Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problémy menšinových skupin II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problémy menšinových skupin II"— Transkript prezentace:

1 Problémy menšinových skupin II
08 Lidská práva

2 „Úprava základních práv a svobod vymezuje jednak vztah státní
moci k jedinci obecně (rovnost a nediskriminace), jednak autonomní prostory jednotlivce chráněné před zásahy státní moci (liberální stát), možnosti jednotlivce podílet se na správě veřejných věcí (demokratický stát), popř. i úkoly státu poskytovat jednotlivci nějaká plnění (sociální stát) a poskytovat jedinci právní prostředky, kterými se proti zásahům státní moci může bránit (právní stát).“

3 Historie – první náznaky
• sumerské a babylonské městské státy (4.-3. tis. př.n.l.) • antické Řecko (2000 př.n.l) • antický Řím (753 př.n.l. – 486 n.l.) • Starý a Nový zákon, Desatero • právní systém Izraelitů • Platón, Aristoteles - existuje přirozený morální řád, který je základem všech systémů spravedlnosti - „každému, což jeho jest“ • Seneca, Cicero - zdrojem morálky je rozumná Boží vůle

4 Historie 13. století • Tomáš Akvinský (13. stol)
- píše o právu na život, na vlastnictví, na práci a na spravedlivý soudní proces • Magna Charta Libertatum (1215) - sepsána v reakci na úpadek královské moci v Anglii za panování Jana Bezzemka - vztahovala se pouze na svobodný lid

5 Historie 16. – 18. století - nástup nových směrů v politice, filozofii
- snahy o zakotvení lidských práv v písemné formě • individualistické pojetí lidských práv - práva člověka již nevyplývají z příslušnosti k nějaké společenské skupině, nejsou odvozena od vztahu k bohu; jsou založena prostě na tom, že je člověkem • Habeas Corpus Act (1679) - anglický zákon na ochranu osobní svobody občanů • Bill of Rights (1689) - anglická Listina práv

6 Historie 16. – 18. století • Thomas Hobbes ( ), John Locke (1632 – 1704) - píší o přirozených právech člověka - za základní přirozené právo považují právo na život • Jean Jacques Rousseau ( ) - pojednává o rovnosti mezi lidmi

7 Historie 18. a 19. století • 18. století
- idea lidských práv se postupně zakotvuje do právních řádů jednotlivých států vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických => Deklarace nezávislosti přiznává jedinci určitá vrozená a nezcizitelná práva Ústava Spojených států amerických Deklarace práv člověka a občana (Francie) • 19. století - ženevské úmluvy (první přijata 1864) měly pomoci chránit lidská práva vojáků i nevinných civilistů - menšinové smlouvy hájily práva menšin (existence, identita)

8 Historie 20. století • 20. století - 1945 Charta OSN
mnohostranná smlouva stanovuje ochranu lidských práv a základních svobod jako jeden ze základních cílů nově vzniklé organizace (OSN) - 10. prosince Všeobecná deklarace lidských práv přijata valným shromážděním OSN 30 článků zde zakotvená lidská práva a svobody byly postupně přejímány do ústav jednotlivých států a do mezinárodních smluv o lidských právech Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Rada Evropy) Evropská sociální charta (Rada Evropy) právo na odměnu za práci, sociální zabezpečení, sociální a zdravotní pomoc

9 Historie 20. a 21. století • 20. století
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (OSN) Úmluva proti mučení (OSN) Úmluva o právech dítěte (OSN) • 21. století Charta základních práv EU začleněním do Lisabonské smlouvy v roce 2007 získala právní závaznost

10 Historie v Čechách • Jan Milíč z Kroměříže (14. stol)
- hlásal zásadu rovnosti a svobodu šíření Božího slova • Matěj z Janova (14. stol) - prosazoval zásadní změnu společenských poměrů (světská knížata utlačovala poddané a nechránila je) • Husitské hnutí (15. století) - Písmo svaté má přednost před všemi zákony a světskými institucemi - Čtyři pražské artikuly - zaručovaly mimo jiné svobodu hlásání Božího slova • Petr Chelčický (14. – 15. století) - před Bohem jsou si všichni lidé rovni, v Kristu se jim dává svoboda, nad kterou nesmí nikdo panovat - světská moc by lidem neměla vnucovat určité myšlenky

