Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRUČNÝ PRŮVODCE Zpracoval: Ondřej Kopečný, Glopolis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRUČNÝ PRŮVODCE Zpracoval: Ondřej Kopečný, Glopolis"— Transkript prezentace:

1 STRUČNÝ PRŮVODCE Zpracoval: Ondřej Kopečný, Glopolis
JAK PŘIPRAVIT KAMPAŇ STRUČNÝ PRŮVODCE Zpracoval: Ondřej Kopečný, Glopolis

2 PODĚKOVÁNÍ Tento stručný průvodce světem kampaní vznikl na základě cenných zkušeností a rad, které jsem získal na seminářích, v rozhovorech a z podkladů zkušených kampaňových harcovníků: Iana Chandlera (The Pressure Group, UK) Ivy Kakiiza (Action Aid Brussels) Chrise Stalkera (Campaign for Impact, UK) Richarda Bennetta (nezávislý expert, UK) Tento průvodce vznikl s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské unie. Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů ani nezakládá odpovědnost z jejich strany. Tento průvodce vznikl v rámci projektu „Zvyšování kapacit českých a maďarských NNO v oblasti zvyšování povědomí o rozvoji ( )“.

3 ÚVOD – HLAVNÍ CÍLE PRŮVODCE
Hlavním cílem tohoto velmi stručného průvodce je seznámit se základními principy, pravidly a nástroji veřejné kampaně každého, kdo se chce pustit se svým tématem do veřejné arény a bojovat v ní o pozornost médií, zájem a podporu veřejnosti a na konci snad dosáhnout vytčeného cíle. Kampaň není věda. Ale vyžaduje o trochu víc, než jen dobrý nápad, nadšení a touhu vyřešit závažný společenský problém. Aby kampaň mohla být úspěšná, je nutné dobře ji promyslet a připravit. Následující rady a doporučení nejsou receptem na úspěch, ten se odvíjí od Vašich schopností, kapacit a jistě i dávky štěstí, mohou Vám však pomoci formulovat Vaše myšlenky srozumitelně a nasměrovat Vaše úsilí na tu nejpřímější cestu k úspěchu. Příjemné čtení a úspěšné kampaně přeje Ondřej Kopečný A koordinační tým kampaně Česko proti chudobě

4 obsah Proč děláme kampaně Různé aspekty kampaně
Veřejná kampaň a její specifika Kdo dělá kampaň Legitimita a přesvědčovací „síla“ kampaně Jak připravit účinnou kampaň Cyklus kampaně Jak dobře „prodat“ argumenty Co nám mohou vyčítat Užitečné zdroje a odkazy

5 1. PROČ DĚLÁME KAMPANĚ Kampaň není jedna událost. Je to proces. Cílem kampaně je dosáhnout: Změny v přístupu institucí k danému problému nebo konkrétní změny politiky (například změna zákona) Změny v chování veřejnosti a/nebo v jejich vnímání daného problému (například šetrné chování k životnímu prostředí) Změny v politickém procesu nebo systému (například změna od autoritářského k demokratickému systému vládnutí) Posílení vlivu znevýhodněný, marginalizovaných, diskriminovaných skupin

6 2. RŮZNÉ ASPEKTY KAMPANĚ V souvislosti s aktivitami zaměřeným na veřejnost, média, politiky či jiné aktéry veřejného života se objevují různé výrazy: kampaň, zvyšování povědomí, veřejná kampaň, veřejné/rozvojové vzdělávání, analýza (politického) prostředí, lobbing, budování/posilování aliancí a koalic. Každý z nich představuje jeden důležitý aspekt, který může být důležitý pro splnění cílů kampaně (což neznamená, že všechny musí být v kampani nezbytně obsaženy).

7 2. RŮZNÉ ASPEKTY KAMPANĚ (pokračování)
Kampaň je: projekt nebo plánovaný sled aktivit s cílem dosáhnout určité reakce od cílového publika (cílové skupiny). Význam: důležitá pro zastřešení různých aktivit a nástrojů pod jednu značku/logo/hlavičku, s níž si bude veřejnost spojovat danou oblast, problém a organizace, které jej řeší. Příklady různých kampaní Druh kampaně Cíl kampaně Fundraisingová Výběr finanční prostředků Reklamní Zvýšení poptávky Volební Vítězství ve volbách Advokační Přesvědčit o užitečnosti konkrétního návrhu, opatření, chování apod.

