Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internet je plný geografických dat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internet je plný geografických dat"— Transkript prezentace:

1 Internet je plný geografických dat
Vladimír Herber Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU

2 Parafráze - konstatováno s Járou Cimrmanem: „Nemusí se vám to líbit, nemusíte s tím souhlasit, ale to je asi tak všechno, co proti tomu můžete dělat.“

3 Čím se zabývá geografie?
Co je to? Kde je to? Jak to vzniklo/vyvíjelo? S čím to souvisí/s jakým prostorem? Co to ovlivňuje/je ovlivňováno? Do jakého funkčního celku to patří? Jak to ovlivňuje životy lidí? Co se s tím dá/může/nesmí/musí dělat? Vladimír Herber Brno

4 SÍLA GEOGRAFIE prostorovost rozklad prostorové organizace světa
body, linie, plochy, procesy a jejich hodnoty  uzly, sítě, povrchy prostorové vztahy, prostorové struktury, prostorové procesy využívání mapy („jazyk“) – zdroj informací o světě další „obrazové“ zdroje – grafy, diagramy, snímky DPZ Vladimír Herber Brno

5 Pět témat geografie Vladimír Herber Brno

6 Interakce lidí (činností) a přírodního prostředí Pohyb Region
Lokace Místo Interakce lidí (činností) a přírodního prostředí Pohyb Region Vladimír Herber Brno

7 Body obratu v geografii
v teorii přechod k pluralitním metodologiím v empirii přechod k typologiím – procesní přístup v aplikacích přechod od „how things are“ k „how things should be“ Vladimír Herber Brno

8 zdroj: I. Andráško, 2013 Vladimír Herber Brno

9 JEŽEK, J. (2008): Regiony - jejich typologie a význam
JEŽEK, J. (2008): Regiony - jejich typologie a význam. Regionální rozvoj, Praha, Linde Praha, a. s., s zdroj: I. Andráško, 2013 Vladimír Herber Brno

10 zdroj: I. Andráško, 2013 Vladimír Herber Brno

11 zdroj: I. Andráško, 2013 Vladimír Herber Brno

12 (Mikro)regiony v geografii
termín - pojem „mikroregion“ „typy“ mikroregionů mikroregiony a IT – kde je hledat „online“ data a digitální zdroje pro regionalizaci Vladimír Herber Brno

13 (Mikro)region region „problematická“ definice
„ohraničená“ část povrchu, charakteristická určitými vlastnostmi region je vytvářen integritou/interakcí vazeb mezi jeho složkami základní termín v (regionální) geografii koncept regionu objekt geografického výzkumu způsob geografické organizace prostoru [Hampl] sub – mikro – mezo – makro Vladimír Herber Brno

14 Mikroregion Geografická konstrukce anglosaská literatura – localities
Nemá podporu ve vymezení v legislativním smyslu Usnesení vlády č. 628/2000 Sb. o Strategii regionálního rozvoje ČR a zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje (obecně o regionech) Zákon o obcích v platném znění 128/2000 Sb. (dobrovolné svazky obcí) Agroekologické vymezení (Chiriboga, 1993): „…nejmenší územní jednotky, v nichž se odrážejí role individuálních a sociálních aktérů pro vytváření hospodářské, sociální, politické a kulturní vazby.“ anglosaská literatura – localities zdroj: J. Trojan, 2011 Vladimír Herber Brno

15 (Mikro)regiony a organizace prostoru
Administrativní formální, normativní regiony vymezené hranice, hierarchie požadavky: jednoduchost, jednotnost, legitimita, dostatečná velikost, stabilita, subsidiarita Klasifikace dle Eurostatu – NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek Kód Český ekvivalent Počet jednotek v ČR NUTS 0 stát 1 NUTS 1 území NUTS 2 region 8 NUTS 3 kraj 14 NUTS 4 (LAU 1) okres 77 NUTS 5 (LAU 2) obec Cca 6 250 zdroj: J. Trojan, 2011

