Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problémy menšinových skupin II 08 Lidská práva. „Úprava základních práv a svobod vymezuje jednak vztah státní moci k jedinci obecně (rovnost a nediskriminace),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problémy menšinových skupin II 08 Lidská práva. „Úprava základních práv a svobod vymezuje jednak vztah státní moci k jedinci obecně (rovnost a nediskriminace),"— Transkript prezentace:

1 Problémy menšinových skupin II 08 Lidská práva

2 „Úprava základních práv a svobod vymezuje jednak vztah státní moci k jedinci obecně (rovnost a nediskriminace), jednak autonomní prostory jednotlivce chráněné před zásahy státní moci (liberální stát), možnosti jednotlivce podílet se na správě veřejných věcí (demokratický stát), popř. i úkoly státu poskytovat jednotlivci nějaká plnění (sociální stát) a poskytovat jedinci právní prostředky, kterými se proti zásahům státní moci může bránit (právní stát).“

3 Historie – první náznaky sumerské a babylonské městské státy (4.-3. tis. př.n.l.) antické Řecko (2000 př.n.l) antický Řím (753 př.n.l. – 486 n.l.) Starý a Nový zákon, Desatero právní systém Izraelitů Platón, Aristoteles - existuje přirozený morální řád, který je základem všech systémů spravedlnosti - „každému, což jeho jest“ Seneca, Cicero - zdrojem morálky je rozumná Boží vůle

4 Historie 13. století Tomáš Akvinský (13. stol) - píše o právu na život, na vlastnictví, na práci a na spravedlivý soudní proces Magna Charta Libertatum (1215) - sepsána v reakci na úpadek královské moci v Anglii za panování Jana Bezzemka - vztahovala se pouze na svobodný lid

5 Historie 16. – 18. století - nástup nových směrů v politice, filozofii - snahy o zakotvení lidských práv v písemné formě individualistické pojetí lidských práv - práva člověka již nevyplývají z příslušnosti k nějaké společenské skupině, nejsou odvozena od vztahu k bohu; jsou založena prostě na tom, že je člověkem Habeas Corpus Act (1679) - anglický zákon na ochranu osobní svobody občanů Bill of Rights (1689) - anglická Listina práv

6 Historie 16. – 18. století Thomas Hobbes (1588 - 1679), John Locke (1632 – 1704) - píší o přirozených právech člověka - za základní přirozené právo považují právo na život Jean Jacques Rousseau (1712-1778) - pojednává o rovnosti mezi lidmi

7 Historie 18. a 19. století 18. století - idea lidských práv se postupně zakotvuje do právních řádů jednotlivých států - 1776 vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických => Deklarace nezávislosti přiznává jedinci určitá vrozená a nezcizitelná práva - 1787 Ústava Spojených států amerických - 1789 Deklarace práv člověka a občana (Francie) 19. století - ženevské úmluvy (první přijata 1864) měly pomoci chránit lidská práva vojáků i nevinných civilistů - menšinové smlouvy hájily práva menšin (existence, identita)

8 Historie 20. století 20. století - 1945 Charta OSN mnohostranná smlouva stanovuje ochranu lidských práv a základních svobod jako jeden ze základních cílů nově vzniklé organizace (OSN) - 10. prosince 1948 Všeobecná deklarace lidských práv přijata valným shromážděním OSN 30 článků zde zakotvená lidská práva a svobody byly postupně přejímány do ústav jednotlivých států a do mezinárodních smluv o lidských právech - 1950 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Rada Evropy) - 1961 Evropská sociální charta (Rada Evropy) právo na odměnu za práci, sociální zabezpečení, sociální a zdravotní pomoc

9 Historie 20. a 21. století 20. století - 1966 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (OSN) - 1984 Úmluva proti mučení (OSN) - 1989 Úmluva o právech dítěte (OSN) 21. století - 2000 Charta základních práv EU začleněním do Lisabonské smlouvy v roce 2007 získala právní závaznost

