Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střednědobá evaluace realizace RPS Prezentace pro jednání Monitorovacího výboru RPS Praha, 15. června 2006 Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střednědobá evaluace realizace RPS Prezentace pro jednání Monitorovacího výboru RPS Praha, 15. června 2006 Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku."— Transkript prezentace:

1 Střednědobá evaluace realizace RPS Prezentace pro jednání Monitorovacího výboru RPS Praha, 15. června 2006 Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS

2 REDECo, spol. s r.o.2 Základní rámec a komponenty evaluace RPS Analýza dopadu makroekonomického vývoje Evaluace RPS Hodnocení systému monitorování na úrovni RPS a IS MSSF-CENTRAL Doplňující (ad hoc) analýzy SYNTÉZA Evaluace OP PP Evaluace OP RLZ Evaluace OP RVMZ Evaluace SROP Evaluace OP I Analýza finančního pokroku Analýza systémů implementace a monitorování Analýza věcného pokroku

3 REDECo, spol. s r.o.3 Hlavní překážky a problémy evaluace RPS Rozdílná kvalita vstupů z dílčích evaluací OP Opožděné předávání dat od evaluátorů některých OPs Problémy s indikátory ztěžující evaluaci věcného pokroku a účinnosti intervencí Použití různých přepočtových kurzů u dat dodaných pro hodnocení finančního pokroku Nedostatečné zohlednění jednotného metodického přístupu k evaluacím OP

4 REDECo, spol. s r.o.4 Analýza makroekonomické situace Hlavní doporučení: Posílit investice do dopravní infrastruktury Zavést opatření ke zvýšení flexibility trhu práce a podporující vytváření nových, dlouhodobě udržitelných pracovních míst Posílit opatření zaměřená na zlepšení výchozích podmínek pro rozvoj podnikání a na rozšíření forem podpor podnikání Analyzovat podrobněji příčiny a negativní tendence vedoucí k prohlubování meziregionálních rozdílů a zohlednit závěry v navrhovaných programových prioritách v dalším období

5 REDECo, spol. s r.o.5 Finanční a věcný pokrok - příčiny nízké absorpce Nízký zájem žadatelů (zejména ze soukromého sektoru)  chybně zacílené opatření/GS, složitost požadované dokumentace a náročnost kritérií, způsob financování, neprůhlednost systému hodnocení a výběru Nedostatečná propagace programů a informovanost žadatelů Nedostatečná podpora žadatelů při přípravě projektů Příliš komplikované systémy implementace Nevýhodné podmínky pro financování projektů

6 REDECo, spol. s r.o.6 Vývoj finančního a věcného pokroku RPS

7 REDECo, spol. s r.o.7 Vývoj finančního a věcného pokroku Hlavní závěry: Existuje reálný předpoklad, že očekávané výsledky budou dosaženy, resp. překročeny, u PO RPS: –Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb –Rozvoj dopravní infrastruktury –Ochrana a zkvalitňování ŽP –Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství –Rozvoj cestovního ruchu Existuje reálný předpoklad, že očekávané výsledky mohou být dosaženy u PO RPS: –Rozvoj lidských zdrojů

8 REDECo, spol. s r.o.8 Účinnost intervencí Předpoklad dosažení specifických cílů RPS: I. SC pro „Vytváření podmínek pro podnikatelské prostředí U čtyř z pěti uvedených cílů existuje předpoklad, že cíle budou dosaženy. V případě „Zlepšování institucionální infrastruktury pro rozvoj podnikání“ je dosažení cíle možné. II. SC pro „Zvyšování flexibility trhu práce“ SC „Zmenšení propasti mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu“ může být dosaženo. Existuje reálný předpoklad, že SC „Modernizace školící infrastruktury ….“ bude dosaženo. III. SC pro „Zlepšování kvality infrastruktury“ Všechny sledované specifické cíle v této oblasti budou dosaženy.

9 REDECo, spol. s r.o.9 Hlavní doporučení Zjednodušit a zkvalitnit soustavu indikátorů; zajistit důslednou provázanost indikátorů mezi úrovněmi RPS a OP; Věnovat významnou pozornost všem hlavním faktorům, které mají vliv na „absorpci“ (a tím i na realizaci FP a VP); Zavést mechanismus zlepšující účinnost komunikace všech hlavních aktérů implementace (např. zajišťující výměnu zkušeností a vzájemnou informovanost mezi RO navzájem a ŘO a ZS/kraji s realizací opatření/GS) Zvážit úpravu systému časově omezených výzev popř. zavedení průběžného systému tam, kde je to účelné a možné

10 REDECo, spol. s r.o.10 Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení A) Organizace činností Na úrovni RPS Posílit proaktivní (iniciativní) přístup ŘO RPS ke koordinaci monitorování na úrovni RPS Upřesnit definice odpovědností (povinností) a postupů subjektů zapojených do monitorování RPS Zlepšit vnější podmínky pro výkon odpovědností ŘO RPS Na úrovni OP Revidovat implementační strukturu s cílem ji zjednodušit Revidovat interní strukturu implementačních subjektů s cílem optimalizovat jejich činnost Jednoznačně stanovit/revidovat odpovědnosti postupy pro výkon jednotlivých činností a lhůty plnění Zlepšit vnitřní kontrolní systém Zlepšení publicity programu a komunikace se žadateli o podporu a KP/KU Zlepšit koordinaci a komunikaci mezi všemi implementačními subjekty programů SF při přípravě prováděcích dokumentů  eliminace změn Zjednodušit proces hodnocení, výběru projektů a uzavírání smluv a snížit jeho časovou náročnost Zjednodušit proces schvalování žádostí o platbu a snížit jeho časovou náročnost Řešit společně s MF další zjednodušování finančních toků na všech úrovních implementace Zlepšit systém plánování a řízení kontrol

