Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

rrakouské obce Leopolds

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "rrakouské obce Leopolds"— Transkript prezentace:

1 rrakouské obce Leopolds
Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení Karolína Zámišová, Robert Ouředník rrakouské obce Leopolds

2 Jedním z druhů protipovodňových opatření může být zvětšování povodňové průtočnosti území snižováním úrovně terénu v blízkosti vodních toků do podoby berem. Původní koryto vodního toku převezme funkci kynety pro převádění nižších průtoků. Toto protipovodňové opatření dokáže obce v těsné blízkosti vodního toku ochránit před povodněmi

3 Pokud ale projeví zájem vybudovat takové protipovodňové opatření rakouská obec na českém státním území, navíc v evropsky významné lokalitě NATURA 2000, je to pro české úřady věc nová, nevyzkoušená…

4 Obec Leopoldschlag nemá prakticky jinou možnost, pokud chce ochránit své obyvatele před povodněmi, než rozšířit koryto řeky Malše, a to na její české polovině /tj. na českém státním území/.

5 Záměr rakouské obce, postavit na českém státním území protipovodňová opatření byl poprvé projednáván na krajském úřadě 15. září 2008. Problémem bylo zejména hledání českého partnera pro financování projektu z Evropských fondů. Teprve v loňském roce, se obci Leopoldschlag podařilo najít českého partnera v obci Dolní Dvořiště Obec Leopoldschlag mohla požádat o finanční prostředky jak pro přípravnou fázi, tak pro realizaci záměru, z operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, prioritní osa 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj, oblast podpory - Životní prostředí a prevence rizik.

6 Záměr řeší vytvoření pravobřežní bermy šířky cca 35 m v úseku mezi ř
Záměr řeší vytvoření pravobřežní bermy šířky cca 35 m v úseku mezi ř.km 75,350 – 76,350 řeky Malše

7 Situace fázového odstraňování zeminy ze staveniště
Situace fázového odstraňování zeminy ze staveniště. Přebytečná výkopová zemina bude deponována na rakouském státním území. Směr toku řeky

8 Záměr protipovodňové ochrany rakouské obce na českém státním území se ukázal jako problematický zejména z důvodů: složitého majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků a staveb /zejména v případě soukromého vlastníka/ průtahů na rakouské straně – neúnosně dlouhé doby pro podávání žádostí, jejichž příčinou byla někdy i nepřesná interpretace ze strany tlumočníka /odlišné úřední postupy na území obou států, odborná terminologie.../ záměr se nachází v evropsky významné lokalitě CZ Horní Malše /záměr musel také projít posouzením vlivů na životní prostředí - EIA, jehož součástí bylo i hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti/

9 Záměru a průběhu uskutečněných jednání, naopak významně pomohlo:
na základě doporučení české strany si Obec Leopoldschlag najala v Českém Krumlově projekční kancelář pro inženýrskou činnost pomoc přišla také od regionální manažerky (českého původu) pro euroregionální rozvoj Horního Rakouska v EUROREGIONU Bavorský les – Šumava v neposlední řadě také vytrvalost pana starosty obce Leopoldschlag jít za správnou věcí a překvapivě i vstřícnost většiny českých úředníků a správce významného vodního toku Malše při hledání vhodných řešení

10 Vedená česká povolovací řízení:
vydání stanoviska o nevyloučení vlivu na evropsky významnou lokalitu CZ Horní Malše správní řízení o povolení výjimky pro zvláště chráněné druhy podle zákona 114/1992 Sb., v prosinci 2012 až v lednu 2013 proběhlo posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu CZ Horní Malše autorizovanou osobou zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) územní řízení, zakončené územním rozhodnutím vydaným v květnu 2013 stavební řízení pro stavbu protipovodňové úpravy koryta řeky Malše (vodní dílo). Stavební povolení vydáno v září 2013 stavební řízení pro stavbu obslužné panelové cesty napojenou na stávající komunikaci a provizorního ocelového mostu

11 Z podmínek, uložených ve stavebním povolení vodního díla, protipovodňové úpravy koryta řeky Malše, která nejsou zcela typická pro česká stavební řízení, stojí za zmínku: povinnost rakouské obce Leopoldschlag (na českém státním území, na vodním toku ve správě českého správce toku) udržovat vybudovanou bermu po celé její ploše sečením min. 1 x ročně a odstraňovat z ní případné nánosy a naplaveniny, z důvodu zachování průtočné profilu koryta řeky Malše povinnost zajistit vyjmutí a dočasné skladování hraničních znaků na bezpečném místě a zajistit obnovu vyznačení státních hranic rakouské straně bylo rovněž uloženo, aby zaměření skutečného provedení stavby bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt p.v. /Rakouská republika používá jiný souřadnicový i výškový systém/

12 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag
ochrana přírody

13 Proč nám tu zase straší „ochrana přírody“?
Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody. Kde se nacházíme? Proč nám tu zase straší „ochrana přírody“? Jak se lze postavit k problematice? Návrh výsledného řešení a omezení z pohledu ochrany přírody?

14 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody
Kde se nacházíme?

15 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody - Kde se nacházíme?

16 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody - Kde se nacházíme?

17 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody - Kde se nacházíme?

18 Proč nám tu zase straší „ochrana přírody“?
Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody Proč nám tu zase straší „ochrana přírody“?

