Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací"— Transkript prezentace:

1 Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací
Jak správně připravit prezentaci projektu, bakalářské nebo diplomové práce k obhajobě na oboru EST Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

2 Struktura prezentace Titulní snímek - název projektu nebo bakalářské, diplomové práce, jméno autora a vedoucího práce Úvodní snímek - zadání a cíle projektu Detailní snímky - postup řešení, použité metody, dosažené výsledky, ukázky simulace, měření atd. Závěrečný snímek - přehled dosažených výsledků Poděkování - za pozornost a vedoucímu práce 24. září 2007

3 Název projektu, bakalářské nebo diplomové práce
Titulní snímek VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Název projektu, bakalářské nebo diplomové práce Jméno a příjmení autora Tituly, jméno a příjmení vedoucího práce Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně 24. září 2007

4 Úvodní snímek Stručně v několika bodech uveďte hlavní úkoly a cíle vašeho projektu, bakalářské nebo diplomové práce. Úkoly zadání a cíle práce uveďte jen heslovitě, používejte srozumitelné a holé jednoduché věty. Na začátku prezentace musí být hned zřejmé, co bylo cílem vaší práce a jaké jsou očekávané výsledky. Uveďte jaké hlavní dílo (např. realizovaný program, realizace měřícího přípravku, experimentální měření apod.) mělo být při řešení projektu vytvořeno. 24. září 2007

5 Detailní snímky Stručně, přehledně a výstižně seznamte posluchače se svou vlastní prací a jejím řešením. Uveďte postup vašeho řešení a použité metody. Uveďte nejdůležitější dosažené výsledky vaší práce. Předveďte vytvořené programy, počítačové simulace, praktické realizace, výsledky praktických měření apod. Pokud nemůžete předvést praktickou ukázku, připravte si alespoň obrázky, fotodokumentaci experimentů atd. Nezapomeňte zdůraznit, čeho si na své práci nejvíce ceníte a jaký výsledek považujete za nejdůležitější. 24. září 2007

6 Závěrečný snímek Na závěr vaší prezentace stručně a heslovitě uveďte souhrn vámi dosažených výsledků. V ideálním případě by měl odpovídat jednotlivým úkolům zadání. Pokuste se také kriticky zhodnotit vámi dosažené výsledky (klady a zápory vašeho řešení, návrh možných zlepšení nebo pokračování projektu). Pokud se vám podařilo dosáhnout výsledků, které jsou nad rámec vašeho zadání, zdůrazněte to. Pokud se vám nepodařilo dosáhnout některého z výsledků požadovaného v zadání, vysvětlete jednoznačně, proč se tak stalo. 24. září 2007

7 Děkuji za vaši pozornost !
Poděkování Na závěr nezapomeňte stručně a věcně poděkovat posluchačům za pozornost a vedoucímu práce a konzultantům také za pomoc při řešení projektu. Děkuji za vaši pozornost ! Děkuji vedoucímu práce … za odbornou pomoc a pedagogické vedení při řešení mého projektu, bakalářské nebo diplomové práce. 24. září 2007

8 Doporučení pro tvorbu snímků 1
Slovní komentář k jednomu snímku (mimo titulního a poděkování) má trvat 1 až 2 minuty. Pro 10 minutovou prezentaci je tedy třeba 5 až 8 snímků – ne více !!! Každý snímek by měl mít svůj nadpis. Na jednom snímku by nemělo být více než cca 9 až 11 řádků textu (kromě nadpisu). Prezentace zásadně není promítáním textových stránek z práce či projektu ! Pokud to není nezbytně nutné, neumisťujte do prezentace hypertextové odkazy na jiné soubory. 24. září 2007

9 Doporučení pro tvorbu snímků 2
Používejte hesla a odrážky, krátké a stručné věty zapomeňte na věty dlouhé a rozvětvené ! V prezentaci užívejte bezpatková písma jako jsou např. Arial, Tahoma, Verdana. Patková písma např. Times New Roman jsou vhodná spíše pro tisk textu samotného projektu. Písmo nadpisů by mělo být 32 body a větší. Písmo běžného textu by mělo být 24 body a větší. Pamatujte na to, že i pro posluchače v zadních řadách musí být prezentace čitelná ! 24. září 2007

