Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv vývoje energetiky do podnikatelského prostředí v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv vývoje energetiky do podnikatelského prostředí v ČR"— Transkript prezentace:

1 Vliv vývoje energetiky do podnikatelského prostředí v ČR
1.Současný stav energetiky ČR Současný stav energetiky ČR je poznamenán zásadní nekoncepčností. Výhled české energetiky je udáván dvěma základními dokumenty,které se svojí orientací zásadně liší. - Státní energetická koncepce přijata vládním usnesením v roce 2004 stanovuje vývoj energetiky až do roku Hlavní pozornost je věnován dalšímu rozvoji zdrojové části a to zejména jadernou energetikou, při současném využívání uhelných elektráren. - Pozornost je věnována i oblasti úspor paliv a energie a dalšímu rozvoji OZE. - Programové vládní prohlášení z roku 2007 spatřuje další rozvoj energetiky cestou úspor paliv a energie a vyšším stupněm využívání OZE.Další rozvoj jaderné energetiky a prolomení územních limitů těžby uhlí se nepředpokládá. Pozornost je věnována též dalšímu vyššímu využívání zemního plynu pro energetické účely. - Přitom musím konstatovat, že žádné jiné rozhodnutí platnost SEK nezrušilo.

2 Tato situace způsobuje celou řadu problému u podnikatelů a to jak energetiků,tak i odběratelů paliv a energie. Dalším vážným problémem je neustálý a dnes již prakticky nekontrolovaný růst cen paliv a energie,který zřejmě bude mít pokračující charakter. Přitom celá řada studií poukazuje na možný vznik disparity mezi výrobou a spotřebou paliv a energie s možností vzniku nedostatku jak elektrické energie ,tak i otopového a energetického uhlí a to by situaci jak v zásobování,tak i v cenové politice významně ovlivnilo v neprospěch podnikatelského prostředí. Změny klimatu způsobují,že jak v ČR, tak i v EU je věnována zvýšená pozornost snižování dalšího zhoršování životního prostředí.Jsou přijímány legislativní úkoly,které ve svém důsledku mají v převážné většině dopady do dalšího růstu cen paliv a energie a dalších nákladů. Již dnes se v rámci jednání evropského parlamentu objevují hlasy,které upozorňují na nebezpečí závislosti Evropy na dovozu plynu a ropy mimo EU. Je stále více připomínáno nebezpečí, aby dalším zdražováním paliv a energie nedošlo ke vzniku velké sociální skupiny lidí,kteří si tuto základní lidskou potřebu nebudou moci koupit. Je čím více zdůrazňována nutnost dalšího využívání tuzemských zásob,zejména uhlí.

3 Je dále přehodnocován dosavadní negativní vztah k dalšímu rozvoji jaderné energetiky Některé státy EU jako např.Anglie, mají zájem jadernou energetiku dále rozvíjet. 2.Předpokládaný další vývoj energetiky ČR V současné době,vzhledem k názorové nejednotnosti zejména na politické scéně,je velice složité odhadnout další vývoj. Řada energetických expertů se přiklání k nutnosti věnovat neodkladnou pozornost výstavbě nových energetických zdrojů,zejména pak v oblasti jaderné energetiky. Je přikládán i vyšší význam otázce prolomení územních ekologických limitů těžby uhlí a tak zajistit v ČR dodávku paliva pro energetické a otopové účely. Zejména opatření v dalším využívání tuzemského uhlí má mít význam i pro zvýšení bezpečnosti našeho státu a to z důvodu nezvyšování další závislosti na dovozu plynu a ropy ze zahraničí. Těmto otázkám se v současné době mimo jiných věnuje tzv.Pačesova komise, jejíž závěry budou známi zřejmě v červnu letošního roku. Je však potřeba zdůraznit,že výsledky této komise budou pouze sloužit vládě ČR pro její další jednání.A další nasměrování naší energetiky bude tak opět zřejmě v rukou naší politické scény-čili těch představitelů,kteří do dnešního dne nebyli schopni přijmout zásadní stanovisko v tak důležité věci jako jistě energetika je.

