Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internet je plný geografických dat Vladimír Herber Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internet je plný geografických dat Vladimír Herber Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU"— Transkript prezentace:

1 Internet je plný geografických dat Vladimír Herber Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU

2 Parafráze - konstatováno s Járou Cimrmanem: „Nemusí se vám to líbit, nemusíte s tím souhlasit, ale to je asi tak všechno, co proti tomu můžete dělat.“

3 Vladimír HerberBrno Co je to? Kde je to? Jak to vzniklo/vyvíjelo? S čím to souvisí/s jakým prostorem? Co to ovlivňuje/je ovlivňováno? Do jakého funkčního celku to patří? Jak to ovlivňuje životy lidí? Co se s tím dá/může/nesmí/musí dělat? Čím se zabývá geografie?

4 Vladimír HerberBrno SÍLA GEOGRAFIE  prostorovost  rozklad prostorové organizace světa  body, linie, plochy, procesy a jejich hodnoty  uzly, sítě, povrchy  prostorové vztahy, prostorové struktury, prostorové procesy  využívání mapy („jazyk“) – zdroj informací o světě  další „obrazové“ zdroje – grafy, diagramy, snímky DPZ

5 Vladimír HerberBrno Pět t é mat geografie

6 Vladimír HerberBrno Lokace M í sto Interakce lid í (činnost í ) a př í rodn í ho prostřed í Pohyb Region

7 Vladimír HerberBrno Body obratu v geografii v teorii přechod k pluralitním metodologiím v empirii přechod k typologiím – procesní přístup v aplikacích přechod od „how things are“ k „how things should be“

8 Vladimír HerberBrno zdroj: I. Andráško, 2013

9 Vladimír HerberBrno JEŽEK, J. (2008): Regiony - jejich typologie a význam. Regionální rozvoj, Praha, Linde Praha, a. s., s zdroj: I. Andráško, 2013

10 Vladimír HerberBrno zdroj: I. Andráško, 2013

11 Vladimír HerberBrno zdroj: I. Andráško, 2013

12 Vladimír HerberBrno (Mikro)regiony v geografii termín - pojem „mikroregion“ „typy“ mikroregionů mikroregiony a IT – kde je hledat „online“ data a digitální zdroje pro regionalizaci

13 Vladimír HerberBrno (Mikro)region region „problematická“ definice „ohraničená“ část povrchu, charakteristická určitými vlastnostmi region je vytvářen integritou/interakcí vazeb mezi jeho složkami základní termín v (regionální) geografii koncept regionu 1. objekt geografického výzkumu 2. způsob geografické organizace prostoru [Hampl] sub – mikro – mezo – makro

14 Vladimír HerberBrno Mikroregion Geografická konstrukce Nemá podporu ve vymezení v legislativním smyslu Usnesení vlády č. 628/2000 Sb. o Strategii regionálního rozvoje ČR a zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje (obecně o regionech) Zákon o obcích v platném znění 128/2000 Sb. (dobrovolné svazky obcí) Agroekologické vymezení (Chiriboga, 1993): „…nejmenší územní jednotky, v nichž se odrážejí role individuálních a sociálních aktérů pro vytváření hospodářské, sociální, politické a kulturní vazby.“ anglosaská literatura – localities zdroj: J. Trojan, 2011

15 (Mikro)regiony a organizace prostoru Administrativní formální, normativní regiony vymezené hranice, hierarchie požadavky: jednoduchost, jednotnost, legitimita, dostatečná velikost, stabilita, subsidiarita Klasifikace dle Eurostatu – NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek KódČeský ekvivalentPočet jednotek v ČR NUTS 0stát1 NUTS 1území1 NUTS 2region8 NUTS 3kraj14 NUTS 4 (LAU 1)okres77 NUTS 5 (LAU 2)obecCca zdroj: J. Trojan, 2011

16 Vladimír HerberBrno Mikroregiony v současné reg. politice Dobrovolné svazky obcí Mnohdy účelový vznik zneužívání instituce mikroregionu „pokřivený“ smysl mikroregionu dotacemi nutnost mít základní koncepční dokument – strategii rozvoje „Údernost“ závisí na účelu vzniku mikroregionu, roli zpracovatele… Základní informace o mikroregionu (analytická část) + vize budoucnosti (kam směřuje – návrhová část)

17 Vladimír HerberBrno

18 Vladimír HerberBrno

19 Vladimír HerberBrno

20 Vladimír HerberBrno Mikroregiony v současné reg. politice velmi populární forma integrace obcí jen Jihomoravský kraj: cca 70 mnohdy jedna obec ve více mikroregionech možnost záměny mikroregion vs. Místní akční skupina (MAS) identita obyvatel (mikro)regionu aktivní participace na rozvoji → pozorovaná neúčast → nezájem

