států proti Evropské komisi podle Smlouvy o ESUO, nebo v konkrétních případech i žalobami proti Radě EU. Obecné vymezení: řešení všech podání učiněných fyzickými a právnickými osobami proti rozhodnutím institucí EU, nebo týkajících se stížností na nečinnost těchto institucí. Rovněž mu přísluší zabývat se žalobami členských států proti Evropské komisi podle Smlouvy o ESUO, nebo v konkrétních případech i žalobami proti Radě EU.

9 Vymezeny v čl. 225 SES: „ Vymezeny v čl. 225 SES: „ Soud prvního stupně je příslušný rozhodovat v prvním stupni ve věcech uvedených v článcích 230, 232, 235, 236 a 238 s výjimkou těch, které jsou v působnosti některé soudní komory nebo které statut vyhrazuje Soudnímu dvoru. Statut může stanovit, že Soud prvního stupně je příslušný i pro jiné věci.“

10 2003200420052006 Neplatnost174199160223 Nečinnost131594 Náhrada škody 2418168 Rozhodčí doložky 3889 Duševní vlastnictví 10011098143 Veřejná služba 1241461511 Kasační opravné prostředky 10 Zvláštní řízení 28402734

11 Pravomoci S I. S Konkrétní pravomoci vymezuje Statut soudního dvora Konkrétní pravomoci vymezuje Statut soudního dvora Čl. 54 Statutu: „Pokud Soud zjistí, že není příslušný k řízení ve věci, ve které je příslušný Soudní dvůr, postoupí věc Soudnímu dvoru; obdobně, pokud Soudní dvůr zjistí, že je k řízení příslušný Soud, postoupí věc Soudu, který již poté nemůže prohlásit svou nepříslušnost.“ Čl. 54 Statutu: „Pokud Soud zjistí, že není příslušný k řízení ve věci, ve které je příslušný Soudní dvůr, postoupí věc Soudnímu dvoru; obdobně, pokud Soudní dvůr zjistí, že je k řízení příslušný Soud, postoupí věc Soudu, který již poté nemůže prohlásit svou nepříslušnost.“

12 Druhy řízení u ESD Přímé žaloby Přímé žaloby Předběžné otázky Předběžné otázky Opravné prostředky Opravné prostředky Posudky a stanoviska Posudky a stanoviska

13 200020012002200320042005 Předběžná otázka 268182241233262254 Přímé žaloby 180179215193299263 Opravný prostředek 735947578948 Posudky,sta noviska vyjádření 111 Ostatní512911149 CELKEM526434513494665574

14 Přímé žaloby Žaloba na porušení smlouvy Žaloba na porušení smlouvy Žaloba na neplatnost Žaloba na neplatnost Žaloba na nečinnost Žaloba na nečinnost Žaloba na náhradu škody Žaloba na náhradu škody

15 Žaloba na porušení smlouvy Důležitý prostředek ke kontrole dodržování závazků vyplývajících z primárního práva Důležitý prostředek ke kontrole dodržování závazků vyplývajících z primárního práva Prostředek k řádnému prosazování práva ES Prostředek k řádnému prosazování práva ES

16 Čl. 226 SES Má-li Komise za to, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj z této smlouvy vyplývá, vydá o tom odůvodněné stanovisko poté, co umožní tomuto státu podat vyjádření. Nevyhoví-li tento stát stanovisku ve lhůtě stanovené Komisí, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru.

17 Čl. 227 SES Má-li členský stát za to, že jiný členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá z této smlouvy, může věc předložit Soudnímu dvoru. Dříve než členský stát podá proti jinému členskému státu žalobu pro údajné nesplnění povinnosti, která pro něj vyplývá z této smlouvy, předloží věc Komisi. Komise vydá odůvodněné stanovisko poté, co umožní zúčastněným státům, aby si navzájem předložily písemná i ústní vyjádření. Nevydá-li Komise takové stanovisko ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí věc byla předložena, může být věc předložena Soudnímu dvoru i bez stanoviska Komise.

18 Žaloba na porušení smlouvy Je návrhem na určení, že některý stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá z práva ES Je návrhem na určení, že některý stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá z práva ES Nejčastější žaloba u ESD Nejčastější žaloba u ESD Využívá hlavně Komise Využívá hlavně Komise

19 Aktivní legitimace Členský stát Členský stát Komise Komise

20 Pasivní legitimace Pouze členský stát Pouze členský stát

21 Povinnosti vyplývající ze SES Obsaženy v primárním i sekundárním právu Obsaženy v primárním i sekundárním právu Lze porušit konáním i nečinností- Nejčastěji je to včasné netransponování směrnice Lze porušit konáním i nečinností- Nejčastěji je to včasné netransponování směrnice Postačí pouhý objektivní stav odporující právu ES- nemožnost se vyvinit Postačí pouhý objektivní stav odporující právu ES- nemožnost se vyvinit

22 Příklad C 494/99 V roce 94 byla přijata směrnice o základních principech pro vyšetřování nehod v civilním letectví. Lhůta pro převod ustanovení směrnice činila 2 roky. Koncem roku 1996 však Komise zjistila, že v Řecku tato norma nebyla řádně převedena. V roce 94 byla přijata směrnice o základních principech pro vyšetřování nehod v civilním letectví. Lhůta pro převod ustanovení směrnice činila 2 roky. Koncem roku 1996 však Komise zjistila, že v Řecku tato norma nebyla řádně převedena.