10 Doporučení pro tvorbu snímků 3
V jednom snímku neužívejte víc než 2 až 3 druhy písma. Nepoužívejte písmo typu kurzíva. Musíte-li v prezentaci použít speciální symboly (Wingdings, Webdings, Symbol apod.), ověřte si její výslednou podobu předem na počítači, který při prezentaci použijete. Neužívejte lemování či ozdobné okraje snímků vaší prezentace. Zbytečně si tím zmenšujete plochu snímků pro text či obrázky. Celou prezentaci a její funkčnost si před použitím důkladně zkontrolujte, zejména pravopis !!! 24. září 2007

11 Doporučení pro tvorbu snímků 4
Vysoký kontrast barev prezentace je velmi důležitý. Použijte světlý text na tmavém pozadí nebo naopak. Pokud to není nezbytně nutné nepoužívejte animace snímků – animační efekty ruší prezentaci a rozptylují pozornost posluchačů. Pro přechody snímků zvolte jednotný jednoduchý animační efekt nebo nejlépe žádný (bez přechodu). Zásadně nepoužívejte náhodné efekty (spirály, přelety, překrytí, šachovnice apod.) Při prezentaci nepoužívejte žádné zvukové efekty !!! 24. září 2007

12 Prezentace obrázků a schémat 1
Používejte bloková schémata. Celková, obvodová a podrobná schémata jsou pro posluchače nepřehledná. Blokový diagram nebo schéma promítněte celý najednou nebo s použitím přiměřené animace. Pokud použijete animaci, tak pouze pokud chcete vysvětlit logickou tvorbu schématu zapojení, toky signálů, postup zpracování signálu v grafu apod. Používejte dostatečně silné a kontrastní propojovací čáry (tloušťka 2,5 bodu a více). K popisu diagramu a schématu použijte dostatečně velké písmo (velikost 24 body a větší). 24. září 2007

13 Prezentace obrázků a schémat 2
Skupinové schéma řídícího bloku Board 3 ASP tdo tms tdi trst tck PSBM Board 1 Board 2 24. září 2007

14 Prezentace dat a grafů 1 K prezentaci dat používejte grafy - ne tabulky s daty ! Prezentujte jen jednoduché a přehledné grafy. Jednotlivé křivky dat v grafech musí být rozlišeny a popsány např. legendou v grafu, barevně apod. Nezapomeňte, že každá osa grafu má svůj popis, jednotku a veličinu. Název má také i samotný graf. V grafech nepoužívejte nebo potlačte do pozadí mřížky a rastry, snažte se o maximální přehlednost. K popisu grafu včetně jeho os, měřítek a křivek použijte dostatečně velké písmo (24 body a větší). 24. září 2007

15 Prezentace dat a grafů 2 Chybovost [%] Počet vzorků [-] 100 80 60 40
20 1.0E+01 1.0E+03 1.0E+05 1.0E+06 Počet vzorků [-] 24. září 2007

16 Prezentace funkčních realizací
Během krátké prezentace při obhajobách projektů, bakalářských a diplomových prací nebývá většinou dostatečný čas na praktickou ukázku realizovaného programu, laboratorního přípravku, přístroje apod. Připravte si tedy raději ukázky ve formě obrázků obrazovek programu, časových průběhů signálů, fotodokumentace z měření apod. Realizovaný přípravek však přineste k prezentaci alespoň ukázat, naměřené výsledky zařaďte do prezentace nebo v prezentaci ukažte 2 až 3 snímky z fotodokumentace projektu. 24. září 2007

17 Závěrečná doporučení Prezentujte jednoduché, stručné a přehledné snímky. Používejte dostatečně velká písmena textu a to i v obrázcích, blokových diagramech a grafech. Používejte vysoce kontrastní barvy prezentace. Prezentace má pouze doprovázet váš ústní projev, není vhodné a ani možné číst celý zobrazovaný text. Nechtějte na několika snímcích ukázat posluchačům celou vaši práci o rozsahu stovky stran. V prezentaci nezabíhejte do detailů, zaměřte svou prezentaci jen na hlavní a důležité věci. 24. září 2007

18 Mějte na paměti Na prezentaci se vždy pečlivě připravte !
Za obsah prezentace a za samotné vystoupení před posluchači jste odpovědní jen vy sami. S obsahem prezentace by vám však měl poradit vedoucí projektu. Pokud si nejste jisti obsahem prezentace, požádejte jej o radu a odbornou pomoc. Nízká úroveň prezentace vždy snižuje kvalitu jinak třeba dobře vykonané práce na projektu. Při samotné prezentaci vystupujte uvolněně, avšak argumentujte přesvědčivě a věcně. 24. září 2007


Stáhnout ppt "Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací"

Podobné prezentace


Reklamy Google