Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zakotvená teorie, p ř ípadová studie Kvalitativní výzkum – designy/strategie výzkumu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zakotvená teorie, p ř ípadová studie Kvalitativní výzkum – designy/strategie výzkumu."— Transkript prezentace:

1 zakotvená teorie, p ř ípadová studie Kvalitativní výzkum – designy/strategie výzkumu

2 Design /strategie výzkumu rámcové uspo ř ádání, nebo plán výzkumu „JAK“ budeme zkoumat to, co jsme zvolili za výzkumnýproblém na rozdíl od metod má ucelen ě jší povahu, popisuje proces, zp ů sob analýz a p ř ístup k interpretaci obvykle i souhlas ur č ité skupiny výzkumník ů – možnost č erpat z ur č ité metodologické literatury, která design popisuje aukazuje jeho p ř ednosti i úskalí

3 Zakotvená teorie šedesátá léta 20.stol., Glaser, Strauss – pozd ě ji každý trošku odlišn ě rozdíl v p ř ístupu ke kódování Glaser: kódování substantivní a teoretické; hledání vztahu mezi kategoriemi je na výzkumníkovi Strauss: kódování otev ř ené, axiální a selektivní; paradigmatický model – identifikace jevu, p ř í č inné podmínky – kontext - strategie jednání a interakcí -následky)

4 Zakotvená teorie sada systematických induktivních postup ů pro vedení kvalitativního výzkumu, který je zam ěř en na vytvo ř ení teorie teorie vzniká induktivn ě ze zkoumání výzkumného problému – odhalena a prozatímn ě ov ěř ena

5 Zakotvená teorie Základní principy není cílem popsat jednotlivé jevy, ale vytvo ř it novou teorii vycházející z dat – „necháváme, a ť se vyno ř í to, co je v této oblasti významné“ sm ěř uje k vyšší úrovni abstrakce; ne koncentrovaný popis, ale konceptuální schéma postihující vztahy mezi tím, co se vyno ř ilo jako prom ě nné p ř edevším teorie sociálních proces ů, které utvá ř ejí interkci lidí; ukazuje, jak zm ě ny podmínek ovliv ň ující jednání nebo interakci vedou ke zm ě n ě ným reakcím aktér ů práce s literaturou ex post (porovnání nález ů s tím, co je v literatu ř e) stálé porovnávání (datových úsek ů, dat s koncepty, koncept ů mezi sebou – odhalování obecného a toho v č em jsou odlišnosti

6 Základní procedury sb ě r dat sm ěř ující k nasycenosti kód ů teoretické nasycení dat (nep ř ibývá nová informace) ovzorkování (dopln ě ní teorie) ograduální sb ě r dat kódování sm ěř ující k vytvo ř ení základních kategorií (prom ě nných) budoucí teorie konstruování teorie jako sady tvrzení o vztazích mezi kategoriemi (prom ě nnými) Zakotvená teorie Úrov ěň dat a jejich analýzyfunkcep ř íklad Datové úryvkyindikátorypo ř ád se po nás chce a nikdo nám za to nic nedá kódykonceptypráce navíc kategorieprom ě nnéRVP jako administrativní zát ě ž

7 Zakotvená teorie Konstruování teorie psaní poznámek (memo) p ř i kódování = klí č ová technika konstruování teorie je porozum ě ní poznámkám v jejich celku nalezení centrální kategorie spadá pod ni hodn ě kód ů dokáže pod sebe pojmout jiné kategorie dostate č n ě abstraktní když se rozpracovávají její detaily (za jakých podmínek), vznikající teorie se dob ř e rozvíjí má dostate č nou variantnost (dost údaj ů o tom, jak se mohou m ě nit její vlastnosti, dimenze, jek se m ě ní se zm ě nou podmínek) dobré je získanou teorii znázornit ve schématu

8 Zakotvená teorie Šva ř í č ek, Še ď ová: Kvalitativní výzkum v pedagogických v ě dách, str. 91, 95

9 Případová studie empirický design (sb ě r skute č ných dat – nikoli odvozená data), jehož cílem je velmi podrobné zkoumání a porozum ě ní jednomu p ř ípadu p ů vodn ě p ř i práci s jednotlivými klienty (medicín, atd.), za č átek 20. stol. využití i pro teorii (Chicagská škola, Freud atd.)

10 Případová studie Základní principy p ř ípad = integrovaný systém (celek, ne jeho jednotlivé aspekty) vždy v co nejp ř irozen ě jších podmínkách využívány veškeré dostupné zdroje i metody sb ě ru dat

11 Případová studie Kdy použít jak a pro č se d ě jí sou č asné jevy máma malou nebo žádnou kontrolu nad t ě mito jevy (jako výzkumníci je ovliv ň ujeme minimáln ě nebo v ů bec) povaha výzkumné otázky (odhalení souvislostí jevu u daného p ř ípadu) Typy p ř ípadových studií deskriptivní (narativní zpráva (nap ř. klient, žák) exploratorní (nap ř. pilotní projekty) explanatorní (vysv ě tlení – odhalení p ř í č inného ř et ě zce)

12 Případová studie Volba p ř ípadu nikdy ne náhodn ě podle výzkumné otázky nepodcenit! volba extrémního p ř ípadu (nap ř. šikana) volba typického p ř ípadu (b ě žné tradi č ní podmínky, „pr ů m ě rné“) volba kritického p ř ípadu (testování teoretického vysv ě tlení (nap ř. zavád ě ní inovací – riziko: obavy; tedy škola, která je zavádí – jaké jsou rizika tam?) více č etná p ř ípadová studie p ř ípady vybírány postupn ě – podpo ř ení nebo prozkoumání odlišností

13 Případová studie Fáze p ř ípadové studie ur č ení výzkumného tématu, formulování otázek výb ě r zkoumaného p ř ípadu; sb ě r dat – d ů sledná triangulace metod i zdroj ů analýza propojena se sb ě rem (up ř es ň ování) zpracování výzkumné zprávy etická kritéria

14 Případová studie Analýza dat nejsou specifické procedury – záleží na výzkumníkovi interperetativní práce základem je kategorizace dat (lze kódovat) a znázor ň ování vztahových sítí p ř ípadu d ů ležité je porovnávání dat a hledání pravidelností je možné se v ě novat p ř edem vybraným kategoriím je možné se soust ř edit na celistvost p ř ípadu

15 Případová studie Šva ř í č ek, Še ď ová: Kvalitativní výzkum v pedagogických v ě dách, str. 111, 112


Stáhnout ppt "Zakotvená teorie, p ř ípadová studie Kvalitativní výzkum – designy/strategie výzkumu."

Podobné prezentace


Reklamy Google