Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_03C18 Autor Ing. Helena Svršková Období vytvoření Leden 2013 Ročník/věková kategorie 4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Pojištění, neživotní pojištění, podpojištění, škodové a obnosové pojištění, životní pojištění rizikové, investiční a kapitálové Anotace Studenti se seznamují se základní funkcí pojištění a jeho členěním. V úvodu mají přehled neživotního pojištění. Výukový materiál je zaměřen na pojištění životní, na jeho základní tři formy. U těchto pojistných produktů se studenti seznamují s jejich strukturou s případným pojistným plněním, s možností tvorby tzv. rezervotvorné složky a s možností jejího investování.

2 Pojištění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková,

3 Pojištění Splnění našich cílů stojí a padá s našimi zdroji. K zajištění těchto cílů potřebujeme majetek a příjmy. V životě však velmi lehce můžeme přijít jak o majetek, ale také o příjmy. Rizika (krádež, úraz, živelná pohroma, nemoc, smrt apod.)neohrožují pouze náš finanční plán, ale ohrožují stabilitu naší finanční situace. Různé druhy pojištění nám pomáhají při zajištění životní úrovně nás samotných i naší rodiny. V řadě případů však neseme riziko, že nebudeme třeba schopni splácet hypoteční úvěr a my můžeme přijít i o dům.

4 Základní myšlenka pojištění spočívá v zajištění pomoci postiženým osobám v případě nenadálého neštěstí. Pojištění poskytuje pojištěným jistotu, že, ocitnou-li se v nouzi, jim bude zajištěna pomoc - výplata pojistného plnění.

5 Možná rizika, na která sjednáváme pojištění:
Ztráta majetku: Dům – živelná pohroma Vybavení domácnosti – požár Auto – krádež

6 Ztráta příjmů: Nemoc, ztráta práce Úmrtí Invalidita

7 Odpovědnost za škody, kterých se dopustíme
Trvalé následky úrazu našich dětí

8 Pojistit lze zejména: majetek pro případ poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod, které na něm vzniknou (pojištění majetku) fyzickou osobu pro případ tělesného poškození, smrti, dožití se určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události (pojištění osob) odpovědnost za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, případně za jinou majetkovou škodu (pojištění odpovědnosti za škodu) Pojištění není k tomu, abychom na něm vydělali. Pokud uzavíráme pojištění, tak na něm (v průměru) proděláme. Musíme počítat s tím, že nejspíše více zaplatíme, než kolik dostaneme. Proto nepojišťujte „prkotiny“. Je to drahé a zbytečné.

9 "Klasická" pojištění typu havarijní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti atd., spadají do odvětví neživotních pojištění. Tyto finanční produkty většina občanů zná a dá se předpokládat, že některé i využívá. U pojištění majetku (nemovitost, domácnost) – potřebujeme takovou pojistnou částku, abychom si mohli pořídit nový dům, byt, vybavení domácnosti !!!!! Pozor na podpojištění!!!!! U pojištění majetku je potřeba si dát pozor na rizika, proti kterým je nemovitost a domácnost pojištěna, pozor na tzv. výluky. Odpovědnost – u škod, za které zodpovídáme není žádný strop, nedá se říci, jaká nejvyšší škoda může nastat. Nejvyšší škody jsou na zdraví nebo životě jiných lidí, proto volit co nejvyšší limit pojištění.

