Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Památková péče  Regionální a národní kultura  Muzea, galerie a ochrana movitého kulturního dědictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Památková péče  Regionální a národní kultura  Muzea, galerie a ochrana movitého kulturního dědictví."— Transkript prezentace:

1

2  Památková péče  Regionální a národní kultura  Muzea, galerie a ochrana movitého kulturního dědictví

3  Jedním z veřejných zájmů ČR je zájem na jejím hmotném kulturním dědictví, tedy historicky vzniklých kulturních hodnotách tvořících součást prostředí života současné a budoucí společnosti.  Významným segmentem hmotného kulturního dědictví je památkový fond, jehož součástí jsou i krajinářské kompozice jako součást kulturní krajiny.  Památkový fond, jehož hodnoty historické, umělecké, esteticko - emocionální, užitkové a četné další jsou z povahy věci nenahraditelné tvoří zjevně jednu z nejvýznamnějších složek národního kulturního bohatství - národního kulturního pokladu České republiky.

4  věci a soubory věcí, kterým byla na základě zákona aktem veřejné správy založena právní ochrana, případně jejich status součásti památkového fondu (kulturní památky, národní kulturní památky, památkové zóny, památkové rezervace);  věci a soubory věcí tzv. památkového potenciálu, tedy věci a soubory věcí, které mohou být předmětem památkového zájmu v budoucnu (věci, které jsou předmětem řízení o zápisu do seznamu kulturních památek, nebo archeologický nález).  Veřejný zájem nelze uplatňovat v případě, kdy se dotčená věc či kulturní statek v okamžiku postavení pod ochranu nachází v takovém fyzickém stavu, že uvedení do původního nebo řádného stavu už není možné vůbec nebo by bylo spojeno s tak velkými změnami podstaty věci, že by celková památková hodnota věci byla vzhledem k absenci původní hmoty a autenticity malá nebo nulová. Toto kritérium se netýká věcí, jimž náleží v uvedeném smyslu význam také jako ruinám, a dále archeologického dědictví.

5  ochrana památkového fondu  vymezování součástí památkového fondu  evidence památkového fondu  stanovování ochranných režimů  uchovávání památkového fondu  užívání a správa památkového fondu  konzervace, restaurování a jiné zásahy do památkového fondu  regenerace památkového fondu – historických sídel a krajiny  poznávání památkového fondu  vědecký výzkum památkového fondu  monitoring památkového fondu  pravidelná inventarizace a aktualizace údajů památkového fondu  zprostředkování (prezentace) hodnot památkového fondu a zprostředkování jeho památkových hodnot veřejnosti.

6  Národní památkový ústav je zřízen jako státní příspěvková organizace zřizovaná ministerstvem kultury.  Plní funkci správce souboru 103 památkových objektů, které jsou zpřístupněny veřejnosti a dále funkci odborné organizace státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  Národní kulturní památky: Anežský klášter, Korunovační klenoty, Vodní elektrárna v Třeštíně, aj.

7  Ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní správy se zabývá metodickou činností s cílem sjednocovat výkon veřejné správy na úseku s tátní památkové péče.  Na stránkách Ministerstva kultury je zveřejněn popis procesů probíhajících dle památkového zákona. Příručka má sloužit jako návod při vedení řízení dle tohoto zákona. Na stránkách Ministerstva kultury  V kapitole Metodická činnost jsou uvedeny metodické a pracovní materiály vztahující se k památkové péči. Metodická činnost  Kontrolní zjištění z činnosti obecních úřadů obcí s rozšíř enou působností zveřejňují na svých stránkách kraje

8  navrhuje a iniciuje koncepční, organizační a legislativní opatření v oblasti tradiční lidové kultury,  projednává, posuzuje, poskytuje konzultace a připravuje stanoviska, rady a doporučení ve vztahu k péči o tradiční lidovou kulturu,  dává podněty a přispívá ke koordinaci odborných pracovišť v oblasti tradiční lidové kultury,  dává podněty k výzkumu teoretických a praktických problémů v oblasti tradiční lidové kultury,  informuje veřejnost o své činnosti, včetně složení rady, nejméně jedenkrát ročně ve výroční zprávě ministerstva, která je zveřejněna na internetových stránkách ministerstva, v odborném tisku, např. Místní kultura, Národopisná revue. První informaci o zřízení a složení rady uveřejní na internetových stránkách ministerstva do 30 dnů od ustavujícího zasedání.

9 Slovácký verbuňk - Národní ústav lidové kultury ve Strážnici Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku - NPÚ – SLS Vysočina, Hlinsko Jízdy králů na Slovácku - Národní ústav lidové kultury ve Strážnici Sokolnictví – umění chovu dravců, jejich ochrany, výcviku a lovu s nimi - Ministerstvo zemědělství Myslivost – plánovitě trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího prostředí jako přirozená součást života na venkově - Českomoravská myslivecká jednota

10  Pro obor muzejnictví je v České republice zřízeno sedm specializovaných muzeologicko- metodických pracovišť, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují konzultace.

