Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VĚK REVOLUCÍ 18. STOLETÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VĚK REVOLUCÍ 18. STOLETÍ."— Transkript prezentace:

1 VĚK REVOLUCÍ 18. STOLETÍ

2

3 boj za nezávislost amerických osad
VZNIK USA 18. stol. boj za nezávislost amerických osad - Velká Británie čerpala z kolonií především suroviny, zeměd. produkty a finance (z daní a poplatků) - 1773: zvýšení cla z dovozu čaje vyvolalo vzpouru osadníků, náklad čaje vyházeli z lodi do vody – tzv. „bostonské pití čaje“ - Angličané pak posílili vojenskou posádku a uzavřeli přístav

4 boj za nezávislost amerických osad
VZNIK USA 18. stol. boj za nezávislost amerických osad - na pobřeží Atlantského oceánu bylo v Severní Americe 13 osad (2,5 mil. obyv.) - anglická kolonie, obyvatelé však různých národností - také 0,5 mil. černochů (většinou otroci) - největší: Filadelfie, New York, Boston (1660) (1789)

5 VZNIK USA 18. stol. boj za nezávislost amerických osad

6 boj za nezávislost amerických osad
VZNIK USA 18. stol. boj za nezávislost amerických osad - osadníci postupně organizovali vlastní vojenské oddíly, v čele George Washington - od roku 1775 otevřené vojenské střety s britskou armádou (válka za nezávislost amerických osad, do r. 1783)

7 boj za nezávislost amerických osad
VZNIK USA 18. stol. boj za nezávislost amerických osad - 4. července 1776 schváleno Prohlášení nezávislosti amerických osad (text vypracoval Thomas Jefferson) Prohlášení nezávislosti - TV šot

8 boj za nezávislost amerických osad
VZNIK USA 18. stol. boj za nezávislost amerických osad schválena ústava Spojených států amerických, stát začal řídit Kongres (parlament; Senát + Sněmovna reprezentantů - prvním prezidentem zvolen George Washington

9 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol. příčiny revoluce - přelomová událost evropských dějin - zrušení monarchie, vznik republiky - nižší vrstvy obyvatel vyvrátily postavení, které měly šlechta a církev po staletí

10 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol. příčiny revoluce - tradiční středověké rozdělení společnosti – trojí lid: ve Francii 18. stol. Šlechta a duchovenstvo: řada výhod a privilegií, neplatili daně, velmi bohatí. Třetí stav (měšťané a rolníci): mnohem početnější, málo práv, mnoho povinností, z jejich daní se plnila státní pokladna.

11 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol. příčiny revoluce - stálý nedostatek financí, státní rozpočet se propadal do dluhu - za krále Ludvíka XVI. dluh výrazně narostl - zástupci třetího stavu = Ústavodárné národní shromáždění - požadavek vypracovat ústavu, omezit práva šlechty a krále - král se proti nim rozhodl zasáhnout silou, následovalo povstání pařížského lidu

12 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol. výbuch revoluce - 14. července 1789 dobyli povstalci pařížskou pevnost (vězení) Bastila - byly ustaveny národní gardy – ozbrojená síla revoluce - heslo revoluce: Volnost! Rovnost! Bratrství! - král ustoupil a souhlasil s vypracováním ústavy - revoluce se přesto rozšířila i na venkov, rolníci přepadali šlechtická sídla - bylo zrušeno poddanství

13 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol. Deklarace práv - Ústavodárné národní shromáždění přijalo Deklaraci práv člověka a občana - později se tato deklarace stala základem ústavy - rovnost všech občanů před zákonem, svoboda slova, shromažďování, tisku a vyznání, právo na vlastnictví majetku

14 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol. Deklarace práv - nejvýznamnější revolucionáři: Robespierre [robspjér] Marat [mara] Danton [danton]

