Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ"— Transkript prezentace:

1 Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ
Právní rizika při poskytování zdravotních služeb Konference č. 9 – Vladimíra Dvořáková

2 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Trestní oznámení Návrh na projednání přestupku Stížnost na profesní komoru Podnět o nápravu k veřejnému ochránci práv Pracovněprávní sankce Stížnost poskytovateli zdravotních služeb Civilní žaloba Vladimíra Dvořáková

3 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách § 93 - § 97 Z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník závazky z deliktů, § § 2971 osobnost člověka, § 81- § 83 Vladimíra Dvořáková

4 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
každé podání, které „stěžující si osoba“ za stížnost považuje vyjádření nespokojenosti, nesouladu, nerovnováhy Vladimíra Dvořáková

5 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Snaha o řešení nedorozumění dialogem, vysvětlením, smírnou cestou, dostatečnou komunikací – neúspěšné stížnost Vladimíra Dvořáková

6 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Stěžovatel: pacient, zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem Vladimíra Dvořáková

7 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Proti: postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb, činnostem souvisejícím se zdravotními službami Vladimíra Dvořáková

8 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Řeší: nemocniční ombudsman kontrolní odbor právní odbor odbor pro styk s veřejností….. Vladimíra Dvořáková

9 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Stížnosti se vyřizují do 30 dnů ode dne obdržení stížnosti. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení subjekt nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; Vladimíra Dvořáková

10 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Povinnosti PZS v souvislosti se stížnostní agendou (evidence, postup, ústní projednání, nahlížení…) Mlčenlivost Zdravotnická dokumentace Vladimíra Dvořáková

11 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb…. Vladimíra Dvořáková

12 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu…….. Vladimíra Dvořáková

13 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Úmluva o lidských právech a biomedicíně jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy Vladimíra Dvořáková

14 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Právo pacienta na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni Poskytování zdravotních služeb dle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti lege artis Vladimíra Dvořáková

15 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
§ 2910 NOZ – porušení zákonné povinnosti Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co mu způsobil. Odpovědnost za postup non lege artis Vladimíra Dvořáková

16 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
NOZ nezná ekvivalent § 421a OZ Každý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito. Této odpovědnosti se nemůže zprostit Odpovědnost podle odstavce 1 se vztahuje i na poskytování zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb Vladimíra Dvořáková

17 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Nástup odpovědnosti i v případě, kdy použitá věc nebyla vadná, ale měla vlastnosti či účinky, které byly způsobilé vyvolat poškození zdraví, v konkrétním případě je vyvolaly, a to i za situace, že bylo postupováno lege artis Vladimíra Dvořáková

18 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
§ 2936, § 2937 NOZ Škoda způsobená věcí Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb Vladimíra Dvořáková

19 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Nástup odpovědnosti v případě použití vadné věci, chybného použití či zanedbání náležitého dohledu Vladimíra Dvořáková

20 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Ztížení pozice poškozeného Zlepšení pozice PZS Vadnost věci prokazuje poškozený Vadnost věci – i např. chybějící vlastnost, kterou má věc mít (sterilnost jehly, ostrost nástroje…..) Vladimíra Dvořáková

21 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
§ 81 NOZ Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy Vladimíra Dvořáková

22 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
§ 82 NOZ Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek – zdržovací a odstraňovací nárok Vladimíra Dvořáková

23 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých dříve manžel, partner, děti, nebylo-li jich, tak rodiče Vladimíra Dvořáková

24 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
§ 22 NOZ Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí Vladimíra Dvořáková

25 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat Vladimíra Dvořáková

26 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Způsoby nabytí plné svéprávnosti zletilostí Před dosažením zletilosti - uzavřením manželství - nově i přiznáním svéprávnosti Vladimíra Dvořáková

27 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
§ 2951 NOZ Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy (omluva…) Vladimíra Dvořáková

28 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
§ 5 NOZ Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži Vladimíra Dvořáková

29 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
§ 2950 NOZ Škoda způsobená informací nebo radou Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě Vladimíra Dvořáková

30 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení § a násl. Zrušení paušálních ohodnocení náhrad za ublížení na zdraví či usmrcení Zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb. Vladimíra Dvořáková

31 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
§ 2958 NOZ Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy Vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti Vladimíra Dvořáková

32 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Překážka lepší budoucnosti Spravedlivá náhrada po zohlednění veškerých okolností případu Zda k amputaci končetiny došlo u mladého sportovce či staršího úředníka Zda k operaci hlasivek došlo u mladé nadějné zpěvačky či úřednice středního věku Zda pozůstalý manžel měl s manželkou blízký vztah, anebo s ní již několik let nežil ve společné domácnosti…….. Vladimíra Dvořáková

33 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
§ 2959 NOZ - odškodnění dalších osob Usmrcení, zvlášť závažné ublížení na zdraví duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti Vladimíra Dvořáková

34 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží vezme přitom zřetel zejména na to, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, k poměrům poškozeného Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně Vladimíra Dvořáková

35 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Nelze, způsobil-li škodu ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání, porušením odborné péče Vladimíra Dvořáková

36 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
NOZ – nahlížení a pořízení kopií bez zbytečného odkladu ZZS – lhůty 30, 15 dnů NOZ – uchování ZD tak dlouho, jak to odborná péče vyžaduje Vyhl. č. 98/2012 Sb. – doba uchování Vladimíra Dvořáková

37 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Správní delikty v souvislosti s nakládáním se ZD Neumožnění přístupu do ZD Neumožnění nahlížení do ZD Umožnění nahlížení do ZD neoprávněné osobě Nepořízení výpisu či kopie až ,- Kč Vladimíra Dvořáková

38 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
NOZ – souhlas s péčí Nemůže-li člověk pro neschopnost projevit vůli udělit souhlas, rozhoduje: Manžel, rodiče, jiná osoba blízká Jiná přítomná osoba s mimořádným zájmem o dotčenou osobu Vladimíra Dvořáková

39 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
ZZS – souhlas s péčí Osoba pacientem určená, manžel, registrovaný partner, rodič, jiná osoba blízká Vladimíra Dvořáková

40 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky Vladimíra Dvořáková

41 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Snížení možnosti úspěšnosti stížnostního, soudního řízení Respektování legislativy Precizní zdravotnická dokumentace Komunikace ?! Vladimíra Dvořáková

42 Stížnosti, žaloby, odpovědnost
Děkuji za pozornost Vladimíra Dvořáková


Stáhnout ppt "Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google