Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÁD VÝKONU SLUŽBY v jednotkách JSDHO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÁD VÝKONU SLUŽBY v jednotkách JSDHO"— Transkript prezentace:

1 ŘÁD VÝKONU SLUŽBY v jednotkách JSDHO
Kurz V-24 velitele a velitele družstev Klatovy, nprap. Ing. Jan KOLÁŘ, tel ,

2 ŘÁD VÝKONU SLUŽBY v jednotkách JSDHO
Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků SIAŘ generálního ředitele HZS ČR č. 25/2009 ze dne 8.června Legitimita pokynu vychází z písm. i), odst. 1, §24 zák. 133/1985 Sb.: „ Ministerstvo na úseku požární ochrany řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce výkon služby v jednotkách PO“ nprap. Ing. Jan KOLÁŘ, tel ,

3 ŘÁD VÝKONU SLUŽBY v jednotkách JSDHO
Obecná ustanovení (čl. 1) „Řád výkonu služby v jednotkách PO se vztahuje na jednotky HZS podniků, jednotky SDH obcí, jednotky SDH podniků a požární hlídky.“ „Výkonem služby zaměstnanců a členů (dále jen „hasiči“) zařazených v jednotkách se rozumí: veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí zvyšování akceschopnosti jednotky nprap. Ing. Jan KOLÁŘ, tel ,

4 ŘÁD VÝKONU SLUŽBY v jednotkách JSDHO
Výkon služby probíhá v organizačním nebo operačním řízení: ORGANIZAČNÍ ŘÍZENÍ – se uplatňuje při činnosti hasičů v jednotce k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek OPERAČNÍ ŘÍZENÍ – se uplatňuje při zásahu jednotky a plnění úkolů daných právním předpisem (zásah, záchranné práce, zpracování zpráv o zásahu, zajištění akceschopnosti, prevence, CO…), jde o činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení jednotky do jejího návratu na základnu po zásahu. nprap. Ing. Jan KOLÁŘ, tel ,

5 ŘÁD VÝKONU SLUŽBY v jednotkách JSDHO
OBSAH: 1. ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I.) 2. VÝKON SLUŽBY NA ÚSEKU SPECIÁLNÍCH SLUŽEB (část II.) Technická služba Strojní služba Chemická služba Spojová a informační služba, radiové spojení jednotek 3. PŘÍLOHY (T, S, CH, SP) nprap. Ing. Jan KOLÁŘ, tel ,

6 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Druhy a kategorie jednotek (čl. 2) Kategorie jednotek a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“), s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 2 minut, JPO II - jednotka SDH obce, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden (JPO II/1) nebo dva (JPO II/2) výjezdy družstva minimálně o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 5 minut, JPO III - jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden (JPO III/1) nebo dva (JPO III/2) výjezdy družstva minimálně o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut,

7 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
b) s místní působností zasahující zejména na území zejména svého zřizovatele, pokud není v případě rozsáhlých mimořádných událostí požadován výjezd jednotky jinam v souladu s právním předpisem: JPO IV - jednotka HZS podniku JPO V - jednotka SDH obce s působností zpravidla pro území obce, která ji zřizuje JPO VI - jednotka SDH podniku JPO N - jednotka SDH obce nebo podniku, která není zařazena do plošného pokrytí území kraje jednotkami, požadavky na tuto jednotku jsou stejné jako u jednotky kategorie JPO V, nezařazena do plošného pokrytí je také požární hlídka

8 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Jednotka SDH vybrané obce - je jednotka SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III. Může to být ve zvláštním případě také jiná jednotka SDH obce (popř. požární hlídka), která na výzvu operačního a informačního střediska (dále jen „OPIS“) HZS kraje zasáhla mimo územní obvod obce, která ji zřídila, nebo obcí, které ji zřídily na základě smlouvy o sdružení.

