Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje Ústavu územního rozvoje pro projektanty územních

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje Ústavu územního rozvoje pro projektanty územních"— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje Ústavu územního rozvoje pro projektanty územních
ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Zdenka Hladišová ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010 Informační zdroje Ústavu územního rozvoje pro projektanty územních a regulačních plánů

2 Obsah prezentace Úvod Metodická činnost – I. až VIII.
Konzultační středisko ke stavebnímu právu Metodiky ke stavebnímu zákonu a prováděcím vyhláškám 1000 otázek Diskuse Informační systémy, monitorování dat – I. až IV. Portál územního plánování Slovník územního plánování Evidence územně plánovací činnosti v ČR Publikační činnost – I. až VI. Principy a pravidla územního plánování Limity využití území Dotčené orgány v procesu územního plánování Závěr ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

3 Úvod Ústav územního rozvoje byl založen v roce Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Působí v oborech: územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky, cestovní ruch, zahraniční spolupráce. Činnost ústavu: Zpracování podkladů pro operativní činnost MMR. Metodická, konzultační a rešeršní činnost. Studijní, informační, dokumentační a publikační činnost. Příprava podkladů pro legislativu. Tvorba informačních systémů. Organizace mezinárodního odborného styku a účast v mezinárodních organizacích. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

4 Metodická činnost I. Konzultační středisko ke stavebnímu právu
Má za cíl sjednocovat výkon státní správy při aplikaci stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích vyhlášek a souvisejících právních předpisů v praxi. Poskytuje konzultační a metodickou pomoc při plnění úkolů, které vyplývají ze stavebního zákona: krajským úřadům, úřadům územního plánování, stavebním úřadům. Napomáhá jim při řešení problémů vznikajících na úsecích územního plánování a stavebního řádu. Součástí konzultačního střediska jsou: Metodiky ke stavebnímu zákonu a prováděcím vyhláškám 1000 otázek Diskuse ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

5 Metodická činnost II. Konzultační středisko ke stavebnímu právu
METODIKY KE STAVEBNÍMU ZÁKONU A PROVÁDĚCÍM VYHLÁŠKÁM Územně plánovací dokumentace Aplikace přechodných ustanovení při pořizování územně plánovací dokumentace Aplikace přechodných ustanovení stavebního zákona při pořizování územního plánu Aplikace přechodných ustanovení stavebního zákona při pořizování regulačního plánu Úprava územně plánovací dokumentace Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD - Metodické doporučení OÚP MMR Pořizování územního plánu Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona - modelový příklad Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - metodický pokyn (pracovní znění pro ověření v praxi) Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - ukázka řešení z praxe s komentářem Návrh zadání územního plánu - modelový příklad s komentářem Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy - příklad ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

6 Metodická činnost III. Konzultační středisko ke stavebnímu právu
METODIKY KE STAVEBNÍMU ZÁKONU A PROVÁDĚCÍM VYHLÁŠKÁM Pořizování změny územního plánu Vydání změny územního plánu obce formou opatření obecné povahy - metodické doporučení Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch - metodický návod Pořizování regulačního plánu Pořizování regulačních plánů - metodický pokyn Územní rezerva Vymezování územních rezerv v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) pro lokality pro akumulaci povrchových vod (LAPV) - metodické sdělení MMR a Mze Řešení rozporů Řešení rozporů v procesu pořizování ÚPD - metodické doporučení OÚP MMR ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

7 Metodická činnost IV. Metodiky ke stavebnímu zákonu a prováděcím vyhláškám POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje. Metodika je doplněna dodatkem o poskytování dat pomocí portálu a dalšími přílohami, které usnadňují zpracování a aktualizaci ÚAP. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Metodický pokyn, který vysvětluje postup vymezení zastavěného území, uvádí potřebné podklady a příklady vymezování zastavěného území v mapovém podkladu. Je určen především pro samosprávy obcí bez územního plánu. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

8 Metodická činnost V. Metodiky ke stavebnímu zákonu a prováděcím vyhláškám POŘIZOVÁNÍ REGULAČNÍCH PLÁNŮ Metodický pokyn pro postup při pořizování regulačních plánů, obsahuje odlišnosti postupů při pořizování regulačních plánů z podnětu a na žádost včetně modelového příkladu zadání regulačního plánu z podnětu. STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU ENERGIE Z VYBRANÝCH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ Metodický pokyn k umísťování vybraných obnovitelných zdrojů energie – sluneční záření, energie větru, energie vody, energie biomasy včetně příkladů realizací a související legislativy. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

