Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika zapojování zemí ACP do světové ekonomiky – příspěvek EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika zapojování zemí ACP do světové ekonomiky – příspěvek EU"— Transkript prezentace:

1 Problematika zapojování zemí ACP do světové ekonomiky – příspěvek EU
27. června 2007 Doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze

2 Země Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP)
Smlouva Yaoundé (18 zemí EAMA) Smlouva Lomé I (46 zemí ACP) Smlouva Lomé III (66 zemí ACP) Revidovaná smlouva Lomé IV Revidovaná smlouva z Cotonou 1964 1975 1985 1995 Partnerství (2000 – 2020) 2005 1. etapa přidružení ( ) 2. etapa přidružení ( ) 1957 1969 1980 1990 2000 Smlouva o EHS (18 zámořských a výsostných území) Smlouva Yaoundé II (18 zemí EAMA) Smlouva Arusha II (3 země V Afriky) Smlouva Lomé II (58 zemí ACP) Smlouva Lomé IV (66 zemí ACP) Smlouva z Cotonou (79 zemí ACP) Africké země ACP Pacifické země ACP Karibské země ACP

3 Zapojování zemí ACP do světového obchodu v letech 1980 – 2005 (v %)
Podíl ACP na světových dovozech a na dovozech EU (v %) Podíl ACP na světových vývozech a na vývozech EU (v %) % % Pramen: DG Trade: <http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/bilateral/data.htm> Země ACP vykazují dlouhodobě nízký podíl na zapojení do světového obchodu (kolem 2 %). Země ACP jsou dlouhodobě jedinou skupinou rozvojových zemí, jejíž podíl na zahraničním obchodě EU relativně klesá.

4 Roste podíl RZ na světovém obchodu, zejména zásluhou Asie
Zapojování rozvojových zemí do světového obchodu v letech 1970 – 2003 (v %) Roste podíl RZ na světovém obchodu, zejména zásluhou Asie Podíl rozvinutých a rozvojových zemí na světovém exportu v letech 1970 – 2003 (v %) % Změna hodnoty vývozu jednotlivých rozvojových regionů mezi lety 1990 a (v mil USD) Podíl Číny a ANIZ na celkovém vývozu Asie v roce 2004 (v %) % Pramen: UNCTAD: Trade and Development Report 2005, str , UNCTAD Handbook of Statistics 2005, str. 2 – 8.

5 Zapojování rozvojových zemí do světového obchodu v letech 1970 – 2003 ( v %)
Snižuje se závislost rozvojových zemí na vývozu do rozvinutých zemí, roste obchod mezi rozvojovými zeměmi (Jih – Jih) Teritoriální struktura exportu rozvojových zemí v letech 1965, 1985 a 2003 (v %) Podíl intraregionálního vývozu na vývozu v rámci Jih-Jih (v %) 25 % 43 % % % Pramen: UNCTAD: Trade and Development Report 2005, str a 140.

6 Zapojování rozvojových zemí do světového obchodu v letech 1970 – 2003 ( v %)
Obchod mezi rozvojovými zeměmi roste v primárních surovinách i v hotových výrobcích Teritoriální struktura exportu hotových výrobků z rozvojových zemí (v %) Teritoriální struktura exportu primárních surovin z rozvojových zemí (v %) % % 44,2 % 33,7 % 40,8 % 18,2 % Pramen: UNCTAD: Trade and Development Report 2005, str

7 Cíle rozvojové politiky EU ve vztahu k ACP
Římské dohody – přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji přidružených zemí a vytvořit užší hospodářské vztahy mezi nimi a Společenstvím Lomé III – podpora ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje zemí ACP Cotonou - snížení a dlouhodobě vymýcení chudoby v souladu s cíli trvale udržitelného rozvoje a urychleného začleňování zemí ACP do světové ekonomiky

8 Nástroje na podporu zapojování zemí ACP do světové ekonomiky
Nereciproční obchodní režim od roku 1975 Nástroj pro zajištění stabilizace exportních příjmů (STABEX) – čerpání klesl-li příjem z exportu vybrané komodity (Lomé IV celkem 47 komodit) o více jak 5 % v porovnání s předchozím rokem Nástroj na podporu těžby vybraných nerostných surovin (SYSMIN) – čerpání klesl-li příjem z exportu nerostné suroviny o více jak 10 % ve srovnání s předchozím rokem, komodita musela tvořit min 15 % exportu země Zvláštní protokoly o vývozu cukru, rumu, banánů a hovězího masa – garantovaný objem vývozu určité komodity na trh ES Další - finanční podpora rozvoje regionální ekonomické integrace, rozvoje malého a středního podnikání, technická podpora (vznik odborných center), atd. Finanční podpora čerpána převážně z Evropského rozvojového fondu

9 Dohody o ekonomickém partnerství (EPA)
Dohoda z Cotonou – Dohoda o partnerství mezi zeměmi EU a ACP (2000) - principy dohody: rovnost mezi partnery, účast na partnerství, ústřední úloha dialogu, diferenciace - pilíře dohody: politický dialog, rozvojové strategie, hospodářská a obchodní spolupráce, finanční spolupráce Přechodné období pro vyjednání dohod o ekonomickém partnerství je stanoveno do Do té doby musejí být uzavřena jednání o dohodách mezi Evropskou komisí a 6 regionálními uskupeními v rámci zemí ACP. Čl. 34 dohody z Cotonou : Cílem hospodářské a obchodní spolupráce je hladká a postupná integrace zemí ACP do světové ekonomiky. Cílem je pomoci zemím ACP podporovat udržitelný rozvoj a odstraňovat chudobu. Dohody o ekonomickém partnerství by měly zemím ACP napomoci čelit výzvám globalizace a adaptovat se progresivně na nové podmínky mezinárodního obchodu. Vyjednání těchto nových dohod vyžaduje přechodné období. Státy označené kurzívou patří mezi nejméně rozvinuté země

10 Otázky spojené s EPA ? Pokud se do nestihnou EPA schválit, co bude následovat? Prodlouží se výjimka v rámci WTO? Zavede se jiný přechodný režim? A jaký? Jaký vliv budou mít EPA na regionální ekonomickou integraci v zemích ACP, zejména v subsaharské Africe? Jak se do těchto procesů zapojí LDC, které se rozhodnou setrvat v rámci obchodního režimu EBA? Jaké sociálně ekonomické dopady bude mít liberalizace zahraničního obchodu s ekonomicky silnějším partnerem na země ACP? Jakou roli bude v rámci EPA hrát rozvojová pomoc (trade-related assistance)? Zavede se v rámci EDF nový nástroj na podporu EPA? V roce 2007 vyjde celoevropská strategie s názvem A JOINT EU AID FOR TRADE STRATEGY

11 Děkuji za Vaši pozornost.

12


Stáhnout ppt "Problematika zapojování zemí ACP do světové ekonomiky – příspěvek EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google