9 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Trvalé místo dislokace jednotky se nazývá: Požární (hasičská) stanice - objekt a související prostory určené pro nepřetržitý výkon služby hasičů zařazených v jednotce HZS kraje nebo jednotce HZS podniku a určené pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany Požární (hasičská) zbrojnice - objekt a související prostory určené pro výkon služby hasičů zařazených v jednotce SDH obce nebo jednotce SDH podniku a určené pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany (ČSN Požární stanice, požární zbrojnice)

10 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Úkoly jednotek, zásah (čl. 3) Jednotka plní následující základní úkoly: a) požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků; požární zásah je činnost, která směřuje nejprve k lokalizaci a pak k likvidaci požáru, kdy je ukončeno nežádoucí hoření, b) záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech; obsahem záchranných prací jednotek při mimořádných událostech je odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí a vedoucí k přerušení jejich příčin, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí,

11 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
c) na úseku ochrany obyvatelstva se podílí zejména na: 1. evakuaci obyvatel 2. označování oblastí s výskytem nebezpečných látek 3. varování obyvatel 4. dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku 5. humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití d) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje.

12 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
HZS kraje, v rámci přípravy dokumentů pro plošné pokrytí území kraje, stanoví v dohodě se zřizovateli jednotek kategorii jednotky a charakter speciálních záchranných prací a specializovaných úkolů pro ochranu obyvatelstva, které budou provádět (dále jen „předurčenost k záchranným pracím nebo pro ochranu obyvatelstva“).

13 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Zásah - začíná okamžikem, kdy je jednotce vyhlášen poplach, a končí návratem do místa její dislokace z místa zásahu, případně tím, že jednotka dostane pokyn k ukončení zásahu. Zásah probíhá v operačním řízení a činnost jednotky je upravena právními předpisy, Bojovým řádem jednotek požární ochrany, popř. jinými taktickými postupy pro činnosti jednotky při zásahu, dokumenty pro orientaci v územním obvodu jednotky (např. dokumentace zdolávání požárů, kartotéka ulic).

14 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Vyhlášení poplachu jednotce následuje po přijetí zprávy o události ohlašovnou požárů nebo OPIS. Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu požárním poplachovým plánem kraje zabezpečují OPIS HZS krajů nebo jiná místa určená k vyhlášení požárního poplachu, zejména ohlašovna požáru. Místní ohlašovna požárů v obci nebo v podniku vyhlašuje poplach jen místní jednotce, a to na výzvu občana, příslušného OPIS HZS kraje nebo z jiných důvodů pro zásah (např. signalizace EPS). Příslušné OPIS HZS kraje může vyhlásit poplach kterékoliv jednotce ve své územní působnosti; vychází přitom zejména z požárního poplachového plánu kraje.

15 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Vybrané obce mohou požadovat po kraji úhradu vynaložených nákladů spojených se zásahy mimo jejich územní obvod, pokud k zásahu došlo na výzvu příslušného OPIS HZS kraje. Žádost se předkládá cestou místně příslušného HZS kraje a podkladem k ní je (dílčí) zpráva o zásahu.

16 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Akceschopnost jednotky (čl. 4) Je organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, pokud: a) Početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením §4 vyhlášky. č. 247/2001 Sb. Jednotka min. 9 členů: četa 2 nebo 3 družstva družstvo 1+5 družstvo o zmenšeném početním stavu 1+3

17 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Základní početní stav JSDHO: příloha č.4 vyhl.č.247/2001Sb. Funkce v jednotce Kategorie jednotek PO JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V Velitel 1 Velitel družstva 2 5 Strojník 3 6 4 Hasič 12

18 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Jednotka je schopna uskutečnit výjezd k zásahu v časovém limitu dle §11 vyhl.č.247/2001 Sb.: JPO I HZS kraje do 2 min. JPO II JSDH obce do 5 min. JPO III do 10 min. JPO IV HZS podniku JPO V JPO VI JSDH podniku

19 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Jednotka je akceschopná, pokud: b) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce, kterou v jednotce zastávají a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava (40 hodin / rok). c) má za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné prostředky a jsou splněny podmínky pro použití požární techniky a věcných prostředků podle právního předpisu (např. §8 vyhl.č.247/2001Sb., §4 a §7 vyhl. č. 246/2001 Sb., o ustanovení podmínek bezpečnosti výkonu státního požárního dozoru - vyhláška o požární prevenci)

