Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní porada orgánů územního plánování Královéhradeckého kraje – 16

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní porada orgánů územního plánování Královéhradeckého kraje – 16"— Transkript prezentace:

1 Pracovní porada orgánů územního plánování Královéhradeckého kraje – 16
Pracovní porada orgánů územního plánování Královéhradeckého kraje – Judikatura NSS v období II. Pololetí 2010 Ing. Petr Háp Oddělení územního plánování

2 Bilance dosavadních rozsudků vydáno zrušeno %
Celkem Závěr: Poslední tři roky je procento zrušených OOP 40 % !

3 ALGORITMUS PŘEZKUMU Aktivní legitimace (příslušnost podání návrhu)
Přezkum otázky, zda spr. orgán při vydávání nepřekročil meze vymezené působnosti Přezkum otázky, zda OOP bylo vydáno zákonem stanoveným postupem Přezkum OOP z hlediska rozporu se zákonem (materiální povaha) Přezkum obsahu z hlediska proporcionality

4 Soud při přezkumu postupuje od prvého kroku k dalším s tím, že pokud u některého z kroků algoritmu shledá důvod pro zrušení napadeného OOP, aplikací dalších kroků se již věcně nezabývá, (ledaže by povaha věci, zejména s ohledem na dopad soudního rozhodnutí na další průběh o vydání OOP…)

5 OOP Klecany a Lipno nad Vltavou – návrhy na zrušení zamítnuty
Znaky obsahu podání: Tvrzení navrhovatele se nezakládá na skutečnosti V prvním případě nepravdivě tvrdil mimo jiné, že ÚP nerespektuje stávající ÚR V druhém případě se snažil uplatnit u nového ÚP ustanovení vztahující se výlučně na změnu.

6 ÚP Klecany – návrh na zrušení části OOP - zamítnut
8 Ao 3/2010 – 194 ze dne 13. července 2010 ÚP Klecany – návrh na zrušení části OOP - zamítnut Navrhovatel musí zásah do svých práv nejenom tvrdit, ale taktéž i prokázat. Zůstali – li navrhovatelé toliko v rovině často nepříliš konkrétních tvrzení, a to ve spojení s jejich procesní pasivitou v průběhu řízení, nemohl se ani NSS zabývat nezákonností územního plánu nikterak konkrétním způsobem.

7 ÚP Klecany – návrh na zrušení části OOP - zamítnut
8 Ao 3/2010 – 194 ze dne 13. července 2010 ÚP Klecany – návrh na zrušení části OOP - zamítnut Vlastníci dotčení územním plánováním jsou zásadně povinni strpět i bez svého souhlasu omezení, která pro ně vyplývají z územního plánu, nepřesáhnou-li určitou míru, v rámci níž lze taková omezení po každém vlastníku bez dalšího spravedlivě požadovat (spravedlivou míru). Jaká míra to bude, je nutno posoudit vždy v konkrétním případě s přihlédnutím k rozhodným okolnostem. V některých případech připouští i zásah přesahující tuto míru, přičemž ani zde k jeho provedení není nutný souhlas dotčeného vlastníka. Nejvyšší správní soud zkoumá způsob, jakým odpůrce poměřoval soukromé a veřejné zájmy. Za situace, kdy navrhovatel nehájil a neprezentoval před odpůrcem řádným způsobem své soukromé zájmy, nemohl soud přirozeně přezkoumat a ani z ničeho usuzovat, jak by odpůrce posoudil střet veřejného zájmu např. na vybudování nové technické a dopravní infrastruktury a dalších veřejnoprávních opatření a staveb se soukromým zájmem (investičním záměrem) navrhovatelů a zda by odpůrce v každém namítaném případě upřednostnil zájem veřejný.

8 ÚP Klecany – návrh na zrušení části OOP - zamítnut
8 Ao 3/2010 – 194 ze dne 13. července 2010 ÚP Klecany – návrh na zrušení části OOP - zamítnut Nejvyšší správní soud označil za nereálný a nedůvodný požadavek navrhovatelů, aby v grafické části územního plánu byla zakreslena každá vodovodní či kanalizační přípojka. Taková míra podrobnosti by neodpovídala posuzovanému druhu územně plánovací dokumentace, jež má za úkol řešit funkční využití území jako celku. Územní plán jako relativně obecný nástroj územního plánování nemá ani nemůže mít za cíl zohlednit veškeré skutečnosti vážící se ke každému konkrétnímu pozemku v regulovaném území.

