Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladimíra Dvořáková1 Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ Právní rizika při poskytování zdravotních služeb Konference č. 9 – 25. 2. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladimíra Dvořáková1 Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ Právní rizika při poskytování zdravotních služeb Konference č. 9 – 25. 2. 2014."— Transkript prezentace:

1 Vladimíra Dvořáková1 Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ Právní rizika při poskytování zdravotních služeb Konference č. 9 – 25. 2. 2014

2 Vladimíra Dvořáková2 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Trestní oznámení  Návrh na projednání přestupku  Stížnost na profesní komoru  Podnět o nápravu k veřejnému ochránci práv  Pracovněprávní sankce  Stížnost poskytovateli zdravotních služeb  Civilní žaloba

3 Vladimíra Dvořáková3 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách § 93 - § 97 § 93 - § 97  Z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník závazky z deliktů, § 2894 - § 2971 závazky z deliktů, § 2894 - § 2971 osobnost člověka, § 81- § 83 osobnost člověka, § 81- § 83

4 Vladimíra Dvořáková4 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Stížnost každé podání, které „stěžující si osoba“ za stížnost považuje každé podání, které „stěžující si osoba“ za stížnost považuje vyjádření nespokojenosti, nesouladu, nerovnováhy vyjádření nespokojenosti, nesouladu, nerovnováhy

5 Vladimíra Dvořáková5 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Snaha o řešení nedorozumění dialogem, vysvětlením, smírnou cestou, dostatečnou komunikací – neúspěšné ↓ stížnost stížnost

6 Vladimíra Dvořáková6 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Stěžovatel:  pacient,  zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník, opatrovník,  osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo  osoba zmocněná pacientem

7 Vladimíra Dvořáková7 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Proti:  postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb,  činnostem souvisejícím se zdravotními službami

8 Vladimíra Dvořáková8 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Řeší:  nemocniční ombudsman  kontrolní odbor  právní odbor  odbor pro styk s veřejností…..

9 Vladimíra Dvořáková9 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Stížnosti se vyřizují do 30 dnů ode dne obdržení stížnosti. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení subjekt nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; Stížnosti se vyřizují do 30 dnů ode dne obdržení stížnosti. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení subjekt nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu;

10 Vladimíra Dvořáková10 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Povinnosti PZS v souvislosti se stížnostní agendou (evidence, postup, ústní projednání, nahlížení…)  Mlčenlivost  Zdravotnická dokumentace

11 Vladimíra Dvořáková11 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb….

12 Vladimíra Dvořáková12 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu……..

13 Vladimíra Dvořáková13 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Úmluva o lidských právech a biomedicíně Úmluva o lidských právech a biomedicíně  jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy

14 Vladimíra Dvořáková14 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Právo pacienta na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni ↓ Poskytování zdravotních služeb dle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti Poskytování zdravotních služeb dle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti ↓ lege artis lege artis

15 Vladimíra Dvořáková15 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  § 2910 NOZ – porušení zákonné povinnosti  Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co mu způsobil.  Odpovědnost za postup non lege artis

16 Vladimíra Dvořáková16 Stížnosti, žaloby, odpovědnost NOZ nezná ekvivalent § 421a OZ NOZ nezná ekvivalent § 421a OZ ↓ Každý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito. Této odpovědnosti se nemůže zprostit Každý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito. Této odpovědnosti se nemůže zprostit Odpovědnost podle odstavce 1 se vztahuje i na poskytování zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb Odpovědnost podle odstavce 1 se vztahuje i na poskytování zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služebodstavce 1odstavce 1

17 Vladimíra Dvořáková17 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Nástup odpovědnosti i v případě, kdy použitá věc nebyla vadná, ale měla vlastnosti či účinky, které byly způsobilé vyvolat poškození zdraví, v konkrétním případě je vyvolaly, a to i za situace, že bylo postupováno lege artis

18 Vladimíra Dvořáková18 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  § 2936, § 2937 NOZ  Škoda způsobená věcí ↓ Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb

19 Vladimíra Dvořáková19 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Nástup odpovědnosti v případě použití vadné věci, chybného použití či zanedbání náležitého dohledu Nástup odpovědnosti v případě použití vadné věci, chybného použití či zanedbání náležitého dohledu

20 Vladimíra Dvořáková20 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Ztížení pozice poškozeného Ztížení pozice poškozeného Zlepšení pozice PZS Zlepšení pozice PZS Vadnost věci prokazuje poškozený Vadnost věci prokazuje poškozený Vadnost věci – i např. chybějící vlastnost, kterou má věc mít (sterilnost jehly, ostrost nástroje…..) Vadnost věci – i např. chybějící vlastnost, kterou má věc mít (sterilnost jehly, ostrost nástroje…..)

21 Vladimíra Dvořáková21 Stížnosti, žaloby, odpovědnost § 81 NOZ § 81 NOZ Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy

22 Vladimíra Dvořáková22 Stížnosti, žaloby, odpovědnost § 82 NOZ § 82 NOZ Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek – zdržovací a odstraňovací nárok Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek – zdržovací a odstraňovací nárok

23 Vladimíra Dvořáková23 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých ↓ dříve manžel, partner, děti, nebylo-li jich, tak rodiče dříve manžel, partner, děti, nebylo-li jich, tak rodiče

24 Vladimíra Dvořáková24 Stížnosti, žaloby, odpovědnost § 22 NOZ § 22 NOZ Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí

