Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace Ing. Michal Vodrážka | Statutární náměstek GŘ Praha, 20. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace Ing. Michal Vodrážka | Statutární náměstek GŘ Praha, 20. listopadu."— Transkript prezentace:

1 Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace Ing. Michal Vodrážka | Statutární náměstek GŘ Praha, 20. listopadu 2012

2 Cíle agentury CzechInvest Zvyšovat konkurenceschopnost firem prostřednictvím podpory jejich rozvoje a vytvářením vhodných podmínek pro podnikání Agentura CzechInvest odborně provází žadatele od začátku až do konce projektového cyklu Cílem agentury je napomoci k co největšímu počtu úspěšně realizovaných projektů OPPI, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb, rozvoji podnikání, podpoře inovací, stimulaci poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, podpoře podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.

3 Úloha agentury CzechInvest Implementační orgán OPPI Agentura administruje projekty dotačních programů OPPI Agentura komunikuje s žadatelem od podání žádosti až po ukončení procesu monitorování Agentura zajišťuje ekonomické hodnocení žadatelů a projektů Agentura zajišťuje administraci Žádostí o platbu a Monitoring Agentura realizuje interní projekty financované z OPPI zaměřené na podporu rozvoje firem Agentura nastavuje efektivní postupy pro budování absorpční kapacity OPPI: Přitom využíváme především těchto nástrojů: cílené a tematické konference, semináře a workshopy prezentace úspěšných projektů maximální dostupnost informací pro žadatele na úrovni RK, webových stránkách a Zelené lince OPPI MKT a PR propagaci programů podpory OPPI

4 Administrace programů OPPI

5 Administrace projektů OPPI Příprava projektu  Primární konzultace s potencionálními žadateli, zda jejich projekt spadá do OPPI – konzultace, posouzení podnikatelského záměru Podání žádosti  Administrace podané žádosti – kontrola, zda obsahuje veškeré náležitosti a zda splňuje podmínky programu Realizace projektu  Poskytování informací v průběhu realizace projektu, kontrola Výběrových řízení  V průběhu podání a realizace projektu má žadatel možnost komunikovat s PM prostřednictvím nástěnky v aplikaci eA nebo se se svým dotazem obrátit na Regionální kanceláře či Zelenou linku agentury CI Žádost o platbu  Formální a dokladová (věcná i finanční) kontrola; v případě zjištění nejasností vyzve agentura žadatele k doplnění či odstranění nedostatků Monitoring  Kontrola monitorovacích zpráv, Archivace Monitorovací kontroly/Kontroly na místě  Pomoc žadatelům s jejich projekty přímo v místě realizace projektu

6 Životní cyklus projektu Finanční hodnocení Hodnocení projektů Žádost o platbu a kontrola na místě Monitoring Podání žádosti

7 Proces administrace projektu A B C D E 5 dnů15 dnů x dnů dle konkrétní výzvy a programu Proces hodnocení projektu A založení Master účtu, ELEKTRONICKÝ PODPIS B podání Registrační žádosti (finanční výkazy, rating) C schválení Registrační žádosti – hodnocení přijatelnosti žadatele a projektu včetně ekonomického hodnocení (zda odpovídá podmínkám programu) D podání Plné žádosti (studie proveditelnosti, finanční realizovatelnost projektu, specifické přílohy dle programu) – hodnocení projektu na základě stanovených výběrových kritérií (externí hodnotitelé, hodnotitelská komise) Epodpis Podmínek poskytnutí dotace a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

8 Počet projektů za jednotlivé programy OPPI Program Přijaté PŽRozhodnuto Počet projektůObjem (Kč)Počet projektůObjem (Kč) ICT V PODNICÍCH ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY ROZVOJ EKO-ENERGIE INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT INOVACE – PATENT POTENCIÁL PROSPERITA KLASTRY TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY ŠKOLICÍ STŘEDISKA NEMOVITOSTI PORADENSTVÍ MARKETING CELKEM Zdroj: CzechInvest,

