Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17.4.2012 Od 16:30 hodin Zasedací místnost v Habrech (p ř ízemí) Školení pro žadatele 5. výzvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17.4.2012 Od 16:30 hodin Zasedací místnost v Habrech (p ř ízemí) Školení pro žadatele 5. výzvy."— Transkript prezentace:

1 17.4.2012 Od 16:30 hodin Zasedací místnost v Habrech (p ř ízemí) Školení pro žadatele 5. výzvy

2 5. výzva MAS Královská stezka Zve ř ejn ě ní výzvy: 2.4.2012 Konzultace pro žadatele: pr ů b ě žn ě P ř íjem žádostí: 30.4. – 9.5.2012 Kontrola žádostí MAS: první p ů le kv ě tna Výb ě r projekt ů Výb ě rovou komisí MAS:17.5.2012 Registrace žádostí na RO SZIF: č erven 2012 Kontrola žádostí RO SZIF: č ervenec 2012 – zá ř í 2012 Podpis Dohody na RO SZIF: cca od ř íjna 2012 Zahájení realizace projekt ů : nejd ř íve od data registrace Žádosti na RO SZIF

3 Fiche vypsané v 5. výzvě MAS Fiche 2: Ob č anské vybavení a služby v MAS KS (alokace 3 160 000 K č ) Fiche 3: Kulturní d ě dictví v MAS KS (alokace 1 200 000 K č ) Fiche 4 : Zem ě d ě lství v území MAS KS (alokace 350 000 K č ) Fiche 8: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu (alokace 1 020 000 K č ) Fiche 11: Zakládání a rozvoj nových podnik ů v MAS KS (alokace 260 000 K č )

4 Fiche 2: Občanské vybavení a služby v MAS KS P ř íjemce dotace: obce, svazky obcí, NNO, církve, zájmová sdružení právnických osob, p ř ísp ě vkové organizace z ř ízené obcí Opat ř ení: III.2.1.2. Ob č anské vybavení a služby Režim podpory: 90 % (nezakládá VP, de minimis), 40,50, 60 % (bloková výjimka) Min/Max ZV: 60 000 – 400 000 K č ZV: vybavení v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, v oblasti pé č e o dít ě, v oblasti vzd ě lávání, zdraví, sportu a volno č asových aktivit, ob č anské vybavení v oblasti vybavenosti pro ve ř ejnou správu, informa č ních a školícíh center s využíváním ICT, budov hasi č ských zbrojnic a zví ř ecích útulk ů, vybavení v souvislosti s církevními aktivitami, nákup staveb a pozemk ů souvisejícíh s projektem, technická a projektová dokumentace, prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky a pošta (pouze v režimu,,de minimis“), nákup mikrobusu/minibusu (pouze v režimu,,de minimis“)

5 Fiche 2: Občanské vybavení a služby v MAS KS Povinné p ř ílohy p ř edkládané p ř i podání Žádosti o dotaci: stanovené MAS: Zápis z komunitního projednání + prezen č ní listina V p ř ípad ě, že jsou sou č ástí projektu stavební práce, tak list vlastnictví (prostá kopie) Nepovinné p ř ílohy p ř edkládané p ř i podání Žádosti o dotaci: Partnerská smlouva, nebo další doklad k doložení víceodv ě tvového navrhování

6 Fiche 3: Kulturní dědictví v MAS KS P ř íjemce dotace: obce, svazky obcí, NNO, církve, zájmová sdružení právnických osob, fyzické a právnické osoby, p ř ísp ě vkové organizace z ř ízené obcí Opat ř ení: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního d ě dictví venkova Režim podpory: 90 % (nezakládá VP, de minimis) Min/Max ZV: 70 000 – 400 000 K č ZV: výdaje na studie obnovy a využití kulturního d ě dictví venkova, vypracování program ů regenerace památkov ě významných území, plán ů pé č e o území, soupisy a mapy kulturního d ě dictví venkova, publika č ní č innost a propagace projektu, zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objekt ů a prvk ů, posudky, restaurování/obnova movitých p ř edm ě t ů kulturního d ě dictví venkova, výstavní libreta a muzejní expozice, projektová a technická dokumentace

7 Fiche 3: Kulturní dědictví v MAS KS Zám ě ry: a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního d ě dictví venkova, v p ř ípad ě zám ě ru a) se za kulturní d ě dictví venkova považuje krom ě nemovitých a movitých památek také nehmotné kulturní d ě dictví (nap ř. staro č eské kucha ř ské recepty, lidové písn ě, folklor, vypráv ě ní pam ě tník ů, pov ě sti, zvyky) b) obnova a zhodnocování kulturního d ě dictví venkova, v p ř ípad ě zám ě ru b) se kulturním d ě dictvím venkova rozumí nemovité památky, nap ř. záme č ky, tvrze, kostely, h ř bitovy, fary, kaple, radnice, stavby lidové architektury, zem ě d ě lské usedlosti, mlýny, kapli č ky, k ř ížové cesty, zvoni č ky, boží muka, smír č í k ř íže, sochy, rozcestníky, pomníky ob ě tem válek, sochy slavných rodák ů, památníky, historické mostky, rodné domy významných osobností, v č etn ě doprovodné zelen ě a historické parky, zahrady, aleje, skupiny strom ů a movité památky, nap ř. hudební nástroje, kostelní zvony, obrazy, knihy c) stálé výstavní expozice a muzea,v p ř ípad ě zám ě ru c) lze poskytnout dotaci nap ř. na Vesnické muzeum, D ů m starých č as ů, D ů m zaniklých ř emesel, Rodný d ů m slavného rodáka) s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí, rarit, kuriozit…

