Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětská psychiatrická léčebna Opařany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětská psychiatrická léčebna Opařany"— Transkript prezentace:

1 Dětská psychiatrická léčebna Opařany
Péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie Průvodce dětskou a dorostovou psychiatrií KONFERENCE „OHROŽENÉ DÍTĚ II“ Praha MUDr. Iva Hodková Dětská psychiatrická léčebna Opařany

2 Dětská a dorostová psychiatrie a ohrožené dítě
široká definice Ohrožené dítě = dětská psychiatrie? Ohrožené dítě bez dětské psychiatriie Primární nedostane se včas nedostane se vůbec dostane se pozdě primární, sekundární, terciální prevence Nejoptimálnější multioborová spolupráce, s dif.dg., vyloučení aktuální duševní poruchy , choroby , riziková data- dispenzarizace, zjištění duševní poruchy či symptomů- zařazení do péče

3 Dětská a dorostová psychiatrie 1)
Dětská a dorostová psychiatrie je medicínský obor. Jako klinická lékařská disciplína se zabývá péčí o duševní zdraví dětí a mládeže. Komplexní pedopsychiatrická péče je poskytována dětem a adolescentům do 18 let trpícím duševní poruchou nebo těm, kteří se ocitli v akutní krizové životní situaci a nebo se nacházejí v dlouhodobě nepříznivé životní situaci (konfliktní rodinné prostředí- rozvod rodičů,nezájem, alkoholismus, drogy ,duševní porucha, způsoby komunikace , zvládání stresu, psychické , fyzické týrání, zanedbávání, málo citu, lásky , životní styl, socioekonomické podmínky pro život v rodině, rodičovské dovednosti)

4 Dětská a dorostová psychiatrie 2)
Úkolem je diagnostika, klasifikace, léčení, rehabilitace, reedukace a prevence duševních poruch. Dále činnost konsiliární, konzultativní, posudková a forensní. Symptomatika duševních poruch dětské psychiatrie vychází ze symptomatiky duševních poruch dospělých, ale má svá výrazná specifika dle vývojového období – vázaná na věk dětství a adolescenci.

5 Dětská a dorostová psychiatrie 3)
Diagnostika se řídí podle MKN 10 se zvláštním zřetelem na časný začátek onemocnění a vývojové aspekty Léčba se řídí postupy : biologickými, psychoterapeutickými, socioterapeutickými a rehabilitačními moderní psychofarmaka- harmonizace funkce CNS- poruchy myšlení, vnímání, protektivní účinek na CNS změny léčebných přístupů s novými léky př. ADHD – dříve potlačení hyperaktivity, dnes vliv na kognitivní funkce- zlepšení exekutivních funkcí řízení pozornosti, řízení organizace aktivní činnosti, zlepšení využití pracovní paměti

6 Co , kde, komu, jak? Pedopsychiatrie poskytuje specializovanou zdravotní péči v ambulancích a v lůžkové péči dětem od narození, ale nejčastěji od 2-3 let věku až do adolescence základem je vyšetření s cílem stanovení diagnózy a návrh léčby dispenzarizace ev. onemocnění vyloučit

7 Statistická data Z dětské populace potřebuje přibližně v ČR 10 % pedopsychiatrickou péči Péče je zajištěna 1 pedopsychiatrem na obyvatel, výhledově na obyvatel/ větší dostupnost, menší spádovost, menší preference lůžkové péče 6 lůžky na obyvatel

8 Projevy duševní poruchy bagatelizované- odsun odborné péče
Často přehlédnuté a nebo bagatelizované ze strany laické veřejnosti, ale i odborné: vždyť jenom zlobí, je nevychovaný, je to spratek, rodiče nebyli jiní apod. je to citlivka je to špatná rodina – násilí v rodině/ dítě svědek násilí, dlouhodobého stresu aj. co s tím jde dělat, stejně nic 50-70 % zachycených pacientů by bylo možné léčit velmi účinně a kvalifikovaně

9 Ambulantní péče- orientační data
DPA – kolem 140 odborníků s různou dostupností vázáno na nižší pracovní úvazek DPA v péči kolem 200 RČ, čekací doby v průměru 6- 8 týdnů akutní stavy– ihned / psychóza akutní exacerbace, suicidální jednání, akutní stressová reakce při nedostupnosti DPA u akutního stavu hospitalizace na pedopsychiatrickém lůžku- dg., th. a předání do ambulantní péče k dalšímu kontinuálnímu sledování