19 Evropsky významná lokalita Horní Malše Kód lokality: CZ0314022
Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody - Proč nám tu straší ta ochrana přírody? Evropsky významná lokalita Horní Malše Kód lokality: CZ Rozloha lokality: 1619,4 ha Kategorie ZCHÚ: přírodní památka Kódy a názvy typů evropských stanovišť: Bučiny asociace Luzulo-Fagetum Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * prioritní typ evropského stanoviště Evropsky významné druhy: perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) vydra říční (Lutra lutra)

20 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody - Proč nám tu straší ta ochrana přírody?

21 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody - Proč nám tu straší ta ochrana přírody?

22 Jak se lze postavit k problematice?
Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody Jak se lze postavit k problematice?

23 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody - Jak se lze postavit k problematice?

24 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody - Jak se lze postavit k problematice?

25 Návrh výsledného řešení a omezení z pohledu ochrany přírody?
Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody Návrh výsledného řešení a omezení z pohledu ochrany přírody?

26 První návrhy tvaru bermy (příčný řez)
Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody – Návrh výsledného řešení a omezení z pohledu ochrany přírody? První návrhy tvaru bermy (příčný řez)

27 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody – Návrh výsledného řešení a omezení z pohledu ochrany přírody? Druhy rostlin a živočichů chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů pro které byla vedena výjimka pro stavbu: oměj pestrý (Aconitum variegatum), prha chlumní (Arnica montana), pleška stopkatá (Calycocorsus stipitatus – dříve Willemetia stipitata), vratička měsíční (Botrychium lunaria) perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio), vydra říční (Lutra lutra), mník jednovousý (Lota lota), chřástal polní (Crex crex), užovka obojková (Natrix natrix), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), zmije obecná (Vipera berus), otakárek fenyklový (Papilio machaon) a batolec (Apatura sp.)

28 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody – Podmínky výroku rozhodnutí (povolení výjimky pro stavbu) a omezení z pohledu ochrany přírody? Během celého průběhu prací až do závěrečné kolaudace stavby bude na lokalitě prováděn odborně způsobilou osobou ekologický dozor (osoba se znalostmi biologie dotčených zvláště chráněných druhů a se zkušeností s prováděním prací v lokalitách s výskytem perlorodky říční). Vybraný ekologický dozor stavby musí být před zahájením stavby protokolárně odsouhlasen správním orgánem. Stavba bude po celou dobu monitorována permanentním měřícím zařízením (podrobnosti rozpracované v „Doprovodném ekologickém plánu“ kapitola 6.2. monitoring), které bude trvale provádět měření hodnot pH, vodivosti a teploty toku v dvou profilech toku (nad a pod místem stavby). Limitní hodnoty vodivosti a pH pro kontrolní stanice permanentního měření budou nastaveny dohromady s biologickým dozorem dle hodnot stanovených v Záchranném programu perlorodky říční v České republice a na základě kalibrace stanic v místě umístění na toku Malše min. 2 měsíce před vlastním zahájením stavby. Zároveň s nastavením hodnot bude nastaveno SMS hlášení překročených hodnot pověřeným osobám a správnímu orgánu. V rámci biologické kontroly stavby bude prováděn biomonitoring pomocí juvenilních perlorodek za pomoci 6 destiček Buddensiek vždy o min. počtu deseti komůrek na jedné destičce, ve třech profilech řeky po dobu trvání stavby (umístění, termíny kontrol a jejich vyhodnocování závisí na začátku zahájení prací a bude odvislé od vegetační sezóny – vše musí být upřesněno v terénu až před zahájením stavby společně s ekologickým dozorem) s 14 denní periodou vyhodnocování výsledků.

29 Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag – česká povolovací řízení – ochrana přírody – Podmínky výroku rozhodnutí (povolení výjimky pro stavbu) a omezení z pohledu ochrany přírody? V rámci kontroly stavby bude prováděno v pravidelných termínech a při vzniku zákalu v toku, měření hodnoty zákalu toku řeky Malše pod místem stavby. Během provádění prací nesmí být samostatně překročena krátkodobá (max. 30 min) hodnota zákalu 50 NTU. Před zahájením stavby pilířů mostu bude provedeno pečlivé zatěsnění staveniště ochrannými plachtami a jímkami, aby nemohlo dojít žádnou související činností ke kontaminaci toku řeky Malše. Tato opatření budou dostatečně stabilní i pro případ náhlých zvýšených průtoků v místě stavby. Při provádění betonáží stavby jednotlivých pilířů musí být veškerá průsaková voda, výplachová voda použitá pro odvrty mikropilot, oplachová voda z čištění spár a jiná znečištěná voda ze stavby čerpána do zásakové jímky, vybudované mimo koryto a běžnou záplavovou (min. nad HQ 5 – 35 m3/s v místě stavby mostu) výšku hladiny toku řeky Malše. V rámci pokolaudační kontroly stavby bude mi. 2 roky po ukončení stavby prováděna vždy 2 do roka pochůzka správního orgánu, správce toku a zástupce investora po břehové linii úpravy za účelem vyhodnocení její stability. Pochůzku svolá investor a bude z ní sepsán protokol.

30 povodeň

31 povodeň

32 povodeň

33 povodeň

34 Děkujeme za pozornost. Karolína Zámišová, , Robert Ouředník, tel.: ,


Stáhnout ppt "rrakouské obce Leopolds"

Podobné prezentace


Reklamy Google