10 Historie v Čechách Jan Milíč z Kroměříže (14. stol) - hlásal zásadu rovnosti a svobodu šíření Božího slova Matěj z Janova (14. stol) - prosazoval zásadní změnu společenských poměrů (světská knížata utlačovala poddané a nechránila je) Husitské hnutí (15. století) - Písmo svaté má přednost před všemi zákony a světskými institucemi - Čtyři pražské artikuly - zaručovaly mimo jiné svobodu hlásání Božího slova Petr Chelčický (14. – 15. století) - před Bohem jsou si všichni lidé rovni, v Kristu se jim dává svoboda, nad kterou nesmí nikdo panovat - světská moc by lidem neměla vnucovat určité myšlenky

11 Historie v Čechách Majestát Rudolfa II. (1609) - zaručuje náboženskou svobodu všem třem stavům a značnou míru samosprávy Jan Ámos Komenský (1592 – 1670) - nutná reformace společnosti (církev, správa obce, význam rozumu) - chtěl návrat myšlenkové, náboženské a občanské svobody Kroměřížský sněm (1848 – 1849) - návrh rakouské ústavy obsahoval první soubor všeobecných občanských práv pro české území, vycházel z francouzské Deklarace práv člověka a občana a zahrnoval především svobodu člověka, tisku, zajištění hmotných zájmů a suverenitu lidu - sněm byl zrušen dřív, než stačil návrh projednat

12 Historie v Čechách Březnová (Stadionova) ústava (1849) - obsahovala soupis občanských práv a svobod (náboženská svoboda, svoboda pohybu) - další práva měla být zavedena zvláštními zákony (nikdy nebyly přijaty) - 1852 přijaty Silvestrovské patenty - ústava pozbyla platnosti a katalog občanských práv byl zrušen - potvrzují ale zrušení poddanství a rovnost občanů před zákonem Únorová ústava (1861) - neobsahovala žádná ustanovení o občanských právech Prosincová ústava (1867) - uzákoněna byla např. svoboda slova, stávky, náboženská svoboda, nebo ochrana národní rovnoprávnosti - pouze formální charakter, státní moc tyto práva nerespektovala

13 Historie v Čechách Ústava Československé republiky (1920) - obsahovala hlavu nazvanou „O právech a svobodách, jakož i o povinnostech občanských“ - moderní katalog základních práv a svobod - zaručovaly širokou autonomii jednotlivce - samostatná hlava o právech národnostních menšin, zaručených na základě menšinových smluv Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1945) - práva byla porušována a nebyla dodržována

14 Historie v Čechách Komunistický režim (od 1948) - idea lidských práv zanikla - ústavy lidská práva obsahovaly, ale jejich realizace byla závislá na vydání prováděcích předpisů, které většinou vůbec nebyly přijaty - přijaty oba mezinárodní Pakty z roku 1966, ale občané se svých práv nemohli dovolat - přijat i Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky 1975), v praxi také porušován - Charta 77 - neformální československá občanská iniciativa - kritizovala politickou a státní moc za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala - její členové a sympatizanti byli režimem pronásledováni

15 Historie v Čechách po roce 1989 Listina základních práv a svobod - přijata 1991 - zaručuje práva, která jsou přímo závazná a vynutitelná vůči státní moci - zřízeno ústavní soudnictví - vstup do Rady Evropy - přijaty kontrolní mechanismy Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách - 1993 vznik samostatné České republiky - ústava zaručuje nadzákonnou právní sílu mezinárodních smluv o lidských právech - 2004 ČR vstupuje do EU - ochrana lidských práv je považována za důležitou prioritu

16 Listina základních práv a svobod - 16. prosince 1992 se stala součásti ústavního pořádku ČR - 44 článků, 6 hlav hlava I.– obecná ustanovení hlava II.– základní lidská práva a svobody hlava III.– práva národnostních menšin hlava IV.– práva hospodářská, sociální a kulturní hlava V. – práva na soudní a jinou právní ochranu hlava VI. – společná ustanovení