8 2. RŮZNÉ ASPEKTY KAMPANĚ (pokračování)
Zvyšování povědomí: informování veřejnosti (nebo skupin veřejnosti) o existenci daného problému se snahou vyvolat o téma hlubší zájem. Význam: pokud chceme k problému přitáhnout pozornost, je důležité shromáždit základní a zároveň pádné informace a argumenty, které přesvědčí veřejnost o důležitosti daného problému a zvýší její zájem. Příklad Propagační materiály Letáky Brožury Ale i veřejné diskuse a setkání

9 2. RŮZNÉ ASPEKTY KAMPANĚ (pokračování)
Veřejná kampaň: Získávání a mobilizace veřejné podpory pro řešení určitého problému. Význam: důležité pro zviditelnění problému ve veřejném prostoru/diskusi, zejména v médiích. V naší době platí, že pokud nejste v médiích, nezískáte zájem veřejnosti ani politiků. Tímto způsobem můžete nejlépe ukázat podporu veřejnosti, která stojí za vašimi požadavky. Příklady Veřejné akce, happeningy apod. Petice Práce s médii (tiskové zprávy a konference) Zasílání osobních dopisů, pohlednic zodpovědným institucím, veřejným zastupitelům apod.

10 2. RŮZNÉ ASPEKTY KAMPANĚ (pokračování)
Veřejné/rozvojové vzdělávání: zvyšování znalostí a prohlubování porozumění a orientace veřejnosti v dané problematice. Význam: rozšiřuje okruh těch, kteří mají o problém nejen zájem, ale lépe rozumí jeho příčinám a dopadům a jsou schopni informovat lidi ve svém okolí a tím zvyšovat celkové povědomí o existenci a možném řešení problému. Příklady Semináře pro veřejnost Workshopy Výukové projekty/programy

11 2. RŮZNÉ ASPEKTY KAMPANĚ (pokračování)
Analýza (politického) prostředí: mapování/sledování důležitých témat a problémů, shromaždování podkladů, argumentů, dat a identifikace možných řešení a opatření. Význam: analýza prostředí je důležitá zejména pro stanovení správných cílů kampaně, od nichž se odvíjejí požadavky, výběr cílových skupin i nástrojů/prostředků kampaně. Příklady Podrobnější analýzy či studie mapující příčina a kořeny problému, politický proces a postoje (politických) akterů.

12 2. RŮZNÉ ASPEKTY KAMPANĚ (pokračování)
Lobbing: přímý kontakt (většinou prostřednictví osobního setkání) s politikem nebo úředníkem, který má významný vliv při řešení daného problému, s cílem přesvědčit ho o nezbytnosti přijetí kroků nebo opatření, která navrhujete.    Význam: velmi účinný nástroj k ovlivnění konkrétního rozhodnutí, který však vyžaduje poměrně náročnou a dlouhodobou přípravu. Předpokladem úspěšného lobbingu je dobrá znalost politického procesu (vědět kdy naplánovat schůzku), hierarchie (vědět s kým se setkat), problému (mít připravené relevantní a aktuální argumenty podepřené konkrétním rozhodnutím politických institucí/orgánů) a především kontakty. Bez dobrých kontaktů je lobbing takřka nemožný. Příklady Osobní schůzka s tím, kdo rozhoduje (otevřený) dopis s požadavky, návrhy, doporučením

13 2. RŮZNÉ ASPEKTY KAMPANĚ (pokračování)
Budování/posilování aliancí a koalic: získávání, mobilizace a koordinace podpory ze strany ostatních skupin a organizací pro řešení problému, na který upozorňujete. Význam: podpora, která přichází od ostatních skupin, které nepracují přímo v dané oblasti, zvyšuje legitimitu a váhu vašich argumentů a zvyšuje důležitost daného problému v očích politických představitelů. Příklad Ukázkovým příkladem byla britská koalice Make Poverty History, která sdružovala desítky neziskových organizací z různých sektorů od rozvojových a humanitárních, environmentální přes lidskoprávní až po odborové svazy (více informací na )

14 2. RŮZNÉ ASPEKTY KAMPANĚ (pokračování)
PLÁNOVÁNÍ A KOORDINACE BUDOVÁNÍ KOALIC SBĚR DAT KAMPAŇ VEŘEJNÉ AKCE ANALÝZA PROSTŘEDÍ LOBBING ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ

