Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patrick MAZEAU – náměstek hlavního tajemníka EMCEF Evropský sociální dialog Evropský sociální dialog Seminář BDSZ – 28. duben 2006 Balatongyörök -Maďarsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patrick MAZEAU – náměstek hlavního tajemníka EMCEF Evropský sociální dialog Evropský sociální dialog Seminář BDSZ – 28. duben 2006 Balatongyörök -Maďarsko."— Transkript prezentace:

1 Patrick MAZEAU – náměstek hlavního tajemníka EMCEF Evropský sociální dialog Evropský sociální dialog Seminář BDSZ – 28. duben 2006 Balatongyörök -Maďarsko

2 Pojem „sociální dialog“  20 let evropského sociálního dialogu (1985-2005)  Iniciativa předsedy Jacquese Delorse -1985 Sociální partneři musí přispívat k rozvinutí sociálního dialogu v Evropské unii.  Zasedání Evropské rady v Barceloně - 2002 Základem evropského sociálního modelu je zdravá ekonomika, vysoce kvalitní systém sociálního pojištění, školství a sociální dialog.

3 Komise Odborové organizace Zaměstnavatelé 1985-1991 Komise Odborové organizace Zaměstnavatelé 2002... Komise Odborové organizace Zaměstnavatelé 1991-2001 Etapy vývoje evropského sociálního dialogu Etapy vývoje evropského sociálního dialogu

4 Evropská komise  Napomáhá dialogu mezi sociálními partnery…  …Konzultuje s partnery, ještě předtím, než podá návrh dotýkající se sociální oblasti…  Sociální partneři mohou fungovat podle postupů uvedených ve 139 článcích… Evropský sociální dialog Instituce uznaná 138 články Smlouvy ES

5 Proces soudnictví Rada Komise Sociální partneři Konvence aplikované ve smyslu rozhodnutí rady ZÁKON Samostatná instituce Konzultace Názor nebo návrh Jednání Mechanismus konzultací, jednání a soudnictví Mechanismus konzultací, jednání a soudnictví Není jednání, nebo je bez výsledku Používají sociální partneři

6 Dohody o minimálních normativách, jejichž aplikace se ve členských státech realizuje podle speciálních postupů a metod.  Rámcová dohoda o práci na dálku, 2002  Dohoda o evropském řidičském průkazu pro profesionální řidiče v zahraniční dopravě, 2004  Dohoda o stresu na pracovišti, 2004  Dohoda « o poruchách svalů a kosterní soustavy », 2005  Dohoda « o zdraví osob pracujících s křemenovým krystalem ( Silice cristalline ) », 2006 (EMCEF) Samostatné konvence

7  Rámcová dohoda o rodičovské dovolené, 1995  Rámcová dohoda o zkrácené pracovní době, 1997  Rámcová dohoda o práci na dobu určitou, 1999  …. Minimální normativy stanovené v konvenci, jejichž aplikaci upravuje nařízení Rady.

8 139.2 Dohoda Rozhodnutí Rady Samostatné dohody 139.2 Rámec akcí Návrh na normy Průzkumy a zprávy Kodex chování Politická linie Návody Pravidla pro řízení výměna informací Prostředky Vytvoření společného názoru Společné prohlášení Vypracování normativTexty informačního charakteru Témata evropského oborového sociálního dialogu. (v mnoha textových vydáních ) Témata evropského oborového sociálního dialogu. (v mnoha textových vydáních )

9  Evropa je dnes oblastí, která nejlépe slučuje hospodářskou sílu (nejsilnější ekonomická a obchodní velmoc světa) a životaschopný sociální model.…  Avšak změnám, které byly zapříčiněny jinde, nedokáže zabránit: globalizace a inovace ve výrobě. Evropský sociální dialog…

10 Komise oborového sociálního dialogu 31 oborových komisí EMCEF : 3 oborové komise (elektrická energie, důlní průmysl, chemický průmysl a následuje: odvětví zemního plynu …) pro které jsou charakteristické: Evropské závodní rady (na úrovni podniků )  700 EZR v Evropě  215 EZR ve spojení s EMCEF … stojí na třech pilířích a členské státy…

11 Sociální dialog je potřebný…  k modernizaci a adaptaci našich struktur  k formulaci odpovědi na proces stárnutí obyvatelstva  k vytvoření odborně a zeměpisně mobilní oblasti  abychom se vyhnuli sociálním následkům procesů restrukturalizace Sociální partneři musí být bezpodmínečně nápomocni při formulaci odpovědí na výzvy.