9 ÚP Lipno nad Vltavou - návrh na zrušení zamítnut
6 Ao 2/2010 – 102 ze dne 27. července 2010 ÚP Lipno nad Vltavou - návrh na zrušení zamítnut § 55 odst. 3 stavebního zákona se na řízení o vydání nového územního plánu vůbec nevztahuje, souvisí s řízením o změně územního plánu. Ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona předpokládá konstantní základ uspořádání území obce, tj. účinný územní plán, pokud se od něj chce v budoucnu pořizovatel odchýlit, nezpracovává znovu veškerou dokumentaci, která je nutná k novému územnímu plánu, ale jsou zde stanovena určitá pravidla, která musí dodržet. Právě takové pravidlo je uvedeno v § 55 odst. 3 stavebního zákona, neboť je založeno na porovnání stavu původního územního plánu, který prošel složitou procedurou schvalování, a má se zato, že jím zakotvené poměry jsou v souladu s veřejnými i soukromými zájmy.

10 Změna č. 1 ÚPO Kučerov – změna OOP zrušena dnem vyhlášení rozsudku
5 Ao 4/2010 – 29 ze dne 24. srpna 2010 Změna č. 1 ÚPO Kučerov – změna OOP zrušena dnem vyhlášení rozsudku Pozn. Sousední obec Hlubočan.. Jedná se zde mj. o § 55 odst. 3 SZ – pořizovatel vyhodnotil stylem: „majitelé pozemků stavět nechtějí“ NSS má za to, že odůvodnění Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch je v tak obecné poloze, že je v podstatě nepřezkoumatelné . Pořizovatel opomenul vyžádání si vyjádření DO, na jehož základě by pak zdůvodnil vyhodnocení námitky.

11 ÚPSÚ Vyškov (z roku 1998) - návrh na zrušení zamítnut
4 Ao 2/2010 – 113 ze dne 2. září 2010 ÚPSÚ Vyškov (z roku 1998) - návrh na zrušení zamítnut V samotném zásahu plánované místní komunikace do vlastnického práva navrhovatel či v nutnosti poskytnout mu za něho adekvátní náhradu tedy nelze spatřovat důvody pro zrušení napadené části OOP. K takovému rozhodnutí by mohl soud přistoupit pouze v případě, kdyby odpůrce při plánování předmětné místní komunikace nedodržel zásady subsidiarity a minimalizace takového zásahu.

12 1 Ao 3/2010 – 161 ze dne 2. září 2010 Změna ÚP Katovice - návrh na zrušení zamítnut
Odůvodnění rozhodnutí o námitce může být stručné, pokud je srozumitelné Nekonkrétní námitku nelze odůvodnit Otázka zda zamýšlený záměr splňuje obecné požadavky na výstavbu (např. otázka vzdálenosti komunikace od studny), se řeší až v navazujících povolovacích řízeních. Pokud pořizovatel opomene vyžádat si v průběhu projednávání návrhu změny územního plánu stanovisko dotčeného orgánu státní správy, a následně si vyžádá souhlasné dodatečné stanovisko tohoto opomenutého dotčeného orgánu, je zcela zřejmé, že toto opomenutí nemohlo mít vliv na zákonnost opatření obecné povahy. Je třeba vycházet z toho, že v případě řádného postupu by dotčený orgán uplatnil shodné (souhlasné) stanovisko. Postupem, který revokoval předchozí vadné usnesení, kterým byla změna územního plánu schválena bez rozhodnutí o námitkách, aby následně byla změna územního plánu schválena znovu tentokrát zároveň s rozhodnutím o námitkách, nebyli navrhovatelé nikterak zkráceni na svých právech

13 1 Ao 3/2010 – 161 ze dne 2. září 2010 Změna ÚP Katovice - návrh na zrušení zamítnut
Pro zajímavost – mimo jiné navrhovatelé vytkli, že chybí stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí. …… NSS ale po zkoumání spisu uzavírá, že „..s ohledem na to, že navrhovatelé neuvádějí konkrétní podrobnou argumentaci, která by závěr krajského úřadu zpochybňovala, soud se necítí kompetentní, aby posouzení této odborné otázky k tomu příslušným DO nahrazoval vlastním posouzením..“ - Dále se s tím nezabýval.