11  Centrální evidence sbírek je veřejnosti přístupným informačním systémem - seznamem sbírek, které jsou spravovány podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.  Tyto sbírky jsou uchovávány, doplňovány, spravovány a využívány ve veřejném zájmu a činnost těch, kdo se o ně starají, je nebo může být dotována z veřejných rozpočtů.

12  Nejprve je nutné ověřit, o jaký kulturní statek jde.  Možnosti jsou následující:  národní kulturní památku nebo kulturní památku  archiválii, chráněnou podle zákona  sbírkový předmět  předmět kulturní hodnoty  Sbírku nebo sbírkový předmět lze vyvézt do zahraničí pouze na dobu určitou, z důvodů uvedených v zákoně a na základě povolení Ministerstva kultury

13  Divadlo  Tanec  Hudba  Výtvarné umění

14  pro potřeby veřejné správy zabezpečuje soustavný přehled o stavu profesionálního umění a vyhodnocuje jej,  spolupořádá významné akce v oblasti profesionálního umění,  realizuje výběrová dotační řízení na podporu projektů profesionálního umění,  ve spolupráci se zahraničním odborem se podílí na zajištění prezentace českého profesionálního umění v zahraničí,  v souladu s kulturními dohodami a ve spolupráci se zahraničním odborem zajišťuje vysílání a přijímání projektů zásadního významu z oblasti profesionálního umění,  podílí se na přípravě významných kulturních akcí a uměleckých přehlídek,  podílí se na činnostech spojených s programem výzkumu a vývoje v oblasti profesionálního umění,  vytváří podmínky pro rozvoj a podporu profesionální umělecké činnosti ve spolupráci s vysokými školami,  zajišťuje kontakt s profesními sdruženími v oblasti profesionálního umění.

15  Národní divadlo  Divadelní ústav  Česká filharmonie  Pražský filharmonický sbor

16  spoluvytváří zákonné právní úpravy v oblasti knihovnictví a literatury i legislativu s ní úzce související  vytváří metodické pokyny a koncepční materiály v oblasti knihovnictví  spolupracuje s dalšími orgány státní správy a samosprávy při zajišťování optimálního a funkčního rozvoje knihovnictví, shromažďuje a aktualizuje data vypovídající o stavu veřejných knihoven, zejména vede evidenci knihoven evidenci knihoven  zajišťuje činnost Ústřední knihovnické rady jako poradního, koordinačního a iniciativního orgánu ministra pro zásadní otázky knihovnictvíÚstřední knihovnické rady  připravuje a realizuje národní a specializované knižní expozice na zahraničních i domácích knižních veletrzích a spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí při pořádání knižních výstav v zahraničí  připravuje a administrativně zajišťuje podporu projektů v oblasti literatury a knihoven v rámci programů Veřejné informační služby knihoven a Česká knihovna (podpora nákupu děl české literatury do knihoven),  provádí veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými z programů a dotačních řízení ve své působnosti  podílí se na přípravě spolupořadatelských akcí v oblasti literatury, knižní kultury a knihovnictví

17  Plní funkci zřizovatele vůči  Národní knihovně České republiky,  Moravské zemské knihovně v Brně a  Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana

18  Odbor médií a audiovize plní úkoly ministerstva jako ústředního orgánu státní správy pro oblast audiovize, rozhlasového a televizního vysílání, tisku a jiných informačních prostředků.

19  zajišťuje plnění úkolů ministerstva při sjednávání mezinárodních smluv v oblasti médií a audiovize, a to včetně účasti v orgánech těmito smlouvami zřízených,  podílí se na zastupování ČR na činnosti a jednáních národních i mezinárodních zabývajících se problematikou médií a audiovize,  plánuje a zabezpečuje zahraniční přijímané a vysílané výstavy v oblasti hromadných sdělovacích prostředků médií a audiovize,  sleduje stav kultury v oblasti hromadných sdělovacích prostředků médií a audiovize,  odpovídá za poskytování prostředků státního rozpočtu zejména formou dotací v oblasti médií a audiovize,  vede evidenci vydavatelů periodického tisku a vede archiv povinných výtisků evidovaných periodik, včetně provádění kontroly správnosti uváděných údajů,  provádí kontroly územních orgánů státní správy,  plánuje a zajišťuje propagaci české audiovize na mezinárodních festivalech a na akcích obdobného charakteru v České republice a v zahraničí a organizačně zabezpečuje českou účast na těchto akcích,  organizačně zabezpečuje prezentace zahraniční kinematografie v České republice.