16 Mikroregiony v současné reg. politice
Dobrovolné svazky obcí Mnohdy účelový vznik zneužívání instituce mikroregionu „pokřivený“ smysl mikroregionu dotacemi nutnost mít základní koncepční dokument – strategii rozvoje „Údernost“ závisí na účelu vzniku mikroregionu, roli zpracovatele… Základní informace o mikroregionu (analytická část) + vize budoucnosti (kam směřuje – návrhová část) Vladimír Herber Brno

17 Vladimír Herber Brno

18 Vladimír Herber Brno

19 Vladimír Herber Brno

20 Mikroregiony v současné reg. politice
velmi populární forma integrace obcí jen Jihomoravský kraj: cca 70 mnohdy jedna obec ve více mikroregionech možnost záměny mikroregion vs. Místní akční skupina (MAS) identita obyvatel (mikro)regionu aktivní participace na rozvoji → pozorovaná neúčast → nezájem Vladimír Herber Brno

21 Vladimír Herber Brno zdroj: J. Trojan, 2011

22 Vladimír Herber Brno

23 Zapojení obcí do mikroregionů
Vladimír Herber Brno

24 Vladimír Herber Brno

25 Vladimír Herber Brno

26 Kde hledat informace o (mikro)regionech online?
stránky se selektivním výběrem informací o mikroregionech stránky zaměřené na mikroregiony (vč. mapserverů) → Krajské RIS → Regionální informace (ne Firefox, Opera) (dtto) Vladimír Herber Brno zdroj: J. Trojan, 2011

27 Liší se kvalitativně (vztahy) i kvantitativně (velikostí)
Řádovostní úrovně Administrativní regiony Funkční regiony Nodální prostorová forma lokální (obce) okresní (okresy + SO ORP) regionální (kraje, župy) zemská (země, republika, stát) subregiony mikroregiony mezoregiony makroregiony Liší se kvalitativně (vztahy) i kvantitativně (velikostí) Vladimír Herber Brno zdroj: J. Trojan, 2011

28 Subregiony velmi malé celky aktivity obyvatel zde nejsou uzavřeny
tzn. pohyb obyvatelstva je velmi častý/pravidelný i vně regionu lze uvažovat jen o uzavřenosti vztahů mezi bydlištěm a základními službami (potraviny denní spotřeby, poštovní schránka atp.) Dobrovolné svazky obcí (!), generely, dříve střediska osídlení místního významu Vladimír Herber Brno zdroj: J. Trojan, 2011

29 Mikroregiony intenzivní procesy jsou uzavřeny
dojížďka za prací / základním vzděláním dojížďka za službami velké kvalitativní i kvantitativní rozdíly v jednotlivých mikroregionech mikroregiony 1. stupně SO ORP, střediska osídlení oblastního významu mikroregiony 2. stupně okresy Vladimír Herber Brno zdroj: J. Trojan, 2011

30 Mezoregiony velká území, procesní vazba na denní aktivity obyvatelstva malá dojížďka za prací nedenního charakteru / migrace / dojížďka do vyšších školských zařízení dojížďka za specializovanými službami sféra decision-makerů, progresivní terciér, kvartér horší konstrukce (dostupnost dat) ČR – jasné vymezení 12 center Vladimír Herber Brno zdroj: J. Trojan, 2011

31 Makroregiony v případě ČR celý stát silná provázanost na Prahu
regionální procesy téměř výlučně uzavřeny (vyjma zahraničního obchodu, nadnárodních vztahů, globálních aktivit, geopolitických rozhodnutí atp.) Vladimír Herber Brno zdroj: J. Trojan, 2011

32 M. Hampl, 1996

33 M. Hampl, 2005

34 Funkční regionalizace
vymezení socioekonomického regionu s funkčními vazbami zásady maximalizace integrity podřízenost středisek podle převládajícího spádu (práce, služby) požadavek územní kontinuity jednotlivé úrovně vyžadují minimální velikosti jádro + zázemí Vladimír Herber Brno