15 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol. pád monarchie - král se pokusil o útěk a zorganizování vojska v zahraničí - cestou byl poznán a zatčen - zahraniční vojska vtrhla do Francie, francouzská armáda byla slabá, hrozila porážka revoluce a obnovení monarchie - mnoho dobrovolníků z celé země posílilo armádu, postup cizích vojsk byl zastaven před Paříží - revoluční píseň Marseillaisa [marsejéz] Vzhůru, děti vlasti, den slávy nadešel! Proti nám tyranie zvedá svůj krvavý prapor! Slyšíte v našem kraji řev divokých vojáků? Přicházejí vraždit naše děti, naše ženy v naší náruči! Ref.: Do zbraně, občané! Šikujte se pod prapory! Vzhůru! Vzhůru! Nechť krev nečistá napojí brázdy našich polí! Francouzská hymna v podání Edith Piaf

16 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol. pád monarchie - král Ludvík XVI. byl souzen a r popraven, téhož roku byla popravena i královna Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie)

17 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol. vláda jakobínů - mezi politickými skupinami vznikly spory o moc, převládla skupina jakobínů (Robespierre) - řada politických odpůrců byla popravena („Revoluce požírá své vlastní děti“) - diktatura jakobínů, boj o údajnou čistotu a obranu revoluce: revoluční soudy posílaly na smrt stovky přívrženců krále (roajalistů), konkurenčních revolucionářů i domnělých spiklenců

18 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
18. stol. vláda jakobínů - i mezi jakobíny došlo ke sporům, byli zatčeni i Robespierre a Danton a odsouzeni k smrti - ve zmatcích následujících let získávala stále větší moc armáda, její generál Napoleon Bonaparte uskutečnil r státní převrat - tím skončila Velká francouzská revoluce

19 NAPOLEONSKÉ VÁLKY 19. stol. Napoleonův vzestup
- Napoleon Bonaparte posílil ústřední vládu a postavil se do čela Francie jako „první konzul“ - zavedl občanský zákoník: potvrzoval rovnost občanů před zákonem; jeho zásady platí v mnohém dodnes - Napoleon se dal r prohlásit císařem – obnovení monarchie

20 NAPOLEONSKÉ VÁLKY 19. stol. napoleonské války
- Velká Británie, Rakousko a Rusko se vojensky postavily proti Francii francouzské loďstvo poraženo u mysu Trafalgar britským admirálem Nelsonem - Napoleon obsadil Vídeň, rakouská armáda ustoupila na Moravu; na pomoc jí přišla vojska ruská – bitva u Slavkova - „bitva tří císařů“, Napoleon zvítězil

21 NAPOLEONSKÉ VÁLKY 19. stol. Napoleonův pád
– Napoleon shromáždil obrovskou armádu a rozhodl se porazit Rusko - ruský velitel maršál Kutuzov byl nucen ustupovat, Francouzi dobyli i Moskvu - město bylo zničené a bez potravin, francouzská armáda musela před zimou ustoupit - mráz, hlad a nemoci spolu s útoky ruských oddílů zdecimovaly zcela Napoleonovu armádu

22 NAPOLEONSKÉ VÁLKY 19. stol. Napoleonův pád

23 NAPOLEONSKÉ VÁLKY 19. stol. Napoleonův pád
- Napoleon opustil své vojáky a ve Francii se snažil vytvořit nové vojsko - byl však poražen vojsky V. Británie, Ruska, Pruska a Rakouska v bitvě u Lipska (1813)

24 NAPOLEONSKÉ VÁLKY 19. stol. Napoleonův pád
- donucen vzdát se moci, odešel na ostrov Elba ve Středozemním moři - ve Francii obnoveno království Napoleon uprchl z Elby a vrátil se do Paříže („stodenní císařství“), za tři měsíce však byl již definitivně poražen u Waterloo - zajat, odvezen na ostrov Svatá Helena v Atlantském oceánu, zemřel 1821

25 SHRNUTÍ

26 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 19. stol.
- rukodělná řemeslná výroba, řemeslníci  průmyslová výroba, továrny - četné nové vynálezy, nejdůležitější – parní stroj

27 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 19. stol. - rozvoj železnic
- snadná doprava velkého množství zboží a osob - rozvoj obchodu

28 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 19. stol. - rozvoj bank
- akciové banky, burzy cenných papírů - způsob získání kapitálu pro další podnikání

29 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 19. stol. - růst měst, vznik velkoměst 1800 2010

30 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 19. stol.
- před prům. revolucí ovládala společnost šlechta - během 19. stol. přebírali moc průmyslníci, bankéři, velcí obchodníci – buržoazie - původně poddaní rolníci se stěhovali za obživou do měst – dělníci v továrnách – proletariát (dělnictvo) - vznik prvních odborových organizací