14 2 Ao 4/2010 – 109 ze dne 3. září 2010 Změna ÚP Králíky - návrh na zrušení zamítnut
Případ řešení funkční plochy umožňující provoz střelnice, přičemž území bylo takto na základě dřívějších povolení využíváno. Tvrzené porušení hmotných práv je relevantní pouze tehdy, jestliže by se vydaným územním plánem zásadně změnilo funkční využití předmětných pozemků, tzn. tehdy, kdy by k negativním důsledkům mohlo dojít, právě a bezprostředně na základě tohoto územního plánu. Právní sféra nemůže být nově vydaným územním plánem přímo ani nepřímo dotčena, pokud vydáním předmětného opatření obecné povahy nedošlo, v porovnání s předchozím stavem, ke změně podmínek, ve kterých navrhovatelé spatřují zásah do svých práv.

15 ÚP Hlubočany – OOP zrušeno dnem vyhlášení rozsudku
9 Ao 3/2010 – 43 ze dne 7. září 2010 ÚP Hlubočany – OOP zrušeno dnem vyhlášení rozsudku NSS dal za pravdu navrhovateli mj. proto, že nezveřejnil oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce. Problém – koridor VRT, souvislost i se zrušeným ÚP VÚC Brněnské aglomerace. Neobstálo tvrzení pořizovatele, že jeho finanční možnosti mu neumožnili elektronickou archivaci úřední desky.

16 9 Ao 3/2010 – 43 ze dne 7. září 2010 ÚP Hlubočany – OOP zrušeno dnem vyhlášení rozsudku Účastníci, kteří nepodali námitky či připomínky v průběhu pořizování územního plánu, protože jim byla tato možnost z důvodu hrubého procesního pochybení na straně odpůrce odňata, jsou aktivně legitimováni k podání žaloby Z platné právní úpravy vyjádřené zejména v ustanoveních stavebního zákona a správního řádu vyplývá, že jednou z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projednání návrhu územního plánu obce bylo možno považovat za řádné, je zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce. Pokud se jedná o osobu, která opatřením obecné povahy (či jeho částí) mohla být na svých právech zkrácena, je nedostatek vyrozumění o veřejném projednání a tudíž i nemožnost uplatnění ať připomínek nebo námitek u tohoto jednání procesní vadou, která mohla mít za následek nezákonnost takového opatření obecné povahy (viz § 101d odst. 1 a 2 s. ř. s.).

17 ÚP Hlubočany OOP zrušeno dnem vyhlášení rozsudku
9 Ao 3/2010 – 43 ze dne 7. září 2010 ÚP Hlubočany   OOP zrušeno dnem vyhlášení rozsudku Z obsahu správního spisu nebo z webových stránek musí být patrno, že vyhláška byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na jeho elektronické úřední desce. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zákonnou povinnost, jejíž nesplnění ze strany odpůrce či pořizovatele má významné právní následky spočívající v nezákonnosti příslušného opatření obecné povahy, v dané věci územního plánu, je třeba trvat na tom, aby odpůrce byl v případě pochybností schopen prokázat její dodržení. Nelze vycházet z pouhého, ničím nepodloženého, tvrzení odpůrce. Pořizovatel této povinnosti bez obtíží dostál, když zdejšímu soudu předložil potvrzení o vyvěšení dokumentů na své elektronické úřední desce, včetně výpisů z archivu své elektronické úřední desky.

18 zrušena příslušná část OOP
4 Ao 5/2010 – 48 ze dne 15. září Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje – zrušena příslušná část OOP Ochrana krajiny, včetně ochrany krajinného rázu, jednoznačně spadá do působnosti kraje při vydávání zásad územního rozvoje. Povinnost chránit krajinný ráz a krajinu vůbec mu ukládá přímo stavební zákon. Větrné elektrárny představují zcela nepochybně nadmístní prvek v rámci daného území proto kraj může v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 stavebního zákona zasahovat do činnosti orgánů obcí. Je zcela legitimní, že kraj volí jako prostředek k dosažení cíle (ochrana krajinného rázu) omezení výstavby větrných elektráren, které jsou podle jeho názoru způsobilé krajinný ráz narušit. K podání námitek k ZÚR je příslušná rada obce a v obcích kde se rada nevolí zastupitelstvo. Důvodem pro zrušení může být i skutečnost, že připomínky nejsou řádně vypořádány.

