Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VĚK REVOLUCÍ 18. STOLETÍ. 18. stol. VZNIK USA boj za nezávislost amerických osad - Velká Británie čerpala z kolonií především suroviny, zeměd. produkty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VĚK REVOLUCÍ 18. STOLETÍ. 18. stol. VZNIK USA boj za nezávislost amerických osad - Velká Británie čerpala z kolonií především suroviny, zeměd. produkty."— Transkript prezentace:

1 VĚK REVOLUCÍ 18. STOLETÍ

2

3 18. stol. VZNIK USA boj za nezávislost amerických osad - Velká Británie čerpala z kolonií především suroviny, zeměd. produkty a finance (z daní a poplatků) - 1773: zvýšení cla z dovozu čaje vyvolalo vzpouru osadníků, náklad čaje vyházeli z lodi do vody – tzv. „bostonské pití čaje“ - Angličané pak posílili vojenskou posádku a uzavřeli přístav

4 18. stol. VZNIK USA - na pobřeží Atlantského oceánu bylo v Severní Americe 13 osad (2,5 mil. obyv.) - anglická kolonie, obyvatelé však různých národností - také 0,5 mil. černochů (většinou otroci) - největší: Filadelfie, New York, Boston boj za nezávislost amerických osad (1789) (1660)

5 18. stol. VZNIK USA boj za nezávislost amerických osad

6 18. stol. VZNIK USA - osadníci postupně organizovali vlastní vojenské oddíly, v čele George Washington - od roku 1775 otevřené vojenské střety s britskou armádou (válka za nezávislost amerických osad, do r. 1783) boj za nezávislost amerických osad

7 18. stol. VZNIK USA boj za nezávislost amerických osad - 4. července 1776 schváleno Prohlášení nezávislosti amerických osad (text vypracoval Thomas Jefferson) Prohlášení nezávislosti - TV šot

8 18. stol. VZNIK USA boj za nezávislost amerických osad - 1789 schválena ústava Spojených států amerických, stát začal řídit Kongres (parlament; Senát + Sněmovna reprezentantů - prvním prezidentem zvolen George Washington

9 18. stol. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE příčiny revoluce - přelomová událost evropských dějin - zrušení monarchie, vznik republiky - nižší vrstvy obyvatel vyvrátily postavení, které měly šlechta a církev po staletí

10 18. stol. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE příčiny revoluce - tradiční středověké rozdělení společnosti – trojí lid: ve Francii 18. stol. Šlechta a duchovenstvo: řada výhod a privilegií, neplatili daně, velmi bohatí. Třetí stav (měšťané a rolníci): mnohem početnější, málo práv, mnoho povinností, z jejich daní se plnila státní pokladna.

11 18. stol. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE příčiny revoluce - stálý nedostatek financí, státní rozpočet se propadal do dluhu - za krále Ludvíka XVI. dluh výrazně narostl - zástupci třetího stavu = Ústavodárné národní shromáždění - požadavek vypracovat ústavu, omezit práva šlechty a krále - král se proti nim rozhodl zasáhnout silou, následovalo povstání pařížského lidu

12 18. stol. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE výbuch revoluce - 14. července 1789 dobyli povstalci pařížskou pevnost (vězení) Bastila - byly ustaveny národní gardy – ozbrojená síla revoluce - heslo revoluce: Volnost! Rovnost! Bratrství! - král ustoupil a souhlasil s vypracováním ústavy - revoluce se přesto rozšířila i na venkov, rolníci přepadali šlechtická sídla - bylo zrušeno poddanství

13 18. stol. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Deklarace práv - Ústavodárné národní shromáždění přijalo Deklaraci práv člověka a občana - později se tato deklarace stala základem ústavy - rovnost všech občanů před zákonem, svoboda slova, shromažďování, tisku a vyznání, právo na vlastnictví majetku

14 18. stol. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Deklarace práv - nejvýznamnější revolucionáři: Robespierre [robspjér] Marat [mara] Danton [danton]

