Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací"— Transkript prezentace:

1 Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací
Určeno studentům bakalářského a magisterského studia EST na FEKT VUT v Brně pro obhajoby projektů, bakalářských a diplomových prací

2 Základní struktura prezentace
Titulní snímek (název práce, jméno autora atd.) Úvodní snímek (zadání a cíle/úkoly práce) Detailní snímky (postup řešení, použité metody, dosažené výsledky, simulace, měření atd.) Závěrečný snímek (souhrn výsledků) Poděkování (za pozornost, vedoucímu práce atd.)

3 Název projektu, Bc, diplomové práce
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Název projektu, Bc, diplomové práce Jméno a příjmení autora Tituly, jméno a příjmení vedoucího práce Ústav FEKT VUT, na němž byla práce vypracována

4 Zadání Po titulním snímku následuje snímek, na němž stručně v několika bodech uvedete zadání, příp. hlavní úkoly a cíle obhajované práce či projektu. Úkoly zadání či cíle práce uveďte jen heslovitě v holých jednoduchých větách. Uveďte skutečně jen hlavní a nejdůležitější body zadání – maximálně cca 3 až 4. Uveďte, jaký hlavní „produkt“ při řešení práce měl být vytvořen, tj. např. program, realizovaný vzorek či celé zařízení apod.

5 Detailní snímky s postupem Vašeho řešení a použitými metodami,
Po snímku zadání následují další snímky, na nichž stručně, přehledně a výstižně sezná-míte posluchače se svou prací, tedy např. s postupem Vašeho řešení a použitými metodami, s nejdůležitějšími dosaženými výsledky Vaší práce, s vytvořenými programy, PC simulacemi, s výsled-ky praktických měření, s realizacemi apod. Nezapomeňte zdůraznit, čeho si na své práci nejvíce ceníte či jaký výsledek považujete za nejdůležitější.

6 Směrnice a zásady tvorby snímků / 1
Slovní komentář k jednomu snímku (mimo titulního a děkovného) má trvat 1 až 2 minuty. Pro 10 minutovou prezentaci je tedy třeba 5 až 8 snímků – ne více !! Každý snímek by měl mít svůj nadpis. Na jednom snímku by nemělo být více než cca 9 až 11 řádků textu (kromě nadpisu). Prezentace není promítáním textových stránek z práce či projektu ! Pokud to není nezbytně nutné, neumisťujte do prezentace hypertextové odkazy na jiné soubory ani na Internet.

7 Směrnice a zásady tvorby snímků / 2
Používejte krátké a stručné věty (hesla), ne věty dlouhé a rozvětvené ! Užívejte typ písma Arial, Arial Narrow či Helvetica, nikoli např. Times New Roman či jiné specifické fonty. Písmo nadpisů minimálně 36 bodů či větší. Písmo běžného textu 28 bodů či větší. Minimální použitá velikost písma na snímku by neměla klesnout pod 24 body. Pro posluchače v zadních řadách se prezentace stává nečitelnou !!

8 Směrnice a zásady tvorby snímků / 3
V jednom snímku neužívejte víc než 2 až 3 dru-hy písma. Vyvarujte se užití písma typu kurzíva. Neužívejte lemování či „ozdobné“ okraje snímků Vaší prezentace. Zbytečně si tím zmenšujete plochu snímků pro text či obrázky. Musíte-li – spíše výjimečně – v prezentaci použít speciální symboly (Wingdings, Webdings, Symbol apod.), ověřte si její výslednou podobu předem na počítači, který při prezentaci použijete. Celou prezentaci před použitím důkladně zkon-trolujte, a to i pravopisně !

9 Kontrast a barevné schéma snímků
Vysoký kontrast prezentace je velmi důležitý. Užívejte světlý text/popis na tmavém pozadí – nikoli naopak !! Např.: Text: bílá, žlutá, světle zelená, světle modrá Pozadí: tmavě modrá POZOR: červený, oranžový, modrý, šedý text/popis je při projekci na tmavém pozadí nevýrazný, nekontrastní a špatně čitelný.

10 Animace a přechody snímků
Pokud nechcete, aby se celý obsah snímku zobrazil najednou, použijte animaci jeho částí, tj. postupné řízené zobrazování jednotlivých částí snímku. Používejte jen jednoduché animační efekty, a to vždy jen v nezbytné míře. Nepoužívejte nahodilé efekty animace, spirály, přelety, překrytí a podobné. Nastavte vysokou rychlost přechodu snímků, bez zvuku s případnou jednoduchou animací či bez animace. Příliš mnoho příliš složitých animačních efektů ruší prezentaci a rozptyluje pozornost posluchačů.