15 2. RŮZNÉ ASPEKTY KAMPANĚ (pokračování)
PLÁNOVÁNÍ A KOORDINACE SBĚR DAT BUDOVÁNÍ KOALIC VEŘEJNÁ kampaň KAMPAŇ VEŘEJNÉ AKCE ANALÝZA PROSTŘEDÍ LOBBING ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ

16 3. VEŘEJNÁ KAMPAŇ A JEJÍ SPECIFIKA
Veřejná kampaň se snaží dosáhnout konkrétních výsledků, reakcí, změn nebo podpory. Je zaměřena na specifický cíl. Tím se liší například od zvyšování povědomí nebo vzdělávání (což neznamená, že by nemohly být v rámci kampaně využity). Měli bychom rozlišovat mezi kampaní v obecném smyslu a kampaní, které se snaží prosadit své cíle skrze komunikaci ve veřejném prostoru. Ne každá kampaň musí být nutně veřejná.

17 3. VEŘEJNÁ KAMPAŇ A JEJÍ SPECIFIKA (pokračování)
Výhodami veřejných kampaní jsou: Zvýší pozornost a povědomí o problému i o organizacích, které se mu věnují Pomáhají získat nové zájemce, příznivce, spolupracovníky Pomáhají získat finanční prostředky na řešení problému Tyto přínosy však nikdy nesmí zastínit cíl, který kampaň sleduje. Nedělat kampaň pro kampaň!

18 3. VEŘEJNÁ KAMPAŇ A JEJÍ SPECIFIKA (pokračování)
Čím je kampaň „veřejná“: Veřejná kampaň se může odehrát na místní, regionální, národní, evropské nebo globální úrovni. Její „veřejnost“ spočívá v tom, že se lidé veřejně demonstrují svůj souhlas s cíli, hodnotami, požadavky kampaně. Příklady Jako spotřebitel: nakupování fair-trade výrobků, bojkot určitých výrobků apod. Jako občan: zaslání dopisu poslanci nebo vládě, změna volebních preferencí apod. Jako člen komunity: psaní do novin, diskuse s přáteli apod.

19 4. KDO DĚLÁ KAMPAŇ Kampaň většinou organizují:
Přímo lidé, kteří jsou problémem/situací zasaženi Pro lidi, kteří jsou situací zasažení S lidmi, kteří jsou situací zasažení Jedná se o detail? Jen zdánlivě. Od toho, zda jsme jedním z postižených, zda za ně mluvíme nebo, zda zprostředkováváme jejich požadavky, se odvíjí míra naší vlastní legitimity. Proč, ve jménu koho, máme my v ČR vést kampaně ve prospěch chudých komunit v rozvojových zemích? A požadujeme opravdu to, co nejvíce pomůže?

20 4. KDO DĚLÁ KAMPAŇ (pokračování)
Kampaň „přímo“ Přispívá k vytvoření kapacit organizací či lidí, kteří jsou problémem přímo postiženi. Zvyšuje jejich schopnost bránit se vlastními silami. Zvyšuje povědomí lidí postižených problémem o jejich právech a možnostech, jak situaci změnit Zapojuje znevýhodněné přímo do procesu změny Kampaň „pro“ – užitečná v případě, když jsme ve výhodnější/bezpečnější pozici než skupiny, za které mluvíme když máme lepší přístup k těm, kterým adresujeme naše požadavky když je třeba rychle pomoci když nás o to postižení požádají Kampaň „s“ – předpokládá, že „postižené skupiny a nevládní organizace budou spolupracovat při stanovování agendy, cílů a strategie a koordinovat realizaci kampaně tento druh kampaně vyžaduje rovné postavení obou stran. Argument, že jeden z partnerů kampaň financuje, nemůže mít vliv na rozhodování o obsahu nebo strategii kampaně.