17 Rada vlády České republiky pro lidská práva - poradní orgán vlády ČR - zřízena 9. prosince 1998 - dozoruje dodržování a naplňování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních závazků ČR v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod - mezinárodní závazky: Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace Úmluva o právech dítěte Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

18 Klasifikace základních práv a svobod 1) jsou zaručena ústavou zavazují výkonnou moc, zákonodárnou moc a soudnictví 2) mají povahu subjektivního veřejného práva vymezují vztah mezi státní mocí (adresát) a jednotlivcem (nositel) 3) mají zvláštní obsah chrání autonomii jedince před zásahy veřejné moci 4) vznikají přímo na základě ústavy nebo mezinárodní smlouvy nejsou závislé na konkrétním právním vztahu jsou trvalé a mají stejný rozsah pro své subjekty 5) požívají zvláštní ochrany jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné

19 Základní mezinárodně přijatá práva právo na život právo na osobní svobodu právo na nedotknutelnost osoby a soukromí právo na nediskriminaci právo na zachování lidské cti a důstojnosti právo na svobodu sdružování právo na projev názoru právo na přiměřené zabezpečení právo na vzdělání právo na zdravotní péči právo na svobodu myšlení právo na svobodu vyznání

20 Kategorie práv 1) Negativní práva - to, co společnost člověku dělat nemá - práva univerzální - neměla by záviset např. na ekonomických či kulturních podmínkách - práva občanská:právo na život, lidskou důstojnost, právo nebýt mučen, týrán či podroben jinému nelidskému a ponižujícímu zacházení, právo vlastnit majetek, právo na svobodu myšlení, pohybu, svědomí, právo na rovné zacházení,... - práva politická:svoboda projevu, právo vyjadřovat své názory, právo petiční, shromažďovací, sdružovací,...

21 Kategorie práv 2) Pozitivní práva - chrání sociální spravedlnost a umožňují jedinci účast na sociálních, hospodářských a kulturních aspektech života. - práva hospodářská, sociální a kulturní:právo na vzdělání, práci, spravedlivou mzdu, lékařskou pomoc v nemoci, sociální zabezpečení,... - jsou obtížně vymahatelná, obtížně určitelná - je těžké definovat, co je adekvátní bydlení nebo přiměřená mzda, takže tato práva často nelze vymáhat soudně

22 Kategorie práv 3) Kolektivní práva - zajišťují právo každého na to, aby vládl takový společenský mezinárodní řád, ve kterém by základní lidská práva a svobody byly plně uskutečněny Př.:právo na mír, právo na rozvoj, právo na společnou bezpečnost, právo na ekonomickou prosperitu, právo na čisté životní prostředí,... - přesný výčet neexistuje - vznikají na základě faktorů, jako je rozvoj zemí třetího světa nebo ekologický vývoj a s ním spojené problémy

23 Meze lidských práv - lidská práva mohou být omezena jen zcela výjimečně, pokud ohrožují či omezují podobná nebo srovnatelná práva jiných - určitá práva lze omezit za striktně stanovených podmínek (v případě války nebo jiného ohrožení existence národa) - nikdo se nemůže svých základních práv vzdát ve prospěch jiného ani jich být zbaven (např. zákonem) ani je nemůže na jiného platně převést - základní lidská práva dále nepodléhají promlčení a nemohou být zrušena žádným způsobem, žádným předpisem jakékoliv právní síly ani většinovou vůlí lidu vyjádřenou např. v referendu

24 Meze lidských práv Sporné oblasti: - azylová politika - ochrana osobních dat - zásahy do občanských práv v souvislosti s bojem proti terorismu

25 Porušování lidských práv genocida rasová diskriminace nucená práce nucená prostituce regulace populace umlčování obránců lidských práv věznění z politických důvodů mučení vězňů vykonávání trestu smrti zločiny proti lidskosti rasismus otrokářství válečné zločiny nucená sterilizace nucený potrat zastrašování novinářů.....