35 Pracovní mikroregion - Mikulov
Obec Vyjíždí do Mikulova Vyjíždí celkem Počet obyvatel Bavory 68 136 397 Březí 261 493 1 546 Dobré Pole 50 113 412 Dolní Dunajovice 144 1 707 Horní Věstonice 36 134 442 Jevišovka 18 116 564 Klentnice 69 130 555 Milovice 30 127 464 Novosedly 67 235 1 148 Nový Přerov 22 75 322 Pavlov 17 95 553 Perná 193 759 Sedlec 74 206 815 Celkem 925 2 450 9 684 Vladimír Herber Brno

36 Vyjíždí do Mikulova Vyjíždí do Brna Brod nad Dyjí 15 26 Drnholec 66 78
Obce Drnholec a Brod nad Dyjí spádují na Brno, ačkoliv leží v SO ORP Mikulov Vyjíždí do Mikulova Vyjíždí do Brna Brod nad Dyjí 15 26 Drnholec 66 78 zdroj: J. Trojan, 2011

37 Internet při studiu regionů

38 Co je mapový server? Mapový server = webová stránka s mapovými službami maps.google.com Skládání vlastních vrstev, uživatelsky definované mapy → nejčastěji umožněno WMS službami Nezbytné předpoklady: - počítač - Internet - webový prohlížeč Velmi podobná uživatelská rozhraní Vladimír Herber Brno 38

39 Přehled vybraných mapových serverů
mapovým serverem disponuje např. každý kraj ČR většina krajů má své mapové servery dostupné také přes WMS – tedy Web Map Service (webová mapová služba) WMS řady vládních i nevládních organizací rozcestník mapových serverů na adrese Vladimír Herber Brno

40 WMS – Slovensko geoportal.sk WMS služby - GeoData.SK
WMS služby - Pôdny portál VÚPOP GIS – portál sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Vladimír Herber Brno

41 Primární struktura Geologický podklad – Česká geologická služba Vladimír Herber Brno

42 tisk geologické mapy ČR (v měřítkách 1:50 000 a 1:200 000)
geologické vrstvy v měřítkách 1:50 000 a 1:500 000 (aplikace „Geoinfo“) tisk geologické mapy ČR (v měřítkách 1:50 000 a 1:200 000) lze procházet mapovými portály mapujícími významné geologické lokality či dekorační kameny práce s radonovými mapami (1:50 000) ve spolupráci s VÚV lze prohlížet HGR Vladimír Herber Brno

43 Ovzduší (meteorologie a klimatologie) – Český hydrometeorologický ústav http://www.chmi.cz/
Vladimír Herber Brno

44 aktuální mapy stavu ovzduší v České republice
zejména radarové a družicové snímky, které lze vizualizovat v časové řadě a demonstrovat vývoj synoptické situace simulace předpovědi numerického modelu ALADIN novinkou webu jsou „meteogramy“ modelující chod meteorologických prvků pro nejbližší dny pro sídla v ČR síť kamer a jejich spouštění přes mapovou aplikaci Vladimír Herber Brno

45 Hydrologie povrchových vod
Vodohospodářský informační portál aktuální informace o vodních tocích (stavy a průtoky), o srážkách na srážkových stanicích a o jakosti vody v nádržích. sekce Evidence ISVS a Plánování v oblasti vod interaktivní mapa povrchových vod. provázání s organizacemi spravujícími jednotlivá povodí Vladimír Herber Brno

46 Vladimír Herber Brno

47 Podzemní vody Výzkumný ústav vodohospodářský TGM podrobné mapy podzemních vod - data ve formátu shapefile do GIS (databáze geografických dat DIBAVOD) stáhnout lze i obrázkové mapy Hydroekologický informační systém - vrstvy hydrogeologických rajonů, vodních útvarů, objektů a odběrů podzemní vody Vladimír Herber Brno