15 18. stol. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE pád monarchie - král se pokusil o útěk a zorganizování vojska v zahraničí - cestou byl poznán a zatčen - zahraniční vojska vtrhla do Francie, francouzská armáda byla slabá, hrozila porážka revoluce a obnovení monarchie - mnoho dobrovolníků z celé země posílilo armádu, postup cizích vojsk byl zastaven před Paříží - revoluční píseň Marseillaisa [marsejéz] Francouzská hymna Vzhůru, děti vlasti, den slávy nadešel! Proti nám tyranie zvedá svůj krvavý prapor! Slyšíte v našem kraji řev divokých vojáků? Přicházejí vraždit naše děti, naše ženy v naší náruči! Ref.: Do zbraně, občané! Šikujte se pod prapory! Vzhůru! Vzhůru! Nechť krev nečistá napojí brázdy našich polí! v podání Edith Piaf

16 18. stol. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE pád monarchie - král Ludvík XVI. byl souzen a r. 1793 popraven, téhož roku byla popravena i královna Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie)

17 18. stol. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE vláda jakobínů - mezi politickými skupinami vznikly spory o moc, převládla skupina jakobínů (Robespierre) - řada politických odpůrců byla popravena („Revoluce požírá své vlastní děti“) - diktatura jakobínů, boj o údajnou čistotu a obranu revoluce: revoluční soudy posílaly na smrt stovky přívrženců krále (roajalistů), konkurenčních revolucionářů i domnělých spiklenců

18 18. stol. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE vláda jakobínů - i mezi jakobíny došlo ke sporům, byli zatčeni i Robespierre a Danton a odsouzeni k smrti - ve zmatcích následujících let získávala stále větší moc armáda, její generál Napoleon Bonaparte uskutečnil r. 1799 státní převrat - tím skončila Velká francouzská revoluce

19 19. stol. NAPOLEONSKÉ VÁLKY Napoleonův vzestup - Napoleon Bonaparte posílil ústřední vládu a postavil se do čela Francie jako „první konzul“ - zavedl občanský zákoník: potvrzoval rovnost občanů před zákonem; jeho zásady platí v mnohém dodnes - Napoleon se dal r. 1804 prohlásit císařem – obnovení monarchie

20 19. stol. NAPOLEONSKÉ VÁLKY napoleonské války - Velká Británie, Rakousko a Rusko se vojensky postavily proti Francii - 1805 francouzské loďstvo poraženo u mysu Trafalgar britským admirálem Nelsonem - Napoleon obsadil Vídeň, rakouská armáda ustoupila na Moravu; na pomoc jí přišla vojska ruská – bitva u Slavkova - „bitva tří císařů“, Napoleon zvítězil

21 19. stol. NAPOLEONSKÉ VÁLKY Napoleonův pád - 1812 – Napoleon shromáždil obrovskou armádu a rozhodl se porazit Rusko - ruský velitel maršál Kutuzov byl nucen ustupovat, Francouzi dobyli i Moskvu - město bylo zničené a bez potravin, francouzská armáda musela před zimou ustoupit - mráz, hlad a nemoci spolu s útoky ruských oddílů zdecimovaly zcela Napoleonovu armádu

22 19. stol. NAPOLEONSKÉ VÁLKY Napoleonův pád

23 19. stol. NAPOLEONSKÉ VÁLKY Napoleonův pád - Napoleon opustil své vojáky a ve Francii se snažil vytvořit nové vojsko - byl však poražen vojsky V. Británie, Ruska, Pruska a Rakouska v bitvě u Lipska (1813)

24 19. stol. NAPOLEONSKÉ VÁLKY Napoleonův pád - donucen vzdát se moci, odešel na ostrov Elba ve Středozemním moři - ve Francii obnoveno království - 1815 Napoleon uprchl z Elby a vrátil se do Paříže („stodenní císařství“), za tři měsíce však byl již definitivně poražen u Waterloo - zajat, odvezen na ostrov Svatá Helena v Atlantském oceánu, zemřel 1821

25 SHRNUTÍ

26 19. stol. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - rukodělná řemeslná výroba, řemeslníci  průmyslová výroba, továrny - četné nové vynálezy, nejdůležitější – parní stroj

27 19. stol. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - rozvoj železnic - snadná doprava velkého množství zboží a osob - rozvoj obchodu

28 19. stol. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - rozvoj bank - akciové banky, burzy cenných papírů - způsob získání kapitálu pro další podnikání

29 19. stol. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - růst měst, vznik velkoměst 1800 2010

30 19. stol. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - před prům. revolucí ovládala společnost šlechta - během 19. stol. přebírali moc průmyslníci, bankéři, velcí obchodníci – buržoazie - původně poddaní rolníci se stěhovali za obživou do měst – dělníci v továrnách – proletariát (dělnictvo) - vznik prvních odborových organizací