11 REDECo, spol. s r.o.11 Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení B ) Lidské zdroje Na úrovni RPS Posílit personální kapacitu Zajistit dostatečnou motivaci pracovníků pro stabilizaci týmu Na úrovni OP Revidovat personální zabezpečení implementace OP na úrovni ŘO i ZS Zajistit dostatečnou motivaci pracovníků pro stabilizaci týmů ŘO i ZS Zaměřit se na zkvalitnění týmu hodnotitelů Vyčlenit dostatečné personální kapacity pro plánování, řízení a kontrolu technické pomoci

12 REDECo, spol. s r.o.12 Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení C ) Nástroje - metodika Na úrovni RPS Revidovat/upravit Metodiku monitoringu RPS,včetně dalších metodických nástrojů (jednotná terminologie, jednotné definice věcného obsahu datových polí, agregace monitorovacích indikátorů apod.) Zajistit závaznost Metodiky monitoringu RPS (a dalších metodických nástrojů) pro OP Optimalizovat průběžně obsah zpráv na úrovni RPS Na úrovni OP Upravit prováděcí dokumentace OP (zejména odpovědnosti, postupy, lhůty plnění) Zajistit provázanost metodických dokumentů RPS s prováděcí dokumentací OP a s dokumentací pro žadatele a KP/KU Zajistit důsledné dodržování prováděcí dokumentace OP na úrovni ZS Upravit dokumentaci určenou žadateli o podporu –zjednodušit podmínky pro poskytování dotace, –zjednodušit projektovou žádost a revidovat požadavky na povinné přílohy

13 REDECo, spol. s r.o.13 Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení pro období 2004 - 2006 C) Nástroje – MSSF ČR Na úrovni RPS Zajistit zpracování analýzy potřeb pro monitorování na úrovni RPS i OP Zajistit zapracování softwarových úprav vyplývající z analýzy potřeb do MSSF- CENTRAL a IS ZS Zabezpečit provádění testování kvality a aktuálnosti dat na úrovni RPS i OP Zajistit průběžné testování manuální a časové náročnosti práce v rámci MSSF ČR Zabezpečit řešení nedostatků obecného charakteru v MSSF-CENTRAL (např. zjištění evaluačních projektů) Prosadit závazné používání systému TS2000 Na úrovni OP Spolupracovat při zpracování analýzy potřeb pro monitorování na úrovni OP Zapracovat softwarové úpravy vyplývající z analýzy potřeb do IS ZS Spolupracovat při komplexním testování kvality a aktuálnosti dat Zajistit průběžné testování manuální a časové náročnosti práce v rámci IS ZS Optimalizovat datové kontroly (validace)

14 REDECo, spol. s r.o.14 Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení pro období 2007+ C ) Nástroje – MSSF ČR Na úrovni RPS Zajistit vytvoření sjednoceného a plně integrovaného monitorovacího informačního systému s jednotnou centrální technickou koordinací Zajistit vytvoření : - jednotné terminologie - jednotné základní datové struktury - jednotných kroků projektového cyklu - jednotných definic věcného obsahu datových polí - jednotného návrhu základních sestav pro věcné a finanční monitorování - jednotných návrhů pro tvorbu podpůrných manažerských a plánovacích nástrojů Na úrovni OP Vytvořit podmínky pro zavedení sjednoceného a plně integrovaného monitorovacího informačního systému Zajistit použití jednotných metodických nástrojů v IS na výkonné úrovni

15 REDECo, spol. s r.o.15 Zkušenosti z evaluace RPS - doporučení Zvýšit efektivnost evaluací RPS důsledným uplatněním jednotného metodického přístupu aplikovaného i na úrovni OP; Pro zajištění účinné komunikace mezi RPS a ŘO/ZS OP při koordinaci evaluací využít plán postupu (kdy kdo a co -„road map“); Potřeba dalšího rozvoje evaluační kultury v ČR na straně zadavatelů i evaluátorů −Provádět průběžnou osvětu subjektů zapojených do implementace SF, která se zaměří zejména na vysvětlování rozdílů mezi kontrolní a evaluační činnosti a na zdůrazňování významu evaluace pro všechny zapojené subjekty z pohledu optimalizace implementačního systému jako celku. −Poskytovat silné zázemí a podporu evaluátorům

16 REDECo, spol. s r.o.16 Děkujeme Vám za pozornost. Hana Smolková, Tomáš Růžička REDECo, s.r.o. Týnská 21, Praha 1 email: redeco@redeco.cz


Stáhnout ppt "Střednědobá evaluace realizace RPS Prezentace pro jednání Monitorovacího výboru RPS Praha, 15. června 2006 Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku."

Podobné prezentace


Reklamy Google