21 Vladimír HerberBrno zdroj: J. Trojan, 2011

22 Vladimír HerberBrno

23 Vladimír HerberBrno Zapojení obcí do mikroregionů

24 Vladimír HerberBrno

25 Vladimír HerberBrno

26 Vladimír HerberBrno Kde hledat informace o (mikro)regionech online? stránky se selektivním výběrem informací o mikroregionech stránky zaměřené na mikroregiony (vč. mapserverů) → Krajské RIS → Regionální informacewww.risy.cz (ne Firefox, Opera)http://www.uur.cz/iMR/iMR.asp (dtto)http://egis.uur.cz/Mikroregiony/default.aspx zdroj: J. Trojan, 2011

27 Vladimír HerberBrno Řádovostní úrovně Administrativní regiony lokální (obce) okresní (okresy + SO ORP) regionální (kraje, župy) zemská (země, republika, stát) Funkční regiony subregiony mikroregiony mezoregiony makroregiony Liší se kvalitativně (vztahy) i kvantitativně (velikostí) Nodální prostorová forma zdroj: J. Trojan, 2011

28 Vladimír HerberBrno Subregiony velmi malé celky aktivity obyvatel zde nejsou uzavřeny tzn. pohyb obyvatelstva je velmi častý/pravidelný i vně regionu lze uvažovat jen o uzavřenosti vztahů mezi bydlištěm a základními službami (potraviny denní spotřeby, poštovní schránka atp.) Dobrovolné svazky obcí (!), generely, dříve střediska osídlení místního významu zdroj: J. Trojan, 2011

29 Vladimír HerberBrno Mikroregiony intenzivní procesy jsou uzavřeny dojížďka za prací / základním vzděláním dojížďka za službami velké kvalitativní i kvantitativní rozdíly v jednotlivých mikroregionech mikroregiony 1. stupně SO ORP, střediska osídlení oblastního významu mikroregiony 2. stupně okresy zdroj: J. Trojan, 2011

30 Vladimír HerberBrno Mezoregiony velká území, procesní vazba na denní aktivity obyvatelstva malá dojížďka za prací nedenního charakteru / migrace / dojížďka do vyšších školských zařízení dojížďka za specializovanými službami sféra decision-makerů, progresivní terciér, kvartér horší konstrukce (dostupnost dat) ČR – jasné vymezení 12 center zdroj: J. Trojan, 2011

31 Vladimír HerberBrno Makroregiony v případě ČR celý stát silná provázanost na Prahu regionální procesy téměř výlučně uzavřeny (vyjma zahraničního obchodu, nadnárodních vztahů, globálních aktivit, geopolitických rozhodnutí atp.) zdroj: J. Trojan, 2011

32 M. Hampl, 1996

33 M. Hampl, 2005

34 Vladimír HerberBrno Funkční regionalizace vymezení socioekonomického regionu s funkčními vazbami zásady maximalizace integrity podřízenost středisek podle převládajícího spádu (práce, služby) požadavek územní kontinuity jednotlivé úrovně vyžadují minimální velikosti jádro + zázemí

35 Vladimír HerberBrno Pracovní mikroregion - Mikulov Obec Vyjíždí do Mikulova Vyjíždí celkemPočet obyvatel Bavory Březí Dobré Pole Dolní Dunajovice Horní Věstonice Jevišovka Klentnice Milovice Novosedly Nový Přerov Pavlov Perná Sedlec Celkem

36 36 Obce Drnholec a Brod nad Dyjí spádují na Brno, ačkoliv leží v SO ORP Mikulov Vyjíždí do MikulovaVyjíždí do Brna Brod nad Dyjí1526 Drnholec6678 zdroj: J. Trojan, 2011

37 Internet při studiu regionů

38 Vladimír HerberBrno Co je mapový server? Mapový server = webová stránka s mapovými službami maps.google.comwww.amapy.czmaps.google.com Skládání vlastních vrstev, uživatelsky definované mapy → nejčastěji umožněno WMS službami Nezbytné předpoklady: - počítač - Internet - webový prohlížeč Velmi podobná uživatelská rozhraní

39 Vladimír HerberBrno Přehled vybraných mapových serverů mapovým serverem disponuje např. každý kraj ČR většina krajů má své mapové servery dostupné také přes WMS – tedy Web Map Service (webová mapová služba) WMS řady vládních i nevládních organizací rozcestník mapových serverů na adrese portals portals

40 Vladimír HerberBrno WMS – Slovensko geoportal.sk WMS služby - GeoData.SKWMS služby - GeoData.SK WMS služby - Pôdny portál VÚPOPWMS služby - Pôdny portál VÚPOP GIS – portál sekcie verejnej správy Ministerstva vnútraGIS – portál sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra

41 Vladimír HerberBrno Primární struktura Geologický podklad – Česká geologická služba

42 Vladimír HerberBrno geologické vrstvy v měřítkách 1: a 1: (aplikace „Geoinfo“) tisk geologické mapy ČR (v měřítkách 1: a 1: ) lze procházet mapovými portály mapujícími významné geologické lokality či dekorační kameny práce s radonovými mapami (1:50 000) ve spolupráci s VÚV lze prohlížet HGR

43 Vladimír HerberBrno Ovzduší (meteorologie a klimatologie) – Český hydrometeorologický ústav

44 Vladimír HerberBrno aktuální mapy stavu ovzduší v České republice zejména radarové a družicové snímky, které lze vizualizovat v časové řadě a demonstrovat vývoj synoptické situace simulace předpovědi numerického modelu ALADIN novinkou webu jsou „meteogramy“ modelující chod meteorologických prvků pro nejbližší dny pro sídla v ČR síť kamer a jejich spouštění přes mapovou aplikaci

45 Vladimír HerberBrno Hydrologie povrchových vod Vodohospodářský informační portál aktuální informace o vodních tocích (stavy a průtoky), o srážkách na srážkových stanicích a o jakosti vody v nádržích. sekce Evidence ISVS a Plánování v oblasti vod interaktivní mapa povrchových vod. provázání s organizacemi spravujícími jednotlivá povodí

46 Vladimír HerberBrno

47 Vladimír HerberBrno Podzemní vody Výzkumný ústav vodohospodářský TGM podrobné mapy podzemních vod - data ve formátu shapefile do GIS (databáze geografických dat DIBAVOD) stáhnout lze i obrázkové mapy Hydroekologický informační systém - vrstvy hydrogeologických rajonů, vodních útvarů, objektů a odběrů podzemní vody

48 Vladimír HerberBrno

49 Vladimír HerberBrno Půdní pokryv Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd data o půdě –např. charakteristiky BPEJ, míra vodní a větrné eroze či cena půd dle BPEJ a KU lze zobrazit i klimatické regiony, půdní typy, sklonitost, expozici, skeletovitost atp.

50 Vladimír HerberBrno

51 Vladimír HerberBrno Sekundární struktura Národní geoportál INSPIRE

52 Vladimír HerberBrno Národní geoportál INSPIRE nahradil geoportál CENIA velmi užitečný je při studiu využití země – disponuje totiž (v sekci Mapy – Přírodní prvky a jevy) dostupnými zdroji dat CORINE Land Cover 2006, 2000 a unikátní srovnání vývoje využití ploch libovolné lokality na území ČR v rámci CORINE Land Cover je možné studovat s využitím geoportálu také změny jednotlivých složek land use vizualizace historických dat – starých vojenských topografických map středního měřítka

53 Vladimír HerberBrno Vegetace Ústav pro hospodářskou úpravu lesů data o stavu lesního porostu obsažen i stav sesuvů, CHKO, ÚSES a dalš detailní (černobílé) ortofotosnímky, mapový portál honiteb ČR a mapový server sdružující snímky družice Landsat vypovídající o zdravotním stavu lesů

54 Vladimír HerberBrno

55 Vladimír HerberBrno Terciární struktura Regionální pokrytí – Jihomoravský kraj mapový server zaměřený na územní plánování. prohlížení územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na úrovni buď celého Jihomoravského kraje nebo jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) obsaženy i územně analytické podklady a odkazy na územně plánovací dokumentace sousedních krajů (a to včetně sousedních krajů ve Slovenské republice)

56 Vladimír HerberBrno

57 Vladimír HerberBrno Mapový projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (Ústřední seznam ochrany přírody) kvalitní propojení databáze (Ústřední seznam OP – viz ) a mapového projektu AOPK ČRhttp://drusop.nature.cz přístup k informacím o nově vyhlášených územích soustavy NATURA 2000, památných stromech a k dalším typům územní ochrany

58 Vladimír HerberBrno

59 Vladimír HerberBrno zajímavý počin - mapový portál MapShake po registraci lze vytvářet prostřednictvím portálu vlastní mapy specifikum - portál kombinuje několik WMS serverů z různých adres – lze tak kombinovat vrstvy např. z mapového portálu ÚHÚL, CENIA apod. přidat lze i podklad z Google Earth nebo Mapy.cz vrstvy je možné v MapShake různě nastavovat (zprůhledňovat, přesouvat) a v mapě také editovat vlastní vrstvu (kresbou polygonů, linií, bodů) zdroj: Trojan, J., Trávníček, J., Pataki, E. (2012)