19 4 Ao 5/2010 – 48 ze dne 15. září Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - zrušena příslušná část OOP Odůvodnění územního plánu musí zdůvodňovat všechny skutečnosti vyplývající z návrhu. Z pohledu adresáta opatření obecné povahy pak může neodůvodněná definice vyvolávat dojem libovůle Pro účely ochrany krajinného rázu tvoří základní parametr výška větrné elektrárny Použité definice musí být určité a musí mít jednoznačný výklad Zvolená forma regulace musí být taktéž řádně odůvodněna Paušální zákaz, který nebyl patřičně odůvodněn, nemůže podle názoru Nejvyššího správního soudu obstát. Viz příklady

20 Změna ÚP Šternberk - návrh na zrušení zamítnut
5 Ao 5/2010 – 64 ze dne 1. října 2010 Změna ÚP Šternberk - návrh na zrušení zamítnut Nelze se dovolávat dotčení na právu vlastnickém k předmětné stavbě, má-li jít o právo nabyté v rozporu se zákonem (navrhovatel, jehož nemovitost byla dotčena neměl stavební povolení). Územní plán nepředpokládá, a ani to není vždy zcela možné, zcela přesné a podrobné umístění a projekci detailů dopravních staveb, proto ani směrové vymezení trasy přeložky v původním ÚP není možno brát jako podrobnou projekci do reálného území, ale jako jednu ze základních zásad organizace území – a to s vědomím určité tolerance a nepřesnosti ve vztahu k použitým, zákonem vymezeným a předpokládaným měřítkům mapových podkladů. V případě změny ÚP se nejednalo o změnu věcnou, ale pouze o územní upřesnění VPS na základě v té době zpracované podrobnější dokumentace k územnímu řízení. (Trasa VPS již vyplývala z nadř. ÚPD)

21 3 Ao 5/2010 – 125 ze dne 11. října 2010 Úprava ÚP České Budějovice- zrušena příslušná část OOP
změnu územního plánu spočívající v deklarovaném odstranění nesouladu grafické části územního plánu s textovou částí nelze provést jako úpravu, ale je ji nutno projednat postupem podle stavebního zákona jako změnu. ! JEDNÁ SE O změnu ÚPO z roku 2000 !

22 9 Ao 4/2010 – 27 ze dne 27. října 2010 změna č
9 Ao 4/2010 – 27 ze dne 27. října 2010 změna č. 1 ÚPO Hrdlořezy - změna OOP zrušena Navrhovatel – vlastník pozemků sousedících s pozemky, na kterých má být farma. Obává se dopadu na kvalitu užívání jeho nemovitostí. Napaden zejména postup ve vazbě na § 55 odst. 3 SZ Aktivní legitimace v řízení o zrušení OOP není podmíněna přímým sousedstvím pozemků, ale způsobilostí ovlivnit užíváním pozemku dotčeného změnou ÚP užívání pozemku navrhovatele. Lze tedy shrnout, že pořizovatel změny ÚP byl dle § 55 odst. 3 SZ oprávněn vymezit další zastavitelné plochy pouze na základě …. Pořizovatel v odůvodnění napadeného OOP však na tuto námitku zčásti reagoval nepřezkoumatelným způsobem a zčásti ji vypořádal v rozporu se skutečným stavem věci.

23 9 Ao 4/2010 – 27 ze dne 27. října 2010 změna č
9 Ao 4/2010 – 27 ze dne 27. října 2010 změna č. 1 ÚPO Hrdlořezy - změna OOP zrušena Za této situace lze řádné vypořádání námitky uplatněné proti obsahu závazného stanoviska zajistit pouze předložením této námitky příslušnému DO společně s výzvou k podání vyjádření. Shodný závěr NSS v minulosti vyslovil již opakovaně.

