Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ - AUTORSKÉ PRÁVO, BESIP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ - AUTORSKÉ PRÁVO, BESIP."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ - AUTORSKÉ PRÁVO, BESIP

2 AUTORSKÉ PRÁVO odv ě tví práva, které se zabývá právními vztahy uživatel ů a tv ů rc ů tzv. „autorských d ě l“ k p ř íslušným díl ů m tv ů rci mohou být nap ř. spisovatelé, hudebníci, filma ř i, architekti, urbanisté, programáto ř i apod. prost ř ednictvím autorského práva stát poskytuje autor ů m po jistou omezenou dobu ur č itá výlu č ná práva k jejich dílu je sou č ástí tzv. duševního vlastnictví - výhradní práva k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvo ř ivosti, zkoumání a myšlení chrání pouze konkrétní díla, konkrétní vyjád ř ení takových myšlenek, dílo v objektivn ě vnímatelné podob ě - autorským dílem je pouze jedine č ný výsledek tv ů r č í č innosti autora, dílem není nám ě t, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant, výstup po č íta č ového programu apod. samy o sob ě autorské právo je v Č esku upraveno autorským zákonem, v mezinárodním právu je základem n ě kolik mezinárodních úmluv, hlavn ě tzv. Bernská úmluva z roku 1886 a Všeobecná úmluva o autorském právu uzav ř ená v Ženev ě v roce 1952 pro podporu ochrany duševního vlastnictví vznikla v roce 1967 Sv ě tová organizace duševního vlastnictví (sídlí v Ženev ě, č lenem je 185 stát ů ) fakt, že dané dílo je chrán ě ným autorským dílem, se č asto signalizuje symbolem © následovaným jménem autora a rokem

3 OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA práva autora lze rozd ě lit do dvou základních skupin: 1) výlu č ná práva osobnostní - t ě sn ě souvisí s osobností autora a jsou tedy nep ř evoditelná a trvají do smrti autora, kdy zanikají (po autorov ě smrti je však nadále chrán ě no autorství samo – nikdo si nesmí osobovat autorství cizího díla, vždy musí být uveden skute č ný autor, je-li znám, a díla nesmí být užíváno zp ů sobem snižujícím jeho hodnotu), mezi osobnostní práva autora pat ř í právo rozhodnout o zve ř ejn ě ní díla, právo osobovat si autorství č i právo na nedotknutelnost díla (do díla smí být zasahováno jen se souhlasem autora) 2) výlu č ná práva majetková - trvají ve v ě tšin ě stát ů sv ě ta obecn ě po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (Bernská úmluva vyžaduje délku ochrany minimáln ě 50 let po smrti autora), v p ř ípad ě spoluautorství se doba ochrany vztahuje ke smrti posledního žijícího autora, u anonymních a pseudonymních d ě l, kde autor není všeobecn ě znám, se lh ů ta po č ítá od prvního oprávn ě ného zve ř ejn ě ní, dílo, u kterého uplynula doba ochrany majetkových práv, se nazývá volné dílo; každý ho m ů že voln ě užít (jak už bylo uvedeno, musí však být uveden autor a dílo nesmí být užito zp ů sobem snižujícím jeho hodnotu), jsou nep ř evoditelná (jsou však p ř edm ě tem d ě dictví), lze k nim však ud ě lovat licence, pomocí kterých lze dosáhnout ú č inku podobného p ř evodu