48 Vladimír Herber Brno

49 Půdní pokryv Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd data o půdě –např. charakteristiky BPEJ, míra vodní a větrné eroze či cena půd dle BPEJ a KU lze zobrazit i klimatické regiony, půdní typy, sklonitost, expozici, skeletovitost atp. Vladimír Herber Brno

50 Vladimír Herber Brno

51 Sekundární struktura Národní geoportál INSPIRE http://geoportal.gov.cz
Vladimír Herber Brno

52 Národní geoportál INSPIRE nahradil geoportál CENIA
velmi užitečný je při studiu využití země – disponuje totiž (v sekci Mapy – Přírodní prvky a jevy) dostupnými zdroji dat CORINE Land Cover 2006, 2000 a 1990. unikátní srovnání vývoje využití ploch libovolné lokality na území ČR v rámci CORINE Land Cover je možné studovat s využitím geoportálu také změny jednotlivých složek land use vizualizace historických dat – starých vojenských topografických map středního měřítka Vladimír Herber Brno

53 Vegetace Ústav pro hospodářskou úpravu lesů http://geoportal2.uhul.cz/
data o stavu lesního porostu obsažen i stav sesuvů, CHKO, ÚSES a dalš detailní (černobílé) ortofotosnímky, mapový portál honiteb ČR a mapový server sdružující snímky družice Landsat vypovídající o zdravotním stavu lesů Vladimír Herber Brno

54 Vladimír Herber Brno

55 Terciární struktura Regionální pokrytí – Jihomoravský kraj mapový server zaměřený na územní plánování. prohlížení územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na úrovni buď celého Jihomoravského kraje nebo jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) obsaženy i územně analytické podklady a odkazy na územně plánovací dokumentace sousedních krajů (a to včetně sousedních krajů ve Slovenské republice) Vladimír Herber Brno

56 Vladimír Herber Brno

57 Mapový projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (Ústřední seznam ochrany přírody) kvalitní propojení databáze (Ústřední seznam OP – viz ) a mapového projektu AOPK ČR přístup k informacím o nově vyhlášených územích soustavy NATURA 2000, památných stromech a k dalším typům územní ochrany Vladimír Herber Brno

58 Vladimír Herber Brno

59 zajímavý počin - mapový portál MapShake www.mapshake.cz
po registraci lze vytvářet prostřednictvím portálu vlastní mapy specifikum - portál kombinuje několik WMS serverů z různých adres – lze tak kombinovat vrstvy např. z mapového portálu ÚHÚL, CENIA apod. přidat lze i podklad z Google Earth nebo Mapy.cz vrstvy je možné v MapShake různě nastavovat (zprůhledňovat, přesouvat) a v mapě také editovat vlastní vrstvu (kresbou polygonů, linií, bodů) zdroj: Trojan, J., Trávníček, J., Pataki, E. (2012) Vladimír Herber Brno

60 Svět - regiony Vybrané speciální vizualizační nástroje volně dostupné v prostředí Internetu

61 Kde lze najít data - vybrané příklady
Gapminder Google public data explorer IMF Data Mapper OECD eXplorer Evropská centrální banka Europe další nástroje a zdroje dat Vladimír Herber Brno

62 Gapminder ekonomická, sociální, environmentální data
možnost vlastní analýzy dat, včetně jejich animace Gapminder Desktop - funguje off-line Vladimír Herber Brno

63 Gapminder Brno

64 Vladimír Herber Brno

65 Google public data explorer
stovky datových sad (Eurostat, Světová banka, OECD, IMF, Evropské hospodářské komise OSN aj.) možnost volby - filtrace vstupních dat aj. interaktivní grafy nebo kartogramy v prostředí Google Maps vývoj v čase Vladimír Herber Brno