24 5 Ao 3/2007 – 118 ze dne 3. listopadu 2010 změna č
5 Ao 3/2007 – 118 ze dne 3. listopadu 2010 změna č. 1 ÚPO Domousnice - změna OOP zrušena Jedná se o jeden z prvních návrhů na zrušení „starých“ ÚPO a ÚSPÚ po r (NSS nejprve usnesením odmítl řešit, po podání ústavní stížnosti bylo odmítavé usnesení Ústavním soudem zrušeno a NSS se případem opět začal zabývat. Nelze  přisvědčit odpůrci v tvrzení, že zásadní význam má grafika a text je pouze označením toho, co je v grafické části vymezeno.Grafická i textová část plánovací dokumentace musí být vždy v souladu, nemůže být graficky znázorněno to, co v textové části není obsaženo. Pojmovým znakem opatření obecné povahy je jeho konkrétně (individuálně) vymezený předmět, který musí být jednoznačně a srozumitelně identifikován. Požadavku na konkrétně vymezený předmět opatření obecné povahy nedostojí taková změna územního plánu,  jejíž skutečný obsah neodpovídá navrženému zadání a z níž nelze s určitostí seznat, které části dosavadního územního plánu a v jakém rozsahu byly měněny.

25 5 Ao 3/2007 – 118 ze dne 3. listopadu 2010 změna č
5 Ao 3/2007 – 118 ze dne 3. listopadu 2010 změna č. 1 ÚPO Domousnice - změna OOP zrušena Změna, která není jednoznačná, tyto cíle plnit nemůže (myslí se cíle územního plánovaní podle SZ). Pokud v přípise ze dne 21. 12. 2006 zastupitelstvo obce uvádí ve své odpovědi, že kompetentní orgány vydaly v souladu s příslušnou legislativou, tedy i zákonem č. 114/1992 Sb., k návrhu změny č. 1 kladná stanoviska a obec s těmito stanovisky souhlasí, nelze mít za to, že byly navrhovatelům sděleny důvody, pro které byly jejich námitky zamítnuty. Odůvodnění ve vztahu ke konkrétním účastníkům řízení – zde dotčeným vlastníkům pozemků, nelze nahradit pouhým odkazem na souhlasné stanovisko jiných státních orgánů, a to bez přihlédnutí k věcnému obsahu námitek stěžovatelů.

26 usnesení 1 Ao 2/2010 – 116 ze dne 16. listopadu 2010 změny ÚPO Moravany- rozšířený senát NSS
Skutečnost, že navrhovatel v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (§ 101a a násl. soudního řádu správního) neuplatnil námitky či připomínky ve fázích přípravy opatření obecné povahy, jej nezbavuje práva takový návrh podat. Návrh proto nemůže soud pro nedostatek aktivity navrhovatele v předcházejících fázích řízení správního odmítnout pro nedostatek procesní legitimace. Procesní pasivita navrhovatele ve fázích správního řízení předcházejícího přijetí opatření obecné povahy může být způsobena faktory subjektivními i objektivními. Její význam pro úspěšnost žaloby posoudí soud s přihlédnutím ke všem individuálním okolnostem případu, a to při zkoumání procesního postupu správního orgánu, při hodnocení případného rozporu opatření obecné povahy s právními předpisy, jakož i při hodnocení přiměřenosti zásahu do práv a povinností navrhovatele. Přitom je povinen vzít v úvahu práva a povinnosti těch, jimž by zrušení opatření obecné povahy podle návrhu způsobilo újmu na jejich vlastních právech.

27 usnesení 1 Ao 2/2010 – 116 ze dne 16. listopadu 2010 změny ÚPO Moravany- rozšířený senát NSS
Je také zřejmé, že územní plán - jako opatření přijímané na relativně dlouhou dobu a zásadním způsobem měnící vztahy v území - může obsahovat části, které odporují právu (může jít například o regulativy, které jsou v rozporu se zákonem a které omezují protiprávně například vlastníka stavebního pozemku). Osoba původně legitimovaná k námitkám je však z nejrůznějších důvodů nevyužije nebo využít nechce; ten, kdo se po přijetí územního plánu po právu stane příštím vlastníkem takového pozemku (koupí, dědictvím atp. !!!! Pozn.), by se nemohl bránit protiprávnosti územního plánu, ač zjevně z objektivních důvodů námitky proti porušení práva v průběhu přípravy uplatňovat nemohl.