20 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Nemůže-li jednotka po dobu výkonu služby nebo připravenosti k výjezdu udržet nepřetržitě akceschopnost, velitel jednotky to bezodkladně oznámí územně příslušnému OPIS HZS kraje. KOPIS tel

21 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Dokumentace o akceschopnosti jednotky JSDHO je: a) strážní kniha – NE !!! b) dokumentace o pravidelné odborné přípravě obsahující: roční plán pravidelné odborné přípravy (dle pokynu GŘ HZS o zaměření odborné přípravy) protokol o každoročním ověření pravidelné odborné přípravy (vyhl. 247/2001Sb. „Odborná příprava se ověřuje 1x v každém kalendářním roce. Ověřením se rozumí také přezkoušení znalostí a praktických dovedností u každého hasiče jednotky. O výsledku ověření odborné přípravy se vyhotoví protokol, který je součástí dokumentace o odborné přípravě“) záznamy o pravidelné odborné přípravě (datum, školená témata, seznam proškolených osob a jejich podpisy, jméno a podpis školitele) záznamy o prohlubování odborných znalostí dle zvláštního právního předpisu

22 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
(dílčí) zprávy o zásahu staniční protokol rádiových služeb – NE !!! taktické postupy pro jednotlivé činnosti jednotky při zásahu a dokumenty pro orientaci v územním obvodu jednotky (např. DZP, kartotéka ulic atd.) záznamy o pravidelných kontrolách požární techniky a věcných prostředků PO (§8 vyhl. č. 247/2001, viz. kapitola „Speciální služby“)

23 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Vnitřní organizace jednotky (čl. 5) JPO V V VD S H 1+3

24 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Vnitřní organizace jednotky (čl. 5) JPO III /1 V 1+3 VD VD S S S S H H H H H

25 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Vnitřní organizace jednotky (čl. 5) JPO II /1 V 1+3 VD VD S S S H H H H H H

26 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Vnitřní organizace jednotky (čl. 5) JPO III /2 JPO II /2 V 2+6 VD VD VD VD VD S S S S S S H

27 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Zřizovatel jednotky jmenuje a odvolává velitele jednotky po vyjádření územně příslušného HZS kraje (§68 z.č. 133/1985Sb.) k jeho odborné způsobilosti. Velitel je zpravidla jmenován až po absolvování základní odborné přípravy, doporučuje se minimálně po 2 rocích činnosti v jednotce (podmínka pro účast v kurzu V-24, V-40 roky 3!), neuzná-li zvláštní právní předpis odbornou způsobilost k výkonu funkce velitele jednotky jinak (uznávání způsobilosti). „vzor žádosti o vyjádření“ (viz. Metodika zřizování JSHDO)

28 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Velitel jednotky odpovídá za činnost a připravenost jednotky, a to přímo zřizovateli jednotky (§71 z.č.133/1985Sb.). Zřizovatel jednotky vytváří materiální i finanční podmínky pro zajištění akceschopnosti své jednotky a stanovuje veliteli jednotky takový rozsah pravomocí, aby tuto akceschopnost byl schopen zajistit.

29 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Hasiči zařazeni v jednotce jsou podřízeni svému veliteli. Velitel jednotky v organizačním řízení pověřuje řízením příslušných částí jednotky (četa, družstvo) velitele nižších stupňů. Velitelé nadřazení v organizačním řízení jsou nadřazení i v operačním řízení.

30 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Do jednotky lze zařadit a službu v jednotce mohou vykonávat pouze osoby starší 18 let, které splňují zdravotní způsobilost dle zvláštního právního předpisu (NV č.352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti). Vstupní zdravotní prohlídku, kterou hasič prokazuje zdravotní způsobilost, musí absolvovat před zahájením výkonu služby v jednotce.

31 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Do jednotky lze zařadit a službu v jednotce mohou vykonávat pouze osoby starší 18 let, které splňují zdravotní způsobilost dle zvláštního právního předpisu (NV č.352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti). Vstupní zdravotní prohlídku, kterou hasič prokazuje zdravotní způsobilost, musí absolvovat před zahájením výkonu služby v jednotce.