10 Dětská a dorostová psychiatrie lůžková péče
akutní péče – 5 zařízení DPK Motol Praha, DEO PK Plzeň, DEO PK Brno, DEO Thomayerova fakultní nemocnice Praha, DEO Liberec následná péče 3 samostatné DPL Opařany, Louny , V. Bíteš 6 DEO v PL Bohnice Praha, Dobřany, Havl. Brod, Kroměříž, Šternberk, Opava

11 Hospitalizace průměrná doba hospitalizace 30 - 50 dnů
Lůžková péče akutní průměrná doba hospitalizace dnů Lůžková péče následná doléčovací od dnů průměrná doba hospitalizace. Široké rozmezí - zahrnuje i akutní péči, roli sehrává spádovost a závažnost stavu podle kapacity lůžkového fondu a profilu přijme na lůžko ve stovkách dětí

12 Původ psychiatrické poruchy
Základ neurobiologický- jak vývoj CNS, neuronů Genetika – přenos ne přímo poruchy, ale vulnerability, zranitelnosti – náchylnost k určitému onemocnění Výchova a vliv prostředí

13 Výchova X psychiatrická porucha?
V psychiatrii jde o mnohovrstevnost, neexistuje jedna podstatná podmínka a jí odpovídající psychiatrická choroba s výjimkou posttraumatické stresové poruchy Nelze nikdy jednoznačně předjímat, že pedant bude mít neurotika s tikovou porchou, úzkostná matka úzkostné dítě Tvrdý výchovný styl spustí poruchu chování, u jiných naopak zformuje spořádaného a dobrého jednice, stejně tak střídání výchovných vlivů v rodině- rozvod, partner

14 Co se mění a co ohrožuje? Zvýšil se tlak společnosti na výkon- časnější socializace dítěte Vychovatelé zaznamenávají daleko více ztrát v osobním životě – rozvody,rozchody, ztráta zaměstnání, stěhování hektický způsob života rodičů ztráty blízkých i vzdálenějších členů rodiny-výrazný rizikový faktor dětské deprese, úzkostné poruchy aj.

15 Orientační zastoupení jednotlivých dg.
ADHD a hyperkinetická porucha chování vč.komorbidit úzkosti, deprese, spec.poruchy učení 7-15 % školních dětí časté jsou deprese, úzkostné poruchy, u malých dětí separační úzkostné poruchy , tikové poruchy přechodné a chronické u starších dětí různé školní a specifické fobie deprese- dříve nediagnostikována poruchy chování a emocí disharmonický vývoj osobnosti poruchy sociálních vztahů se vznikem v dětství a adolescenci – porucha – dezinhibovaná příchylnost v dětství psychotická onemocnění schizofrenie bipolární afektivní poruchy PPP pervazivní vývojové poruchy případů na dětí MR Abusus návykových látek

16 Specifické okruhy dětské psychiatrie
Týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě role pedopsychiatrie preventivní primární- vytipování osob a rizikových faktorů, edukační programy pro děti a rodiny, znalecké posuzování, terapeutické ovlivnění a sociální zásahy

17 Jak za dětským psychiatrem?
bez doporučení na doporučení praktického lékaře pro děti a dorost jiných odborníků / neurolog, klinický psycholog dalších institucí /škola, doporučení laické – zkušenost

18 Proč ne k pedopsychiatrovi ? Ohrožení?
Je nemocné nebo nevychované ? Nemáme dítě blázna Nemáte dítě blázna , je jenom neklidné, zlobí To by ještě chybělo ho dát do blázince Zhoršíme stav odloučením od rodiny / pediatři Manipulace s rodinou, okolím Neprofesionalita, neznalost etiologie nemoci podle posledních poznatků vědy Předsudky Společensky přijatelnější, a proto preferovanější je pediatr, neurolog, PPP, klinický psycholog, SPC, SVC, OSPOD Alternativní přístupy-kineziologie, homeopatika, astrologie, masáže, byliny, diety