21 5. LEGITIMITA A „PŘESVĚDČOVACÍ SÍLA“ KAMPANĚ
Pro úspěch každé kampaně je naprosto klíčová důvěryhodnost. Nejde jen o to, čím jménem mluvíme, ale o co opíráme své argumenty, jak širokou podporu jsme schopni získat a jak nás vnímají ti, od nichž žádáme/očekáváme určité rozhodnutí či změnu. Důvěra a vliv organizace/kampaně se mění v závislosti na tom, jak ji posuzuje její okolí. V různém prostředí jsou cíle organizace/kampaně vnímány různým způsobem. Co určuje sílu/vliv kampaně? Vnitřními kapacitami organizace/organizací podílejících se na kampani (vnitřní síla) Vlivem/pozicí, který organizacím přisuzuje jejich okolí (vnější síla)

22 5. LEGITIMITA A „PŘESVĚDČOVACÍ SÍLA“ KAMPANĚ (pokračování)
Zdroje důvěry/ vlivu / respektu Expertiza: (cílová) skupina organizaci/kampani důvěřuje, protože ji považuje za zdroj spolehlivých informací založených na dobrých znalostech problému a zkušenostech z praxe. Tento druh důvěry nevznikne přes noc. Je nutné jej budovat a posilovat dlouhodobě. Legitimita: cílová skupina organizaci/kampani považuje za oprávněnou vyjadřovat se k danému problému. A to proto, že je problémem sama zasažena nebo se jí problém jinak dotýká. Reprezentace: cílová skupina organizaci/kampaň vnímá jako zástupce názorů jejích členů, příznivců, sympatizantů, sponzorů. Míra důvěry/vlivu se odvíjí od velikosti skupiny (počtu), kterou organizace/kampaň zastřešuje. Ztotožnění: cílová skupina se ztotožňuje s cíli a hodnotami organizace/kampaně. Obchod: organizace má k dispozici zdroje či informace, které cílová skupina potřebuje a které lze vyměnit za souhlas s požadavky organizace Odměna a potrestání: pochvala nebo naopak kritika cílové skupiny může ovlivnit, veřejné povědomí/vnímání této skupiny a jejích aktivit.

23 6. JAK PŘIPRAVIT ÚČINNOU KAMPAŇ (pokračování)
Nejčastější chyby při přípravě kampaně: Plánování aktivit dříve, než máme jasno o cílech, o tom, co chceme sdělit a jak to chceme sdělit. Nezacílené akce budou mít jen nepatrný dopad. Nesrozumitelnost – příliš široký záběr, mnoho témat, příliš široké cílové publikum Nejasné cíle a záměry – když nevíme, kam jdeme, nikdy tam nemůžeme dojít Málo nápadů – stále stejné aktivity, málo originální a zajímavé, málo času na přípravu Nejasné a příliš obecné sdělení, požadavky Nedostatečná evaluace – vede ke snížení schopnosti reagovat na nové okolnosti a snižuje schopnost učit se a zlepšovat

24 6. JAK PŘIPRAVIT ÚČINNOU KAMPAŇ
Strategie – proč je důležitá: Pomůže vyhnout se výše uvedeným chybám Pomůže nám upevnit si představu o čem, proč a s jakým cílem chci vést kampaň Pomůže nám ujistit se, že aktivity, které zvolím, povedou k cíli Usnadní vysvětlování plánů ostatním partnerům, organizacím, sponzorům Je to užitečný nástroj pro evaluaci kampaně Při realizaci kampaně nám pomůže s orientací – abychom stále věděli kde jsme, co a proč děláme a co bude (mělo by) následovat Pomůže nasměrovat finanční prostředky správným směrem (k důležitým aktivitám)

25 6. JAK PŘIPRAVIT ÚČINNOU KAMPAŇ (pokračování)
Co má správná strategie obsahovat: Cíl (dlouhodobý horizont) Co je nezbytné změnit nyní, abych mohl dosáhnout cíle (krátkodobý horizont) Zmapování cílových skupin (kdo je důležitý, jaký má vliv, jaký je jeho vztah k tématu) Jasné požadavky a argumenty (data) pro jejich podporu Aktivity a časový plán Zdroje (finanční, lidské) a dělba práce Očekávání a možná selhání Monitoring a Evaluace (jak budeme sledovat, zda kampaň splňuje očekávání, podle čeho budeme hodnotit její úspěšnost)

26 7. CYKLUS KAMPANĚ Co chci změnit Zvol strategii Připrav akční plán
Realizuj kampaň Zhodnoť výsledky koordinace