60 Svět - regiony Vybrané speciální vizualizační nástroje volně dostupné v prostředí Internetu

61 Vladimír HerberBrno Kde lze najít data - vybrané příklady Gapminder Google public data explorer IMF Data Mapper OECD eXplorer Evropská centrální banka Europe další nástroje a zdroje dat

62 Vladimír HerberBrno Gapminder ekonomická, sociální, environmentální data možnost vlastní analýzy dat, včetně jejich animace Gapminder Desktop - funguje off-line

63 Brno Gapminder

64 Vladimír HerberBrno

65 Vladimír HerberBrno Google public data explorer stovky datových sad (Eurostat, Světová banka, OECD, IMF, Evropské hospodářské komise OSN aj.) možnost volby - filtrace vstupních dat aj. interaktivní grafy nebo kartogramy v prostředí Google Maps vývoj v čase

66 Vladimír HerberBrno IMF Data Mapper výběr z makroekonomických datových sad volba - jednotlivé státy, regiony či různé skupiny zemí (např. Evropská unie, země subsaharské Afriky, ASEAN apod.) výsledky lze prezentovat v podobě grafů (liniový, sloupcový, bublinový – volba os x, y lineárních nebo logaritmických) a kartogramů, popř. zobrazovat obojí najednou můžeme zoomovat, zobrazit na celou obrazovku možnost exportu - datové souboru ve formátu.xcl, grafů či kartogramů jako obrázky ve formátu.png (s volbou čb) automaticky se generuje i URL adresa

67 Brno IMF Data Mapper

68 Vladimír HerberBrno

69 Brno

70 Vladimír HerberBrno OECD eXplorer 50 indikátorů - demografie, ekonomika, trh práce, životní i sociální prostředí aj. přes 2000 regionů zemí sdružených v OCED (2 prostorové úrovně - vyšší s 337 velkými regiony -NUTS 2, nižší s 1708 menšími regiony - NUTS 3) indikátory z databáze a požadavek na jejich zobrazování (data nejnovější, data za vybraný rok, celou časovou řadu), možnost importovat i vlastní data (.xls) interaktivita umožňuje mj. nastavit zobrazení typologie jednotlivých regionů (převážně urbánní, převážně rurální, smíšené) nástroje pro optimalizaci vzhledu – např. pro upřesnění skupin regionů, nastavení přepínání zobrazování mapových vrstev, volbu barevných škál pro stupnice a legendu aj. variantně lze upravovat i způsob výsledného zobrazení - volbou kartogramu, bublinového grafu, histogramu, popř. jejich kombinace

71 Vladimír HerberBrno World Bank vizualizace stovek sad dat v podobě map, tabulek, grafů s možností výběru podle zemí, témat, indikátorů lze vložit i vlastní data

72 Vladimír HerberBrno ECB-European Central Bank aktuální makroekonomická data v kartogramech a grafech pro evropské země (eurozónu)

73 Vladimír HerberBrno Many Eyes lze nahrát vlastní data a vytvořit z nich grafické prezentace k vzájemnému sdílení a komentování statistik můžeme vytvořit různé typy vizualizací: grafy vzniklé analýzou textu, vizualizace sítí, koláče, časové osy, geografická data na mapě k dispozici je zdroj samotných dat - jsou povinně veřejná

74 Vladimír HerberBrno StatSilk mapový portál pro vizualizaci světových statistik, časové animace, interaktivní mapy možnost volby zobrazovaných území, editace legendy mapy, stažení map, zobrazení grafů a tabulek apod.

75 Vladimír HerberBrno TargetMap služba pro tvorbu map nad Google Maps z tabulkových dat vytvoří mapu, k ní legendu a nabídne link ke sdílení na webu většina map, vytvořených pomocí aplikace volně přístupná, včetně zdrojových dat mapy uspořádané podle kategorií

76 Vladimír HerberBrno Závěr Co je geografické, dá se zobrazit na mapě. Raději jednou vidět než 2x slyšet. Nebát se a zkoušet to. Děkuji za pozornost

77 Vladimír HerberBrno Použité zdroje Andráško, I. (2013): Základy regionální geografie. Výuková prezentace - materiál projektu OPVK. Herber, V. (2012): Internet je plný dat. Materiály pro konferenci Počítač ve škole, Nové Město na Moravě Trojan, J. (2011): Mikroregiony. Výuková prezentace - materiál projektu OPVK. Trojan, J., Trávníček, J., Pataki, E. (2012): Přehled vybraných mapových serverů – Tipy pro geosystém plný dat. Výukový materiál projektu OPVK.

78 Vladimír HerberBrno


Stáhnout ppt "Internet je plný geografických dat Vladimír Herber Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google