26 Příklady porušování lidských práv - Afrika Eritrea - represivní stát - autoritářský diktátorský režim - běžně se aplikují kmenová práva - zadržení nebo souzení lidé nemají možnost odvolání - armáda i policie se podílí na mučení a šikanování osob, které se otevřeně vysloví proti autoritářskému režimu - povinná služba v armádě od 18. let => není časově omezená => ženy jsou často znásilňovány => vojáci jsou využívaní k otrockým pracím pro stát

27 Příklady porušování lidských práv - Afrika Etiopie - potlačování společnosti včetně médií - zatýkání protivládních aktivistů, novinářů, blogerů => obviněni z terorismu - blokáda přístupu k internetu, cenzura - největší příliv financí jde do armády a zbrojení x lidé umírají hlady Nigérie - terorizována sektou radikálních islamistů Boko Haram => únosy, vraždy, pumové a ozbrojené útoky, střelba v ulicích => 2011 cílený útok na budovu OSN – nigerijská vláda bez soudu popravila dopadené členy islamistické sekty

28 Příklady porušování lidských práv - Afrika Súdán - Darfur - prezident Umar al-Bašír odsouzen mezinárodním soudem za válečná zvěrstva - vládní jednotky připomínají nacistická vojska - únosy dětí => dětští vojáci - vypalování vesnic - znásilňování žen - útoky na uprchlické tábory - porušování lidských práv je prakticky beztrestné

29 Příklady porušování lidských práv - Afrika Zimbabwe - vládne diktátor Mugabe - nechal v hlavním městě Harare zbourat chudinské čtvrti => nejchudší lidé zůstali na ulici => nesměli se zdržovat u svých zbořených příbytků => surové útoky policie - nedostatek potravin, inflace - znásilňování, nařízené vraždy

30 Příklady porušování lidských práv - Čína Trest smrti - trest smrti se používá za zhruba 68 činů, včetně ekonomických a nenásilných - podle odhadů Amnesty International a Human Right Watch bylo v roce 2006 popraveno 1000 – 10 000 lidí - usmrcení probíhá z velké části letální injekcí => prodej orgánů popravených - přiznání jsou získávána mučením Svoboda tisku a slova - desítky novinářů byly pronásledovány a uvězněny za příliš kritické zpravodajství - znemožňování práce zahraničním médiím

31 Příklady porušování lidských práv - Čína Svoboda vyznání - svoboda vyznání přísně omezena čínskou vládou - buddhismus v Tibetu - soupenci Falun Gong nebo Uighurů - Uighurové jsou většinou muslimové a hlavní terč čínské varianty boje proti terorismu Cenzura internetu - „Great Firewall of China“ => oficiálně má chránit počítače před útokem => v praxi se jedná o cenzuru

32 Příklady porušování lidských práv - Čína Diskriminace žen - v zaměstnání, zdravotní péči a vzdělávaní - ženy jsou nadměrně často oběti HIV - na venkově jen 43% dívek ukončí základní školu - častý obchod s lidmi (lze si koupit manželku) Pronásledování aktivistů občanské společnosti - policie je zatýká svévolně a drží je na tajných místech, aniž by podala žalobu - práce právníků je stále omezená - pod přísnou kontrolou jsou i akademici a ochránci lidských práv

33 Příklady porušování lidských práv - Čína Práva pracujících - čínská vláda brání založení nezávislých odborových organizací Nucené vystěhování - nucená evakuace celých pekingských čtvrtí kvůli olympiádě 2008 (nejméně 300 000 lidí) Mučení a špatné zacházení v policejní vazbě - doznání je vynucováno mučením - tábory „pracovní převýchovy“

34 Příklady porušování lidských práv - Čína Situace migrantů ze zahraničí - cca 100 000 Severokorejců se ukrývá v Číně - úřady zatýkají a vyhošťují 150-300 osob týdně - severokorejské ženy jsou obětmi zneužívaní, systematického znásilňovaní a prostituce Nespravedlivé soudní procesy a selhání vyšetřovaní vůči státním orgánům - ovlivňování soudních procesů politickou mocí (když byla obviněná osoba z vládnoucí strany, nebo měla jiný vliv)

