Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povinně smluvní pojištění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povinně smluvní pojištění"— Transkript prezentace:

1 Povinně smluvní pojištění
Zákon č. 37/2004 Sb. (o pojistné smlouvě): Soukromé pojištění Povinné pojištění Vyhl. 125/1993 Sb. – zákonné pojištění

2 Povinně smluvní pojištění
Zákon č. 37/2004 Sb. (o pojistné smlouvě), §5, odst. 1: Je-li zvláštním právním předpisem stanovena osobě povinnost uzavřít pojistnou smlouvu (dále jen „povinné pojištění“), lze se v pojistné smlouvě odchýlit od ustanovení tohoto zákona, jen pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis připouští a nedojde-li tím ke snížení rozsahu soukromého pojištění stanoveného zvláštním právním předpisem.

3 Povinně smluvní pojištění
Pojistné podmínky, příklad 1:

4 Povinně smluvní pojištění
Pojistné podmínky, příklad 2:

5 Povinně smluvní pojištění
Pojistné podmínky, příklad 3:

6 Povinně smluvní pojištění
Sociální, veřejné Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (z. č. 108/2006 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena (z. č. 111/2006 Sb.)

7 Povinně smluvní pojištění
Plavidla Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla z. č. 114/1995 Sb., §19: (1) Plavidlo určené prováděcím předpisem lze provozovat na vodní cestě jen za podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla sjednaného jeho provozovatelem. Vyhláška č. 223/1995 Sb. Ministerstva dopravy, § 8 Plavidla podléhající pojištění (k § 19 odst. 1 zákona) (1) Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla podléhají všechny druhy plavidel uvedených v § 1 s výjimkou a) vlečných a tlačných člunů nedopravujících nebezpečné věci, b) malých plavidel, kterými se neprovádí koncesovaná osobní vodní doprava, c) plovoucích zařízení, d) plovoucích těles.

8 Povinně smluvní pojištění
Plavidla Vyhláška č. 223/1995 Sb. Ministerstva dopravy: § 1  nadpis vypuštěn  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství. 1) § 1a  zrušen

9 Povinně smluvní pojištění
Plavidla Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele námořního plavidla (z. č. 61/2000 Sb.). Poslední novela (z. č. 261/2011 Sb.) s platností od 1. ledna 2012 upravuje i oblast pojištění. Železnice Pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy (z. č. 266/1994 Sb.) Sankce za neuzavření pojištění pro právnické a podnikající fyzické osoby.

10 Povinně smluvní pojištění
Letadla Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu letadla a z poskytování letové provozní služby (z. č. 49/1997 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti provozovatele odbavovacích služeb při odbavovacím procesu na letišti (z. č. 49/1997 Sb.) Vozidla Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (z. č. 168/1999 Sb.)

11 Povinně smluvní pojištění
V roce 1970 jsem koupil Jawu 50 Pionýr, kterou jsem v roce 1980 "odevzdal do sběru". S jistotou mohu tvrdit, že vozidlo neexistuje, ale v technickém průkazu jsem zapsán jako majitel a povinné ručení jsem zaplatil naposledy v roce 1975. Hrozí mi pokuta za neodevzdání SPZ příslušnému orgánu evidence? Ne. Povinnost odevzdat SPZ a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu nastává v případě, že pojištění odpovědnosti zaniklo. Jestliže pojištění nevzniklo ( = nebylo sjednáno podle zákona 168/1999 Sb.) nemohlo ani zaniknout a proto neodevzdáním SPZ nedošlo k porušení zákona. Hrozí mi pokuta za neuzavření pojištění odpovědnosti ? Ne. Povinnost uzavřít pojištění není, jestliže se vozidlo neprovozuje. Ponechání vozidla na pozemní komunikaci se však za provozování vozidla považuje a v takovém případě vzniká povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti.

12 Povinně smluvní pojištění
Příspěvek Kanceláři podle §24c: (2) Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění a vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zákonu

13 Povinně smluvní pojištění
Příspěvek Kanceláři podle §24c: (2) Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění a vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zákonu. Co je to provoz vozidla ? Zákon neuvádí. Počet dní bylo provozováno? Nutno prokázat každý den.

14 Povinně smluvní pojištění
„Kulatá razítka“ Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě (z. č. 360/1992 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti notáře (z. č. 358/1992 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti advokáta (z.č. 85/1996 Sb.)

15 Povinně smluvní pojištění
„Kulatá razítka“ Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti daňového poradce (z. č. 523/1992 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti auditora (z. č. 524/1992 Sb., ve znění z. č. 209/2002 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti dražebníka (z. č. 26/2000 Sb.)

16 Povinně smluvní pojištění
„Kulatá razítka“ Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti správce konkurzní podstaty (z.č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti koncesovaného oceňovatele majetku (z.č. 455/1991 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti autorizované osoby (z.č. 22/1997 Sb., ve znění č. 226/2003 Sb.)