12 1. Nalezení účinných synergií (jednotlivé vlivy, celkový efekt) 2. Rozšiřování 3. Autentičnost a transparentnost 4. Zlepšovat prostředky pro sledování procesu působení vlivů 5. Posun směrem k samostatným institucím Zlepšování situace. Posouzení stavu - Kom (2004) 557 konečných Posouzení stavu - Kom (2004) 557 konečných Zlepšování situace. Posouzení stavu - Kom (2004) 557 konečných Posouzení stavu - Kom (2004) 557 konečných

13 Posílení součinnosti (synergií) … v linii posilování odvětví Posílení součinnosti (synergií) … v linii posilování odvětví  Dnes není tato možnost využita…  Zatímco by byla nejvhodnější k tomu, abychom odpovídajícím způsobem mohli řešit charakteristické požadavky jednotlivých odvětví…  Protože tak je možné odborně odstartovat doprovodné akce…

14 Naše úloha …  Správný výklad oborových výzev a aplikace přímého dialogu ve všech tématech, která se dotýkají NAŠEHO PRŮMYSLOVÉHO ODVĚTVÍ.  Instituce EU zmapovaly společné závazky k převzetí odpovědnosti sociálních partnerů.  Evropský sociální model nám ukládá důležitou úlohu. Skutečně my můžeme udělat nejvíce pro to, abychom zlepšili pracovní podmínky, vzdělávání a organizaci práce…

15 Perspektivy…  Organizujme konference za účelem lepšího pochopení našich odvětví a průmyslových oborů.  Poznejme „acquis communautaire”, normativy a direktivy a předejme naše znalosti novým členským státům. …  Zapojme do EZR nové členské státy. (EZR=evropská závodní rada)

16 Komise sociálního dialogu odvětví důlního průmyslu…

17 Založení komise oborového sociálního dialogu Založení komise oborového sociálního dialogu

18 Témata diskuse  Rozhodnutí o Návrhu direktivy upravující obchod s kvótami pro skleníkotvorné plyny (8/11/2002).  Komise pro dialog v odvětví důlního průmyslu přijme opatření zaměřená na proces předcházení klimatickým změnám tak, jak jsou tato uvedena v konvenci z Kyotó.  Abychom tato opatření zasadili do evropské směrnice, musíme brát v úvahu následující body:  již dosažené výsledky  uvedení 6 plynů způsobujících teplý skleníkový efekt ve směrnici (ukazatele, integrace)  možnost zařazení směrnice k dobrovolným dohodám uzavřeným za účelem předcházení klimatickým změnám …  udržování rovnováhy mezi energetickou a klimatickou politikou... « Vypracování evropského právního prostředku sloužícího předcházení klimatickým změnám nesmí ohrožovat zaměstnanost »…

19 Témata diskuse  Stanovisko o limitní hodnotě monoxidu dusíku (NO), (21/01/2003).  Podle stran účastnících se sociálního dialogu je v tomto tématu Odbornou komisí pro určování expozičních limitních hodnot v jednotlivých odvětvích „CSLEP“ zformulovaný návrh:  z vědeckého hlediska nepodložený (negativní vliv monoxidu dusíku je podle vyjádření komise CSLEP rozporný a nejistý).  z technického a finančního hlediska je měření nerealizovatelné (míra investice nutné pro určení doporučované limitní hodnoty přesahuje možnosti podniků důlního odvětví).  Důsledky: « Zásada konkurenceschopnosti je trvale narušena. Budou zrušena pracovní místa a bude ochromena podzemní těžba »…