11 Historie v Čechách • Majestát Rudolfa II. (1609)
- zaručuje náboženskou svobodu všem třem stavům a značnou míru samosprávy • Jan Ámos Komenský (1592 – 1670) - nutná reformace společnosti (církev, správa obce, význam rozumu) - chtěl návrat myšlenkové, náboženské a občanské svobody • Kroměřížský sněm (1848 – 1849) - návrh rakouské ústavy obsahoval první soubor všeobecných občanských práv pro české území, vycházel z francouzské Deklarace práv člověka a občana a zahrnoval především svobodu člověka, tisku, zajištění hmotných zájmů a suverenitu lidu - sněm byl zrušen dřív, než stačil návrh projednat

12 Historie v Čechách • Březnová (Stadionova) ústava (1849)
- obsahovala soupis občanských práv a svobod (náboženská svoboda, svoboda pohybu) - další práva měla být zavedena zvláštními zákony (nikdy nebyly přijaty) přijaty Silvestrovské patenty - ústava pozbyla platnosti a katalog občanských práv byl zrušen - potvrzují ale zrušení poddanství a rovnost občanů před zákonem • Únorová ústava (1861) - neobsahovala žádná ustanovení o občanských právech • Prosincová ústava (1867) - uzákoněna byla např. svoboda slova, stávky, náboženská svoboda, nebo ochrana národní rovnoprávnosti - pouze formální charakter, státní moc tyto práva nerespektovala

13 Historie v Čechách • Ústava Československé republiky (1920)
- obsahovala hlavu nazvanou „O právech a svobodách, jakož i o povinnostech občanských“ - moderní katalog základních práv a svobod - zaručovaly širokou autonomii jednotlivce - samostatná hlava o právech národnostních menšin, zaručených na základě menšinových smluv • Protektorát Čechy a Morava ( ) - práva byla porušována a nebyla dodržována

14 Historie v Čechách • Komunistický režim (od 1948)
- idea lidských práv zanikla - ústavy lidská práva obsahovaly, ale jejich realizace byla závislá na vydání prováděcích předpisů, které většinou vůbec nebyly přijaty - přijaty oba mezinárodní Pakty z roku 1966, ale občané se svých práv nemohli dovolat - přijat i Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky 1975), v praxi také porušován - Charta 77 - neformální československá občanská iniciativa - kritizovala politickou a státní moc za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala - její členové a sympatizanti byli režimem pronásledováni

15 Historie v Čechách po roce 1989
• Listina základních práv a svobod - přijata 1991 - zaručuje práva, která jsou přímo závazná a vynutitelná vůči státní moci - zřízeno ústavní soudnictví - vstup do Rady Evropy - přijaty kontrolní mechanismy Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách vznik samostatné České republiky - ústava zaručuje nadzákonnou právní sílu mezinárodních smluv o lidských právech ČR vstupuje do EU - ochrana lidských práv je považována za důležitou prioritu

16 Listina základních práv a svobod
- 16. prosince 1992 se stala součásti ústavního pořádku ČR - 44 článků, 6 hlav hlava I. – obecná ustanovení hlava II. – základní lidská práva a svobody hlava III. – práva národnostních menšin hlava IV. – práva hospodářská, sociální a kulturní hlava V. – práva na soudní a jinou právní ochranu hlava VI. – společná ustanovení

17 Rada vlády České republiky pro lidská práva
- poradní orgán vlády ČR - zřízena 9. prosince 1998 - dozoruje dodržování a naplňování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních závazků ČR v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod - mezinárodní závazky: • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod • Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace • Úmluva o právech dítěte • Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání • Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

18 Klasifikace základních práv a svobod
1) jsou zaručena ústavou zavazují výkonnou moc, zákonodárnou moc a soudnictví 2) mají povahu subjektivního veřejného práva vymezují vztah mezi státní mocí (adresát) a jednotlivcem (nositel) 3) mají zvláštní obsah chrání autonomii jedince před zásahy veřejné moci 4) vznikají přímo na základě ústavy nebo mezinárodní smlouvy nejsou závislé na konkrétním právním vztahu jsou trvalé a mají stejný rozsah pro své subjekty 5) požívají zvláštní ochrany jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné

19 Základní mezinárodně přijatá práva
• právo na život • právo na osobní svobodu • právo na nedotknutelnost osoby a soukromí • právo na nediskriminaci • právo na zachování lidské cti a důstojnosti • právo na svobodu sdružování • právo na projev názoru • právo na přiměřené zabezpečení • právo na vzdělání • právo na zdravotní péči • právo na svobodu myšlení • právo na svobodu vyznání

20 Kategorie práv 1) Negativní práva
- to, co společnost člověku dělat nemá - práva univerzální - neměla by záviset např. na ekonomických či kulturních podmínkách - práva občanská: právo na život, lidskou důstojnost, právo nebýt mučen, týrán či podroben jinému nelidskému a ponižujícímu zacházení, právo vlastnit majetek, právo na svobodu myšlení, pohybu, svědomí, právo na rovné zacházení,... - práva politická: svoboda projevu, právo vyjadřovat své názory, právo petiční, shromažďovací, sdružovací,...