10 Možné členění pojištění podle dvou hledisek:
1. hledisko – rozdělení na škodové a obnosové: škodové - nahrazuje určitou výši škody, která vznikla v důsledku pojistné události obnosové - vyplácená pojistná náhrada není dána velikostí „škody“, ale výší pojistné částky hledisko – rozdělení, co je předmětem pojištění: osoby majetek

11 Přehled základních typů pojištění
Škodová pojištění Obnosová pojištění - úrazové pojištění - pojištění pro případ nemoci Pojištění osob - pojištění pro případ smrti - pojištění pro případ dožití - pojištění věcí a majetku - pojištění jiného majetku než věci nebo souboru majetku - pojištění finančních ztrát Pojištění věcí a majetku - poj. odpovědnosti za škodu - pojištění právní ochrany - pojištění úvěru a záruky

12 My se budeme podrobněji věnovat
životnímu pojištění: - rizikovému, investičnímu, kapitálovému, které částečně můžeme zařadit do produktů spojených s investováním. Co bychom měli vědět dřív než uzavřeme pojistnou smlouvu 1. Než uzavřeme pojištění 2. Pojišťovací zprostředkovatelé 3. Podpis smlouvy a jak odstoupit od pojistné smlouvy

13 ad 1) Než uzavřete pojištění
Soukromé pojištění je pojištění, které vzniká na základě pojistné smlouvy a je upraveno zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Pojistnou smlouvou se pojistitel (pojišťovna) zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Pojištění je službou, kdy „kupující“ (pojistník) dostane „zboží“ (plnění) pouze v případě, že nastane určitá událost. Taková událost bývá uvedena v pojistné smlouvě a definována v pojistných podmínkách, které jsou obvykle její součástí. Hlavními výhodami pojištění z pohledu spotřebitele jsou zpravidla: přesun rizika (následků nahodilé události) z jednoho subjektu (pojištěného) na druhý (pojišťovnu) ochrana proti důsledkům nepředvídatelných událostí s negativními finančními dopady.

14 ad 2) Pojišťovací zprostředkovatelé
Před uzavřením smlouvy – osobní kontakt s pojišťovacím zprostředkovatelem Zájemci musí pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel, který jedná jménem a na účet pojišťovny, před uzavřením pojistné smlouvy písemně a srozumitelným způsobem oznámit informace v rozsahu uvedeném v § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. (např. doba platnosti smlouvy, způsob jejího zániku, způsob určení výše odkupného a mnoho dalších).

15 Zprostředkovatel je vždy povinen před uzavřením pojistné smlouvy zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. Tento písemný záznam z jednání (popřípadě jeho kopii) si vždy od zprostředkovatele vyžádejte a současně zkontrolujte, zda zprostředkovatel tento dokument podepsal. V některých případech je dále pojišťovací zprostředkovatel povinen provést analýzu dostatečného počtu pojistných produktů, aby Vám mohl doporučit pro Vás optimální produkt. Tuto povinnost má pojišťovací zprostředkovatel tehdy, když je oprávněn zprostředkovávat konkurenční pojistné produkty. O této skutečnosti by Vás měl informovat.

16 ad 3) Podpis smlouvy Podpisem smlouvy na sebe přebíráte nejen práva, ale i závazky. Ustanovení smlouvy se po jejím podpisu stávají závaznými. Nepodepisujte proto smlouvy a neplaťte peníze ve vypjatých situacích. V klidu si vše rozmyslete a seznamte se s celým obsahem smlouvy. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky, popřípadě smlouva může odkazovat i na další dokumenty, a proto se podrobně seznamte i s nimi. Prostudování těchto dokumentů je důležité i z důvodu kontroly, zda vše, co Vám pojišťovna či pojišťovací zprostředkovatel sdělili o podmínkách Vašeho pojištění, je skutečně řádně zaznamenáno. Ústně sdělené informace totiž nemusí vždy odpovídat skutečnostem uvedeným ve smluvní dokumentaci. Mějte na paměti, že ústní sliby je v případě sporu většinou velmi těžké prokázat.