4 OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA podle princip ů zakotvených v Bernské úmluv ě vzniká autorské právo k dílu automaticky, okamžikem, kdy je dílo vyjád ř eno v jakékoli objektivn ě vnímatelné podob ě, jeho zni č ením autorská práva nezanikají, nabytím vlastnických práv k tomuto p ř edm ě tu se nenabývají autorská práva k dílu, dokonce ani právo dílo užít autorské právo k dílu získává automaticky jeho autor, fyzická osoba, která dílo vytvo ř ila (v p ř ípad ě spoluautorství všichni auto ř i spole č n ě a nerozdíln ě ) osobnostní autorská práva trvají po dobu života autora, majetková práva po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti autor m ů že svá práva vynutit ob č anskoprávní žalobou, kterou se m ů že domáhat ur č ení svého autorství, zákazu ohrožení svých práv (zákazu neoprávn ě né výroby, obchodování, dovozu č i vývozu, sd ě lování ve ř ejnosti apod.), odstran ě ní následk ů zásahu do práva i poskytnutí p ř im ěř eného zadostiu č in ě ní (omluvou č i v pen ě zích); autor také m ů že vyžadovat náhradu škody a vydání bezd ů vodného obohacení ten, kdo porušuje autorské právo, se podle č eského práva dopouští trestného č inu podle trestního zákoníku, který m ů že být v trestn ě právním procesu potrestán pen ě žitým trestem (až do 5 milión ů K č ), propadnutím v ě ci, ale také odn ě tím svobody až na dva roky (až p ě t let, pokud pachatel získal zna č ný prosp ě ch č i dopustil-li se č inu ve zna č ném rozsahu; p ř ípadn ě až osm let, pokud pachatel získal prosp ě ch velkého rozsahu č i dopustil-li se č inu ve velkém rozsahu)

5 OMEZENÍ AUTORSKÝCH PRÁV AP se vztahuje pouze na konkrétní podobu díla – na dílo vyjád ř ené v jakékoli objektivn ě vnímatelné podob ě (v č etn ě podoby elektronické) – AP není chrán ě na idea č i nám ě t díla sám o sob ě samotné informace AP chrán ě ny nejsou; m ů že však být chrán ě n zp ů sob, kterým jsou uvedeny a uspo ř ádány, vykazuje-li znaky autorského díla podle č eského autorského zákona je v sou č asnosti dovoleno voln ě užívat ú ř ední díla (texty zákon ů a dalších právních p ř edpis ů, ve ř ejných listin, rozhodnutí, státní symbol apod.) a výtvory tradi č ní lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecn ě známo (ani jako pseudonym); takové dílo lze užít jen zp ů sobem nesnižujícím jeho hodnotu AP výslovn ě dovoluje n ě které specifické zp ů soby využívání díla, nejd ů ležit ě jším povoleným zp ů sobem je citace – do AP nezasahuje ten, kdo v od ů vodn ě né mí ř e cituje ve svém díle vý ň atky ze zve ř ejn ě ných d ě l jiných autor ů, za p ř edpokladu, že uvede jméno autora (je-li známo), název díla a pramen AP také umož ň uje komukoli zaznamenat č i vyjád ř it malbou, grafikou, fotografií č i filmem autorské dílo umíst ě né na ve ř ejném prostranství (ulici, nám ě stí, parku apod.) - takto vzniklá vyobrazení je možno rozmnožovat a ší ř it i bez svolení autora p ů vodního díla zákon také obsahuje ustanovení o tzv. ú ř ední a zpravodajské licenci, kdy se libovolné dílo smí v od ů vodn ě né mí ř e používat pro ú ř ední ú č ely, resp. aktuální zpravodajství, autorské dílo se také smí voln ě používat pro nevýd ě le č né ú č ely v rámci ob č anských a náboženských ob ř ad ů č i v rámci školního p ř edstavení (obdobné výjimky mají knihovny, archivy apod.) autorský zákon používá termínu užití díla, ze kterého ovšem výslovn ě vyjímá užití pro osobní pot ř ebu - jakékoli dílo krom ě po č íta č ového programu č i elektronické databáze proto kdokoli smí pro svou osobní pot ř ebu konzumovat, zhotovit záznam, rozmnoženinu č i napodobeninu, takto vzniklé rozmnoženiny nesmí být využity k jinému ú č elu (nap ř. je nelze dále ší ř it) AP neomezuje kohokoli v prodeji oprávn ě n ě nabytých kopií autorského díla, je proto zcela v souladu se zákonem, pokud nap ř. zákonný vlastník knihy č i CD, jejichž obsah je chrán ě n autorským právem, takovou knihu č i CD prodá

