Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ - AUTORSKÉ PRÁVO, BESIP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ - AUTORSKÉ PRÁVO, BESIP"— Transkript prezentace:

1 PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ - AUTORSKÉ PRÁVO, BESIP
Mgr. Michal Oblouk

2 AUTORSKÉ PRÁVO odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům tvůrci mohou být např. spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté, programátoři apod. prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu je součástí tzv. duševního vlastnictví - výhradní práva k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení chrání pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření takových myšlenek, dílo v objektivně vnímatelné podobě - autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant, výstup počítačového programu apod. samy o sobě autorské právo je v Česku upraveno autorským zákonem, v mezinárodním právu je základem několik mezinárodních úmluv, hlavně tzv. Bernská úmluva z roku 1886 a Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě v roce 1952 pro podporu ochrany duševního vlastnictví vznikla v roce 1967 Světová organizace duševního vlastnictví (sídlí v Ženevě, členem je 185 států) fakt, že dané dílo je chráněným autorským dílem, se často signalizuje symbolem © následovaným jménem autora a rokem

3 OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA
práva autora lze rozdělit do dvou základních skupin: výlučná práva osobnostní - těsně souvisí s osobností autora a jsou tedy nepřevoditelná a trvají do smrti autora, kdy zanikají (po autorově smrti je však nadále chráněno autorství samo – nikdo si nesmí osobovat autorství cizího díla, vždy musí být uveden skutečný autor, je-li znám, a díla nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu), mezi osobnostní práva autora patří právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství či právo na nedotknutelnost díla (do díla smí být zasahováno jen se souhlasem autora) výlučná práva majetková - trvají ve většině států světa obecně po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (Bernská úmluva vyžaduje délku ochrany minimálně 50 let po smrti autora), v případě spoluautorství se doba ochrany vztahuje ke smrti posledního žijícího autora, u anonymních a pseudonymních děl, kde autor není všeobecně znám, se lhůta počítá od prvního oprávněného zveřejnění, dílo, u kterého uplynula doba ochrany majetkových práv, se nazývá volné dílo; každý ho může volně užít (jak už bylo uvedeno, musí však být uveden autor a dílo nesmí být užito způsobem snižujícím jeho hodnotu), jsou nepřevoditelná (jsou však předmětem dědictví), lze k nim však udělovat licence, pomocí kterých lze dosáhnout účinku podobného převodu

4 OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA
podle principů zakotvených v Bernské úmluvě vzniká autorské právo k dílu automaticky, okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, jeho zničením autorská práva nezanikají, nabytím vlastnických práv k tomuto předmětu se nenabývají autorská práva k dílu, dokonce ani právo dílo užít autorské právo k dílu získává automaticky jeho autor, fyzická osoba, která dílo vytvořila (v případě spoluautorství všichni autoři společně a nerozdílně) osobnostní autorská práva trvají po dobu života autora, majetková práva po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti autor může svá práva vynutit občanskoprávní žalobou, kterou se může domáhat určení svého autorství, zákazu ohrožení svých práv (zákazu neoprávněné výroby, obchodování, dovozu či vývozu, sdělování veřejnosti apod.), odstranění následků zásahu do práva i poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (omluvou či v penězích); autor také může vyžadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení ten, kdo porušuje autorské právo, se podle českého práva dopouští trestného činu podle trestního zákoníku, který může být v trestněprávním procesu potrestán peněžitým trestem (až do 5 miliónů Kč), propadnutím věci, ale také odnětím svobody až na dva roky (až pět let, pokud pachatel získal značný prospěch či dopustil-li se činu ve značném rozsahu; případně až osm let, pokud pachatel získal prospěch velkého rozsahu či dopustil-li se činu ve velkém rozsahu)