17 Povinně smluvní pojištění
„Kulatá razítka“ Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti autorizované osoby (z.č. 22/1997 Sb., ve znění č. 226/2003 Sb.) § 11 Autorizace Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech (dále jen "autorizovaná osoba")……. (3) Autorizovaná osoba je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o autorizaci uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu. Nejpozději do 30 dnů od doručení rozhodnutí o autorizaci předloží autorizovaná osoba doklad o pojištění Úřadu, jinak její autorizace zaniká.

18 Povinně smluvní pojištění
„Kulatá razítka“ Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti energetického auditora (z.č. 406/2000 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti soudního exekutora (z.č. 120/2001 Sb., ve znění z.č. 6/2002 Sb.)

19 Povinně smluvní pojištění
Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí (z. č. 38/2004 Sb.)

20 Pojišťovna, jejíž pojistný produkt vázaný pojišťovací zprostředkovatel nabízí, odpovídá za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Pojišťovací zprostředkovatel, jehož jménem a na jehož účet jedná podřízený pojišťovací zprostředkovatel, odpovídá za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Pojišťovna, jejímž jménem a na jejíž účet výhradní pojišťovací agent jedná, odpovídá za škody způsobené touto jeho činností. Pojišťovací agent musí být po celou dobu výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti . Pojišťovací makléř musí být po celou dobu výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti Samostatný likvidátor pojistných událostí musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti

21 Pojišťovna, jejíž pojistný produkt vázaný pojišťovací zprostředkovatel nabízí, odpovídá za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Pojišťovací zprostředkovatel, jehož jménem a na jehož účet jedná podřízený pojišťovací zprostředkovatel, odpovídá za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Pojišťovna, jejímž jménem a na jejíž účet výhradní pojišťovací agent jedná, odpovídá za škody způsobené touto jeho činností. Pojišťovací agent musí být po celou dobu výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti . Pojišťovací makléř musí být po celou dobu výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti Samostatný likvidátor pojistných událostí musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti

22 §21, odst. 3 z. č. 38/2004 Sb.: Pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí odpovídá za škodu způsobenou při provozování své činnosti. § 3 z. č. 38/2004 Sb.: Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví odborná činnost spočívající v 1. předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, 2. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, 3. uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo 4. pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv;

23 Povinně smluvní pojištění
Průmysl Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu jaderných zařízení (z. č. 18/1997 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie (z. č. 353/1999 Sb.)

24 Povinně smluvní pojištění
Zdravotnictví Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti zkoušejícího klinického zařízení (z. č. 79/1997 Sb., ve znění z. č. 129/2003 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti subjektů klinického hodnocení pro případ škody vzniklé na zdraví a v důsledku provádění klinického hodnocení (z. č. 77/1997 Sb., ve znění z. č. 129/2003 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti lékaře, stomatologa a lékárníka (z. č. 220/1991 Sb., ve znění z. č. 285/2002 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti nestátního zdravotnického zařízení (z. č. 160/1992 Sb., ve znění z. č. 320/2002 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti zadavatele klinického hodnocení zdravotnického prostředku (z.č. 123/2000 Sb., ve znění z. č. 130/2003 Sb.)

25 Povinně smluvní pojištění
Zdravotnictví Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti provozovatele zdravotnického zařízení včetně státního (z. č. 285/2002 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti zdravotnického zařízení provádějící odběr a transplantace tkání a orgánů (z. č. 285/2002 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti veterinárního lékaře (z. č. 381/1991 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti zadavatele klinického hodnocení veterin. léčiva (z.č. 79/1997 Sb.)

26 Povinně smluvní pojištění
Sociální, veřejné Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti osoby pověřené výkonem soc.-právní ochrany dětí (z.č. 359/1999 Sb.) Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu činnosti vysílající organizace - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dobrovolníkem nebo dobrovolníkovi při výkonu dobrovolnické služby (z. č. 198/2002 Sb.)

27 Povinně smluvní pojištění
Ostatní Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu práva myslivosti (z. č. 449/2001 Sb.) Pojištění cestovní kanceláře (z. č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu) Pojištění úpadku pracovní agentury (z. č. 435 / 2004 Sb. o zaměstnanosti )

28 Povinně smluvní pojištění jako varianta
Pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí a zdraví lidí (z. č. 185/2001 Sb., o odpadech) Pojištění finanční způsobilosti dopravce (z. č. 111/1994 Sb.) Ekologická újma (z. č. 168/2008 Sb.) – povinnost finančního zajištění od 1. ledna 2013.

29 Pokračování: Doškolovací kurs pro pojišťovací zprostředkovatele 20. října 2011, hodin, Hotel Myslivna, BRNO Přihlášky na Děkuji za pozornost  Gustav Vacek Tel Mail:


Stáhnout ppt "Povinně smluvní pojištění"

Podobné prezentace


Reklamy Google