6 SOUVISEJÍCÍ POJMY právo na r ů zné zp ů soby užití díla je možno p ř evád ě t, prodávat apod. - základním typem dohody o autorských právech je tzv. licence, licen č ní smlouva - pomocí ní autor poskytuje oprávn ě ní k užití díla za ur č itých podmínek (nej č ast ě ji na základ ě odm ě ny) AP není jedinou formou tzv. duševního vlastnictví - základní rozdíly mezi autorským právem a ostatními formami jsou v subjektu ochrany: AP chrání tv ů r č í č i um ě lecké ztvárn ě ní ideje, patentové právo chrání ideu, která zakládá vynález, ochranné známky chrání ozna č ení používané ve vztahu k výrobku č i služb ě a užitný č i pr ů myslový vzor chrání technické ř ešení, resp. vzhled výrobku a č koli r ů zné formy duševního vlastnictví jsou na sob ě nezávislé, č asto je jeden objekt chrán ě n na základ ě více forem sou č asn ě jedním z podstatných rozdíl ů také je, že AP má striktn ě omezenou č asovou platnost, zatímco ochranná známka m ů že platit neomezen ě dlouho, pokud je neustále využívána a jsou pravideln ě placeny poplatky p ř íslušným ú ř ad ů m v roce 1996 vyhlásilo UNESCO 23. duben (pravd ě podobný den narození a den úmrtí Williama Shakespeara) sv ě tovým dnem knihy a autorských práv

7 AUTORSKÝ ZÁKON tento zákon ř eší autorské právo a právní problémy s ním související platí od roku 2000 vychází z princip ů kontinentálního práva, p ř i č emž se krom ě č eského tradi č ního pojetí orientuje zejména na n ě mecké a francouzské pojetí autorských práv základním stavebním kamenem tohoto zákona je právo Evropské unie a mezinárodní smlouvy, které Č eská republika ratifikovala - Bernská úmluva, tzv. Evropská dohoda a n ě kolik dalších evropských sm ě rnic je rozd ě len na dvanáct č ástí a je dopln ě n jednou p ř ílohou, p ř i č emž vlastní zákon je obsažen v první č ásti první č ást je rozd ě lena podle logických kapitol na šest hlav, které jsou dále d ě leny na jednotlivé díly - hlava I. je základní a také nejdelší č ást zákona, která nese název Právo autorské a pojednává tedy o autorských právech, je logicky d ě lena na sedm díl ů a obsahuje 66 paragraf ů (první díl se zabývá samotnými p ř edm ě ty autorského práva a definuje nám, co je dílo, v ě ci vyjmuté z právní ochrany, rozlišuje a definuje pojmy zve ř ejn ě ní a vydání díla, díl druhý se jmenuje autorství a vysv ě tluje pojmy jako autor, spoluautor, t ř etí díl je rozd ě len na sedm oddíl ů a zabývá se samotnými právy, jejich vznikem, dobou jejich trvání, díl č tvrtý je rozd ě len na t ř i oddíly a zabývá se volným užitím a zákonnými volnými licencemi, díl pátý hovo ř í o ochran ě práv, díl šestý má t ř i oddíly, ve kterých jsou upraveny smluvní typy a jejich obecné možnosti, sedmý díl se zabývá zvláštními ustanoveními jednotlivých typ ů d ě l