28 1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č
1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č. 3 ÚPO Jesenice - změna OOP zrušena Estrádní projevy odpůrkyně v rozsudku NSS Jeden z hlavních důvodů navrhovatele - § 55 odst. 3 SZ - „skandální“ reakce odpůrkyně (uváděná dokonce i při soudním přezkumu): Odpůrkyně popírá, že by porušila § 55 odst. 3 stavebního zákona, neboť toto ustanovení se vztahuje na územní plány pořízené a vydané dle § 43 stavebního zákona. Územní plán obce Jesenice byl však vydán dle starého stavebního zákona... Přesto však podle odpůrkyně byl § 55 odst. 3 respektován.. Po opakovaných vzájemných replikách odpůrkyně a navrhovatele nakonec sama odpůrkyně navrhuje, aby NSS vydal rozsudek, kterým OOP zruší (a to na základě jednání nově ustavené Rady obce).

29 1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č
1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č. 3 ÚPO Jesenice - změna OOP zrušena Nejvyšší správní soud shledal podmínku aktivní žalobní legitimace v případě navrhovatelů za splněnou. Pasivní procesní legitimace náleží obci, nikoli orgánu obce (zastupitelstvo). Posuzována otázka, zda manželé, kteří vlastní nemovitost ve společném jmění manželů, tvoří z hlediska procesního nerozlučné společenství. NSS dospěl k závěru, že návrh na zrušení opatření obecné povahy založený na vlastnictví nemovitosti ve společném jmění manželů je oprávněn podat byť i jen jeden z manželů (právo domáhat se ochrany vlastnického práva k věci ve společném jmění manželů má samostatně každý z manželů)

30 1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č
1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č. 3 ÚPO Jesenice - změna OOP zrušena pokud dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí uplatní požadavek na posouzení změny územního plánu na životní prostředí v různých variantách, musí zadání změny územního plánu obsahovat požadavek na zpracování konceptu změny územního plánu. Počínání odpůrkyně lze hodnotit tak, že při schvalování zadání v rozporu se stanoviskem krajského úřadu jakožto dotčeného orgánu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí nerozhodla o pořízení konceptu změny územního plánu, který by obsahoval různé varianty řešení. Odpůrkyně tak porušila § 47 odst. 5 stavebního zákona. Tuto vadu procesu pořizování změny č. 3 územního plánu nemohlo zhojit ani následné stanovisko krajského úřadu k návrhu změny územního plánu, v němž upustil od požadavku zpracování variant řešení územně plánovací dokumentace.

31 1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č
1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č. 3 ÚPO Jesenice - změna OOP zrušena ….není podstatnou procesní vadou, jestliže pořizovatel opomene vyzvat některý z dotčených orgánů k uplatnění stanoviska k návrhu změny územního plánu dle § 50 odst. 2 stavebního zákona, avšak následně po vydání změny územního plánu toto opomenutí odstraní tím, že si vyžádá dodatečné stanovisko, z něhož vyplývá, že opomenutý dotčený orgán s přijatým řešením souhlasí. Dodatečným souhlasným stanoviskem je vada zhojena. Viz Katovice Tento právní názor však nelze aplikovat na nyní posuzovaný případ.

32 1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č
1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č. 3 ÚPO Jesenice - změna OOP zrušena Záporné stanovisko dotčeného orgánu brání vydat opatření obecné povahy. V případě kladného stanoviska obsahujícího podmínky musí orgán vydávající opatření obecné povahy tyto podmínky, které jsou pro něho závazné, respektovat. Dodatečně udělené kladné stanovisko dotčeného orgánu je proto schopné zhojit předchozí vady v procesu pořizování územně plánovací dokumentace, neboť se jím potvrzuje soulad s veřejným zájmem. Stanovisko dotčeného orgánu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí má však zcela jiné dopady do procesu pořizování změny územního plánu. Toto stanovisko totiž neposuzuje soulad návrhu zadání změny územního plánu s veřejnými zájmy, nýbrž výrazným způsobem determinuje průběh procesu pořizování a schvalování změny územního plánu. Jestliže obec ve spolupráci s pořizovatelem postupuje v rozporu s těmito požadavky a buď nezajistí vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj, nebo nepořídí koncept změny územního plánu, nemůže být tento nedostatek zhojen následným stanoviskem dotčeného orgánu, který od svého předchozího požadavku upustí.