4 Jedno je však již dnes jisté - ceny paliv a energie budou i v příštích letech dále stoupat a zatěžování podnikatelů rostoucími náklady bude dále pokračovat. 3.Energetika a podnikatelské prostředí Tento vývoj z pochopitelných důvodů má i přímé dopady nejen do podnikatelského prostředí,ale i do životní úrovně obyvatel. Přitom je potřeba zdůraznit,že při případném poklesu reálných příjmů obyvatelstva,může být negativně ovlivněna velká část zejména malých a středních podnikatelů, kteří svoje podnikání mají právě odvislé na koupěschopnosti obyvatelstva. Snižující reálné příjmy mohou mít i významné dopady do státního rozpočtu. Dovozní závislost na palivech a energii může zhoršit postavení našich firem na zahraničních trzích.Jistě máme v paměti spory mezi Ruskem a Ukrajinou s dopady do omezování distribuce plynu pro Ukrajinu. Pokud vezmeme v úvahu naší dovozní závislost na dodávkách plynu z Ruska ve výši cca 75 % ( 25 % je dováženo z Norska),neměla by nás tato situace nechat v klidu. MPO nechalo v roce … zpracovat dvě studie,které měly za úkol popsat jakou měrou bude ovlivněn hospodářský výsledek našich podniků,při dalším růstu cen plynu a elektrické energie.

5 Z uvedených studií vyplynuly tyto obecné závěry:
Ekonomiku ČR jako celek nárůst cen paliv a energie v letech 2005 až 2007 zásadně nepostihl..Odvětví, která jsou rozhodující pro ekonomický vývoj mohla tyto cenové změny promítnout do cen svých výrobků. Zvyšováním produktivity práce a příznivým stavem na světových trzích mohla dokonce i svůj zisk zvyšovat. 2. V komoditě zemní plyn se však již začínají objevovat odvětví, která cenovým nárůstem plynu svůj zisk podstatně snížila. Například: Sklárny……..snížení zisku až o 50% Papírny…….. -„ až o 20% Někt. části chem. průmyslu až o 12% U energetiky se nárůst ceny plynu neprojevil, neboť navýšení nákladů by lo v souladu s regulací či pravidly obchodování plně promítnuto do cen vyráběné energie. V komoditě el. energie bylo konstatováno, že při zvýšení ceny 3. V komoditě el. energie bylo konstatováno, že při zvýšení ceny elektřiny o 10% se sníží zisk podniku o cca 5%. Tento údaj je počítán jako průměrná hodnota a bude u každého podniku odlišný. Také je odlišné u každého podniku , zda nárůst ceny el. energie může eliminovat další nákladovou úsporu, nebo zda navýšení může promítnout do ceny nového výrobku.

6 Dá se však očekávat další růst ceny zejména z důvodů:
- Růstem cen variabilních nákladů (paliva…) - Ekologizací - Nutností velkých investic a oprav Nedostatkem levné elektřiny na trhu 4. Při navýšení výrobních cen způsobených růstem cen paliv a energie se tato situace projevila v nárůstu nákladů u jednotlivých odběratelů, a to jak podnikatelů, tak i fyzických osob. To sebou přináší snížení reálných příjmů a následně se zpožděním i snížení koupěschopnosti či konkurenceschopnosti. Je potřeba znovu připomenout, že v posledních letech dochází k dynamickému rozvoji hospodářství zejména asijských zemí. Tím řada našich podniků, které přicházejí s touto konkurencí do kontaktu má stále těžší svoje navýšené náklady dále promítnout do cen svých výrobků, či služeb. To platí např. i v oblasti teplárenství, kde si nárůst cen paliva a energie je možno dle ERÚ promítnout do ceny tepla, ale začíná docházet k situaci, že celá řada koncových odběratelů ze všech výše uvedených důvodů má zájem o odpojení od CZT a přecházet na lokální způsob vytápění. Tato situace může mít velmi negativní dopady do životního prostředí, do vyššího využívání OZE, navýšení spotřeby paliva, snížení možnosti využívání KVET čili do všech atributů, které jsou součástí vládního programového prohlášení z roku 2007.

7 Je potřeba také vidět, že ceny paliv a energie ovlivňují ceny služeb, potravina a výrobků osobní spotřeby. To se přímo promítá do poklesu reálných příjmů obyvatelstva, čímž se snižuje i jejich koupěschopnost. Tato situace se přímo projevuje v hospodářských výsledcích, zejména malých a středních firem a živnostníků. Z uvedeného přehledu je patrné, že neřešení základních problémů naší energetiky může mít pro stát velmi těžké dopady. 4. Stanovisko Hospodářské komory ČR k vývoji energetiky ČR a k následným dopadům do podnikatelského prostředí Hospodářská komora je od svých členů upozorňována na všechny tyto pro podnikatele negativní vlivy a je žádána o důrazné jednání s vládou ČR ve smyslu zmírnění dopadů do podnikatelského prostředí. Pro řešení problémů v energetice ČR byla z rozhodnutí představenstva HK ČR ustavena Energetická sekce HK ČR. Jejím hlavním cílem je hájit oprávněné zájmy koncových odběratelů paliv a energie.Musíme si totiž uvědomit,že energetiku netvoří ani výrobce a distributor paliv a energie,ale právě jejich odběratel.