8 PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV AP (copyright) chrání autorská díla a nároky jejich tv ů rc ů po jistou zákonem stanovenou dobu, pouze autor díla (nap ř. filma ř, hudebník, spisovatel, programátor) má právo rozhodnout, jakým zp ů sobem bude s jeho dílem (filmem, písní, knihou, po č íta č ovým programem) nakládáno, pouze on anebo jiná osoba, kterou k tomu oprávnil, rozhoduje, zda umožní nám ostatním užití svého díla jeho prodejem, p ů j č ováním, pronájmem, sdílením na internetu, vystavováním, promítáním č i jiným zp ů sobem PIRÁTSTVÍ = neoprávn ě né užívání autorského díla bez souhlasu autora č i jiné oprávn ě né osoby, parazitování na duševním vlastnictví n ě koho jiného; autor č i jiný nositel práva nedostává za svou práci zaplaceno (nap ř. vypalování, kopírování a rozši ř ovaní neoprávn ě ných kopií filmových d ě l na DVD, CD a VHS, zp ř ístup ň ování film ů na internetu ke sdílení a následnému stahování) souhlas autora k užití jeho díla není nutný v p ř ípad ě, kdy ur č ité dílo užijeme pouze pro svoji osobní pot ř ebu - každý je oprávn ě n zhotovit si jednu rozmnoženinu díla, nap ř. kopii filmového DVD, hudebního CD nebo knížky, pokud však nejsou opat ř eny ochranou proti kopírování, takto vytvo ř enou kopii však nesmí bez souhlasu autora užít jiným zp ů sobem než pro svou osobní pot ř ebu, nesmí ji tedy nap ř. prodat, sdílet na internetu, ale ani p ů j č it č i darovat kamarádovi (volné užití pro osobní pot ř ebu se však nevztahuje na všechna díla - výjimku tvo ř í nap ř. po č íta č ové programy a hry, které není možné kopírovat ani pro osobní pot ř ebu, stejn ě jako není možné nato č it film p ř i promítání v kin ě na kameru č i jiné obdobné za ř ízení) pirátství je protiprávní a obecn ě je trestným č inem porušování autorského práva podle § 152 trestního zákona - trestný č in spáchaný mladistvým (tedy osobou ve v ě ku 15-18 let) se nazývá provin ě ní (trestní opat ř ení - odn ě tí svobody až na 2,5 roku, pen ě žité opat ř ení až do výše 500.000,- K č, propadnutí v ě ci) dít ě mladší 15 let není trestn ě odpov ě dné, dopustí-li se však č inu jinak trestného, u č iní soud pro mládež opat ř ení pot ř ebná k jeho náprav ě - soud pro mládež m ů že dít ě ti mladšímu 15 let uložit dohled proba č ního ú ř edníka nebo ho za ř adit do vhodného výchovného programu (i dít ě je však odpov ě dné za škodu, kterou zp ů sobilo, a musí ji uhradit bu ď samo, nebo s pomocí svých rodi čů, musí vydat i zisk, který protiprávní č inností získalo; bezd ů vodné obohacení na stran ě rušitele autorských práv se rovná dvojnásobku b ě žné ceny licence k užití díla)

9 BESIP bezpe č nost silni č ního provozu je sou č ástí názvu Odd ě lení BESIP, které je sou č ástí Ministerstva dopravy Č R poprvé se tato zkratka objevila v názvu sekretariátu Rady vlády pro bezpe č nost silni č ního provozu v roce 1967 útvar se zabývá metodikou dopravní výchovy d ě tí ve školách, ale i preventivními dopravn ě -bezpe č nostními kampan ě mi zam ěř enými na všechny kategorie ú č astník ů provozu na pozemních komunikacích zú č ast ň uje se celé ř ady projekt ů - Domluvme se!, televizní spoty Č T2 – STOP rady ř idi čů m, The Action, Besip Team „p ř ímo na ulici“, bezpe č nost na železni č ních p ř ejezdech, Nová pravidla podílí se na správ ě n ě kolika webových prezentací - Nadace Besip, Besip info servis