33 1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č
1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č. 3 ÚPO Jesenice - změna OOP zrušena Vynechání celé jedné fáze procesu pořizování změny územního plánu není možné dodatečně zhojit, neboť se jedná o hrubé porušení procesních norem, které mohlo mít vliv na zákonnost celého opatření obecné povahy. Skutečnost, že k další redukci ploch zahrnutých do změny č. 3 územního plánu došlo ve fázi návrhu změny, nemá vliv na závěr ohledně vady postupu při pořizování této změny územního plánu, neboť požadavek dotčeného orgánu na posouzení vlivů změny územního plánu na životní prostředí je fixován k fázi návrhu zadání. Změny následně provedené ve fázi návrhu změny č. 3 územního plánu nemohou mít vliv na právní posouzení vad.

34 1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č
1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č. 3 ÚPO Jesenice - změna OOP zrušena Zadání změny územního plánu je pouze východiskem celého procesu, avšak stavební zákon nestanoví, že by výsledek tohoto procesu (tj. schválená změna územního plánu) měl obsahově plně korespondovat s obsahem zadání. Stavební zákon nepřikazuje, aby v případě změny obsahu zadání oproti jeho návrhu byl opakován postup dle § 47 odst. 2 stavebního zákona. Nelze zde hledat paralelu s opakováním veřejného projednání návrhu změny územního plánu, neboť § 53 odst. 2 stavebního zákona obsahuje výslovnou úpravu opakování veřejného projednání návrhu. Ostatně veřejné projednání návrhu změny územního plánu je poslední fází celého procesu, kdy se ještě může veřejnost vyjádřit k jeho obsahu. Návrh zadání změny územního plánu je naproti tomu ranou fází tohoto procesu, kdy ještě nemůže dojít ke zkrácení práva veřejnosti vyjádřit se k obsahu změny územního plánu.

35 1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č
1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č. 3 ÚPO Jesenice - změna OOP zrušena Použité spojení „na základě“ nelze vnímat jako příkaz, aby návrh změny územního plánu byl identický s obsahem schváleného zadání, nýbrž jako pokyn, aby návrh vycházel ze schváleného zadání. pozn. – v této souvislosti je třeba zmínit, že se v rozsudku hovoří o zmenšení rozsahu lokalit, nikoli o zvětšení.

36 1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č
1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č. 3 ÚPO Jesenice - změna OOP zrušena ..Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí musí obsahovat zhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost, faunu a ekosystémy… ..V dokumentu jsou dále vyhodnoceny vlivy změny územního plánu na jednotlivé lokality.. ..Ve vyhodnocení lokality č. 17 je pouze uvedeno, že dle stanoviska orgánu ochrany přírody se v této lokalitě vyskytují zvláště chránění živočichové. Vliv změny funkčního využití této lokality na uvedené živočichy však není zhodnocen (s. 51). Totéž platí o lokalitě č. 21 (s. 53), č. 22 (s. 54)… .. V části věnované celkovému hodnocení vlivů změny č. 3 územního plánu na životní prostředí je uvedeno, že vzhledem k termínu provedení tohoto vyhodnocení je problematické hodnotit vliv na zvláště chráněné druhy živočichů, na jejichž výskyt v řešeném území poukazuje orgán ochrany přírody… Nejvyšší správní soud dospěl na podkladě těchto zjištění k závěru, že vyhodnocení vlivů změny č. 3 územního plánu na faunu – zvláště chráněné živočichy – a potažmo i na biologickou rozmanitost a ekosystémy je ve svém souhrnu nedostačující

37 1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č
1 Ao 5/2010 – 169 ze dne 24. listopadu 2010 změna č. 3 ÚPO Jesenice - změna OOP zrušena Důvodem pro neprovedení úplného zhodnocení vlivů změny územního plánu nemůže být panující roční období (zima), jak plyne z Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 3 územního plánu na životní prostředí, vyznačující se nepříznivými klimatickými podmínkami (mrazy, sněhová přikrývka) a neaktivitou živočišných druhů, které činí průzkum v terénu neefektivním, či zcela nemožným. Změna územního plánu není opatření, které by nesneslo odkladu. Lze připomenout, že zadání změny územního plánu bylo schváleno již v září 2009, tedy v době, kdy zpravidla panují ještě únosné klimatické podmínky.

38 Děkuji za pozornost Ing. Petr Háp Oddělení územního plánování


Stáhnout ppt "Pracovní porada orgánů územního plánování Královéhradeckého kraje – 16"

Podobné prezentace


Reklamy Google