Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 1. vztahy mezi nejvyššími státnimi orgány a jejich činnost  2. vztahy mezi občanem a státem (t.j. demokraticka úprava lidských a občanských práv) 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 1. vztahy mezi nejvyššími státnimi orgány a jejich činnost  2. vztahy mezi občanem a státem (t.j. demokraticka úprava lidských a občanských práv) "— Transkript prezentace:

1

2  1. vztahy mezi nejvyššími státnimi orgány a jejich činnost  2. vztahy mezi občanem a státem (t.j. demokraticka úprava lidských a občanských práv)  3. vztahy mezi ústavně kvalifikovanými celky územního uspořádání (vztahy mezi centrem a státem, v státech s federalistickou nebo spolkovou formou uspořádání)

3  4. volební systém  5. zásadní úprava činnosti politických strán ◦ Rozdíl mezi USA a západoevropskými zeměmi ◦ Podla ústavního práva USA politické strany nejsou součástí úpravy ústavního systému, podle západoevropské úpravy tomu tak jest, včetně nepsané britské ústavy ◦ Ústavní zvyklosti určují základní ústavní prodedúry „constitutional conventions“ tvoří onu nepsanou část ústavy nejsou právem vynutitelné

4  6. úprava samosprávy ◦ Hlavně ústavy přijaté po 2SV ◦ Starší ústavy samosprávě nevěnují pozornost

5  Ústavní systém:  Systém ústavou definovaných státních orgánů  Politický systém:  Zahrnuje všechny instituce a organizace, včetně nestátních, které napomáhájí uskutečňovat činnost státním orgánům

6 2 hlediská struktúra vztahy mezi ústavního systému nejvyššími státními orgány

7  Státy unitární  Státy složené ze suverénních státních celků část právomoci státu je přenesená na federace, spolky a pod.

8  Není suverénny stát  Není nositelem suverenity  Schvalování zákonů podléha souhlasu ve včech státech konfederace  Jedná se o přechodní polostátní útvar; směřuje k zániku státnosti nebo vzniku federace

9  Rozlišujeme:  1. federace vzniklé zdola ◦ Na základě smlouvy mezi jednotlivými členskými státy ◦ Ústavní zakotvení výlučné právomoci federace v taxatívně vymezených případech – jinak mají kompetence státy nebo lid ◦ USA  2. federace vzniklé zhora ◦ Celtrální státní moc ◦ Historická tradice státnosti ◦ SRN

10  Je typická pro federace vzniklé zhora  1. výlučná kompetence federální  2. výlučná kompetence členských států  3. konkurující právomoc federace a států  Cílem je upevnění státní federální moci

11  Jedná se o modelové pojetí fungováni orgánu státní moci  Nejde o dílčí vztahy mezi orgány státní moci  Je to koncepční přístup  Západoevropská právní kultúra:  1. monarchie  2. republiky

12  Je to tradiční třídení  Ustupuje tradiční monarchie  Monarchie je jen symbol státnosti  Americká politická kultúra:  Silne protimonarchistická  V 19. století byli USA ůtočištěm uprchlíků z evropských absolutistických monorchií

13  1. ústavní systém shromáždění  2. ústavní systém parlamentní  3.ústavní systmém direktoriální  4. ústavní systém prezidentský  5. ústavní systém neoprezidentský

14  Vycházel z Rosseauova pojetí suverenity lidu jako vrcholné, nezcizitelné a nedělitelné moci  První model: Francie, 1793, Ústava 1. republiky  Moc zákonodárna i výkonná náležela nedílně zastupitelskému orgánu  Zákonodárna moc náležela zastupitelskému zákonodárnimu sboru jako celku  Výkonná moc – výkonná rada, která byla volená a plně odpovědná zákonodárnemu sboru

