Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška 3 Analytické metody používané v nanotechnologiích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška 3 Analytické metody používané v nanotechnologiích"— Transkript prezentace:

1 Přednáška 3 Analytické metody používané v nanotechnologiích
KCH/NANTM Přednáška 3 Analytické metody používané v nanotechnologiích

2 Obsah Skenovací tunelová mikroskopie Mikroskopie atomárních sil
Skenovací sondová mikroskopie

3 Tunelová mikroskopie 1981 Gerd Binning, Heinrich Rohrer IBM Zurych
Neoptický mikroskop Povrch vzorků o velikosti několika nm Mikroelektronika (polovodiče) Rozvoj nanotechnologií

4 Tunelová mikroskopie Různé interakce s povrchem
Souhrnné označení rastrovací sondová mikroskopie (SPM, scanning probe microscopy) Mikroskopie atomárních sil – i nevodivé materiály

5 SPM Široká použitelnost Široká škála prostředí Zobrazení povrchu
Měření vlastností na atomární úrovni Manipulace Široká škála prostředí Vzduch Speciální atmosféra Kapaliny Vakuum Nízké i vysoké teploty

6 SPM - principy Pohyb sondy v těsné blízkosti povrchu (několik nm)
Velmi jemný pohyb sondy pomocí piezokrystalu Prodloužení či smrštění v závislosti na napětí Vysoké rozlišení - zabezpečení proti vibracím Pojem zvětšení se nepoužívá Obraz vytvářen na základě elektromechanické interakce sondy se vzorkem

7 SPM - principy Skutečné rozměry je nutné kalibrovat
Sonda sleduje profil konstantní interakce pomocí zpětné vazby Předměty zkoumání: Kovy Polovodiče Molekuly Polymery Živé buňky

8 Skenovací tunelová mikroskopie

9 Skenovací tunelová mikroskopie (STM)
Mapování povrchu pomocí pohybu (rastrování) vodivým hrotem (sondou) nad vodivým povrchem materiálu. Nevyžaduje složitou přípravu vzorku Informace pouze o povrchu

10 STM Kvantová teorie tunelového jevu v praxi
Jsou-li dva vodivé materiály v dostatečné blízkosti (ale ne v kontaktu), je pravděpodobné, že elektrony projdou z jednoho materiálu do druhého – tzv. tunelový proud Velikost tunelového proudu závisí: Exponenciálně na vzdálenosti Na přiloženém napětí

11 STM - konstrukce Mechanická část Elektrická část
Stolek k upevnění vzorku Polohovací zařízení Sonda Elektrická část Napájení Zpětná vazba Sběr signálu Ovládání pohybu Tlumení mechanických vibrací Vakuová komora

12 STM - konstrukce Sonda Ostrý kovový hrot Pohyb v řádcích
Řádově nm nad povrchem Přiloženo napětí ze zdroje Odsávání elektronů pronikajících přes potenciálovou bariéru na povrchu Nastavení výšky hrotu Piezoelektrický systém Změny tunelového proudu – obraz lokální hustoty elektronů

13 STM - konstrukce Sonda Drobné nerovnosti – vysoký nárůst proudu
Ze signálu zpracována na základě teoretických modelů struktura povrchu První mikroskopy – rozstřižený drát (1 nm) V současnosti Wolfram Zlato Pt/Ir U wolframu nevýhoda - oxidace

14 STM Přednosti Nevýhody Vysoké sub-atomární rozlišení
Zobrazování jednotlivých atomů V okolí hrotu lze vytvořit silné elektrické pole – vytržení atomu z povrchu Cílená manipulace Nevýhody Neposkytuje okamžitý vizuální obraz (obraz lokální hustoty elektronů) V případě povrchu tvořeného jedním prvkem použitelné Vyžaduje vodivý vzorek Hustota elektronů – vlnové funkce elektronů, nikoli povrch; logo John Foster

15 STM

16 Mikroskopie atomárních sil

17 Mikroskopie atomárních sil (AFM)
Inovace STM Zobrazení i pomocí 3D modelu Mapování rozložení atomárních sil na povrchu Velmi vysoké rozlišení – i jednotlivé atomy 1986, G. Binnigem, C. Quat, C. Gerber

18 AFM

19 AFM Neoptický mikroskop Sonda mapující topografii vzorku
Umožňuje měření i nevodivých vzorků Nevyužívá průchodu proudu Malé kompaktní zařízení Žádné speciální požadavky na umístění

20 AFM Detekce vzdálenosti sondy od povrchu Další zjišťované vlastnosti
Meziatomární síly Deformace držáku sondy Optická detekce Softwarové zpracování dat Další zjišťované vlastnosti Tření Odezva na působící sílu (bodová spektroskopie) Magnetické vlastnosti Tepelná vodivost

21 AFM

22 AFM Hlavní prvek – raménko s hrotem Síly krátkého dosahu
Délka hrotu: několik µm Poloměr špičky: 10 – 50 µm Síly krátkého dosahu Několik nejbližších atomů hrotu a povrchu Teoretické rozlišení – jednotlivé atomy

23 AFM Hroty: Raménko: Křemík Nitrid křemíku Upevněná magnetická částice
Upevněná molekula Raménko: Důležitá pružnost Odhad tuhosti Nesmí poškodit hrot ani vzorek Nižší než vazebná síla mezi atomy pevných látek Vlastnosti dle aplikace