21 Kategorie práv 2) Pozitivní práva
- chrání sociální spravedlnost a umožňují jedinci účast na sociálních, hospodářských a kulturních aspektech života. - práva hospodářská, sociální a kulturní: právo na vzdělání, práci, spravedlivou mzdu, lékařskou pomoc v nemoci, sociální zabezpečení,... - jsou obtížně vymahatelná, obtížně určitelná - je těžké definovat, co je adekvátní bydlení nebo přiměřená mzda, takže tato práva často nelze vymáhat soudně

22 Kategorie práv 3) Kolektivní práva
- zajišťují právo každého na to, aby vládl takový společenský mezinárodní řád, ve kterém by základní lidská práva a svobody byly plně uskutečněny Př.: právo na mír, právo na rozvoj, právo na společnou bezpečnost, právo na ekonomickou prosperitu, právo na čisté životní prostředí,... - přesný výčet neexistuje - vznikají na základě faktorů, jako je rozvoj zemí třetího světa nebo ekologický vývoj a s ním spojené problémy

23 Meze lidských práv - lidská práva mohou být omezena jen zcela výjimečně, pokud ohrožují či omezují podobná nebo srovnatelná práva jiných - určitá práva lze omezit za striktně stanovených podmínek (v případě války nebo jiného ohrožení existence národa) - nikdo se nemůže svých základních práv vzdát ve prospěch jiného ani jich být zbaven (např. zákonem) ani je nemůže na jiného platně převést - základní lidská práva dále nepodléhají promlčení a nemohou být zrušena žádným způsobem, žádným předpisem jakékoliv právní síly ani většinovou vůlí lidu vyjádřenou např. v referendu

24 Meze lidských práv Sporné oblasti: - azylová politika
- ochrana osobních dat - zásahy do občanských práv v souvislosti s bojem proti terorismu

25 Porušování lidských práv
• genocida • rasová diskriminace • nucená práce • nucená prostituce • regulace populace • umlčování obránců lidských práv • věznění z politických důvodů • mučení vězňů • vykonávání trestu smrti • zločiny proti lidskosti • rasismus • otrokářství • válečné zločiny • nucená sterilizace • nucený potrat • zastrašování novinářů .....

26 Příklady porušování lidských práv - Afrika
Eritrea - represivní stát - autoritářský diktátorský režim - běžně se aplikují kmenová práva - zadržení nebo souzení lidé nemají možnost odvolání - armáda i policie se podílí na mučení a šikanování osob, které se otevřeně vysloví proti autoritářskému režimu - povinná služba v armádě od 18. let => není časově omezená => ženy jsou často znásilňovány => vojáci jsou využívaní k otrockým pracím pro stát

27 Příklady porušování lidských práv - Afrika
Etiopie - potlačování společnosti včetně médií - zatýkání protivládních aktivistů, novinářů, blogerů => obviněni z terorismu - blokáda přístupu k internetu, cenzura - největší příliv financí jde do armády a zbrojení x lidé umírají hlady Nigérie - terorizována sektou radikálních islamistů Boko Haram => únosy, vraždy, pumové a ozbrojené útoky, střelba v ulicích => 2011 cílený útok na budovu OSN – nigerijská vláda bez soudu popravila dopadené členy islamistické sekty

28 Příklady porušování lidských práv - Afrika
Súdán - Darfur - prezident Umar al-Bašír odsouzen mezinárodním soudem za válečná zvěrstva - vládní jednotky připomínají nacistická vojska - únosy dětí => dětští vojáci - vypalování vesnic - znásilňování žen - útoky na uprchlické tábory - porušování lidských práv je prakticky beztrestné

29 Příklady porušování lidských práv - Afrika
Zimbabwe - vládne diktátor Mugabe - nechal v hlavním městě Harare zbourat chudinské čtvrti => nejchudší lidé zůstali na ulici => nesměli se zdržovat u svých zbořených příbytků => surové útoky policie - nedostatek potravin, inflace - znásilňování, nařízené vraždy

30 Příklady porušování lidských práv - Čína
Trest smrti - trest smrti se používá za zhruba 68 činů, včetně ekonomických a nenásilných - podle odhadů Amnesty International a Human Right Watch bylo v roce 2006 popraveno 1000 – lidí - usmrcení probíhá z velké části letální injekcí => prodej orgánů popravených - přiznání jsou získávána mučením Svoboda tisku a slova - desítky novinářů byly pronásledovány a uvězněny za příliš kritické zpravodajství - znemožňování práce zahraničním médiím

