Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítače Základní pojmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítače Základní pojmy."— Transkript prezentace:

1 Počítače Základní pojmy

2 Základní pojmy Počítač: Informace: Data: Program: Instrukce:
Stroj na zpracování informací Informace: data, která se strojově zpracovávají vše co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech, které se staly nebo které nastanou Data: údaje, hodnoty, čísla, znaky, symboly, grafy, ... Program: Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol. Jedná se o posloupnost instrukcí. Instrukce: Předpis k provedení nějaké (většinou jednoduché) činnosti realizovatelný přímo technickým vybavením počítače (např. přičtení jedničky, uložení hodnoty do paměti apod.)

3 Použití počítačů ZPRACOVÁNÍ TEXTU Jde o vytváření graficky hodnotných textu, je to náhrada za psací stroje. Výhodou je úspora času, snadná opravitelnost chyb, vysoká grafická úroveň textu, možnost používat mnoho typu písma, barevné provedení, zařazení obrázků, tabulek, grafů apod. OPERACE S DATY V TABULKÁCH Jde o programy, které umožňují výpočet v tabulkách po řádcích a sloupcích. Jsou vhodné např. pro zpracování laboratorních měření, propočty v ekonomických a finančních tabulkách apod. umožňují na základě tabulek sestrojit grafy.

4 Použití počítačů DATABÁZOVÉ APLIKACE Používají se pro vedení různých agend, evidencí a kartoték na osobním počítači. Výhodou proti klasickým evidencím je snadné a rychlé třídění, výběry a vyhledávání požadovaných záznamu podle zadaných klíčů apod. (evidence osob, inventáře, knih v knihovně, sbírek, ...) STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Programy pro oblast práce s obrovským množstvím dat, např. sčítaní lidu, vyhodnocení průzkumu veřejného mínění apod.

5 Použití počítačů GRAFIKA A GRAFICKÉ SYSTÉMY Zpracování grafiky na počítači je velkou samostatnou oblastí. Pomocí počítače lze projektovat i konstruovat (CAD/CAM). Patří sem také oblast grafických prezentací (např. prezentace PowerPoint), webová grafika (tvorba internetových stránek), tisko-typografická grafika (výroba novin časopisů, knih, tiskovin, reklamy, pozvánek, vizitek, zpracování fotografií apod.) Jsou tu vysoké nároky na grafiku, možnost začlenění obrázku, automatickou tvorbu obsahu apod. TVORBA NOVÝCH PROGRAMŮ Patří sem programovací jazyky, které umožňují vytvářet - psát nové programy. Je to oblast tvorby programu.

6 Použití počítačů VĚDECKO - TECHNICKÉ VÝPOCTY počítače dnes dokáží simulovat a modelovat vědecké pokusy, složité výpočty nebo např. chemické reakce. Pomáhá to ve virtuálním světě ověřovat vědecké teorie, které nelze provést v klasických reálných podmínkách. Využívání počítačů pro výpočty podle vzorců (matematické, fyzikální, chemické, technické apod.). KOMUNIKACE S POČÍTACEM Patří sem programy usnadňující uživateli práci s počítačem samotným (operační systém a jeho nadstavby - spouštění programu, otevírání, vyhledávání, mazání souboru atd.)

7 Použití počítačů MĚŘENÍ, REGULACE , ŘÍZENÍ PROCESŮ Oblast použití osobních počítačů pro potřeby řízení technologických procesu - např. provoz elektráren, chemických aparátu, technologických linek, jednotlivých výrobních zařízení atd. Jsou to programy, které prostřednictvím konkrétní součástky nebo zařízení mohou merit, kontrolovat a řídit určitý technologický proces. Jediný počítač díky velkému výkonu a možnostem software muže řídit i komplikovaný výrobní proces. AUDIOVIZE Záznam, střih a odbavení audio a videosignálu (rozhlas, televize). Mixování zvuku, vytváření audio a videoefektu.

8 Použití počítačů ZÁBAVA Hry, herní konzole a software pro hry – multimediální počítačové hry. Dnes jsou už počítačové animace na špičkové úrovni. DALŠÍ POUŽITÍ počítače je možné použít v celé řadě dalších odvětví a oborů. Jedná se o systémy programované přímo na zakázku a pro konkrétní účely.