32 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Hasiči jsou dále povinni: důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek při zásahu na místě události plnit rozkazy velitele zásahu a pokyny svých nadřízených, mohou však odmítnout splnění rozkazu nebo pokynu nadřízeného v případě, že by se jednalo o trestný čin dodržovat předpisy upravující činnost na místě zásahu prohlubovat své odborné znalosti v oblasti PO a udržovat si potřebnou fyzickou zdatnost podrobovat se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám, jejíž četnost je stanovena NV č. 352/2003 Sb. (u JSDHO v kategorii IV. a I. absolvují periodickou prohlídku 1x za 2 roky).

33 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Požadavky na fyzickou zdatnost hasičů – ověření fyzické zdatnosti - u JSDHO vycházíme z §69b z.133/1985 Sb. „členové dobrovolných jednotek jsou povinni udržovat si potřebnou fyzickou zdatnost“

34 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Odborná příprava (čl.8) Základní odborná příprava Odborná způsobilost Pravidelná odborná příprava

35 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Vybavení jednotky požární technikou (Čl. 9) Vybavení jednotky musí splňovat požadavky zvláštního právního předpisu (normy) a musí umožňovat plnění úkolů jednotky včetně její předurčenosti k záchranným pracím nebo pro OO. Minimální vybavení je stanoveno právním předpisem.

36 Počet pro každého hasiče
Minimální rozsah OOPP členy JSDHO: Druh osobního ochranného prostředku Počet pro každého hasiče Pracovní stejnokroj (PS II) blůza 1 ks kalhoty Čepice k pracovnímu stejnokroji Přilba pro hasiče Obuv pro hasiče (příp. i s prodyšnou membránou) Ochranné rukavice pro hasiče Ochranné rukavice (pracovní) Lékařské rukavice Hasičský opasek s karabinou 6 ks v družstvu Svítilna Triko (krátký rukáv, dlouhý rukáv) 2 ks

37 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Vybavování jednotky společnými ochrannými pracovními prostředky se odvíjí od činností, které se po jednotce vyžadují (např.): autonomní dýchací přístroj protichemický ochranný oděv respirátor reflexní oděv pro speciální hašení kukla a oděv pro práci s nebezpečným hmyzem přilba pro práci s motorovou pilou lezecký výstroj

38 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Výkon služby v jednotlivých druzích jednotek – JSDHO (čl. 11) Obec zřizuje JSDHO jako svojí organizační složku (§24 z.č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), resp. Jako součást struktury obecního úřadu. Náležitosti zřizovací listiny stanovuje zvláštní předpis (§26 z.č.250/2000Sb.), přičemž je ve zřizovací listině uvedena kategorie JPO (plošné pokrytí). Plánovanou kategorii JSDHO stanoví nařízení kraje, který zpracovává HZS kraje. Jednotka nezařazená do plošného pokrytí se označuje jako JPO N – organizačně totožná jako JPO V). Počet hasičů v jednotce určuje zřizovatel ve zřizovací listině, nesmí být nižší než minimální stav.

39 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Jednotka SDH obce je složena zpravidla ze členů, kteří vykonávají službu v jednotce jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k obci na základě pracovní smlouvy (případně jiné dohody dle zák. práce), nebo vykonávají službu dobrovolně, např. na základě dohody o členství v jednotce.

40 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky SDH obce se mohou do ní zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. O tomto opatření rozhodne obec po projednání s HZS kraje.

41 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
U jednotek SDH obcí kategorií JPO II/2 a JPO III/2 zajišťuje zřizovatel jednotky nepřetržitou připravenost k výjezdu dvou družstev minimálně o zmenšeném početním stavu. U jednotek kategorií JPO II/1, JPO III/1, JPO V a JPO N se zajišťuje připravenost k výjezdu jednoho družstva o zmenšeném početním stavu. Složení družstva o zmenšeném početním stavu je velitel, strojník a dva hasiči.