17 V případě, že Vás pojišťovací zprostředkovatel přesvědčuje k přepracování stávající smlouvy na novou, dle jeho tvrzení výhodnější, vždy trvejte na písemném potvrzení (nejlépe do záznamu – viz předchozí bod), proč nový produkt lépe vyhovuje Vašim požadavkům a potřebám, než stávající produkt. Cílovou skupinou některých pojišťovacích zprostředkovatelů se stávají mladí lidé od 18 do cca 26 let, kteří nemají ještě dostatek životních zkušeností a přesně si neuvědomují následky učiněného právního úkonu. Zvláště ti by měli dbát zvýšené opatrnosti při podepisování smluvních dokumentů, zejména v případě, je-li na ně činěn nátlak a nemohou si vzítsmlouvu k prostudování domů.

18 Spolupráce při zprostředkování pojistných produktů
V případě, že Vám pojišťovna či zprostředkovatel nabídne, abyste zprostředkovali pojistný produkt dalším osobám, a to s příslibem provize za sjednání pojistných smluv, mějte na paměti, že zprostředkovatelská činnost je regulována zákonem Pojišťovacím zprostředkovatelem je osoba zapsaná v registru vedeném ČNB. Pro zápis do tohoto registru je vyžadována mj. důvěryhodnost a určitá odborná způsobilost. Podmínku odborné způsobilosti musí splňovat též zaměstnanci pojišťovacího zprostředkovatele, kteří se přímo na zprostředkování pojištění podílejí. Zprostředkování pojištění bez příslušného oprávnění je nezákonné. Pojišťovací zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že od Vás jako od osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti, vyžaduje složení vstupního poplatku jako podmínku výplaty příštích odměn za tuto činnost nebo Vaši odměnu odvozuje od získávání dalších osob pro tuto činnost.

19 Vybrané druhy životního pojištění:
1. Rizikové životní pojištění 2. Investiční životní pojištění 3. Kapitálové životní pojištění

20 Životní pojištění není primárně spořící produkt.
Výnos takového produktu může být ovlivněn parametry produktu (například poplatky) a celkové zhodnocení Vašich prostředků se může výrazně lišit od garantované technické úrokové míry, která se vztahuje pouze na spořící složku pojistného produktu.

21 ZAPAMATUJTE SI: „Žádná životní pojistka není čistě spořicím produktem“
Životní pojištění je způsob, jak finančně zajistit rodinu v případě úmrtí pojištěné osoby. Výše pojistného plnění není dána u těchto pojištění velikostí příslušné riziko pokryta kterou si v pojistné smlouvě sjedná. Uzavření tohoto pojištění je třeba pečlivě zvážit, neboť se jedná o dlouhodobý závazek mezi pojistníkem a pojišťovnou.

22 Životní pojištění je závazek na velmi dlouhou dobu a jeho předčasné ukončení ze strany klienta je nevýhodné. Při předčasném ukončení má klient při splnění zákonem daných podmínek nárok na odkupné. Odkupné není počítáno z celého pojistného, které pojistník pojišťovně zaplatí. Pojistné je složeno z: rizikové složky, rezervotvorné složky, složky na náklady a správu pojištění. Odkupné je pak počítáno pouze z rezervotvorné složky, která se postupně během trvání pojištění zvyšuje. Odkupné je tedy tím vyšší, čím delší dobu je pojištění v platnosti. V praxi je běžné, že pojišťovny v prvních letech trvání smlouvy nejprve ze zaplaceného pojistného uhrazují své náklady, a proto je odkupné často velmi nízké či nulové.

23 U životního pojištění rozlišujeme pojištění podle toho, zda obsahuje či neobsahuje spořicí složku:
pojištění tzv. nerezervotvorné – neboli rizikové pojištění pojištění tzv. rezervotvorné – nazývané též investiční, kapitálové pojištění Chcete spořit? Potom si musíte vybrat takzvanou rezervotvornou pojistku, tj. investiční nebo kapitálové životní pojištění, kde část peněz spoříte.