25 Vladimíra Dvořáková25 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat

26 Vladimíra Dvořáková26 Stížnosti, žaloby, odpovědnost  Způsoby nabytí plné svéprávnosti ↓ zletilostí zletilostí  Před dosažením zletilosti ↓ - uzavřením manželství - uzavřením manželství - nově i přiznáním svéprávnosti - nově i přiznáním svéprávnosti

27 Vladimíra Dvořáková27 Stížnosti, žaloby, odpovědnost § 2951 NOZ § 2951 NOZ Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy (omluva…) Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy (omluva…)

28 Vladimíra Dvořáková28 Stížnosti, žaloby, odpovědnost § 5 NOZ § 5 NOZ Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži

29 Vladimíra Dvořáková29 Stížnosti, žaloby, odpovědnost § 2950 NOZ § 2950 NOZ Škoda způsobená informací nebo radou Škoda způsobená informací nebo radou Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě

30 Vladimíra Dvořáková30 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení § 2958 a násl. § 2958 a násl. Zrušení paušálních ohodnocení náhrad za ublížení na zdraví či usmrcení Zrušení paušálních ohodnocení náhrad za ublížení na zdraví či usmrcení Zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb. Zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb.

31 Vladimíra Dvořáková31 Stížnosti, žaloby, odpovědnost § 2958 NOZ § 2958 NOZ Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy Vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění Vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti

32 Vladimíra Dvořáková32 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Překážka lepší budoucnosti Překážka lepší budoucnosti Spravedlivá náhrada po zohlednění veškerých okolností případu Spravedlivá náhrada po zohlednění veškerých okolností případu Zda k amputaci končetiny došlo u mladého sportovce či staršího úředníka Zda k amputaci končetiny došlo u mladého sportovce či staršího úředníka Zda k operaci hlasivek došlo u mladé nadějné zpěvačky či úřednice středního věku Zda k operaci hlasivek došlo u mladé nadějné zpěvačky či úřednice středního věku Zda pozůstalý manžel měl s manželkou blízký vztah, anebo s ní již několik let nežil ve společné domácnosti…….. Zda pozůstalý manžel měl s manželkou blízký vztah, anebo s ní již několik let nežil ve společné domácnosti……..

33 Vladimíra Dvořáková33 Stížnosti, žaloby, odpovědnost § 2959 NOZ - odškodnění dalších osob § 2959 NOZ - odškodnění dalších osob Usmrcení, zvlášť závažné ublížení na zdraví Usmrcení, zvlášť závažné ublížení na zdraví ↓ duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti

34 Vladimíra Dvořáková34 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží vezme přitom zřetel zejména na to, vezme přitom zřetel zejména na to, jak ke škodě došlo, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, k osobním a majetkovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, k poměrům poškozeného k poměrům poškozeného Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně

35 Vladimíra Dvořáková35 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Nelze, způsobil-li škodu ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání, porušením odborné péče Nelze, způsobil-li škodu ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání, porušením odborné péče

36 Vladimíra Dvořáková36 Stížnosti, žaloby, odpovědnost NOZ – nahlížení a pořízení kopií bez zbytečného odkladu NOZ – nahlížení a pořízení kopií bez zbytečného odkladu ZZS – lhůty 30, 15 dnů ZZS – lhůty 30, 15 dnů NOZ – uchování ZD tak dlouho, jak to odborná péče vyžaduje NOZ – uchování ZD tak dlouho, jak to odborná péče vyžaduje Vyhl. č. 98/2012 Sb. – doba uchování Vyhl. č. 98/2012 Sb. – doba uchování

37 Vladimíra Dvořáková37 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Správní delikty v souvislosti s nakládáním se ZD Správní delikty v souvislosti s nakládáním se ZD Neumožnění přístupu do ZD Neumožnění přístupu do ZD Neumožnění nahlížení do ZD Neumožnění nahlížení do ZD Umožnění nahlížení do ZD neoprávněné osobě Umožnění nahlížení do ZD neoprávněné osobě Nepořízení výpisu či kopie Nepořízení výpisu či kopie ↓ až 500.000,- Kč až 500.000,- Kč

38 Vladimíra Dvořáková38 Stížnosti, žaloby, odpovědnost NOZ – souhlas s péčí NOZ – souhlas s péčí Nemůže-li člověk pro neschopnost projevit vůli udělit souhlas, rozhoduje: Nemůže-li člověk pro neschopnost projevit vůli udělit souhlas, rozhoduje: Manžel, rodiče, jiná osoba blízká Manžel, rodiče, jiná osoba blízká Jiná přítomná osoba s mimořádným zájmem o dotčenou osobu Jiná přítomná osoba s mimořádným zájmem o dotčenou osobu

39 Vladimíra Dvořáková39 Stížnosti, žaloby, odpovědnost ZZS – souhlas s péčí ZZS – souhlas s péčí Osoba pacientem určená, manžel, registrovaný partner, rodič, jiná osoba blízká Osoba pacientem určená, manžel, registrovaný partner, rodič, jiná osoba blízká

40 Vladimíra Dvořáková40 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky

41 Vladimíra Dvořáková41 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Snížení možnosti úspěšnosti stížnostního, soudního řízení Snížení možnosti úspěšnosti stížnostního, soudního řízení ↓ Respektování legislativy Respektování legislativy Precizní zdravotnická dokumentace Precizní zdravotnická dokumentace Komunikace ?! Komunikace ?!

42 Vladimíra Dvořáková42 Stížnosti, žaloby, odpovědnost Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost vladimira.dvorakova@fnmotol.cz vladimira.dvorakova@fnmotol.cz


Stáhnout ppt "Vladimíra Dvořáková1 Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ Právní rizika při poskytování zdravotních služeb Konference č. 9 – 25. 2. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google