11 Nepoužívejte žádné zvukové efekty.
Zvukové efekty zpomalují přechody snímků. Zvuky z prezentačního počítače ruší poslu- chače a rozptylují jejich pozornost.

12 Příklad grafu je na následujícím snímku.
Prezentace dat a grafů K prezentaci dat používejte grafy, nikoli tabulky. Prezentujte jen jednoduché a přehledné grafy. V grafech nepoužívejte nebo potlačte do pozadí mřížky a rastry. K popisu grafu včetně jeho os, měřítek a křivek použijte dostatečně velké písmo (24 bodů a větší). Příklad grafu je na následujícím snímku.

13 Závislost chybovosti na počtu vzorků
20 40 60 80 100 1.0E+01 1.0E+03 1.0E+05 1.0E+06 Chybovost (%) Počet vzorků

14 Prezentace diagramů a schémat
Prezentujte jen jednoduché a přehledné diagramy. V prezentaci preferujte bloková (skupinová) schémata před podrobnými. Nikdy nepromítejte rozsáhlá celková schémata – nejsou pro posluchače čitelná. Používejte dostatečně silné kontrastní propojo-vací čáry (např. 2,5 bodů). K popisu diagramu, příp. schématu a jeho částí použijte dostatečně velké písmo (24 bodů a větší). Příklad blokového schématu je na následujícím snímku.

15 Skupinové schéma řídicího bloku
Board 1 ASP Board 2 ASP Board 3 ASP PSBM tdo tck tms tdi trst

16 Graf, diagram či schéma promítejte buď
celý najednou, nebo s použitím jen přiměřené animace (když chcete např. vysvětlit logickou tvorbu schématu zapojení, toky signálů, postupné trendy v grafu apod.)

17 Příklady špatných prezentací
Následující tři snímky ukazují příklady špatných úprav prezentace, které by zásadně neměly být používány: nevhodné barevné, animační a textové schéma prezentace užití nevhodných a nekontrastních barev nepřípustné užití zvukových a přechodových efektů

18 (Pro pokračování stiskni „Enter”)
Snímek nemá nadpis. Nadpisy snímků pomáhají posluchačům při sledování prezentace. Všechny snímky s výjimkou fotografií by měly být opatřeny nadpisem. Velikost písma tohoto snímku je příliš malá. Písmo je čitelné na obrazovce PC, avšak při prezentaci přečtou text jen posluchači v „předních řadách“. Pro posluchače dále od promítací plochy je Vaše prezentace nečitelná a výsledky Vaší práce jsou pro ně ztraceny. JE-LI VEŠKERÝ TEXT PSANÝ VELKÝMI PÍSMENY ČI KURZÍVOU, je rovněž obtížněji čitelný. Užívej tmavé pozadí snímků; ne světlé ! Snímek bude lépe čitelný, pokud bude členěn výraznými odrážkami a odstavci. Snímek obsahuje příliš mnoho textu. Prezentace nemá Vaši přednášku kompletně nahradit a vše co říkáte promítnout, je pouze stručným obrazovým doprovodem toho, co chcete posluchačům říci. Na snímku by nemělo být více než cca 9 až 11 řádků textu.

19 Užití nevhodných barev a velikostí
špatný kontrast špatná kombinace barev textu a pozadí příliš tenké čáry malá velikost písma PSBM Board 1 ASP Board 2 tdo tms tdi trst tck Board 3

20 Jak jít posluchačům na nervy (pro pokračování stiskni „Enter“)
Zneužití zvukových animačních efektů. Přehnané užití přechodových efektů. Upoutáte nadměrnou pozornost posluchačů jen k Vaší prezentaci, nikoli k tomu hlavnímu, tedy k Vám a k tomu, co chcete říci. PowerPoint má sloužit, nikoli obtěžovat !

21 Souhrn Prezentujte jen jednoduché, jasné, přehledné a stručné snímky.
Používejte dostatečně velká písmena textu 36 bodů pro nadpisy, 28 bodů pro ostatní text. Používejte vysoce kontrastní barvy prezentace: tmavé pozadí bez grafiky a světlý text. Nezabíhejte do detailů, zaměřte svou prezen-taci jen na hlavní a důležité věci.

22 Prezentace má pouze doprovázet Váš ústní projev, není nutné ani vhodné doslova číst celý zobrazovaný text. Prezentace má „oživit“ Vaše vystoupení především projekcí dokumentačních obrázků, grafů, schémat, diagramů či fotografií. Nechtějte na několika snímcích ukázat poslu-chačům celou Vaši práci o rozsahu stovky stran. U každého snímu (s výjimkou titulního a děkov-ného) se musíte „zdržet“ aspoň 1 až 2 minuty – prezentace není „běžící“ film !


Stáhnout ppt "Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací"

Podobné prezentace


Reklamy Google