Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předměty práv. Věci Přednáška římského práva Zimní semestr ©Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předměty práv. Věci Přednáška římského práva Zimní semestr ©Mgr. Petr Dostalík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Předměty práv. Věci Přednáška římského práva Zimní semestr ©Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.

2 Předměty práv Osoby svobodné Nemohou být předmětem práva Pouze v rodinném poměru – analogie majetku – actio ad exhibendum pro PF. Dominus membrorum suorum nemo videtur Nikdo nemůže o sobě učinit platné právní jednání

3 Předměty práv Činnost lidská Věci Zvířata Otroci Hmotný celek – samostatná existence Hodnoty nehmotné římské právo neuznávalo

4 Věci Immateriální práva Právo honební Elektrická energie Právo autorské Patenty a vynálezy Nebyly římskému právu známy

5 Věci Samostatná existence Součást věci není předmětem práva Neoddělené plody věci Listy rukopisu Zámek a klíč od statku Věc jednoduché Kámen, otrok zvíře Samostatná právní existence

6 Věci Věci složené Může být rozložena na součásti Dům, hodinky, vůz, loď Dokud spojení trvá pouze celek je objektem práva Zaniká vlastnictví k jednotlivým součástkám Je možno žádat jejich oddělení

7 Věci Kámen od prstenu Actio ad exhibendum Oddělením ožívá vlastnictví ke kameni Ruka od sochy Pokud je připevněna olovem - je možno žalovat na oddělení Pokud je připevněna železem Ztrácí ruka postavení oddělitelné součástky Není možno žalovat na oddělení Současné právo – parkoviště je součástí pozemku a nemůže být samostatně převedeno bez pozemku

8 Věci Vestavěný trám Zastavím-li do cizí budovy trám- ztrácím vlastnictví Nemohu žalovat na oddělení Podle zákona XII desek mohu žalovat na 2x hodnotu trámu Actio de tigno iuncto

9 Věc hromadná Souhrn samostatných objektů práv shrnutých k témuž účelu Není věcí v právním smyslu Stádo, roj včel, kupecký krám, sklad Rodina otroka Každá věc je sama o sobě předmětem práva, může patřit různým osobám

10 Věcí není Universitas iuris Souhr práv majetkových Hereditas Pekulium Zahrnují věci, práva, povinnosti Společné účelové určení

11 Věcí není Věci neovladatelné Slunce, Měsíc Vítr

12 Současné právo Pojem věci není v OZ definován Právní věda Hmotná věc Ovladatelnost Užitečnost pro člověka Elektrická energie Rozestavěná budova Odpad

13 Současné právo Zvíře věc movitá Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti Vlastnictví se nabývá až okamžikem ulovení nebo uhasnutí zvířete Zvíře chované v ohradě je majetkem toho, kdo ho koupil nebo vypěstoval Zvláštní právní režim Zákaz týrání

14 Cena věci Obecná cena – pretium verum Skutečná hodnota věci Interesse Zájem, lat. Termín „být mezi“ Rozdíl, jaký je v majetku vlastníka po ztátě věci a jaký by byl v okamžiku, kdy by nedošlo ke ztrátě oceňované věci

15 Pretium affectionis Cena zvláštní obliby Pokud není jinak stanoveno, cení se podle skutečné ceny Dig. 35.2.63.pr.

16 Res extra commercium Věci, které nemohou být zcela nebo zčásti předmětem práv soukromých Vyloučeny z právního obchodu Res naturali iure omnium communes Vzduch, tekoucí voda, moře Mořský břeh až k nejvyššímu zimnímu přílivu Stavba stojící na jeho břehu patří až do rozpadnutí se stavebníkovi

17 Res extra commercium Res iuris divini Věci, které slouží k náboženským účelům Res sacrae Věci, které slouží k bohoslužbě Res sanctae Pozemky, které jsou považovány za nedotknutelné Res religiosae Pozemky, na kterých jsou pohřbeni mrtví Pouze se souhlasem vlastníka pozemku Až okamžikem, kdy k vnesení těla skutečně dojde

18 Res extra commercium Nikdo je nemůže vlastnit Nikdo k nim nemůže nabýt držbu, ani je vydržet Chráněny normami veřejné práva Trestní právo crimen sacrilegii Praetorský interdikt Ne quid in loco sacro fiat Veřejná žaloba actio sepulchri violati

19 Res extra commercium Právo Justiniánské Uznáno soukromé vlastnictví ke kostelům Vlastníkem je církev, privilegované postavení Delší vydržecí doby Dovoleno prodat bohoslužebné předměty Bohulibý účel – výkup zajatců Právo pandektní Věci jsou buď ve vlastnictví státu nebo soukromých osob Nebyly recipovány předpisy o r. sacrae, sanctae, r.