31 19. stol. EMPÍR [ampír] - klasicistní umělecký sloh vzniklý za fr. císaře Napoleona I. Bonaparta - navazuje na umění antiky - monumentálnost Vítězný oblouk - PařížPamátník padlých – La Madeleine v Paříži

32 19. stol. BIEDERMEIER [bídrmajer] - měšťanský umělecký a životní styl - vyjadřoval pokojný, mravný, počestný rodinný život

33 19. stol. ROMANTISMUS - umělecký styl (literatura, hudba, malířství) - proti osvícenskému zdůrazňování rozumu staví na důležitější místo citovost, dojmy, mýty, legendy, přírodu... - Alexandr Puškin, Johann Wolfgang Goethe, Edgar Allan Poe, Alexandr Dumas... - Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Fryderyk Chopin... - Joseph W. Turner, Francisco Goya... Joseph William Turner (1775 – 1851) Francisco Goya (1746 – 1828)

34 19. stol. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ - rakouská habsburská monarchie se snažila o germanizaci (poněmčení) celého svého území, tj. včetně Čech - myšlenky velké francouzské revoluce vyvolávaly v Evropě vlastenecká hnutí, zájem o vlastní minulost i jazyk – a to i v Čechách Národnostní složení habsburské monarchie – Rakouského císařství

35 19. stol. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ - v první polovině 19. století proběhl proces vzniku moderního českého národa - české vlastenectví = zájem o český jazyk, minulost země, zakládání učených společností, muzeí, divadel...

36 19. stol. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ - zájem o český jazyk: běžně jej používali jen prostí lidé - pro úřední účely, vědecké práce apod. se používala němčina; rovněž zámožní lidé považovali češtinu za primitivní, podřadný jazyk - Josef Dobrovský sestavil základy gramatiky moderní češtiny - Václav Matěj Kramerius vydával české noviny a knihy - Vlastenecké divadlo (tzv. Bouda) první období

37 19. stol. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ - myšlenka slovanské vzájemnosti – Češi patří do velkého společenství slovanských národů - Rukopis zelenohorský a Rukopis královédvorský - byly objeveny (po letech se prokázalo, že to byly geniální padělky; autoři chtěli dokázat, že česká literatura v historii byla vynikající...) další etapa

38 REVOLUCE 1848 - v letech 1848 a 1849 prošla Evropou řada revolucí - v Itálii touha po svobodě a sjednocení země (severní Itálie patřila do rakouské monarchie) - ve Francii opět vládl král, v únoru 1848 povstáním svržen – druhá republika (1852 ale opět obnoveno císařství synovcem Napoleona Bonaparta – císař Napoleon III.) - v Německu lidové bouře - v Uhrách povstání za lepší postavení země v rámci rakouské habsburské monarchie

39 REVOLUCE 1848

40 - v Čechách rovněž proběhly snahy o samostatnost českých zemí v rámci rakouské monarchie – vypracování petice - tuto myšlenku podporoval i František Palacký (politik, historik) - v červnu 1848 povstání v Praze, především studenti a mládež (barikády, ozbrojení); po pěti dnech tvrdě potlačeno vojskem

41 REVOLUCE 1848 - revoluční nepokoje byly i ve Vídni - rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý proto od října pobýval v Olomouci, v prosinci zde abdikoval - na císařský trůn byl uveden osmnáctiletý František Josef I. v olomouckém arcibiskupském paláci Pamětní medaile na převzetí vlády Františkem Josefem I. 2.12.1848 v Olomouci 1853

42 REVOLUCE 1848 - říšský sněm, který měl za úkol sestavit ústavu, rovněž opustil Vídeň a po jistou dobu zasedal v Kroměříži - ústava by omezila moc císaře a zajistila občanům více svobod - po uklidnění revoluční situace sněm ztratil vliv a nový císař František Josef I. jej nechal v březnu 1849 rozehnat vojskem - revoluce v habsburské monarchii tak skončila, jediným výsledkem bylo zrušení roboty - obnovení absolutismu


Stáhnout ppt "VĚK REVOLUCÍ 18. STOLETÍ. 18. stol. VZNIK USA boj za nezávislost amerických osad - Velká Británie čerpala z kolonií především suroviny, zeměd. produkty."

Podobné prezentace


Reklamy Google