5 OMEZENÍ AUTORSKÝCH PRÁV
AP se vztahuje pouze na konkrétní podobu díla – na dílo vyjádřené v jakékoli objektivně vnímatelné podobě (včetně podoby elektronické) – AP není chráněna idea či námět díla sám o sobě samotné informace AP chráněny nejsou; může však být chráněn způsob, kterým jsou uvedeny a uspořádány, vykazuje-li znaky autorského díla podle českého autorského zákona je v současnosti dovoleno volně užívat úřední díla (texty zákonů a dalších právních předpisů, veřejných listin, rozhodnutí, státní symbol apod.) a výtvory tradiční lidové kultury, není- li pravé jméno autora obecně známo (ani jako pseudonym); takové dílo lze užít jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu AP výslovně dovoluje některé specifické způsoby využívání díla, nejdůležitějším povoleným způsobem je citace – do AP nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře cituje ve svém díle výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, za předpokladu, že uvede jméno autora (je-li známo), název díla a pramen AP také umožňuje komukoli zaznamenat či vyjádřit malbou, grafikou, fotografií či filmem autorské dílo umístěné na veřejném prostranství (ulici, náměstí, parku apod.) - takto vzniklá vyobrazení je možno rozmnožovat a šířit i bez svolení autora původního díla zákon také obsahuje ustanovení o tzv. úřední a zpravodajské licenci, kdy se libovolné dílo smí v odůvodněné míře používat pro úřední účely, resp. aktuální zpravodajství, autorské dílo se také smí volně používat pro nevýdělečné účely v rámci občanských a náboženských obřadů či v rámci školního představení (obdobné výjimky mají knihovny, archivy apod.) autorský zákon používá termínu užití díla, ze kterého ovšem výslovně vyjímá užití pro osobní potřebu - jakékoli dílo kromě počítačového programu či elektronické databáze proto kdokoli smí pro svou osobní potřebu konzumovat, zhotovit záznam, rozmnoženinu či napodobeninu, takto vzniklé rozmnoženiny nesmí být využity k jinému účelu (např. je nelze dále šířit) AP neomezuje kohokoli v prodeji oprávněně nabytých kopií autorského díla, je proto zcela v souladu se zákonem, pokud např. zákonný vlastník knihy či CD, jejichž obsah je chráněn autorským právem, takovou knihu či CD prodá

6 SOUVISEJÍCÍ POJMY právo na různé způsoby užití díla je možno převádět, prodávat apod. - základním typem dohody o autorských právech je tzv. licence, licenční smlouva - pomocí ní autor poskytuje oprávnění k užití díla za určitých podmínek (nejčastěji na základě odměny) AP není jedinou formou tzv. duševního vlastnictví - základní rozdíly mezi autorským právem a ostatními formami jsou v subjektu ochrany: AP chrání tvůrčí či umělecké ztvárnění ideje, patentové právo chrání ideu, která zakládá vynález, ochranné známky chrání označení používané ve vztahu k výrobku či službě a užitný či průmyslový vzor chrání technické řešení, resp. vzhled výrobku ačkoli různé formy duševního vlastnictví jsou na sobě nezávislé, často je jeden objekt chráněn na základě více forem současně jedním z podstatných rozdílů také je, že AP má striktně omezenou časovou platnost, zatímco ochranná známka může platit neomezeně dlouho, pokud je neustále využívána a jsou pravidelně placeny poplatky příslušným úřadům v roce 1996 vyhlásilo UNESCO 23. duben (pravděpodobný den narození a den úmrtí Williama Shakespeara) světovým dnem knihy a autorských práv

7 AUTORSKÝ ZÁKON tento zákon řeší autorské právo a právní problémy s ním související platí od roku 2000 vychází z principů kontinentálního práva, přičemž se kromě českého tradičního pojetí orientuje zejména na německé a francouzské pojetí autorských práv základním stavebním kamenem tohoto zákona je právo Evropské unie a mezinárodní smlouvy, které Česká republika ratifikovala - Bernská úmluva, tzv. Evropská dohoda a několik dalších evropských směrnic je rozdělen na dvanáct částí a je doplněn jednou přílohou, přičemž vlastní zákon je obsažen v první části první část je rozdělena podle logických kapitol na šest hlav, které jsou dále děleny na jednotlivé díly - hlava I. je základní a také nejdelší část zákona, která nese název Právo autorské a pojednává tedy o autorských právech, je logicky dělena na sedm dílů a obsahuje 66 paragrafů (první díl se zabývá samotnými předměty autorského práva a definuje nám, co je dílo, věci vyjmuté z právní ochrany, rozlišuje a definuje pojmy zveřejnění a vydání díla, díl druhý se jmenuje autorství a vysvětluje pojmy jako autor, spoluautor, třetí díl je rozdělen na sedm oddílů a zabývá se samotnými právy, jejich vznikem, dobou jejich trvání, díl čtvrtý je rozdělen na tři oddíly a zabývá se volným užitím a zákonnými volnými licencemi, díl pátý hovoří o ochraně práv, díl šestý má tři oddíly, ve kterých jsou upraveny smluvní typy a jejich obecné možnosti, sedmý díl se zabývá zvláštními ustanoveními jednotlivých typů děl