20 Res extra commercium Věci vyloučené z obchodu Losy, zapovězené zbraně, lidské mrtvoly Dnešní právo – nezná termín res extra commercium Omezuje nakládání s nebezpečnými věcmi Jedy, výbušniny, náboženské důvody Podle konkrétní normy veřejného práva Zákon o pohřebnictví

21 Res publico usu destinatae Zvláštní kategorie res extra commercium Pozemky a budovy slouží veřejným účelům Nemohou být předmětem těch práv, které s s takovým užíváním vylučují Veřejné cesty, náměstí, veřejná divadla, Veřejné řeky Všechny toky, které nevysychají

22 Res publico usu destinatae Vyloučení se týká jak vody, tak koryta Každý se může Plavit po řece Brát písek, vodu Lovit ryby Pokud nevylučuje jiné osoby Interdikty Actio iniuriarum

23 Res publico usu destinatae Veřejné řeky Zákaz vodních staveb Pouze na státní povolení Nebo dlouhodobé užívání (vetustas) Stojaté rybníky nejsou res extra commercium Právo pandektní – res usu publico destinatae jsou ve vlastnictví státu, země nebo obce Soukromá osoba musí svá práva vykonávat způsobem, který neodporuje veřejnému užívání

24 Druhy věcí Movité a nemovité Pozemek věcí se stává okamžikem ohrazení Součástí pozemku je sloupec nad a pod ním Součástí pozemku je vše, co je s ním trvale spojeno Ale pozor – rozlišujeme podle účelu – amfora zakopaná v zemi není součástí pozemku Klíč a závora součástí pozemku je

25 Druhy věcí Zuživatelné a nezuživatelné Podle toho, zda se užíváním spotřebovávají Zuživatelné nemohou být předmětem Nájmu Usu Usufructu Věci, které se opotřebovávají Nájemce vrací ve stavu běžného opotřebení

26 Druhy věcí Peníze Zuživatelné Jako by stálou směnou zanikají Dám-li peníze jako půjčku a ty je přijmeš jako dar Právní jednání je neplatné – omyl podstatný Vlastnictví ale přejde a peníze zaniknou Žaloba na bezdůvodné obohacení

27 Druhy věcí Věci zastupitené a nezastupitelné Nezáleží na individualitě, ale na druhu a množství Mohou být nahrazeny jinými věcmi téhož druhu Věci, které můžeme měřit, vážit, počítat Nezastupitelná věc Záleží na individuálních znacích

28 Druhy věcí Kůň Šemík, Škoda Favorit OPJ 22-30 I zastupitelná věc může nabýt povahy individuální, pokud tomu chtějí strany Konkrétní peníz Konkrétní sud vína Opatřený pečetí Láhev vzduchu, který vydechl B. Pitt

29 Dělitelnost věcí Fyzické dělení Pouze věci, které po rozdělení neztrácejí na hodnotě a na své původní povaze Pozemky, kovy, látky Nedělitelné – otroci, zvířata, nářadí Budovy nejsou dělitelné vodorovně – podle poschodí, ale pouze s pozemkem – ohrazením

30 Dělitelnost věcí Ideální Intelektuální, pro parte indivisa Věc zůstane neporušenou, vlastnictví připadne více osobám Vlastnický podíl – podle nákladu na získání věci Podle něj se osoby podílejí na nákladech, na zisku a na rozhodování o dalších osudech věci Pozor, pokud se nedohodnou, platí, že zákaz je více než příkaz Vážné neshody – nutno žalovat na vypořádání spoluvlastnictví

31 Příslušenství věci Pertinence Věc samostatná, která je vlastníkem trvale určena k užívání s věcí hlavní Movité – viničné tyče, hasičské nářadí, schránka pro šperk Nemovité –zahrada pro dům Římané vymezovali příslušenství velmi úzce Neměli zvláštní název –pars rei

32 Příslušenství věci Příslušenstvím lodi není člun k ní náležející Příslušenstvím není ani inventář statku Sudy nejsou příslušenstvím vína Význam pertinence Sdílí právní osud věci hlavní Pokud není ujednáno něco jiného

33 Přírůstky věci Accesiones Zvyšují hodnotu věci, ale nejsou věcmi se samostatnou právní existencí Neoddělené plody Stromy a plodiny Naplaveniny, které se staly součástí pozemku

34 Plody věci Pravidelný hospodářský přírůstek věci Salva rei substantia Má povahu samostatné věci Plody přirozené Nemovitosti Obilí, tráva z pole Ovoce ze zahrady Dřevo z lesa Víno z vinice

35 Plody věci Movité věci Mléko Vlna Mláďata Plodem není Maso a kosti Dítě otrokyně

36 Plody věci Pojem rozšířen i na nerosty Pokud je možno v jejich těžbě trvale pokračovat Uhlí, ruda Kámen, vápno Mramor

37 Plody věci Plody umělé fructus civiles Užitek, který poskytuje věc podle právního (smluvního) poměru Nájemné Úroky Úroky z kapitálu Práce otroků a zvířat

38 Res mancipi a nec mancipi Význam pouze historický Hlavní součásti majetku římského rolníka Půda v Itálii Hospodářská zvířata Kriterium nošení břemen 4 nohy Zemědělské nářadí Služebnosti pozemkové polní

39 Res mancipi a nec mancipi Ve starém právu velký význam Pouze res manicipi se počítaly do censu Pouze tyto mohly být platně převedeny Pomocí mancipace Ztráta významu Zrušení censu Augustem Konec užívání mancipace (4. Stol po Kr.) Výslovně zrušeny Justiniánem


Stáhnout ppt "Předměty práv. Věci Přednáška římského práva Zimní semestr ©Mgr. Petr Dostalík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google