24 Ad 1) Rizikové životní pojištění
Základním stavebním kamenem životního pojištění je rizikové životní pojištění. Zde klient platí výlučně za to, že je pojištěn na určitou částku na smrt. Neobsahuje žádnou spořicí složku a veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovně. V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění. K výplatě dojde pouze v případě úmrtí klienta nebo, v případě sjednání připojištění (např. připojištění vážných onemocnění, úrazové připojištění, připojištění invalidního důchodu apod.), je pojistné plnění vyplaceno dle sjednaných podmínek.

25 Ad 2) Investiční životní pojištění
Investiční životní pojištění v sobě spojuje v jeden produkt pojištění s investováním pojistného do podílových fondů. Jedná se o flexibilní pojištění, u kterého si při sjednávání pojistné smlouvy sami určíte délku pojištění, výši pojistné částky a pojistného, pojistná rizika a umístění spořicí složky. Jinými slovy: po zaplacení rizikové složky a stržení poplatků je zbytek investován podle vámi zvolené investiční strategie.

26 Klient se sám může rozhodnout, zda své peníze (spořicí složku) budete zhodnocovat v rizikovějších (akciových) či méně rizikových (např. dluhopisových) fondech. Hodnota výnosu se bude měnit, neboť je závislá na výkonnosti zvoleného fondu (je odvozena od aktuální tržní ceny podílových jednotek) a na vývoji finančního trhu. Míra dosaženého zhodnocení je závislá na zvolené investiční strategii a investiční riziko je celé na straně klienta.

27 Otázka výběru investiční strategie je v rámci investičního životního pojištění zásadní. Vzhledem k charakteru tohoto produktu je naprosto nezbytné správně analyzovat možnosti, které jsou k dispozici. Rozhodnete-li se uzavřít investiční životní pojištění, měli byste mít k dispozici: výčet pojišťoven nabízejících investiční životní pojištění, přehled pojistných produktů jednotlivých pojišťoven, základní charakteristiky produktů a jejich srovnání, základní charakteristiky fondů (profil, výnosy), jistotu, že jste připraveni odkládat sjednané pojistné delší dobu, při předčasném ukončení vždy tratíte Vzhledem k tomu, že základním znakem investičního životního pojištění je skutečnost, že investiční riziko plně ponesete vy, je nutné se o své peníze starat a nespoléhat se pouze na poradce pro finanční plánování nebo jinou podobnou osobu. Umístění investice do konkrétního investičního fondu je plně na vašem rozhodnutí., stejně tak jako jakékoliv změny v investicích. Informace o aktuálním stavu jednotlivých fondů, do kterých je prostřednictvím smluv možné investovat, jsou obvykle dostupné na webových stránkách.

28 Jinými slovy – váš výnos může být i 8 %, ale můžete i prodělat!
Výhodou je skloubení pojištění a investování do jednoho produktu. Naopak zde není garantováno plnění alespoň ve výši rezervotvorné části pojištění a pojišťovny si účtují řadu poplatků. Garantováno je pouze plnění při pojistné události ve výši pojistné částky. Pozor: Poplatky a hlavně vstupní náklady se umořují v prvních letech existence pojistky. Pokud v této době pojistku ukončíte, dostanete odkupné, které u většiny investičního životního pojištění činí v prvních dvou letech nulu, poté je výrazně nižší než částky, které jste na pojistném zaplatili.