24 AFM

25 AFM – síly působící na hrot
Odpudivé síly Krátkodosahové Pauliho síla Hrot je v kontaktu se vzorkem Přitažlivé Dlouhodosahové Van der Waals (dipól-dipól)

26 AFM – síly působící na hrot
Celková síla může být odpudivá i přitažlivá Závislost na vzdálenosti hrotu a povrchu Síla způsobuje vychýlení hrotu z rovnovážné polohy Deformace držáku Detekce deformace laserovým paprskem Zpětná vazba – možnost reakce na deformace

27 AFM Pohyb ve všech třech osách piezokeramickými prvky
Vzorek připevněn na magnetický držák pod hlavou mikroskopu Magnetické vzorky – drží Nemagnetické vzorky – lepení oboustrannou páskou k podložce

28 AFM – požadavky na vzorek
Velikost musí odpovídat možnostem hlavy pro hrubé posuv ve vertikálním směru (cca 12 mm) Makroskopicky rovný nebo vypouklý vzorek Řádné upevnění vzorku práškové materiály – lepení, lisování měkké vzorky – biologické Odrazivost Příliš lesklé vzorky – snížení viditelnosti a orientace na monitoru Interference v obraze

29 AFM – pracovní režimy Oblast strmé části křivky – vysoká citlivost na výškové rozdíly Tři základní módy AFM Kontaktní Nekontaktní Poklepový

30 AFM – kontaktní režim Malá tuhost držáku
Přímá topografie povrchu na základě odpudivých sil Sonda smýkána po povrchu Lze detekovat i boční síly: Tření Různorodost materiálu Další vlivy Vyšší rozlišení – blíže k povrchu Vhodné pro tvrdé vzorky Poškození měkkých vzorků, parazitní signály

31 AFM – kontaktní režim Ohyb hrotu od povrchu
Tuhost ramene musí být menší než efektivní tuhost držící atomy pohromadě V opačném případě hrozí poškození vzorku n Ovlivnění hrotu Kapilární síly (zkondenzovaná voda) Vlastní pružnost hrotu Síla působící na vzorek: řádově 10-7N

32 AFM – nekontaktní mód Vyšší tuhost držáku
Udržován při oscilacích na vlastní frekvenci pomocí piezokeramických scannerů Povrch mapován ze změn frekvence Režim přitažlivých sil dále od vzorku Mírně snížené rozlišení Hrot není v přímém kontaktu s povrchem Menší vrcholový úhel – vyšší rozlišení Měření měkkých a elastických vzorků

33 AFM – poklepový mód Podobný předchozí
Rozkmit tak velký, že dochází ke kontaktu s povrchem Povrch mapován ze změny rezonanční frekvence Vhodná pro vzorky: U nichž hrozí poškození třením či tažením Větší plochy s většími změnami v ose Z

34 AFM – módy Částečné pokrytí povrchu zkondenzovanou vodou
Bezdotyková metoda – reliéf odpovídající povrchu vodní kapky Dotyková metoda – reliéf odpovídající pouze povrchu vzorku

35 AFM - použití Testování struktur v oblasti mikro- a nanometrových rozměrů Polovodičové obvody Tyto struktury použitelné pro testy kvality zobrazení Kalibrační mřížky

36 AFM - nevýhody Malý rozměr skenované oblasti (100 x 100 µm)
FM-AFM (1994) Rozkmit raménka Měřen fázové posuv kmitání Dosud nejvyšší rozlišení 77 pm ( m) Struktury uvnitř jednotlivých atomů

37 AFM

38 Skenovací sondová mikroskopie

39 Skenovací sondová mikroskopie (SPM)
Kombinace STM a AFM Studium povrchů a povrchových procesů Mechanické sondy Obory Chemie Fyzika Biologie Metrologie Nanotechnologie

40 SPM a nanotechnologie Zobrazení a manipulace s atomy
Struktury na atomární úrovni Manipulace: Kvalitní povrch Vakuum Dva způsoby STM hrot se nastaví nad přemisťovaný atom, přiloží se napětí, atom přejde na hrot, hrot se přemístí Jakýkoli hrot e umístí za přemisťovaný atom, atom je tlačen hrotem na zvolené místo

41 Další metody založené na SPM
Mikroskopie laterálních sil (LFM) Třecí síly Krut ramene Mikroskopie modulových sil (FMM) Elastické vlastnosti povrchu Mikroskopie magnetických sil (MFM) Prostorové rozložení magnetických Lorentzových sil Hrot s feromagnetickou vrstvou

42 Další metody založené na SPM
Mikroskopie elektrostatiských sil (EFM) Rozložení elektrostatického náboje na povrchu Rastrovací termická mikroskopie (SThM) Raménko = mikrotermočlánek (W, Ni) Tepelná vodivost Termoelektrické napětí Rastrovací kapacitní mikroskopie (SCM) Prostorové změny kapacity Podpovrchové nosiče náboje Mapování příměsí (legur) v polovodičích

43 Pro dnešek vše 


Stáhnout ppt "Přednáška 3 Analytické metody používané v nanotechnologiích"

Podobné prezentace


Reklamy Google