31 EMPÍR [ampír] 19. stol. - klasicistní umělecký sloh vzniklý za fr. císaře Napoleona I. Bonaparta - navazuje na umění antiky - monumentálnost Vítězný oblouk - Paříž Památník padlých – La Madeleine v Paříži

32 BIEDERMEIER [bídrmajer]
19. stol. - měšťanský umělecký a životní styl - vyjadřoval pokojný, mravný, počestný rodinný život

33 ROMANTISMUS 19. stol. - umělecký styl (literatura, hudba, malířství)
- proti osvícenskému zdůrazňování rozumu staví na důležitější místo citovost, dojmy, mýty, legendy, přírodu ... - Alexandr Puškin, Johann Wolfgang Goethe, Edgar Allan Poe, Alexandr Dumas ... - Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Fryderyk Chopin ... - Joseph W. Turner, Francisco Goya ... Joseph William Turner (1775 – 1851) Francisco Goya (1746 – 1828)

34 ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
19. stol. - rakouská habsburská monarchie se snažila o germanizaci (poněmčení) celého svého území, tj. včetně Čech - myšlenky velké francouzské revoluce vyvolávaly v Evropě vlastenecká hnutí, zájem o vlastní minulost i jazyk – a to i v Čechách Národnostní složení habsburské monarchie – Rakouského císařství

35 ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
19. stol. - v první polovině 19. století proběhl proces vzniku moderního českého národa - české vlastenectví = zájem o český jazyk, minulost země, zakládání učených společností, muzeí, divadel ...

36 ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
19. stol. první období - zájem o český jazyk: běžně jej používali jen prostí lidé - pro úřední účely, vědecké práce apod. se používala němčina; rovněž zámožní lidé považovali češtinu za primitivní, podřadný jazyk - Josef Dobrovský sestavil základy gramatiky moderní češtiny - Václav Matěj Kramerius vydával české noviny a knihy - Vlastenecké divadlo (tzv. Bouda)

37 ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
19. stol. další etapa - myšlenka slovanské vzájemnosti – Češi patří do velkého společenství slovanských národů - Rukopis zelenohorský a Rukopis královédvorský - byly objeveny (po letech se prokázalo, že to byly geniální padělky; autoři chtěli dokázat, že česká literatura v historii byla vynikající ...)

38 REVOLUCE 1848 - v letech 1848 a 1849 prošla Evropou řada revolucí
- v Itálii touha po svobodě a sjednocení země (severní Itálie patřila do rakouské monarchie) - ve Francii opět vládl král, v únoru 1848 povstáním svržen – druhá republika (1852 ale opět obnoveno císařství synovcem Napoleona Bonaparta – císař Napoleon III.) - v Německu lidové bouře - v Uhrách povstání za lepší postavení země v rámci rakouské habsburské monarchie

39 REVOLUCE 1848

40 REVOLUCE 1848 - v Čechách rovněž proběhly snahy o samostatnost českých zemí v rámci rakouské monarchie – vypracování petice - tuto myšlenku podporoval i František Palacký (politik, historik) - v červnu 1848 povstání v Praze, především studenti a mládež (barikády, ozbrojení); po pěti dnech tvrdě potlačeno vojskem

41 REVOLUCE 1848 - revoluční nepokoje byly i ve Vídni
- rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý proto od října pobýval v Olomouci, v prosinci zde abdikoval - na císařský trůn byl uveden osmnáctiletý František Josef I. v olomouckém arcibiskupském paláci Pamětní medaile na převzetí vlády Františkem Josefem I v Olomouci 1853

42 REVOLUCE 1848 - říšský sněm, který měl za úkol sestavit ústavu, rovněž opustil Vídeň a po jistou dobu zasedal v Kroměříži - ústava by omezila moc císaře a zajistila občanům více svobod - po uklidnění revoluční situace sněm ztratil vliv a nový císař František Josef I. jej nechal v březnu 1849 rozehnat vojskem - revoluce v habsburské monarchii tak skončila, jediným výsledkem bylo zrušení roboty - obnovení absolutismu


Stáhnout ppt "VĚK REVOLUCÍ 18. STOLETÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google