8 Fiche 3: Kulturní dědictví v MAS KS Povinné p ř ílohy p ř edkládané p ř i podání Žádosti o dotaci: Zápis z komunitního projednání + prezen č ní listina Nepovinné p ř ílohy p ř edkládané p ř i podání Žádosti o dotaci: Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodn ě ní za Regionální význam obnovovaného kulturního d ě dictví – doloží tento význam z historického, nebo sou č asného hlediska (pokud není možno za ř adit do žádosti) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodn ě ní za využití ekologicky šetrných materiál ů, doloží soupis využití t ě chto materiál ů a zd ů vodn ě ní použití (pokud není možno za ř adit do žádosti) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodn ě ní za propojení s již jinou realizovanou akcí, prokáže tuto realizovanou akci (pokud není možno za ř adit ji do žádosti) Partnerská smlouva, nebo další doklad dokládající víceodv ě tvové navrhování

9 Fiche 4: Zemědělství v území MAS KS P ř íjemce dotace: zem ě d ě lský podnikatel (FO, PO), podnikatelský subjekt, který je p ř evážn ě vlastn ě n zem ě d ě lskými prvovýrobci Hlavní opat ř ení: I.1.1.1. Modernizace zem ě d ě lských podnik ů Režim podpory: 40, 50, 60 % (ostatní) Vedlejší opat ř ení: III.1.1. Diverzifikace č inností nezem ě d ě lské povahy Zám ě ry: a) diverzifikace č inností nezem ě d ě lské povahy c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu v č etn ě kombinované výroby tepla a elekt ř iny d) výstavba a modernizace za ř ízení na výrobu tvarovaných biopaliv Režim podpory: 40, 50, 60 % (de minimis, bloková výjimka) Min/Max ZV: 100 000 – 300 000 K č

10 Fiche 4: Zemědělství v území MAS KS ZV: stavby pro živo č išnou a rostlinnou výrobu, technologie pro živo č išnou a rostlinnou výrobu v č. Zem ě d ě lské techniky, zpracování biomasy a bioplynu pro energetické ú č ely, prodejní technologie produkt ů zem ě d ě lské prvovýroby, technická a projektová dokumentace, provozovna ur č ená pro nezem ě d ě lskou č innost, nákup stroj ů, technologií, vybavení a dalších za ř ízení sloužících k diverzifikaci do nezem ě d ě lských č inností, kotelny a výtopny na biomasu Nepovinné p ř ílohy p ř edkládané p ř i podání Žádosti o dotaci: Doložení skute č nosti, že žadatel využívá stávající budovy, nebo brownfield Partnerská smlouva, nebo další doklad k doložení víceodv ě tvového navrhování

11 Fiche 8: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu P ř íjemce dotace: obec, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, nezem ě d ě lské podnikatelské subjekty, které podnikají v cestovním ruchu Hlavní opat ř ení: III.1.3.2. Ubytování a sport Režim podpory: 40, 50, 60 % (de minimis, bloková výjimka) Vedlejší opat ř ení: III.1.2. Podpora zakládání podnik ů a jejich rozvoje Režim podpory: 60 % (de minimis, bloková výjimka) Min/Max ZV: 100 000 – 450 000 K č ZV: stavba, rekonstrukce, modernizace č i p ř estavba malokapacitního ubytovacího č i stravovacího za ř ízení, p ů j č ovny sportovních pot ř eb č i sportovních za ř ízení, nákup a výsadba doprovodné zelen ě, propagace a marketing, nákup vybavení pro ža ř ízení, projektová a technická dokumentace

12 Fiche 8: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu Nepovinné p ř ílohy p ř edkládané p ř i podání Žádosti o dotaci: Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodn ě ní za zkušenosti žadatele, doloží své zkušenosti Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodn ě ní za partnerství, doloží Partnerskou smlouvu a partnerským projektem Pokud žadatel požaduje body za víceodv ě tvové navrhování, doloží nap ř íklad zápisem

13 Fiche 11: Zakládání a rozvoj nových podniků v MAS KS P ř íjemce dotace: FO a PO (i bez historie), které spl ň ují podmínky pro za ř azení do kategorie mikropodnik ů (ne zem ě d ě lský podnikatel) Opat ř ení: III.1.2. Podpora a zakládání podnik ů a jejich rozvoje Režim podpory: 60 % (de minimis, bloková výjimka) Min/Max ZV: 50 000 – 300 000 K č ZV: provozovna ur č ená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodnik ů, nákup stroj ů, technologií, vybavení a dalších za ř ízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodnik ů, propagace a marketing, technická a projektová dokumentace

14 Fiche 11: Zakládání a rozvoj nových podniků v MAS KS Nepovinné p ř ílohy p ř edkládané p ř i podání Žádosti o dotaci: Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodn ě ní za využití brownfields nebo stávající budovy – doloží skute č nost, že šlo o brownfield Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodn ě ní za víceodv ě tvové navrhování a provád ě ní projektu založené na sou č innosti mezi subjekty a projekty z r ů zných odv ě tví místního hospodá ř ství – doložit zápisem z jednání apod.