35 Příklady porušování lidských práv - Čína Ničení životního prostředí - většina nejznečištěnějších měst světa se nachází právě v Číně - znečišťování vody a půdy - stavba obrovských vodních přehrad Dovážené zboží z Číny - neodpovídá požadavkům o zdravotní bezpečnosti - především dětské hračky (obsahují olovo) Podpora nedemokratických režimů - nepřímá odpovědnost za porušování lidských práv v druhých zemích (obchod, výměna surovin, energie, zbraně)

36 Příklady porušování lidských práv - Rusko - negativní postoj úřadů vůči občanským aktivitám, minoritním skupinám nebo nezávislým novinářům, politicky motivované vraždy Mučení a špatné zacházení - policie běžně mučí osoby ve vazbě a špatně s nimi zachází, aby je donutila k přiznání Podmínky ve vězeních - vězení přeplněná a plná infekčních nemocí

37 Příklady porušování lidských práv - Rusko Konflikt v Čečensku - 2002 - lidskoprávní situace v Čečensku se zhoršila Porušování lidských práv ruskými jednotkami - mimosoudní popravy, „zmizení“, mučení, znásilňování, brutální razie, ničení majetku - skoro žádné z tisíců zločinů, spáchaných na civilistech federálními jednotkami nebyly vyšetřeny a ještě méně osob kdy skončilo před soudem

38 Příklady porušování lidských práv - Rusko Porušování lidských práv čečenskými bojovníky - porušují mezinárodní humanitární právo - operující v obydlených oblastech, údajně nečiní opatření na ochranu civilistů - zaměřují se na civilní členy promoskevské správy při útocích, při nichž byly desítky osob usmrceny a vážně zraněny - unášejí civilisty a zadržují je jako rukojmí

39 Zdroje Vláda české republiky. Rada vlády pro lidská práva. http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/rlp-uvod-17537/ cit. 22.4.2014http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/rlp-uvod-17537/ Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Listina základních práv a svobod. http://www.psp.cz/docs/laws/listina.htmlhttp://www.psp.cz/docs/laws/listina.html cit. 22.4.2014 ŠIMÁK, Martin. Lidská práva od historie do současnosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. ISSN 2012-4117. http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20120321150502023553.pdf cit. 22.4.2014http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20120321150502023553.pdf LINHART, Jan. Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra právní teorie. 2008. https://is.muni.cz/th/108002/pravf_m/Diplomova_prace.pdf cit. 23.2.2014https://is.muni.cz/th/108002/pravf_m/Diplomova_prace.pdf Hrebenar.eu. Lidská práva v Africe klopýtají, možná na přání světových velmocí. http://www.hrebenar.eu/2012/05/lidska-prava-v- africe-klopytaji-mozna-na-prani-svetovych-velmoci/ cit. 25.4.2014http://www.hrebenar.eu/2012/05/lidska-prava-v- africe-klopytaji-mozna-na-prani-svetovych-velmoci/ econnect. ww.ecn.cz. Potlačování lidských a občanských práv v Číně. http://www.ecn.cz/index.stm?apc=zm2084826vx1--http://www.ecn.cz/index.stm?apc=zm2084826vx1-- cit. 25.4.2014 Člověk v tísni. www.clovekvtisni.cz. Lidská práva. Rusko. http://www.clovekvtisni.cz/cs/lidska-prava/zeme/rusko cit. 25.4.2014http://www.clovekvtisni.cz/cs/lidska-prava/zeme/rusko Britské listy. www.blisty.cz. AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v Rusku. http://blisty.cz/art/14192.html cit. 25.4.2014www.blisty.czhttp://blisty.cz/art/14192.html


Stáhnout ppt "Problémy menšinových skupin II 08 Lidská práva. „Úprava základních práv a svobod vymezuje jednak vztah státní moci k jedinci obecně (rovnost a nediskriminace),"

Podobné prezentace


Reklamy Google