9 Metodická činnost VI. Metodiky ke stavebnímu zákonu a prováděcím vyhláškám OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Metodický návod se zabývá postavením a činností obcí v územním plánování, je určen především samosprávám obcí, které nejsou úřadem územního plánování. Jednoduše vysvětluje základní pojmy územního plánování – územní plán, vyvlastnění, předkupní právo, změna územního plánu, vymezení zastavěného území, územně analytické podklady, územní studie, regulační plán, územní rozhodování apod.  OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Metodický návod, který poskytuje laické veřejnosti základní informace a orientaci v problematice práv a povinností občanů v procesu územního plánování. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

10 Metodická činnost VII. Konzultační středisko ke stavebnímu právu
1000 OTÁZEK Tisíc otázek ke stavebnímu právu – otevřený, průběžně aktualizovaný katalog otázek a odpovědí; vychází z databáze Konzultačního střediska, která zahrnuje přes 2200 zodpovězených otázek, které byly v průběhu roku 2006 – přijaty, zpracovány a zodpovězeny jednotlivým tazatelům. 1000 otázek ke stavebnímu právu – Seznam témat – Ukázka definice hesel. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

11 Metodická činnost VIII.
Konzultační středisko ke stavebnímu právu DISKUSE Online diskuse ke stavebnímu právu určená pro vzájemnou výměnu názorů a zkušeností úřadů územního plánování, stavebních úřadů a odborné veřejnosti (nejedná se o zodpovídání dotazů Konzultačním střediskem). Diskuse k novému stavebnímu právu – Tematické skupiny – Stavebně technické informace – Ukázka příspěvku. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

12 Informační systémy, monitorování dat I. Portál územního plánování
Portál územního plánování byl uveden do provozu Ústavem územního rozvoje pod záštitou Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj v roce Jeho cílem je směřovat k vytváření otevřeného a průběžně aktualizovaného systému odkazů na relevantní informace v oblasti územního plánování a územního rozvoje, jenž vyplývají zejména z činností ÚÚR, MMR a ostatních orgánů veřejné správy a odborných institucí. Je určen pro veřejnou správu, odbornou i laickou veřejnost. Portál územního plánování - Územně plánovací podklady (ÚPP), politika územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace (ÚPD). Portál územního plánování - ÚPD a ÚPP obcí. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

13 Informační systémy, monitorování dat II. Slovník územního plánování
Slovník územního plánování nabízí aktuální informace o terminologii územního plánování a souvisejících oborů. Je určen zejména pro veřejnou správu a odbornou veřejnost. Poskytuje možnost vyhledávání dle počátečního písmene, textového řetězce, zdroje či oboru a možnost tisku všech nebo jednotlivých definic. Je to průběžně doplňovaný a aktualizovaný katalog termínů územního plánování. Výběr a editace termínů a definic ze stavebního práva, jiných právních předpisů, publikovaných i nepublikovaných zdrojů. Slovník územního plánování - vyhledávání dle textového řetězce - vyhledávání dle počátečního písmene. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

14 Informační systémy, monitorování dat III
Informační systémy, monitorování dat III. Evidence územně plánovací dokumentace EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI V ČR Evidence územně plánovací činnosti představuje sběr, zpracování a publikaci dat o územně plánovací dokumentaci a územních studiích obcí a krajů, o průběhu jejich pořizování, dále o zastavitelných plochách nad 10 ha a účelu jejich využití. V souladu s § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pověřilo MMR vedením evidence Ústav územního rozvoje. Pro zajištění evidence a jejího zveřejnění způsobem, umožňujícím dálkový přístup, ÚÚR vyvíjí a provozuje webové aplikace. Krajské úřady, popřípadě jimi pověřené úřady územního plánování, vkládají do evidence data o územně plánovací činnosti za svůj správní obvod. Evidence územně plánovací činnosti v ČR, úvodní strana na internetových stránkách ÚÚR. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

15 Informační systémy, monitorování dat IV
Informační systémy, monitorování dat IV. Evidence územně plánovací dokumentace Graf: Podíl jednotlivých fází pořizování ÚPD obcí. Vydaná / schválená a rozpracovaná územně plánovací dokumentace a aktuální územně plánovací podklady obcí. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

16 Publikační činnost ÚÚR I.
Principy a pravidla územního plánování PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Metodická příručka byla zpracována pro odbornou veřejnost jako podklad, který pomáhá v orientaci v nových předpisech (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Principy a pravidla územního plánování slouží mj.: orgánům územního plánování, tj. orgánům obce a orgánům kraje, projektantům. Doplňování a aktualizace pravidelně probíhá na www stránkách. V současnosti obsahuje odborná pomůcka následující problémové okruhy: Principy udržitelného rozvoje území Koncepce územního rozvoje ČR Funkční složky Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby Pojmy ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