15 Kritéria přijatelnosti Projekt je realizován na území p ů sobnosti MAS Projekt musí spl ň ovat ú č el a rozsah p ř íslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly IV.1.2. Žadatel musí spl ň ovat definici p ř íjemce dotace stanovenou v p ř íslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a po celou dobu vázanosti projektu na ú č el Projekt je v souladu s p ř íslušnou právní úpravou Žadatelem nem ů že být p ř íjemce dotace opat ř ení IV.1.1., státní podnik, zahrani č ní fyzická osoba, která nemá trvalé bydlišt ě na území Č R, ani právnická osoba, která nemá sídlo na území Č R

16 Další podmínky Projekt nesmí být po dobu 5 let provozován jiným subjektem č i pronajímán jinému subjektu Stavební práce – katalog stavebních prací RTS, a.s. Brno (aktuální ceny pro jednotlivé položky v rozpo č tu, které nesmí být p ř esaženy) P ř íjemce dotace má prokazateln ě uspo ř ádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které jsou p ř edm ě tem realizace projektu Žadatel/p ř íjemce dotace ne č erpá finan č ní prost ř edky na stejné ZV, pro které je požadována dotace z PRV, státního rozpo č tu, krajských rozpo č t ů, státních fond ů a dalších fond ů EU Lh ů ta vázanosti projektu je 5 let, doba realizace max. 24 m ě síc ů (resp. 36 m ě síc ů ), uschování doklad ů projektu 10 let

17 Další podmínky a povinné přílohy U Fiche 2, 3 zápis z komunitního projednání + prezen č ní listina Žádost o dotaci v elektronické podob ě i tišt ě né (vytiskne pracovník MAS a žadatel p ř ed ním podepíše na míst ě ) Platný doklad o osobách oprávn ě ných jednat jménem žadatele (statut, jednací ř ád…) V p ř ípad ě nákupu stavby/pozemku za ř azeného do ZV znalecký posudek (ne starší než 1.1.2007) V p ř ípad ě projektu, kde jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní technologie, katastrální mapa s vyzna č ením lokalizace p ř edm ě tu projektu v odpovídajícím m ěř ítku, ze které budou patrná č ísla pozemk ů, hranice pozemk ů a m ěř ítko mapy

18 Doporučujeme!! Pro č íst celou Fichi a zkontrolovat projekt p ř ed odevzdáním na MAS V p ř ípad ě jakýchkoliv dotaz ů a nejasností kontaktovat kancelá ř MAS Být p ř ítomen na ve ř ejné obhajob ě projekt ů Sledovat pr ů b ě h administrace projektu (www.kralovska-stezka.cz, portál farmá ř e)www.kralovska-stezka.cz Uschovávat veškeré doklady týkající se projektu P ř i výb ě rovém ř ízení postupovat transparentn ě a nediskrimina č n ě, ned ě lit um ě le zakázky Sledovat a p ř ípadn ě informovat MAS o veškerých zm ě nách projektu

19 Pravidla, změny, formuláře…

20 SZIF

21 Postup při shodném počtu bodů P ř i shodném po č tu bod ů postupuje Výb ě rová komise MAS následujícím zp ů sobem: 1. Nižší č ástka požadované dotace 2. Nižší po č et obyvatel obce, na jejímž území je p ř evážná č ást aktivit (finan č ní výše aktivit) 3. Los Darovací smlouva a smlouva o úschov ě P ř i podání Žádosti o dotaci žadatele uzavírá s MAS smlouvu o úschov ě na 8 % z č ástky celkových zp ů sobilých výdaj ů projektu a darovací smlouvu na 2 % z celkových zp ů sobilých výdaj ů projektu

22 Další dotační možnosti OPŽP – 6.4 – Zvyšování reten č ní funkce krajiny – odbahn ě ní rybník ů – výzva plánována na zá ř í – ř íjen 2012 PRV – III.1.2 – Podpora zakládání podnik ů – výzva plánována na č erven 2012 Dota č ní tituly kraje Vyso č ina – doporu č ujeme pr ů b ě žn ě sledovat stránky http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

23 MAS Královská stezka o.p.s. Habry Mgr. Gustav Charouzek 774 489 322 Karolína Ortová 774 709 322 Ing. Veronika Pilcerová 774 709 322 Děkujeme za pozornost a přejeme hodně úspěchů!


Stáhnout ppt "17.4.2012 Od 16:30 hodin Zasedací místnost v Habrech (p ř ízemí) Školení pro žadatele 5. výzvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google