20 Témata diskuse  Společné stanovisko o zachování stálého orgánu dohlížejícího na bezpečnost a higienu uhelných a jiných dolů (únor 2003).  Zachovat nezávislý statut stálého orgánu.  Za účelem dozoru nad provozem důlního průmyslu a podniků důlního odvětví, dále za účelem sledování charakteristických potenciálních rizik, která z důvodu zachování bezpečnosti na pracovišti vyžadují zvláštní pozornost.  Zvláštního významu získává především v souvislosti s přístupem států střední a východní Evropy k EU.  Za účelem efektivní aplikace zvýšených bezpečnostních normativ v důlním odvětví některých států střední a východní Evropy je zapotřebí podpora ze strany Komise.

21 Témata diskuse  Stanovisko k otázce základního a celoživotního vzdělávání (duben 2003)  Absolutní důležitost celoživotního vzdělávání.  Proces celoživotního vzdělávání si vyžaduje konkurenceschopný systém školství a účinnou koncepci (politiku) odborného vzdělávání.  Stále důležitější bude získání vzdělání odborného směru souvisejícícho s danou profesí a získání sociálních kompetencí.  Znalost cizího jazyka a takzvaných „evropských kompetencí“ je dnes již nezbytná. „Pro kvalitativní a kvantitativní zlepšení ukazatelů zaměstnanosti”..

22 Témata diskuse  Společné stanovisko o „antidumpingových opatřeních“ vydaných evropskou Komisí (leden 2004)  Oborová komise důlního průmyslu fungující v rámci sociálního dialogu požaduje, aby evropská Komise postupovala podle této metody, protože tak respektuje skutečnosti a nejsou poškozovány ničí zájmy.  Podle návrhu Oborové komise by se mělo garantovat ochranné a konzultační právo organizací, které zastupují zájmy pracujících. “Dumping poškozující konkurenční zásady nejenom oslabuje evropské podniky, ale ohrožuje také pracovní místa, která tyto podniky zajišťují”…

23 Témata diskuse  Společné prohlášení o všeobecných otázkách vztahujících se na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (2004/08)  Prostor aplikace.  Základní a neustálé odborné vzdělávání  Předcházení rizikům skrývajícím se v odvětví  Preventivní opatření pro ochranu zdraví  Higiena na pracovišti  Práva pracujících na účasti a jejich povinnosti  Zjištění stavu a hodnocení

24 Témata diskuse  Společné stanovisko o nutnosti «Evropské strategie o nerostném bohatství» (22. srpen 2005)  Bilance – Ráta zaměstnanosti, Výroba, Údaje o ročním obratu.  Závazky  Převzetí odpovědnosti  Jistota zaopatření  Hospodářský růst a blahobyt  Bezpečné plánování  Ekologicky šetrný provoz  Převzetí výzev 21. století  Podepisující:  EMCEF  IMA-Europe, APEP, Euromines, EURACOAL

25 Témata diskuse  Sociální odpovědnost podniků v evropském odvětví důlního průmyslu (procesu…)  Uvědomovat si ekologická rizika ( ESR) a zlepšovat úroveň znalostí tohoto tématu  Rozvoj kompetencí sloužících předcházení ESR  Vytvoření odpovídajících podmínek pro předcházení rizikům ESR  Rozvoj činností sloužících zmapování a předcházení ESR  Znalost příslušných direktiv, analýza mezinárodních referencí.  Zpráva o ESR, za současného zapojení vnitřních a vnějších zainteresovaných faktorů.  Vytvoření pozitivního přístupu k odborovým organizacím a sociálnímu dialogu.  Analýza sociálního piliře v rovině předem stanovených ukazatelů.

26 Jediná strategie : zaměstnanost…. Děkuji Vám za pozornost …


Stáhnout ppt "Patrick MAZEAU – náměstek hlavního tajemníka EMCEF Evropský sociální dialog Evropský sociální dialog Seminář BDSZ – 28. duben 2006 Balatongyörök -Maďarsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google