Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ BOZP Pro plavecké školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ BOZP Pro plavecké školy."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ BOZP Pro plavecké školy

2 Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS Člen Stálého výboru Rady vlády pro BOZP

3 Co znamená zkratka BOZP?
BP - bezpečnost práce, Z 262/2006 Sb., Z 309/2006 Sb. a související právní předpisy OZ - ochrana zdraví – Z 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a související právní předpisy

4 Zdravotnická legislativa od 1.4.2012
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - zrušení úhrady pracovnělékařských prohlídek - § 35

5 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
- obsah a rozsah zdravotnické dokumentace, obsah lékařského posudku Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, druhy, periodicita a obsah pracovnělékařských prohlídek

6 Lékařské prohlídky Vstupní prohlídky - hradí osoba ucházející se o zaměstnání - § 32 zákona č. 262/2006 Sb.. Mimořádné prohlídky - zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci - § 12 vyhl. č. 79/2013 Sb. Periodické prohlídky - § 11 vyhl. č. 79/2013 Sb. Výstupní prohlídka - § 13 vyhl. č. 79/2013 Sb. - na základě žádosti zaměstnance; nevydává se lékařský posudek (vydá se potvrzení a lékařská zpráva pro praktika)

7 Úhrada pracovnělékařských služeb
Od PLS hradí zaměstnavatel Vstupní prohlídky hradí osoba ucházející se o zaměstnání, zaměstnavatel pokud uzavře smlouvu, pokud není jiná dohoda nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Jedná se o ceny smluvní!!!

8 Obsah pracovnělékařských služeb
K zajištění kvality je nezbytné komplexní poskytování PLS nebo vytvoření podmínek pro komplexní služby. Poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před PÚ, NzP a nemocemi souvisejícími s prací, kategorizace prací Dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby je povinen provádět každý poskytovatel PLS; vykonává se nejméně jednou za kalendářní rok, Hodnocení zdravotního stavu Hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví Provádění preventivních prohlídek Hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci Školení v poskytování první pomoci, §102 odst. 6 ZP

9 Kategorizace prací Z 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;§ 37 + V 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií)

10 Obsah lékařské prohlídky – § 7 vyhl. č. 79/2013 Sb.
Základní vyšetření: rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných onemocněních s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost (anamnéza osobní, rodinná + výpis ze ZD), pracovní anamnéza; zejména se sleduje odezva organizmu na výskyt rizikových faktorů a pracovní podmínky, komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání a jeho výkonu, základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moče

11 Smluvní zajištění pracovnělékařských služeb
Povinnost zajistit PLS pro všechny zaměstnance Poskytovatelem PLS je poskytovatel v oboru: Všeobecné praktické lékařství Pracovní lékařství Zajištění služeb s poskytovatelem PLS na základě písemné smlouvy!!!!! Smlouva může být s jedním poskytovatelem nebo s více poskytovateli

12 Zajištění pracovnělékařských služeb
Zaměstnavatel musí: při odeslání k prohlídce vybavit zaměstnance žádostí s údaji o druhu práce, režimu práce, pracovních podmínkách, zařazení do kategorie práce odeslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádal má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku, má- li pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti Zaměstnanec je povinen podrobit se PLP u smluvního poskytovatele a dalším zdravotním službám indikovaným poskytovatelem PLS

13 Platnost posudku a) uplynutím doby, na kterou byl vydán, b) ukončením pracovněprávního vztahu, jde-li o posudek o zdravotní způsobilosti k práci; to neplatí, je-li nejdéle do 3 měsíců ode dne jeho ukončení pracovněprávní vztah se stejným výkonem práce znovu uzavřen se stejným zaměstnavatelem, pokud v době od jeho ukončení nedošlo ke změně nebo vývoji zdravotního stavu posuzované osoby.

14 Periody prohlídek Perioda prohlídek je stanovena § 11 vyhl. č. 79/2013 Sb. : a) Účetní, ekonomka, správce sítě, sekretářka je v 1. kategorii prací, a proto se na ně vztahuje perioda podle § 11, odst. 2) písm. a) vyhl. č. 79/2013 Sb. jednou za 6 let nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1. b) Pedagogický pracovník je v 1. kategorii prací, ale vztahuje se na něj perioda podle § 11, odst. 3) vyhl. č. 79/2013 Sb. jednou za 4 let nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1.