66 IMF Data Mapper výběr z makroekonomických datových sad
volba - jednotlivé státy, regiony či různé skupiny zemí (např. Evropská unie, země subsaharské Afriky, ASEAN apod.) výsledky lze prezentovat v podobě grafů (liniový, sloupcový, bublinový – volba os x, y lineárních nebo logaritmických) a kartogramů, popř. zobrazovat obojí najednou můžeme zoomovat, zobrazit na celou obrazovku možnost exportu - datové souboru ve formátu .xcl, grafů či kartogramů jako obrázky ve formátu .png (s volbou čb) automaticky se generuje i URL adresa Vladimír Herber Brno

67 IMF Data Mapper Brno

68 Vladimír Herber Brno

69 Brno

70 OECD eXplorer 50 indikátorů - demografie, ekonomika, trh práce, životní i sociální prostředí aj. přes 2000 regionů zemí sdružených v OCED (2 prostorové úrovně - vyšší s 337 velkými regiony -NUTS 2, nižší s 1708 menšími regiony - NUTS 3) indikátory z databáze a požadavek na jejich zobrazování (data nejnovější, data za vybraný rok, celou časovou řadu), možnost importovat i vlastní data (.xls) interaktivita umožňuje mj. nastavit zobrazení typologie jednotlivých regionů (převážně urbánní, převážně rurální, smíšené) nástroje pro optimalizaci vzhledu – např. pro upřesnění skupin regionů, nastavení přepínání zobrazování mapových vrstev, volbu barevných škál pro stupnice a legendu aj. variantně lze upravovat i způsob výsledného zobrazení - volbou kartogramu, bublinového grafu, histogramu, popř. jejich kombinace Vladimír Herber Brno

71 World Bank vizualizace stovek sad dat v podobě map, tabulek, grafů s možností výběru podle zemí, témat, indikátorů lze vložit i vlastní data Vladimír Herber Brno

72 ECB-European Central Bank
aktuální makroekonomická data v kartogramech a grafech pro evropské země (eurozónu) Vladimír Herber Brno

73 Many Eyes lze nahrát vlastní data a vytvořit z nich grafické prezentace k vzájemnému sdílení a komentování statistik můžeme vytvořit různé typy vizualizací: grafy vzniklé analýzou textu, vizualizace sítí, koláče, časové osy, geografická data na mapě k dispozici je zdroj samotných dat - jsou povinně veřejná Vladimír Herber Brno

74 StatSilk mapový portál pro vizualizaci světových statistik, časové animace, interaktivní mapy možnost volby zobrazovaných území, editace legendy mapy, stažení map, zobrazení grafů a tabulek apod. Vladimír Herber Brno

75 TargetMap služba pro tvorbu map nad Google Maps
z tabulkových dat vytvoří mapu, k ní legendu a nabídne link ke sdílení na webu většina map, vytvořených pomocí aplikace volně přístupná, včetně zdrojových dat mapy uspořádané podle kategorií Vladimír Herber Brno

76 Děkuji za pozornost Závěr Co je geografické, dá se zobrazit na mapě.
Raději jednou vidět než 2x slyšet. Nebát se a zkoušet to. Děkuji za pozornost Vladimír Herber Brno

77 Použité zdroje Andráško, I. (2013): Základy regionální geografie. Výuková prezentace - materiál projektu OPVK. Herber, V. (2012): Internet je plný dat. Materiály pro konferenci Počítač ve škole, Nové Město na Moravě 2012. Trojan, J. (2011): Mikroregiony. Výuková prezentace - materiál projektu OPVK. Trojan, J., Trávníček, J., Pataki, E. (2012): Přehled vybraných mapových serverů – Tipy pro geosystém plný dat. Výukový materiál projektu OPVK. Vladimír Herber Brno

78 Vladimír Herber Brno


Stáhnout ppt "Internet je plný geografických dat"

Podobné prezentace


Reklamy Google