17 Publikační činnost ÚÚR II.
Principy a pravidla územního plánování Funkční složky C.1 Výroba, těžba a skladování C.2 Zemědělské a lesní hospodářství C.3 Bydlení C.4 Občanské vybavení C.5 Zeleň C.6 Rekreace C.7 Dopravní infrastruktura C.8 Technická infrastruktura C.9 Vodní hospodářství ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

18 Publikační činnost ÚÚR III.
Principy a pravidla územního plánování C.4 Občanské vybavení Urbanistická funkční složka, zahrnující soubory nevýrobních i výrobních zařízení (od správy a administrativy po školství a výchovu). Členění z několika hledisek, například dle: věkových skupin uživatelů, charakteru používání, náročnosti na pozemky, polohy na území obce, časového vymezení provozu, druhu činností. Podle druhů činností jsou členěna na obory: školství a výchovy, kultury, tělovýchovy a sportu, zdravotnictví, sociální péče, maloobchodu, ubytování, stravování, nevýrobních služeb, výrobních a opravárenských služeb, správy a administrativy, církví, vědy a výzkumu, specifická. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

19 Publikační činnost ÚÚR IV.
Principy a pravidla územního plánování C.4 Občanské vybavení C.4.1 Charakteristika C Zařízení ubytování C Definice občanského vybavení C Zařízení veřejného stravování C Členění občanského vybavení C Zařízení nevýrobních služeb C Druhy zařízení občanského vybavení C Zařízení výrobních a opravárenských služeb C Normy, metodické pokyny C Zařízení veřejné správy a administrativy C.4.2 Stav a trendy vývoje C Zařízení církví C Zařízení vědy a výzkumu C Výchozí stav C Zařízení specifická C Předchozí pojetí občanského vybavení v České republice C.4.4 Základní obsah v jednotlivých druzích územně plánovací dokumentace C Zaniklé druhy občanského vybavení (způsob jejich náhrady) C Nové druhy občanského vybavení V jednotlivých kapitolách funkčních složek jsou: C Právní předpisy Začlenění do území, návaznost na další funkční složky C Společenské trendy C Koncepce příslušných ministerstev Vytváření veřejného prostoru C.4.3 Principy řešení v územním plánování Nároky na území vyplývající z předpokládaného počtu účelových jednotek (zásady tvorby, územní nároky, limity, ochrana) C Zařízení školství a výchovy Limity, doporučená ochrana C Zařízení kultury C Zařízení tělovýchovy a sportu C Zařízení zdravotnictví C Zařízení sociální péče C Zařízení maloobchodu ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

20 Publikační činnost ÚÚR V.
Limity využití území LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ V procesu územního plánování při navrhování využití území pro určité funkce a činnosti je nutné se vypořádat s řadou zákazů nebo omezení, vyplývajících z různých právních předpisů. Tyto zákazy a omezení vstupují do územně plánovací činnosti jako limity využití území. Limity využití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů vyplývajících z územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území. Stanovují nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro využití a uspořádání území. Jsou pro pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace závazné. Aktualizace probíhá průběžně na webových stránkách a dvakrát ročně formou tištěných dodatků. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

21 Publikační činnost ÚÚR VI.
Dotčené orgány v procesu územního plánování DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Určeno především pro státní správu, tzn. pro pracovníky orgánů územního plánování a stavebních úřadů, aby jim pomohla pohotově se orientovat ve značně různorodém, strukturovaném a vnitřně složitém systému působností a pravomocí četných dotčených orgánů v procesech územního plánování. Obsahuje výčet dotčených orgánů státní správy spolupůsobících v procesu pořizování územně plánovací dokumentace a v územních řízeních podle stavebního zákona s přiřazením právních předpisů v jejich působnosti včetně citací příslušných ustanovení těchto předpisů. Probíhá čtvrtletní aktualizace na webových stránkách. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

22 Závěr Výsledky činnosti Ústavu územního rozvoje jsou průběžně aktualizovány a publikovány: na internetových stránkách ÚÚR, v časopise Urbanismus a územní rozvoj, v odborných publikacích, informačních materiálech, v závěrečných zprávách za jednotlivé roky. Zájemcům o územní plánování slouží naše specializovaná odborná knihovna. Časopis Urbanismus a územní rozvoj. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

23 Děkuji za pozornost Kontakt: Ústav územního rozvoje Jakubské nám. 3, Brno Tel.: , fax:   Internet:   Brno, Prezentaci připravily Zdenka Hladišová a Hana Šimková z výsledků jednotlivých úkolů ÚÚR a za spolupráce jejich garantů.


Stáhnout ppt "Informační zdroje Ústavu územního rozvoje pro projektanty územních"

Podobné prezentace


Reklamy Google