20  je gesčním útvarem ministerstva k  Radě pro rozhlasové a televizní vysílání,  Radě Českého rozhlasu,  Radě České televize,  Radě České tiskové kanceláře,  Stálé komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky  Stálé komisi Senátu Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky,

21  Ten, kdo hodlá vydávat periodický tisk je povinen MK doručit nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení:  název periodického tisku a jeho obsahové zaměření,  četnost (periodicitu) jeho vydávání, údaje o jeho regionálních mutacích  název, adresu sídla a IČO vydavatele  Na základě oznámení výše uvedených údajů zapíše MK periodický tisk do evidence a do 15 dnů přidělí evidenční číslo periodického tisku. Bez těchto údajů není možné periodické tisky vydávat.  Tiskový zákon zároveň stanoví, že vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání zákonem stanoveného počtu výtisků (tzv. povinných výtisků) příjemcům, které zákon specifikuje.

22  Legislativní rámec pro rozhlasové a televizní v České republice byl vytvořen v roce 1991.  Zákony umožňují vytvoření duálního systému vysílání - tj. koexistenci veřejnoprávního a privátního sektoru (veřejná a soukromá rádia a televize).  Legislativa stanoví práva a povinnosti provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, licenční řízení a registrace provozovatelů převzatého vysílání.  Dohled nad dodržováním zákona v oblasti rozhlasového a televizního vysílání vykonává Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  Řada povinností provozovatelů televizního vysílání vyplývá z předpisu EU

23  Česká televize a Český rozhlas jsou provozovateli vysílání ze zákona se specifickými úkoly veřejné služby.  Oba provozovatelé jsou nezávislí na státu, nedostávají žádné státní subvence a jejich činnost je financována příjmy z rozhlasových a televizních poplatků a příjmy z vlastní podnikatelské činnosti (zejména se jedná o prodej reklamního času, ale i výnosy z autorských práv, pronájmu techniky atd.).  Česká televize a Český rozhlas poskytují službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních resp. rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb. Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je Rada České televize, u Českého rozhlasu Rada Českého rozhlasu. Do působnosti Rady mj. náleží jmenování a odvolávání generálního ředitele České televize, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, rozhodování o stížnostech týkajících se generálního ředitele apod.

24  Slouží k plnění kulturních, společenských a sociálních potřeb společnosti. Je zde informace o jeho povaze, důvodech jeho existence a mezinárodních dokumentech k tomu se vztahujících. Odůvodněnost existence médií veřejné služby a jejich nezastupitelná role v současné společnosti je vyjádřena jak v právu EU, tak řadě dalších materiálů institucí EU a Rady Evropy.  Média veřejné služby jsou ve vyspělých zemích považována za součást moderní společnosti. Úkoly médií veřejné služby jsou koncipovány na základě principu universality, tj. jednoho celkového poslání vůči celé společnosti určené k uspokojování individuálních zájmů. Za situace, kdy se trh poskytovatelů rychle fragmentuje, silné veřejnoprávní médium slouží jako referenční bod a prostředek sebeidentifikace pro občany celého státu. Za tím účelem se odvozuje legitimita potřeby držet krok s technologickým pokrokem.  Vysíláním veřejné služby jsou v České republice pověřeny Česká televize a Český rozhlas 

25  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byla zřízena jako správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené právními předpisy.  Do působnosti Rady mj. patří:  udělování, změny a odnímání licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání,  vydávání, změny a zrušování rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání,  vedení evidence provozovatelů vysílání a převzatého vysílání,  monitorování vysílání a ukládání sankcí  Radu tvoří 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny, a to neprodleně po obdržení návrhu. Funkční období člena Rady je 6 let.

26  V ČR se ochranou autorských práv zabývají autorské svazy, které podporují výrobu, šíření, archivování audiovizuálních děl a autorských práv.  Na území ČR působí následující autorské svazy  Dilia (Divadelní a literární agentura)  Intergram (Agentura pro výkonné interprety)  Sdružení OOA (Ochranná autorská organizace)  Gestor (Sdružení výtvarných umělců)  OSA (Ochranný svaz autorský)

27  Pořadatelé veřejných produkcí jsou povinni před pořádáním kontaktovat OSA, předložit seznam reprodukovaných děl, počet míst a cenu vstupenek.  Z těchto údajů se stanoví výše autorského poplatku.  Pořadatel poplatek uhradí příslušnému obecnému úřadu, který pak hromadně odvádí platbu OSA  Kontrolu pak provádí sama OSA  Převádí prostředky domácím držitelům autorských práv  Obdobným organizacím v zahraničí


Stáhnout ppt " Památková péče  Regionální a národní kultura  Muzea, galerie a ochrana movitého kulturního dědictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google