15 Periody prohlídek c) Nepedagogický pracovník (uklízečka, údržbář) je v 2. kategorii prací, a proto se na ně vztahuje perioda podle § 11, odst. 2) písm. b) vyhl. č. 79/2013 Sb. jednou za 5 let nebo jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1.

16 § 18 vyhl. č. 79/2013 Sb. - přechodné ustanovení
Prohlídka se provede ve lhůtě stanovené příslušným způsobem přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky. Teprve pro provedení další prohlídky se použijí lhůty podle této nové vyhlášky, pokud z jiných právních předpisů nevyplývají lhůty jiné.

17 Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz - ZP § 380
Cesta do zaměstnání – ZP § 387 ZP § 105 a NV 201/2010 Sb. Hlášení o úrazu a zasílání záznamu o úrazu Odpovědnost - ZP § 366 a V 125/1993 Sb. - zákonné pojištění, V 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Zproštění se odpovědnosti – ZP § 367 Rozbor pracovní úrazovosti - za kalendářní rok, ZP § 105 odst. 5

18 Školní úrazy V 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů Odpovědnost – MŠ, SVČ – 89/2012 Sb., Občanský zákoník, §2921 - ZŠ, ZUŠ, SŠ atd. - ZP § 391 Rozbor školní úrazovosti - za školní rok

19 Osobní ochranné pracovní prostředky
ZP § 104, NV 495/2001Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, NV 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky Postup při poskytování OOPP: 1) Vyhodnocení rizik na výběr OOPP 2) Zpracovat seznam OOPP podle jednotlivých profesí 3) Přidělit OOPP zaměstnancům a evidovat na kartách 4) Provádět kontrolu OOPP – vedoucí zaměstnanci 5) Zajistit údržbu, čištění, praní a opravy OOPP – náklad zaměstnavatele 6) Likvidace OOPP

20 Prevence rizik ZP § 101 odst. 1, §102, Z 309/2006 Sb. § 9,§10
OZO v prevenci rizik

21 Výuka plavání v plavecké škole
Vycházíme z § 2 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. „Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně.“ Skutečnost, zda bude výuka plavání v dané základní škole uskutečňována, tedy záleží na tom, zda s touto výukou počítá školní vzdělávací program dané školy (do jeho vydání příslušné schválené učební dokumenty).

22 Výuka plavání v plavecké škole
O způsobu zajištění výuky plavání rozhoduje ředitel základní školy. V úvahu přicházejí následující způsoby zajištění výuky plavání: 1. v plavecké škole jakožto školském účelovém zařízení podle § 16 vyhlášky č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Tato školská zařízení jsou zapsaná v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve školském rejstříku. 2. u jiného subjektu ve školském rejstříku nezapsaného, tedy např. u fyzické osoby nebo právnické osoby provozující vázanou živnost „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…“ (skupina 214 Přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), nebo formou pronájmu bazénu a souvisejících prostor. 3. přímo u právnické osoby, která vykonává činnost základní školy, pokud tato právnická osoba vlastní či spravuje plavecký bazén a provozuje jej, a to ať v rámci činnosti hlavní či doplňkové. V případě uvedeném pod bodem 1 a 2 je výuka plavání realizována na základě smlouvy uzavřené mezi právnickou osobou, která vykonává činnost základní školy a příslušnou právnickou osobou či fyzickou osobou, jejíž součástí je především podrobné vymezení práv a povinností zúčastněných stran.

23 Výuka plavání v plavecké škole
Je nutné si uvědomit, že výuka plavání (pokud je realizována) je součástí vyučování v základní škole, a že tedy odpovědnost za to, že vzdělávání je poskytováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušnými vzdělávacími programy, nese ředitel základní školy (§ 164 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.). Ten také musí ověřit (a ve smlouvě ošetřit) dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků apod.

24 Výuka plavání v plavecké škole
Základní odlišností z hlediska právního mezi plaveckou školou jako školským účelovým zařízením a jiným subjektem ve školském rejstříku nezapsaným při zajišťování výuky plavání ze strany základní školy je skutečnost, že ti zaměstnanci právnické osoby vykonávající činnost plavecké školy jako školského účelového zařízení, kteří konají přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, jsou pedagogickými pracovníky ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (a to trenéry ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g). Musí tedy splňovat podmínky stanovené v § 3 a 21 zákona č. 563/2004 Sb.