8 PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV
AP (copyright) chrání autorská díla a nároky jejich tvůrců po jistou zákonem stanovenou dobu, pouze autor díla (např. filmař, hudebník, spisovatel, programátor) má právo rozhodnout, jakým způsobem bude s jeho dílem (filmem, písní, knihou, počítačovým programem) nakládáno, pouze on anebo jiná osoba, kterou k tomu oprávnil, rozhoduje, zda umožní nám ostatním užití svého díla jeho prodejem, půjčováním, pronájmem, sdílením na internetu, vystavováním, promítáním či jiným způsobem PIRÁTSTVÍ = neoprávněné užívání autorského díla bez souhlasu autora či jiné oprávněné osoby, parazitování na duševním vlastnictví někoho jiného; autor či jiný nositel práva nedostává za svou práci zaplaceno (např. vypalování, kopírování a rozšiřovaní neoprávněných kopií filmových děl na DVD, CD a VHS, zpřístupňování filmů na internetu ke sdílení a následnému stahování) souhlas autora k užití jeho díla není nutný v případě, kdy určité dílo užijeme pouze pro svoji osobní potřebu - každý je oprávněn zhotovit si jednu rozmnoženinu díla, např. kopii filmového DVD, hudebního CD nebo knížky, pokud však nejsou opatřeny ochranou proti kopírování, takto vytvořenou kopii však nesmí bez souhlasu autora užít jiným způsobem než pro svou osobní potřebu, nesmí ji tedy např. prodat, sdílet na internetu, ale ani půjčit či darovat kamarádovi (volné užití pro osobní potřebu se však nevztahuje na všechna díla - výjimku tvoří např. počítačové programy a hry, které není možné kopírovat ani pro osobní potřebu, stejně jako není možné natočit film při promítání v kině na kameru či jiné obdobné zařízení) pirátství je protiprávní a obecně je trestným činem porušování autorského práva podle § 152 trestního zákona - trestný čin spáchaný mladistvým (tedy osobou ve věku let) se nazývá provinění (trestní opatření - odnětí svobody až na 2,5 roku, peněžité opatření až do výše ,- Kč, propadnutí věci) dítě mladší 15 let není trestně odpovědné, dopustí-li se však činu jinak trestného, učiní soud pro mládež opatření potřebná k jeho nápravě - soud pro mládež může dítěti mladšímu 15 let uložit dohled probačního úředníka nebo ho zařadit do vhodného výchovného programu (i dítě je však odpovědné za škodu, kterou způsobilo, a musí ji uhradit buď samo, nebo s pomocí svých rodičů, musí vydat i zisk, který protiprávní činností získalo; bezdůvodné obohacení na straně rušitele autorských práv se rovná dvojnásobku běžné ceny licence k užití díla)

9 BESIP bezpečnost silničního provozu
je součástí názvu Oddělení BESIP, které je součástí Ministerstva dopravy ČR poprvé se tato zkratka objevila v názvu sekretariátu Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu v roce 1967 útvar se zabývá metodikou dopravní výchovy dětí ve školách, ale i preventivními dopravně-bezpečnostními kampaněmi zaměřenými na všechny kategorie účastníků provozu na pozemních komunikacích zúčastňuje se celé řady projektů - Domluvme se!, televizní spoty ČT2 – STOP rady řidičům, The Action, Besip Team „přímo na ulici“, bezpečnost na železničních přejezdech, Nová pravidla podílí se na správě několika webových prezentací - Nadace Besip, Besip info servis