27 7. CYKLUS KAMPANĚ (pokračování)
Co chci změnit Co chci změnit Na začátku vždy musíme vědět proč a s jakým cílem se do kampaně pouštíme. Cíl můžeme nejlépe vyjádřit tak, že popíšeme stav, situaci, výsledek, jehož chceme dosáhnout. Jasně formulujme, čeho chceme dosáhnout – naše cíle Zjistíme/shromáždíme přesvědčivé informace argumenty Dosažení cílové situace může být velmi časově vzdálené. Proto je nutné stanovit jeden až dva konkrétní cíle, které jsou SMART – tedy specifické, měřitelné, splnitelné, relevantní a časově ohraničené. Co konkrétně je třeba změnit - identifikuj problém (aktuální, řešitelný)

28 7. CYKLUS KAMPANĚ (pokračování)
Co chci změnit (pokračování) Cíl Změna 1 Změna 2 Způsob dosažení 1.1 Způsob dosažení 1.2 Způsob dosažení 1.3 Způsob dosažení 2.1 Způsob dosažení 2.2 Akce 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Zdroje (peníze, čas, vybavení, zázemí apod.) 1.2.1 1.2.2 1.3.1 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2

29 7. CYKLUS KAMPANĚ (pokračování)
Co chci změnit Co chci změnit (pokračování) Urči problém, který chceš řešit Analyzuj problém – zjistit data, fakta, argumenty Dohodni se na pozici / postoji k danému problému Dohodni se na cíli a na tom, co změnit

30 7. CYKLUS KAMPANĚ (pokračování)
Zvol strategii Zvol strategii Po výběru konkrétních změn, kterých je třeba uskutečnit, abych dosáhl cílové situace, můžeme uvažovat nad tím, koho potřebujeme oslovit, jakým způsobem, jakými argumenty a čí podporu a jak potřebujeme získat. Kdo je důležitý, jaký je jeho vliv, co si o problému myslí, nakolik jej považuje za důležitý Kdo je na mé straně, koho potřebuji získat a jak jej přesvědčím Zformuluj jasné požadavky Hledej podporu u ostatní skupin, organizací apod.

31 7. CYKLUS KAMPANĚ (pokračování)
Zvol strategii Zvol strategii (pokračování) Zhodnoť svoji možnost ovlivnit změnu Zmapuj proces změny Identifikuj cílové skupiny Urči cílové skupiny, strategii a požadavky Zmapuj postoj cílových skupin k problému

32 7. CYKLUS KAMPANĚ (pokračování)
Zvol strategii Připrav akční plán Připrav akční plán Teprve v okamžiku, kdy jsme určili cíle a změny, kterých chci dosáhnout, kdy znám cílové skupiny a jejich postoje, mohou přistoupit k plánování konkrétních aktivit. Pro každou cílovou skupinu připravíme materiály a aktivity, kterými nejspíše získáme její pozornost, získáme její podporu, přesvědčíme o relevantnosti našich argumentů Ujasníme si očekávání (co má každá aktivita naplnit, k čemu má přispět) a možné příčiny neúspěchu (co by mohlo zmařit realizaci aktivit). Načasujeme jednotlivé aktivity Vytvoříme rozpočet pro každou z nich

33 7. CYKLUS KAMPANĚ (pokračování)
Co chci změnit Připrav akční plán Zvol strategii (pokračování) Další analýza postojů cílových skupin Naplánovaní aktivit pro každou cílovou skupinu Rozdělení práce a vytvoření časového plánu Rozdělení financí – vytvoření dílčích rozpočtů

34 7. CYKLUS KAMPANĚ (pokračování)
Realizuj kampaň Připrav akční plán Zvol strategii Realizace kampaně Nyní máme naplánovány aktivity, víme kdy, kdo a za kolik je bude realizovat, rovněž máme představu, pro jakou cílovou skupinu je plánujeme a jakou reakci/ rozhodnutí očekáváme. Dobře naplánujeme „spuštění“ kampaně (dobré propojit s důležitou událostí, která se týká problému) – zvýší se tím zájem médií a veřejnosti. Pokud je to možné, zapojit ty, jejichž jménem mluvíme – participace zvýší důvěru a legitimitu A samozřejmě, koordinace a rychlá a flexibilní výměna informací je v této fázi naprosto nezbytná

35 7. CYKLUS KAMPANĚ (pokračování)
Připrav akční plán Realizuj kampaň Zvol strategii Realizace kampaně (pokračování) Získávej spojence, podporu Zahájení kampaně Zapoj / kontaktuj / oslov cílové skupiny Pokus se ovlivnit rozhodnutí / změnu Publikuj hlavní dokumenty, zprávy apod.