29 Váš příběh Paní Eva chtěla uzavřít investiční životní pojištění. Délka – 15 let – se jí zdála ale příliš dlouhá. Pojišťovacím zprostředkovatelem byla ujištěna, že smlouvu může samozřejmě kdykoliv ukončit a své vložené peníze dostane zpět. Smlouvu tedy podepsala na pojistnou částku Kč a začala pravidelně dle smlouvy platit částku Kč měsíčně. Po více než dvou letech se stalo, že potřebovala větší finanční obnos. Vzpomněla si na slova finančního zprostředkovatele a smlouvu se rozhodla předčasně ukončit. Pojišťovna vše vypořádala a paní Evě vyplatila 10 tisíc. Okamžitě se ohradila, spočetla si totiž, že by na svém účtu měla mít za dva roky placení 56 tisíc. Pojišťovna dala vyúčtování: Výše poplatků za dobu trvání pojištění: ,- Kč Správní poplatky za inkaso pojistného: 1 900,- Kč Správní poplatky za správu pojištění: 3 400,- Kč Pevné náklady za správu pojištění: 700,- Kč Bezpečnostní přirážka: 370,- Kč Celková výše částky určená ke krytí rizika pro případ smrti: 100,- Kč Po odečtení všech těchto poplatků zůstalo ,- Kč. Ty byly vloženy do Evou zvoleného investičního programu. Bohužel však došlo k poklesu hodnoty podílových jednotek, takže pojišťovna nakonec mohla vyplatit jen zmiňovaných 10 tisíc. Paní Eva si neuvědomila, že především žádná služba na finančním trhu není zadarmo a žádná životní pojistka není čistě spořicím produktem.

30 Ad 3) Kapitálové životní pojištění
Kapitálové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití (pojistná částka může být pro obě rizika stejná, nebo si klient může zvolit zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití) a navíc tento druh pojištění poskytuje kromě pojistné ochrany též zhodnocení vloženého pojistného. Na rozdíl od investičního životního pojištění zde pojišťovna sama finanční prostředky investuje a výnos smluvně garantuje.

31 Jinými slovy – u této pojistky nemusíte přemýšlet, kam investovat své finanční prostředky ze spořicí složky, necháváte to na odbornících. Pro spořicí složku pojišťovna garantuje při dožití jak návratnost prostředků, tak i jejich zhodnocení. Minimální zhodnocení – tzv. technická úroková míra – je určována Českou národní bankou, aktuálně je to 2,4 %. Jedná se o garantovaný výnos z této rezervy, na který máte smluvní nárok. V případě úmrtí klienta pojišťovna vyplatí obmyšlené osobě sjednanou pojistnou částku. V případě dožití bude pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.

32 Závěrečné shrnutí Na základě předchozího výkladu preferujte:
rizikové životní pojistky před spořícími produkty. Spořící produkty mají jednak dlouhodobý charakter a tzv. odkupné (tj. část nespotřebovaného pojistného, kterou odborníci vypočítají pomocí pojistně-matematických metod k datu zániku daného pojištění) je v prvních letech trvání pojištění velice malá, neboť do její výše jsou zakalkulovány všechny náklady spojené s pojištěním. Zhruba první dva roky u tohoto "spoření" platíte tzv. počáteční náklady, které již nikdy neuvidíte. Jinými slovy, po uplynutí této zmíněné doby nebudete mít k dispozici většinu doposud vložených peněz. Toto zjištění bývá pro klientyzklamáním a bývá i předmětem častých stížností.

33 Pojišťujte přes pojišťovnu a investujte přes investiční společnosti.
Zrušení pojistky před ukončením sjednané doby bývá nevýhodné. Vhodnější by proto bylo uvažovat např. o redukci pojistné částky, pojistné doby nebo využít možnost na určitou dobu placení přerušit (samozřejmě, pokud to pojišťovna u daného produktu umožňuje). Pro investování je možné si najít lepší produkty. Investování přes pojištění mívá větší náklady než investování napřímo. Proto od sebe tyto dvě služby oddělujte. Pojišťujte přes pojišťovnu a investujte přes investiční společnosti. U pojistek požadujeme flexibilitu. Na trh mohou přijít lepší produkty, které mohou být dokonce i levnější. Riziková životní pojistka nám jednoduše umožní změnit pojišťovnu, pokud však budeme mít pojistku se spořením, bude se nám pojišťovna měnit mnohem hůř a kvůli pojistce budeme muset měnit i investice.

34 Zdroje: SYROVÝ, Petr. TYL, Tomáš. Osobní finance. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., s ISBN


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google