15  Tento ústavní systém byl pokusem o nastolení demokratického konstitucionalismu  V důsledku revoluce se plně nerealizoval  Předpokláda se, že kdyby byl realizován, tak by se ochýlil od svých prvotních ídey a rozhodujíci moc v státě by přešla do rukou výkonné rady  Hlavním nedostatkem tohoto systému byla absence dělby moci

16  Tradiční model:  Horizontální – zákonnodárna a výkonna moc (Lock) - soudní (Montesquieu)  Brzd a diktatúry

17  Limity dělby moci – úkolem je mít funkční systém  Systém brzd a vyvážení (check and ballances)

18  Až později, s rozvojem samosprávy (self- government)  Charakteristické pro angloamerický a švýcarský konstitucionalismus  Moc se dělila mezi stát a jeho útvary po vertikální línii

19  Nejstarší ústavní systém (Anglie)  Typický pro západoevropský konstitucionalismus  Vycházel z anglického ústavního prototypu 19. století  Vlyv: skandinávske krajiny, Belgie, Lucembursko, Francie (zejména v roce 1875....Duverger: Francie transformovala britský parlamentní systém do republikánskeho rámce), Rakousko a Nemecko (po 1SV), Itálie

20  Nejvyšší státni moc náleží parlamentu  Suverenita parlamentu  Vláda je koncipována jako výbor parlamentu  Vládu tvoří poslanci  Vláda je odpovědná parlamentu  Vláda pro svou činnost potřebuje důveru parlamentu

21  Vladu na návrh předsedy vlády formálně menuje hlava státu předseda vítězné politické strany  Vláda předstupuje před parlament a žáda o vyslovení důvěry  vyslovení nedůvěry – vláda odstupuje

22  Vrcholním arbitrem při konfliktech mezi vládou a parlamentem je hlava státu  Příjme demisii vlády a pověří jinou osobu zestavením nové vlády  nebo  Demisi nepříjme, rozpustí parlament a oznámi konání nových voleb

23  Král, prezident  Podle původní parlamentní koncepce je hlava státu zásadně neodpovědná za své ústavní jednání jinému státnímu orgánu  Formálně se požaduje kontrasignace zákonů  V Anglii: „Královna panuje ale nevládne!“  Ústavní odpovědnost za jednání hlavy státu tak nese ministerský předseda, nebo jiný člen vlády

24  Tento ústavní model vyžaduje spolupráci vlády a parlamentu  Výkon funkce vlády je podmíněn důvěrou a podporou parlamentu  Moc vlády je odvozená od moci parlamentu – to je původní britská koncepce vlady jako výboru parlamentu

25  Originální model  Uplatnil se pouze ve Švýcarsku  Vychází z ústavního systému parlamentního, ale výrazně se liší v prosazovaní zásad příme demokracie (parlamentní systém – zastupitelská demokracie) - 1. rozdíl

26  Lid rozhoduje o obsazení zastupitelských orgánů  Od místní správy až po nejvyšší orgány státu  Suverenitu lide garantuje ústava  Formálně se uskutečňuje referendem  Referendum:  1. akceptuje zákonodárnou právomoc zastupitelského sboru  2. koriguje zákonodárnou právomoc zastupitelského sboru

27  Vláda je volená... 2. rozdíl  Švýcarská vláda, t.j. Federální rada je volená Federálním shromážděním (t.j. nejvyšším zastupitelským sborem)  Pozice ministrá je neobvyklé stabilní – není možné ho odvolat ze strany předsedy vlády, prezidenta nebo zákonodárního sboru

28  Dělba moci se efektívně uplatňuje  Činnost vlády je separováná od činnosti parlamentu  A to, i když je vláda volená !!!  3. rozdíl

29  Příště:  Ústavní systém prezidentský  Ústavní systém neoprezidentský


Stáhnout ppt " 1. vztahy mezi nejvyššími státnimi orgány a jejich činnost  2. vztahy mezi občanem a státem (t.j. demokraticka úprava lidských a občanských práv) "

Podobné prezentace


Reklamy Google