36 7. CYKLUS KAMPANĚ (pokračování)
Zhodnoť výsledky Realizuj kampaň Zvol strategii Připrav akční plán Monitorování výsledků a zhodnocení kampaně V průběhu kampaně je nezbytné mít přehled o tom, zda se vše vyvíjí správný směrem, zda nás aktivity přibližují k cílům, jak se mění (politický) kontext, zda se objevují nové příležitosti apod. V určité fázi kampaně (nemusí být vždy na konci) je nezbytné důkladnější hodnocení, úprava strategie na základě nových okolností. Monitorování aktivit – zda jdou správný směrem (očekávaná reakce, výsledky, rozhodnutí, podpora), pokud ne, pak nutné rychle přispůsobit Koordinace příprav a realizace a zajištění komunikace a předávání informací Motivace týmu

37 7. CYKLUS KAMPANĚ (pokračování)
Zhodnoť výsledky Připrav akční plán Realizuj kampaň Zvol strategii Monitorování výsledků a zhodnocení kampaně (pokračování) Součástí každého hodnocení musí být, zda v kampani pokračovat. Pokud ano, proč? Pokud ne, proč? V případě ukončení kampaně je nezbytné vždy zveřejnit důvody (např. dosáhli jsme cíle). Když to neuděláme, napříště budeme získávat veřejnou podporu, přízeň, zájem o poznání hůře. Zdokumentuj všechny aktivity Sleduj jak reagují cílové skupiny Poměř původní plán s výsledky Pouč se, uprav strategii

38 8. JAK DOBŘE „PRODAT“ ARGUMENTY
Existují různé způsoby, jak prezentovat naše argumenty. Sami máme tendenci věnovat pozornost argumentům, které jsou formulovány nám blízkým způsobem. Rovněž naše cílové skupiny reagují na argumenty různým způsobem. Je proto dobré, abychom používaly při přesvědčování různé styly. Způsoby přesvědčování Faktické: přesvědčuje argumenty založenými na přesných údajích a datech o problému (nejčastěji statistiky, čísla apod.). Příklad: Na světě žije 1 miliarda lidí s méně jak 1 dolarem na den. Intuitivní: zdůrazňuje výhody daného řešení. Důraz je kladen na nový kreativní způsob řešení a nové příležitosti/možnosti. Příklad: Normativní/hodnotový/emoční: dovolává se společných hodnot či morálních zásad. Zdůrazňuje férovost/spravedlivost řešení. Více zapojuje emoce. Analytický: zdůrazňuje vzájemnou provázanost problémů, jejich kauzalitu. Příklad: když nebudeme řešit chudobu, zvýší se imigrace

39 9. CO NÁM MOHOU VYČÍTAT Často se můžete setkat s kritickými či odmítavými reakcemi nejen k obsahu kampaně, ale na kampaň jako takovou. K čemu jsou kampaně, a jsou vůbec užitečné? Je dobré být na ně připraven a mít po ruce pádný protiargument. Nejčastější výhrady ke kampaním Kampaň odvádí prostředky, které by měly být věnované na přímou pomoc Výsledky přicházejí (pokud vůbec) až po dlouhé době a většinou jsou obtížně měřitelné (co znamená úspěch?) Nemusí odrážet postoje a názory skupin, jejichž jménem mluvíte Riskujeme, že vyvolají odmítavou reakci a zvýší negativní postoj veřejnosti (např. v případě, pokud kampaň záměrně provokuje) Vystavujeme nebezpečí zaměstnance neziskové organizace, partnerů nebo sponzorů

40 10. UŽITEČNÉ ODKAZY V anglosaském světě vydala příručku na téma přípravy a vedení kampaní téměř každá větší nezisková organizace, která má kampaně ve svém arzenálu. Mezi užitečné webové stránky, kde můžete začít s hledáním patří: tools/campaigning-and-advocacy-online-resources vol.org.uk/campaigningeffectiveness/resources/index.a sp?id =10382 Vydání podrobnějšího manuálu o kampaních připravuje kampaň Česko proti chudobě. Brzy bude ke stažení na webových stránkách

41 KONTAKT Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s. Jeseniova Praha 3 Tel:


Stáhnout ppt "STRUČNÝ PRŮVODCE Zpracoval: Ondřej Kopečný, Glopolis"

Podobné prezentace


Reklamy Google