23 Zaslala tudíž Řecku formální žádost o vysvětlení. Řecko se bránilo tím, že problematika je komplikovaná a prováděcí normy se stále projednávají v místním Parlamentu. To však Komisi k vysvětlení nestačilo a proto zažalovala Řecko u ESD. Ten komplikace při převodu směrnice neuznal za dostatečný argument a rozhodl. Že Řecko porušuje své povinnosti z práva ES.

24 Průběh řízení Předběžné řízení Předběžné řízení Připomínka Komise Připomínka Komise Vyjádření státu ve lhůtě dané Komisí Vyjádření státu ve lhůtě dané Komisí Odůvodněné stanovisko Komise – vymezení předmětu žaloby Odůvodněné stanovisko Komise – vymezení předmětu žaloby Podání žaloby k ESD Podání žaloby k ESD Rozsudek Rozsudek

25 Petit rozsudku C 203/06 Česká republika tím, že nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 44 této směrnice. Česká republika tím, že nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 44 této směrnice. České republice se ukládá náhrada nákladů řízení. České republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

26 Žaloba na neplatnost Zajišťuje, aby sekundární právo bylo v souladu se zakládacími smlouvami Zajišťuje, aby sekundární právo bylo v souladu se zakládacími smlouvami Předmětem žaloby je právní akt, který je způsobilý vyvolat právní účinky, musí být tedy právně závazný. Nelze žalovat na neplatnost stanoviska nebo organizačního sdělení. Předmětem žaloby je právní akt, který je způsobilý vyvolat právní účinky, musí být tedy právně závazný. Nelze žalovat na neplatnost stanoviska nebo organizačního sdělení.

27 Čl. 230 SES Soudní dvůr přezkoumává legalitu aktů přijímaných společně Evropským parlamentem a Radou, aktů Rady, Komise a ECB, s výjimkou doporučení a stanovisek, a rovněž aktů Evropského parlamentu, které mají právní účinky vůči třetím osobám. Soudní dvůr přezkoumává legalitu aktů přijímaných společně Evropským parlamentem a Radou, aktů Rady, Komise a ECB, s výjimkou doporučení a stanovisek, a rovněž aktů Evropského parlamentu, které mají právní účinky vůči třetím osobám. Za tím účelem má pravomoc rozhodovat o žalobách podaných členskými státy, Evropským parlamentem, Radou nebo Komisí pro nedostatek příslušnosti, pro porušení podstatných formálních náležitostí, pro porušení této smlouvy nebo jakéhokoli právního předpisu týkajícího se jejího provádění anebo pro zneužití pravomoci. Za tím účelem má pravomoc rozhodovat o žalobách podaných členskými státy, Evropským parlamentem, Radou nebo Komisí pro nedostatek příslušnosti, pro porušení podstatných formálních náležitostí, pro porušení této smlouvy nebo jakéhokoli právního předpisu týkajícího se jejího provádění anebo pro zneužití pravomoci.

28 Čl. 230 SES Soudní dvůr má za stejných podmínek pravomoc rozhodovat o žalobách podaných Účetním dvorem a ECB k ochraně jejich práv. Soudní dvůr má za stejných podmínek pravomoc rozhodovat o žalobách podaných Účetním dvorem a ECB k ochraně jejich práv. Každá fyzická nebo právnická osoba může za stejných podmínek podat žalobu proti rozhodnutím, která jsou jí určena, jakož i proti rozhodnutím, která, byť vydána ve formě nařízení nebo rozhodnutí určeného jiné osobě, se jí bezprostředně a osobně dotýkají. Žaloby uvedené v tomto článku musí být podány ve lhůtě dvou měsíců, a to podle okolností ode dne vyhlášení příslušného aktu, ode dne jeho oznámení navrhovateli nebo ode dne, kdy se o něm navrhovatel dozvěděl. Každá fyzická nebo právnická osoba může za stejných podmínek podat žalobu proti rozhodnutím, která jsou jí určena, jakož i proti rozhodnutím, která, byť vydána ve formě nařízení nebo rozhodnutí určeného jiné osobě, se jí bezprostředně a osobně dotýkají. Žaloby uvedené v tomto článku musí být podány ve lhůtě dvou měsíců, a to podle okolností ode dne vyhlášení příslušného aktu, ode dne jeho oznámení navrhovateli nebo ode dne, kdy se o něm navrhovatel dozvěděl.

29 Aktivní legitimace Privilegovaní žalobci Privilegovaní žalobci Členské státy Členské státy Komise, Rada, Parlament Komise, Rada, Parlament ECB, Účetní dvůr- k ochraně jejich práv ECB, Účetní dvůr- k ochraně jejich práv Neprivilegovaní žalobci Neprivilegovaní žalobci Fyzické a právnické osoby Fyzické a právnické osoby


Stáhnout ppt "JUDr. Martina Burachovičová"

Podobné prezentace


Reklamy Google