31 Příklady porušování lidských práv - Čína
Svoboda vyznání - svoboda vyznání přísně omezena čínskou vládou - buddhismus v Tibetu - soupenci Falun Gong nebo Uighurů - Uighurové jsou většinou muslimové a hlavní terč čínské varianty boje proti terorismu Cenzura internetu - „Great Firewall of China“ => oficiálně má chránit počítače před útokem => v praxi se jedná o cenzuru

32 Příklady porušování lidských práv - Čína
Diskriminace žen - v zaměstnání, zdravotní péči a vzdělávaní - ženy jsou nadměrně často oběti HIV - na venkově jen 43% dívek ukončí základní školu - častý obchod s lidmi (lze si koupit manželku) Pronásledování aktivistů občanské společnosti - policie je zatýká svévolně a drží je na tajných místech, aniž by podala žalobu - práce právníků je stále omezená - pod přísnou kontrolou jsou i akademici a ochránci lidských práv

33 Příklady porušování lidských práv - Čína
Práva pracujících - čínská vláda brání založení nezávislých odborových organizací Nucené vystěhování - nucená evakuace celých pekingských čtvrtí kvůli olympiádě 2008 (nejméně lidí) Mučení a špatné zacházení v policejní vazbě - doznání je vynucováno mučením - tábory „pracovní převýchovy“

34 Příklady porušování lidských práv - Čína
Situace migrantů ze zahraničí - cca Severokorejců se ukrývá v Číně - úřady zatýkají a vyhošťují osob týdně - severokorejské ženy jsou obětmi zneužívaní, systematického znásilňovaní a prostituce Nespravedlivé soudní procesy a selhání vyšetřovaní vůči státním orgánům - ovlivňování soudních procesů politickou mocí (když byla obviněná osoba z vládnoucí strany, nebo měla jiný vliv)

35 Příklady porušování lidských práv - Čína
Ničení životního prostředí - většina nejznečištěnějších měst světa se nachází právě v Číně - znečišťování vody a půdy - stavba obrovských vodních přehrad Dovážené zboží z Číny - neodpovídá požadavkům o zdravotní bezpečnosti - především dětské hračky (obsahují olovo) Podpora nedemokratických režimů - nepřímá odpovědnost za porušování lidských práv v druhých zemích (obchod, výměna surovin, energie, zbraně)

36 Příklady porušování lidských práv - Rusko
- negativní postoj úřadů vůči občanským aktivitám, minoritním skupinám nebo nezávislým novinářům, politicky motivované vraždy Mučení a špatné zacházení - policie běžně mučí osoby ve vazbě a špatně s nimi zachází, aby je donutila k přiznání Podmínky ve vězeních - vězení přeplněná a plná infekčních nemocí

37 Příklady porušování lidských práv - Rusko
Konflikt v Čečensku lidskoprávní situace v Čečensku se zhoršila Porušování lidských práv ruskými jednotkami - mimosoudní popravy, „zmizení“, mučení, znásilňování, brutální razie, ničení majetku - skoro žádné z tisíců zločinů, spáchaných na civilistech federálními jednotkami nebyly vyšetřeny a ještě méně osob kdy skončilo před soudem

38 Příklady porušování lidských práv - Rusko
Porušování lidských práv čečenskými bojovníky - porušují mezinárodní humanitární právo - operující v obydlených oblastech, údajně nečiní opatření na ochranu civilistů - zaměřují se na civilní členy promoskevské správy při útocích, při nichž byly desítky osob usmrceny a vážně zraněny - unášejí civilisty a zadržují je jako rukojmí

39 Zdroje • Vláda české republiky. Rada vlády pro lidská práva. cit • Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Listina základních práv a svobod. cit • ŠIMÁK, Martin. Lidská práva od historie do současnosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta . ISSN cit • LINHART, Jan. Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra právní teorie https://is.muni.cz/th/108002/pravf_m/Diplomova_prace.pdf cit • Hrebenar.eu. Lidská práva v Africe klopýtají, možná na přání světových velmocí. cit • econnect. ww.ecn.cz. Potlačování lidských a občanských práv v Číně. cit • Člověk v tísni. . Lidská práva. Rusko. cit • Britské listy. AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v Rusku. cit


Stáhnout ppt "Problémy menšinových skupin II"

Podobné prezentace


Reklamy Google