42 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Velitel jednotky kategorie JPO II zpracovává plán výkonu služby, který rovněž obsahuje rozpis připravenosti členů pro výjezd. Plán se sestavuje tak, aby jednotka byla trvale akceschopná, přičemž výkon služby a připravenost pro výjezd členů se organizuje na směny zpravidla po dnech nebo v týdenním režimu. Vykazování výkonu služby a připravenosti pro výjezd se provádí dle interních předpisů obce (lze využívat odměny za pohotovost – viz. §21 NV 172/2001Sb, ve znění NV 498/2002Sb.)

43 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Výkon služby členů jednotky SDH obce Na výkon služby v jednotce SDH obce, členy vykonávající službu v jednotce jako svoje zaměstnání se vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů a ustanovení zvláštního pokynu SIAŘ GŘ 50/2007 zásady pro výkon služby a odměňování členů JSDHO vybraných obcí.

44 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
V místě dislokace jednotky plní člen jednotky úkoly v organizačním řízení související se zabezpečením akceschopnosti jednotky zejména při: údržbě požární techniky a věcných prostředků podle potřeby zajištění akceschopnosti jednotky pravidelné odborné přípravě v jednotce účasti na přípravě k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti, pokud vykonává funkci strojníka nebo velitele družstva nebo velitele jednotky

45 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Člen jednotky při výkonu služby: je způsobilý pro výkon služby (způsobilost odborná, zdravotní, fyzická zdatnost) je způsobilý pro používání izolačního dýchacího přístroje a ochranného oděvu protichemického, proti sálavému teplu nebo ohni, je-li pro uvedené činnosti předurčen, dále pro provádění prací ve výšce nad 3 m na nezajištěných pracovištích (lana, žebříky apod.), musí být upraven tak, aby bylo zajištěno bezpečné používání dýchací techniky, je-li pro její používání předurčen,

46 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Člen jednotky při výkonu služby: dbá na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používá přidělené ochranné pracovní prostředky, využívá všech svých znalostí, zkušeností a technicko-taktických možností požární techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany, nepoužívá osobní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není pro činnost na místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo které mohou při náhlých a extrémních vlivech prostředí na místě zásahu ohrozit jeho zdraví (např. náramky, řetězy, náušnice), je seznámen s používáním spojové techniky a dodržováním podmínek rádiového provozu.

47 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Velitel družstva: je jmenován a odvoláván starostou obce na návrh velitele jednotky, řídí výkon služby členů jednotky určených k výjezdu jednotky, pokud vykonává službu podle plánu výkonu služby, mimo povinností člena jednotky plní následující úkoly: řídí činnost členů družstva jednotky v operačním řízení a po dohodě s velitelem jednotky i v organizačním řízení, zastupuje velitele jednotky, pokud byl k jeho zastupování určen, ve spolupráci s velitelem jednotky vede výkaz služby členů jednotky, podílí se na odborné přípravě členů jednotky.

48 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Strojník (resp. řidič), mimo povinností člena jednotky: odpovídá za udržování požární techniky v akceschopném stavu, vede dokumentaci provozu požární techniky a přidělených technických prostředků (výkaz jízd, spotřeba PHM, evidence zásob PHM atd.)

49 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Velitel jednotky SDH obce může určit k plnění specifických úkolů v jednotce člena jednotky (dále jen „technik“) v případě: speciálních služeb (strojní, chemické, spojové a informační, technické) úseku ochrany obyvatelstva, zvláště pokud je jednotka pro uvedenou činnost předurčena

50 ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK (část I)
Podrobnosti o úkolech jednotek SDH obcí při ochraně obyvatelstva viz. Řád výkonu služby v JSDHO, str

51 VÝKON SLUŽBY NA ÚSEKU SPECIÁLNÍCH SLUŽEB (část II)
viz. Řád výkonu služby v JSDHO, od str. 28

52 Děkuji za pozornost... nprap. Ing. Jan KOLÁŘ, tel ,


Stáhnout ppt "ŘÁD VÝKONU SLUŽBY v jednotkách JSDHO"

Podobné prezentace


Reklamy Google