9 Žádosti o platbu OPPI Program Proplaceno počet projektůpočet ŽoplČástka ( v Kč) ICT V PODNICÍCH ICT A STARTEGICKÉ SLUŽBY ROZVOJ EKO-ENERGIE INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT INOVACE – PATENT POTENCIÁL PROSPERITA KLASTRY TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY ŠKOLICÍ STŘEDISKA NEMOVITOSTI PORADENSTVÍ MARKETING CELKEM Zdroj: CzechInvest,

10 Interní projekty agentury CzechInvest z OPPI Projekty financovány z -- OPPI, prioritní osa 6 Služby pro rozvoj podnikání, oblast podpory 6.1 Podpora poradenských služeb, program Poradenství

11 CzechAccelerator Cíl programu Urychlit rozvoj firmy na cílovém trhu i v České republice Pomoc při hledání:  investice pro financování dalšího rozvoje firmy (fond rizikového kapitálu, business angel)  technologického partnera pro další rozvoj produktu (kapitálový vstup, převzetí, spolupráce při vytvoření vhodné distribuční sítě) Účel programu Přivést české technologické MSP do vyspělých zemí (USA, Singapur, Švýcarsko, Izrael), ve kterých mohou komercializovat svoje produkty Příjemce podpory Malé a střední podniky (start-up firmy) v sektorech ICT, life sciencies, cleantech, nanotechnologie Žadatel je vlastník jasně definovaného, existujícího (případně rozpracovaného) technologického produktu (výrobku nebo služby) a má vysoký potenciál k úspěšné komercializaci svého produktu a vysoký zájmem a motivaci o průnik na mezinárodní trhy Žadatel má vysoký růstový potenciál, je zaměřený na rozvoj technologických řešení

12 CzechAccelerator Podporované aktivity Předodjezdová příprava Právní školení(ochrana duševního vlastnictví), marketingové a ekonomické poradenství (100% podpora) Podpora v místě působení Pobyt v délce 2 až 6 měsíců v zahraničí v CzechAcceleratoru (100% podpora) Přístup k networkingovým aktivitám (100% podpora) Licencování a patentování, ochrana IPR (100% podpora;max. 200 tis. Kč/firma) Účast na konferencích a odborných seminářích (100% podpora;max. 200 tis. Kč/firma) Služby odborných poradců, školení a mentoring v destinaci (50% podpora;max. 200 tis. Kč/firma) Podpora cestovních nákladů a ubytování (50% podpora; max. do stanoveného limitu)

13 CzechEkoSystem Cíle projektu Cílem projektu je zvýšit připravenost firem v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rozvojového kapitálu. Účel programu Podpora rozvoje začínajících inovačních firem poskytnutím poradenství v oblastech řízení a chodu společnosti, komercializace, celkového využití potenciálu MSP včetně celkového zhodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podnikatelů a jejich partnerských univerzit či jiných výzkumných institucí. Získání praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, praktické uplatnění jejich podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností Příjemce podpory Začínající podnikatelé s inovativními podnikatelskými záměry (MSP) Základní charakteristika projektu Místo realizace – ČR mimo hl. m. Praha Míra podpory % Výše podpory 0,2 – 3 mil. Kč Administrace se liší od standardních programů OPPI (Hodnocení a komunikace probíhá mimo eAccount)

14 CzechEkoSystem Vyhledání nápadu Skaut, Kouč VŠ Vyhledání nápadu Skaut, Kouč VŠ Hodnocení nápadu Skaut s Koučem a PM hodnotí vhodnost nápadu/projektu Skaut pomáhá s přípravou žádosti Hodnocení nápadu Skaut s Koučem a PM hodnotí vhodnost nápadu/projektu Skaut pomáhá s přípravou žádosti Administrace a hodnocení Prezentace před hodnotitelskou komisí Administrace a hodnocení Prezentace před hodnotitelskou komisí Evaluace Závěrečná prezentace na fóru investorů Úspěšní obdrží certifikát Evaluace Závěrečná prezentace na fóru investorů Úspěšní obdrží certifikát Formulování nápadu Žádost o podporu Koučink a Poradenství Seed Fund MPO Investorské fórum Ostatní investoři Týmová práce na Žádosti o podporu Týmová práce na Business plan Rozvojový plán Finální žádost Týmová práce na Finální business plan Prezentace žadatele Týmová práce na Představení business plánu investorům