19 Včasnost jako prevence
Dítě se dostává opožděně do specializované péče S rozvinutou duševní poruchou, a to i několik let a velmi často s dalšími neléčenými komorbiditami - dg. Př. ADHD s poruchami chování, úzkostí, depresemi, OCD, MŠ až po selhávání ve škole v sociálních vztazích Depresivní či úzkostný pacient až po pokusu o suicidium či jinou formu destrukce Nerozpoznaná manio-depresivní psychóza Akutní reakce na stres, postraumatická porucha , porucha osobnosti Somatizační poruchy- opakované vyšetřování organického podkladu obtíží

20 Možnosti a hranice pedopsychiatrie
Limitovaně můžeme ovlivnit Nepříznivě se rozvíjející poruchu osobnosti Delikventní chování, asociální projevy, kriminální činnost Nemotivovanost k léčbě, úniky Neschopnost léčbu přijmout – děti deprivované, opuštěné, bez výhledu do vlastní budoucnosti / ÚV Těžké MR s psychiatrickými symptomy Těžké formy pervazivních vývojových poruch s psychiatrickou symptomatikou Nespolupracující rodinu či zákonné zástupce Systém péče a přístupu k handicapovaným dětem v institucích a společnosti

21 Moderní pedopsychiatrie dnes nabízí
Souhrn 1) Moderní pedopsychiatrie dnes nabízí Komplexní vyšetření vč. laboratorních a zobrazovacích metod Moderní psychofarmaka Psychoterapeutické přístupy Co nejkratší dobu hospitalizace dle klinického stavu Kontinuální sledování v ambulantní péči Postupně moderní a důstojné prostředí lůžkových zařízení / státní organizace, MZ, fondy EHM,NFM, sponzoři-projekty

22 Souhrn 2) Pedopsychiatrická péče je dostupnější, než je všeobecně proklamováno nedostupnost, dlouhé čekací doby, odloučení dítěte od rodiny atd., posměch Využití je menší pro zástupné faktory stigmatizace, nevědomost, nevzdělanost, odklady, mnoho neodborných či nekompletních intervencí k dítěti a rodině Neprovázanost do multidisciplinárních týmů, meziresortní problematiky Vliv mnoha institucí na dítě a každý tomu „ rozumí“ a vstupuje neadekvátně do kompetencí příslušných medicínskému oboru – diagnostika atd.

23 Cíle 1) Zlepšení podmínek pro výkon praxe- ohodnocení výkonů ze ZP, následně rozšíření úvazků- větší regionální a častější dostupnost ambulantní péče Zlepšení podmínek pro lůžkovou péči, restrukturalizovat lůžkový fond Provázanost odborností a institucí, pečující o dítě- neopomíjet pedopsychiatrii, nazaměňovat s psychiatrií pro dospělé, pediatrií, neurologií, psychologií, školstvím

24 Cíle 2) Edukovat veřejnost, zejména rodiče, školy, PPP, nestátní organizace o včasnosti, dostupnosti , možnostech, profitech, komfortu pro dítě, rodinu, společnost Působit na širokou veřejnost akcemi celospolečenského významu- Den duševního zdraví dětí a mládeže v ČR / Květinový den, Bílá pastelka, melanom, kolorektální karcinom, rakovina prsu...

25 Dostupnost ambulantní péče údaje se upřesňují bílá – 0, světle žlutá – necelý 1 ( např. jen 1 den v týdnu ) , sytě žlutá – 1, cihlová 2 – 3, červená 4 a více

26

27 22% 78% Lůžková kapacita pedopsychiatrie v ČR 2009 celkem 613 lůžek
137 100 200 300 400 500 600 700 počet akutní péče následná péče 476 Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na obyvatel akutní + následná Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na obyvatel Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na obyvatel 26 % 22% 74% 78%

28 Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na 10 381 130 obyvatel
11% 89%

29 Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na 10 381 130 obyvatel
21% 21% 58%

30 Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na 10 381 130 obyvatel
42% 58%

31 Graf ÚV – pedopsychiatrická hospitalizace

32 Děkuji za pozornost prim.MUDr. Iva Hodková iva.hodkova@dploparany.cz


Stáhnout ppt "Dětská psychiatrická léčebna Opařany"

Podobné prezentace


Reklamy Google