10 CYKLISTA - DESATERO 1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu - používejte odpovídající velikost kola, m ě jte kolo funk č ní a se ř ízené s d ů razem na brzdy, reflexní prvky, p ř ední bílé a zadní č ervené odrazky a sv ě tla (blika č ky), zvonek, vhodné je mít ná ř adí a rezervní duši, zejména v provozu a p ř i rychlejší jízd ě používejte p ř ilbu (do 18 let v ě ku je povinná vždy) a ochranné brýle (proti slunci a hmyzu), nezapomínejte na vhodný pitný režim 2. Snažte se vid ě t a být vid ě ni - vizuální kontakt výrazn ě snižuje riziko kolize, proto m ě jte na sob ě a na kole reflexní prvky a p ř inejmenším za snížené viditelnosti bu ď te vždy osv ě tlení vp ř edu i vzadu 3. Vyhn ě te se alkoholu a omamným látkám - alkohol a omamné látky neužívejte p ř ed jízdou, ale ani b ě hem ní, jízdou pod vlivem alkoholu č i omamných látek ohrožujete sebe i ostatní, v p ř ípad ě postihu je na Vás pohlíženo stejn ě jako na ř idi č e motorového vozidla 4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete - trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a možností, snažte se vyhnout komunikacím siln ě zatíženým automobily, na provoz si zvykejte postupn ě, nezapomínejte, že chodník je pouze pro chodce (s výjimkou d ě tských cyklist ů ve v ě ku do deseti let), v maximální mí ř e využívejte vyzna č ené cyklopruhy, koridory a stezky 5. Bu ď te ohleduplní a p ř edvídaví - chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám, nespoléhejte se však na své okolí a p ř edpokládejte, že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat, že cesta p ř ed vámi nemusí být voln ě pr ů jezdná, nevjížd ě jte proto bezhlav ě tam, kam nevidíte, dejte si pozor na p ř ijížd ě jící a p ř edjížd ě jící vozidla 6. Komunikujte s okolím - v p ř ípad ě jakékoliv zm ě ny sm ě ru dávejte v č as znamení paží, obzvláš ť p ř i odbo č ování vlevo a ujist ě te se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom prove ď te pot ř ebnou zm ě nu, sledujte stav vozovky, koleje, p ř í č né prahy č i m ř íže kanál ů a p ř ípad ě pot ř eby se jim v č as vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpe č nost vlastní i ostatních, používejte všechny smysly, vyvarujte se poslechu hlasité hudby č i telefonování a psaní sms za jízdy, protože výrazn ě omezují vaši soust ř ed ě nost a kontakt s okolím 7. Jezd ě te p ř i pravém okraji a s rozestupy - ve vozovce i na stezce jezd ě te vpravo, p ř itom ale dodržujte bezpe č ný odstup od p ř ekážek, zejména od parkujících automobil ů, dejte si pozor na vozidla, která zastavila nebo zastavují, p ř edevším na vystupující (otev ř ené dve ř e), p ř i jízd ě ve skupin ě jezd ě te za sebou s dostate č nými rozestupy a ve velké skupin ě se rozd ě lte na n ě kolik menších 8. Dávejte pozor na mrtvé úhly - p ř edevším ř idi č rozm ě rn ě jšího vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které za č íná odbo č ovat nebo t ř eba vyjížd ě t ze zastávky, kv ů li mrtvému úhlu ve zp ě tném zrcátku prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého vozidla vid ě t, proto nepodjížd ě jte odbo č ující vozidla a neobjížd ě jte zleva vozidlo, které signalizuje, že se rozjede, nezapomínejte také, že rozm ě rn ě jší vozidla p ř i zatá č ení vybo č ují do stran 9. Kolo zamykejte s rozmyslem - bytelným zámkem p ř ipoutejte kolo k pevnému objektu a na dob ř e viditelném míst ě, a to sou č asn ě za rám a alespo ň p ř ední kolo (zadní se h ůř e demontuje) 10. Kolizi se zran ě ním nahlaste - pokud dojde ke kolizi se zran ě ním nebo podez ř ením na zran ě ní, okamžit ě ji telefonicky nahlaste, p ř ivolejte na místo Policii Č R (tel. 158), v p ř ípad ě závažn ě jšího zran ě ní také záchrannou službu (tel. 155), kde v p ř ípad ě pot ř eby dostanete také instrukce pro nejnutn ě jší pomoc zran ě ným

11 JÍZDNÍ KOLO – POVINNÁ VÝBAVA PÉ Č E O KOLO -základem jakékoliv údržby by m ě lo být jeho správné č išt ě ní: špína a prach poškozují zejména pohyblivé č ásti (nejlepší je vždy kolo umýt ru č n ě ) -d ů ležitým prvkem naší údržby je ale také to, jak kolo skladujeme (m ě li bychom je chránit p ř ed dešt ě m, sn ě hem a také p ř ed p ř ímým sluncem) -d ů ležitým úkonem je také správné mazání kola (pozornost je pot ř eba v ě novat všem pohyblivým díl ů m, zejména pak ř et ě zu) -jízdní kolo bychom m ě li pravideln ě kontrolovat