15 CzechEkoSystem – aktuální informace Současný stav realizace projektu CzechEkoSystem V rámci zajištění odpovědného a efektivního fungování agentury CzechInvest rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o interním i externím prověřování jejích aktivit. To se týká rovněž projektu CzechEkoSystem, a proto byl dočasně pozastaven. Agentura CzechInvest nyní nemůže podnikat další kroky ve zpracování žádostí o podporu, které byly v první výzvě do projektu CzechEkoSystem podány. Na základě výsledků prováděných kontrol a prověření bezvadnosti všech procesů bude rozhodnuto a dalším pokračování projektu. Předpokládané obnovení činností v rámci projektu CES do konce listopadu 2012 I. Výzva projektu CES Bylo podáno celkem 46 projektů, z toho byly 3 vyřazeny pro nesplnění podmínek Všechny projekty jsou vyhodnoceny po formální stránce a připraveny k předání externím hodnotitelům Nová výzva (II. Výzva) projektu CES Vyhlášení nejdříve v 2. polovině prosince 2012

16 Publicita OPPI

17 Publicita OPPI – jsme tu pro žadatele Zelená informační linka o programech podpory podnikání  v provozu každý všední den mezi 9 – 13 hodinou; průzkum Zelené ukázal, že jsou žadatelé s prací analytiků spokojeni a že považují tuto službu za velkou pomoc při zpracování projektů Sběrná adresa  možnost žadatelů posílat dotazy analytikům SF, kteří jim do 3 pracovních dnů poskytnou kvalifikovanou odpověď Webové stránky a aktualizační mailing  aktuální informace o OPPI, návody, příručky a další užitečné dokumenty + měsíční rozesílání novinek na zaregistrované uživatele skrze webové stránky CI Činnost regionálních kanceláří agentury CzechInvest  poskytování osobních a telefonických konzultací  pořádání tematických seminářů v jednotlivých krajích ČR Přínos: znalost prostředí, možná konzultace přímo v regionu žadatele Konzultace s programovými manažery na centrále agentury CI  posouzení podnikatelského záměru, konzultace k postupu v konkrétním projektu

18 Semináře OPPI -- semináře k aktuálním výzvám, na téma registračních a plných žádostí (informace o nejčastějších chybách při předkládání žádostí o dotaci) -- semináře Jak na monitoring a žádost o platbu -- semináře Výběr dodavatele v OPPI -- v roce 2012 bylo v rámci seminářů pořádaných regionálními kancelářemi a centrálou CI proškoleno během 115 seminářů cca 2111 zástupců žadatelů a příjemců dotace v OPPI -- semináře zaměřené na úzkou problematiku pro malý počet účastníků → efektivní proškolení ušité na míru zastoupených projektů -- možnost individuálních konzultací s programovými specialisty po ukončení semináře

19 Statistika Zelené linky I.

20 Statistika Zelené linky II.

21 Statistika Zelené linky III. Nejčastější témata dotazů v roce 2012Počet Aplikace eAccount1775 Metodické dotazy1515 Nemovitosti1516 Eko - energie1150 Rozvoj1094

22 Děkuji za pozornost. Kontaktujte nás!

23 Agentura pro podporu podnikání a investic Státní příspěvková organizace založena v roce 1992 Štěpánská Praha tel


Stáhnout ppt "Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace Ing. Michal Vodrážka | Statutární náměstek GŘ Praha, 20. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google