8 Ten má od svých dodavatelů základní požadavky na dodávky paliv a energie,které potřebuje pro svoje podnikání.Tyto produkty potřebuje získat: - v čase - v požadované kvalitě za přijatelnou cenu,která mu nezpůsobí zásadní zhoršení konkurenceschopnosti Pro dosažení všech těchto požadavků, je však zapotřebí hájit zájmy i výrobců a distributorů energie a paliv. Na základě těchto skutečností byla ES HK ČR dále organizačně rozdělena na 5 odborných skupin: - těžba a distribuce paliv - výroba a distribuce energie - spotřeba energie - OZE - osvěta,vzdělávání a podpůrné programy

9 ES HK ČR má v současné době 170 členů,převážně odborníků v oboru energetiky.
Kromě zástupců podnikatelské samosprávy jsou v sekci zastoupeny svými pracovníky MPO,MŽP,MZe,SEI,ČVUT,VŠB v Ostravě,AEM,SVSE a další. Byla neformálně navázána spolupráce se Svazem průmyslu,Svazem podnikatelů ve stavebnictví,Sdružením zaměstnavatelů v důlním a naftovém průmyslu. Cílem této spolupráce je zpracování společných stanovisek k důležitým materiálům a ke vznikajícím krizovým stavům. Ve vedení sekce kromě zástupců HK ČR jsou též zastoupeny všechny parlamentní politické strany.Tak je umožněno projednávané materiály konsultovat a hledat společnou cestu pro jejich řešení. Že se nejedná pouze o formální věc může sloužit několik příkladů jako např.: Řešení problematiky tzv.dobrovolných dohod v energetice,nebo tvorba tzv.vnitřního předpisu k ekologickým daním,zavedených od ledna 2008. V současné době máme již jmenovány svoje zástupce v pracovních týmech, které řeší návrh novely zákona o ochraně ovzduší a druhou etapu ekologické reformy.

10 Před ES HK ČR a tím i HK ČR stojí několik významných úkolů :
1. Zahájit s vládou ČR jednání ohledně zmírnění dopadů do podnikatelské sféry neustálým a nekontrolovatelným růstem cen paliv a energie 2. Zajištění stability dodávek paliv a energie v příštích období 3. Zajištění bezpečnosti státu z pohledu závislosti na dovozu paliv a energie HK ČR si neklade za cíl nahrazovat v tomto smyslu činnost státních orgánů .. Chceme se však stát rovnocenným partnerem při řešení těchto pro podnikatele doslova existenčních otázek a to jak státní tak i politické sféře.

11 Hlavní spolupráci vidíme při řešení těchto problémů:
1. Vypracování stanovisek k dopadům do podnikatelského prostředí v rámci připravovaných legislativních změn a jejich následnému vyhodnocování po roce jejich působnosti. 2. Zajištění účasti našich zástupců-odborníků v pracovních týmech, které budou ustaveny na řešení důležitých otázek v energetice. 3. Ve spolupráci zejména s MPO, MŽP a MMR podstatně zkvalitnit osvětu a vzdělávání,neboť se domníváme,že pro řešení problematiky dalšího snižování energetické náročnosti je to nanejvýše potřebné.. 4. Přehodnotit dosavadní systém a výši podpor pro podnikatelskou sféru na zavádění energeticky nízkonáročných výrobků,na snižování spotřeb paliv a energie,zvyšování energetické účinnosti výroby a distribuce, OZE a další. HK ČR je přesvědčena,že pouze úzkou spoluprací se státní a politickou sférou při řešení zásadních energetických problémů, může být dosaženo racionálních výsledků, které zajistí další rozvoj podnikání v ČR a růst životní úrovně našeho lidu.HK ČR je na tuto spolupráci připravena.

12


Stáhnout ppt "Vliv vývoje energetiky do podnikatelského prostředí v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google