12 CHODEC - i pro chodce platí zákonná pravidla pro pohyb na komunikacích - chodec je tak nejzraniteln ě jším ú č astníkem silni č ního provozu - na pozemních komunikacích by se chodci m ě li pohybovat, pokud nejsou na chodníku, vždy jen na správné stran ě vozovky, jak jim to ostatn ě na ř izují p ř edpisy, a m ě li by zajistit, aby byli dostate č n ě viditelní - musí užívat p ř edevším chodníku nebo stezky pro chodce, kde není chodník, nebo je ‐ li nesch ů dný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice, nebo je ‐ li nesch ů dná, chodí se co nejblíže p ř i levém okraji vozovky - je ‐ li blíže než 50 m k ř ižovatka s ř ízeným provozem, p ř echod pro chodce, místo pro p ř echázení vozovky, nadchod nebo podchod vyzna č ený dopravní zna č kou "P ř echod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec p ř echázet jen na t ě chto místech, na p ř echodu pro chodce se chodí vpravo, mimo p ř echod pro chodce je dovoleno p ř echázet vozovku jen kolmo k její ose - p ř ed vstupem na vozovku se chodec musí p ř esv ě d č it, zdali m ů že vozovku p ř ejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní ú č astníky provozu na pozemních komunikacích, chodec smí p ř echázet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy p ř ijížd ě jících vozidel nedonutí jejich ř idi č e k náhlé zm ě n ě sm ě ru nebo rychlosti jízdy - jakmile vstoupí chodec na p ř echod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezd ů vodn ě zastavovat nebo zdržovat, nesmí vstupovat na p ř echod pro chodce nebo na vozovku, p ř ijížd ě jí ‐ li vozidla s právem p ř ednostní jízdy; nachází ‐ li se na p ř echodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodlen ě uvolnit prostor pro projetí t ě chto vozidel - nemá na p ř echodu pro chodce absolutní p ř ednost; žádné takové pravidlo neexistuje! - chodec nesmí vstupovat na p ř echod pro chodce nebo na vozovku bezprost ř edn ě p ř ed blížícím se vozidlem, musí dát p ř ednost tramvaji, nesmí p ř ekonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce - chodec, který si neuv ě domí, že mu nesta č í pouze vid ě t p ř ijížd ě jící vozidlo, ale musí hlavn ě on sám být vid ě n (v č erném oble č ení v noci opravdu chodec vid ě t není), si zahrává s vlastním zdravím, resp. p ř ímo se svým životem - vid ě t a být vid ě n, je základní pravidlo bezpe č nosti na silnicích

13 PŘECHÁZENÍ VOZOVKY vozovku je t ř eba p ř echázet kolmo a co nejrychleji ř idi č i vozidel sice musí umožnit chodci bezpe č né p ř echázení, ale chodec NESMÍ vstupovat do vozovky „bezprost ř edn ě " p ř ed jedoucí vozidlo pro bezpe č né p ř echázení vozovky zkuste využít tyto zásady: zastavte se na okraji chodníku p ř ed p ř echodem pro chodce, rozhlédn ě te se a posu ď te hustotu provozu a rychlost vozidel, s ř idi č em vozidla, p ř ibližujícím se k p ř echodu pro chodce, navažte o č ní kontakt, jestliže vozidlo p ř ed p ř echodem zastaví nebo je vzdálené více než 50 metr ů v obci a 100 metr ů mimo obec, vstupte na p ř echod pro chodce a snažte se jej po pravé stran ě co nejrychleji p ř echod pro chodce, nadchod nebo podchod musíte podle pravidel silni č ního provozu použít, jste-li od n ě j vzdáleni mén ě než 50 metr ů chodec nesmí vstupovat na p ř echod pro chodce nebo na vozovku, p ř ijížd ě jí-li vozidla s právem p ř ednostní jízdy vybavená modrými majáky, jako jsou hasi č i, sanitka nebo policie, chodec musí dát p ř ednost tramvaji není-li na vozovce vyzna č en p ř echod pro chodce, neznamená to, že vozovku nelze p ř ejít - v tomto p ř ípad ě si ale sami musíte zvolit vhodné a bezpe č né místo, kde tak u č iníte do vozovky nevstupujte v nep ř ehledných místech na stezce pro chodce a cyklisty nesmíte vstupovat na tu č ást stezky, která je ur č ena cyklist ů m jezdci na in – line bruslích jsou chodci

14

15 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnict v%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnict v%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_organizace _du%C5%A1evn%C3%ADho_vlastnictv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_organizace _du%C5%A1evn%C3%ADho_vlastnictv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%BD_z%C3%A1kon http://www.filmynejsouzadarmo.cz/cs/co-je-autorske-pravo/ http://cs.wikipedia.org/wiki/BESIP http://www.ibesip.cz/


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ - AUTORSKÉ PRÁVO, BESIP."

Podobné prezentace


Reklamy Google