10 CYKLISTA - DESATERO 1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu - používejte odpovídající velikost kola, mějte kolo funkční a seřízené s důrazem na brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní červené odrazky a světla (blikačky), zvonek, vhodné je mít nářadí a rezervní duši, zejména v provozu a při rychlejší jízdě používejte přilbu (do 18 let věku je povinná vždy) a ochranné brýle (proti slunci a hmyzu), nezapomínejte na vhodný pitný režim 2. Snažte se vidět a být viděni - vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize, proto mějte na sobě a na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu 3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám - alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní, jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete sebe i ostatní, v případě postihu je na Vás pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla 4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete - trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a možností, snažte se vyhnout komunikacím silně zatíženým automobily, na provoz si zvykejte postupně, nezapomínejte, že chodník je pouze pro chodce (s výjimkou dětských cyklistů ve věku do deseti let), v maximální míře využívejte vyznačené cyklopruhy, koridory a stezky 5. Buďte ohleduplní a předvídaví - chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám, nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte, že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat, že cesta před vámi nemusí být volně průjezdná, nevjíždějte proto bezhlavě tam, kam nevidíte, dejte si pozor na přijíždějící a předjíždějící vozidla 6. Komunikujte s okolím - v případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť při odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom proveďte potřebnou změnu, sledujte stav vozovky, koleje, příčné prahy či mříže kanálů a případě potřeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních, používejte všechny smysly, vyvarujte se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní sms za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím 7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy - ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů, dejte si pozor na vozidla, která zastavila nebo zastavují, především na vystupující (otevřené dveře), při jízdě ve skupině jezděte za sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se rozdělte na několik menších 8. Dávejte pozor na mrtvé úhly - především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které začíná odbočovat nebo třeba vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého vozidla vidět, proto nepodjíždějte odbočující vozidla a neobjíždějte zleva vozidlo, které signalizuje, že se rozjede, nezapomínejte také, že rozměrnější vozidla při zatáčení vybočují do stran 9. Kolo zamykejte s rozmyslem - bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě, a to současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře demontuje) 10. Kolizi se zraněním nahlaste - pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste, přivolejte na místo Policii ČR (tel. 158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu (tel. 155), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným

11 JÍZDNÍ KOLO – POVINNÁ VÝBAVA
PÉČE O KOLO základem jakékoliv údržby by mělo být jeho správné čištění: špína a prach poškozují zejména pohyblivé části (nejlepší je vždy kolo umýt ručně) důležitým prvkem naší údržby je ale také to, jak kolo skladujeme (měli bychom je chránit před deštěm, sněhem a také před přímým sluncem) důležitým úkonem je také správné mazání kola (pozornost je potřeba věnovat všem pohyblivým dílům, zejména pak řetězu) jízdní kolo bychom měli pravidelně kontrolovat

12 CHODEC i pro chodce platí zákonná pravidla pro pohyb na komunikacích - chodec je tak nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu na pozemních komunikacích by se chodci měli pohybovat, pokud nejsou na chodníku, vždy jen na správné straně vozovky, jak jim to ostatně nařizují předpisy, a měli by zajistit, aby byli dostatečně viditelní - musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce, kde není chodník, nebo je‐li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice, nebo je‐li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky je‐li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech, na přechodu pro chodce se chodí vpravo, mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat, nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí‐li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází‐li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel nemá na přechodu pro chodce absolutní přednost; žádné takové pravidlo neexistuje! - chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem, musí dát přednost tramvaji, nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce chodec, který si neuvědomí, že mu nestačí pouze vidět přijíždějící vozidlo, ale musí hlavně on sám být viděn (v černém oblečení v noci opravdu chodec vidět není), si zahrává s vlastním zdravím, resp. přímo se svým životem - vidět a být viděn, je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích

13 PŘECHÁZENÍ VOZOVKY vozovku je třeba přecházet kolmo a co nejrychleji
řidiči vozidel sice musí umožnit chodci bezpečné přecházení, ale chodec NESMÍ vstupovat do vozovky „bezprostředně" před jedoucí vozidlo pro bezpečné přecházení vozovky zkuste využít tyto zásady: zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce, rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozidel, s řidičem vozidla, přibližujícím se k přechodu pro chodce, navažte oční kontakt, jestliže vozidlo před přechodem zastaví nebo je vzdálené více než 50 metrů v obci a 100 metrů mimo obec, vstupte na přechod pro chodce a snažte se jej po pravé straně co nejrychleji přechod pro chodce, nadchod nebo podchod musíte podle pravidel silničního provozu použít, jste-li od něj vzdáleni méně než 50 metrů chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy vybavená modrými majáky, jako jsou hasiči, sanitka nebo policie, chodec musí dát přednost tramvaji není-li na vozovce vyznačen přechod pro chodce, neznamená to, že vozovku nelze přejít - v tomto případě si ale sami musíte zvolit vhodné a bezpečné místo, kde tak učiníte do vozovky nevstupujte v nepřehledných místech na stezce pro chodce a cyklisty nesmíte vstupovat na tu část stezky, která je určena cyklistům jezdci na in – line bruslích jsou chodci

14

15 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
v%C3%AD _du%C5%A1evn%C3%ADho_vlastnictv%C3%AD


Stáhnout ppt "PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ - AUTORSKÉ PRÁVO, BESIP"

Podobné prezentace


Reklamy Google