25 Výuka plavání v plavecké škole
Uvedená skutečnost je podstatná s ohledem na § 7 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., ze kterého vyplývá, že výchovu a vzdělávání ve školách a školských zařízeních zajišťují pedagogičtí pracovníci ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. Vzhledem k tomu, že výuka plavání je součástí vyučování v základní škole, mohou ji zajišťovat pouze pedagogičtí pracovníci ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. Pokud se výuka plavání uskutečňuje v plavecké škole jako školském účelovém zařízení, mohou tedy samotnou výuku plavání zajišťovat především pedagogičtí pracovníci této plavecké školy (trenéři). Pokud se výuka plávání uskutečňuje u jiného subjektu ve školském rejstříku nezapsaného (a ve kterém tedy nepůsobí pedagogičtí pracovníci ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb.), je při výuce plavání po celou dobu nezbytná přítomnost pedagogických pracovníků příslušné základní školy, kteří v tomto případě zajišťují především dodržování učebních dokumentů základní školy.

26 Výuka plavání v plavecké škole
Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků během výuky plavání odpovídá vůči těmto žákům ve všech případech právnická osoba vykonávající činnost dané základní školy. Tuto odpovědnost nelze podle našeho názoru přímo přenést na jinou právnickou osobu. Důvodem je ustanovení § 391 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů: “Za škodu, která vznikla žákům základních škol, základních uměleckých škol, zvláštních škol a pomocných škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá škola.” Toto ustanovení neumožňuje přenesení odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví vůči žákům na jiný subjekt.

27 Výuka plavání v plavecké škole
Tím však není dotčena možnost regresu náhrady škody mezi právnickou osobou, která vykonává činnost základní školy a fyzickou osobou či právnickou osobou, u které je výuka plavání uskutečňována, pokud by škodu zavinila tato osoba. Z hlediska právní jistoty lze doporučit, aby byl takový regres zakotven ve smlouvě uzavřené mezi těmito subjekty. V takovém případě je na místě v této smlouvě výslovně vymezit, v jakých konkrétních případech bude vůči právnické osobě, která vykonává činnost základní školy, za případnou škodu vzniklou žákům odpovídat zařízení, ve kterém je výuka plavání uskutečňována. U MŠ se jedná o odpovědnost podle § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Je tedy třeba vnímat, že MŠ postupuje obdobně jako ZŠ. Z toho vyplývá, že dohled nad dětmi v MŠ může provádět pouze pedagogický pracovník!!!!

28 Desatero pro plavecké školy
1) Ředitel školy zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku. 2) Uzavřít smlouvu o zajišťování výuky plavání mezi školou a plaveckou školou – jedná se o poskytování školské služby. 3) Ředitel školy ověří, zda je žák zdravotně způsobilý k výuce plavání podle § 51 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. 4) Ředitel školy zajistí poučení žáků o BOZ před výukou plavání. 5) Ředitel školy zajistí, aby smluvní škola dodržovala bezpečnostní, hygienické a organizační podmínky zakotvené v provozním řádu plaveckého bazénu a bude se řídit vnitřními směrnicemi plavecké školy.

29 Desatero pro plavecké školy
6) Ředitel školy ověří, aby plavecká škola prováděla výuku plavání pouze osobami s potřebnou kvalifikací k této výuce. 7) Ředitel školy zajistí, aby byla vedena evidence případných úrazů při výuce plavání. Jedná se o totiž školní úraz smluvní školy. Za škodu, která vznikne žákům základní školy při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy podle § 391 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 8) Plavecká škola se zavazuje provádět základní a zdokonalovací výuku plavání podle školního vzdělávacího programu základní školy a vnitřních směrnic plavecké školy v rozsahu, termínech , místě a v počtech, což je předmětem dodatku. 9) Plavecká škola zodpovídá za organizaci a obsah výuky plavání, bezpečnost, zdraví a životy žáků v průběhu výukové jednotky od okamžiku převzetí žáků v (uvést konkrétní místo) do okamžiku předání na stejném místě. 10) Ředitel školy zajistí trvalou přítomnost svých pedagogů při výuce plavání.

30 Legislativa V 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích

31 Děkuji Vám za pozornost
Mobil:


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ BOZP Pro plavecké školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google