9 Základní pojmy Hardware
Technické vybavení počítače - souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven. Vše na co si můžete sáhnout Skříň počítače, monitor, klávesnice, myš, tiskárna, harddisk, základní deska,procesor, grafická karta, paměť, BR/DVD/CD mechaniky, kabely,…

10 Základní pojmy Software: Software je možné rozdělit do dvou skupin:
Programové vybavení počítače - souhrnný název pro veškeré programy, které mohou na počítači pracovat. Software je možné rozdělit do dvou skupin: systémový software: operační systémy, pomocné programy pro správu systému (utility), překladače programovacích jazyků aplikační software: programy umožňující řešení specfických problémů uživatele: textové editory grafické editory tabulkové procesory databázové systémy CAD programy (Computer Aided Design) počítačové hry + DATA

11 Základní pojmy Firmware:
Programové vybavení, které tvoří součást technického vybavení. Toto programové vybavení až na naprosté výjimky nemůže být uživatelem modifikováno. Tyto programy jsou většinou naprogramovány (vypáleny) do nevolatilních pamětí (ROM, EPROM, …) firmou vyrábějící dané zařízení.

12 Jednotky Informace bit: Byte: Word:
1 bit (binary digit - dvojková číslice) je základní jednotka informace. Poskytuje množství informace potřebné k rozhodnutí mezi dvěma možnostmi. Jednotka bit se označuje b a může nabývat pouze dvou hodnot - 0, 1. Byte: Jednotka informace, která se označuje B a platí 1 B = 8 b. Word: Jednotka informace. Nejmenší počet bitů, se kterým počítač pracuje, když zpracovává data. Word může mít různý počet bajtů. U 32 bitovych počítačů platí 1 W = 4 B = 32 b. U 64 bitových počítačů platí 1´W = 8 B = 64 b.

13 Převod Byte kilo K, k 1KB 2^10 B 1024 B mega M 1MB 2^20 B 1048576 B
Předpona Značka Zápis Mocnina(B) Převod(B) kilo K, k 1KB 2^10 B 1024 B mega M 1MB 2^20 B B giga G 1GB 2^30 B B tera T 1TB 2^40 B B

14 POZOR!!! V metrickém systému platí 1 kilobajt 1kB = 1000 B
V počítačovém světě platí 1 kilobajt 1kB = 1KB = 1024 B

15 POZOR!!! V počítačovém světě platí 1 kilobajt 1kB = 1KB = 1024 B
1 megabajt 1MB = 1024 KB 1 gigabajt 1GB = 1024 MB 1 terabajt 1TB = 1024 GB (velikosti HDD) 1 petabajt 1PB = 1024 TB 1 exabajt 1EB = 1024 PB 1 zettabajt 1ZB = 1024 EB 1 yottabajt 1YB = 1024 ZB

16 Kibibyte Kibibyte je jednotka, která označuje 1024 Bytů. Jelikož se jednotka kilobyte, díky předponě "kilo" vykládala jako 1000 Bytů (správně je totiž 1024 Bytů), vzniklo toto označení, u něhož je jasné, že se jedná o 1024 Bytů. 1KiB = 1 Kibibyte je tedy 1024 Byte (= 2^10 Bytů). Zkratka vznikla jako zkratka "kilo binary byte".

17 Kibibyte kibibyte (KiB) 2^10 B mebibyte (MiB) 2^20 B
gibibyte (GiB) 2^30 B tebibyte (TiB) 2^40 B pebibyte (PiB) 2^50 B exbibyte (EiB) 2^60 B zebibyte (ZiB) 2^70 B yobibyte (YiB) 2^80 B

18 kilobit za sekundu kbit/s = kb/s
Kilobit za sekundu je jednotkou označující rychlost přenosu dat a násobnou jednotkou bitu za sekundu. Při rychlosti jednoho kilobitu za sekundu je každou vteřinu přenesen právě jeden kilobit dat. Dalšími násobnými jednotkami bitu za sekundu je megabit za sekundu a gigabit za sekundu. 1kb = 10^3 bits 1kib = 2^10 bits

19 Paměť Slouží k uchování informace, konkrétně binárně kódovaných dat (nul a jedniček). Množství informací, které je možné do paměti uložit, se nazývá kapacita paměti a udává se v bytech. Protože byte je poměrně malá jednotka, používá se často následujících předpon: MB, GB, TB

20 Paměť Interní, vnitřní Externí, vnější ROM - READ ONLY MEMORY
Operační paměť sloužící pro uchování momentálně zpracovávaných dat a programů. Realizovaná většinou pomocí polovodičových součástek. Externí, vnější sloužící k dlouhodobějšímu uchování dat. Realizovaná většinou na principu magnetického (popř. optického) záznamu dat. Ve srovnání s operační pamětí bývá přístup k jejím datům pomalejší. ROM - READ ONLY MEMORY Jen pro čtení RAM - RANDOM ACCESS MEMORY Pro čtení i zápis

21 Multitasking Současný provoz více úloh na jednom počítači, kdy jedna úloha probíhá na popředí a ostatní probíhají na pozadí. Dovoluje lepší využití CPU. V případě, že uživatel pracuje interaktivně s nějakým programem, který většinu času čeká na zadání jeho požadavků, je možné, aby procesor prováděl např. nějaký náročný matematický výpočet. Je-li na počítači s jedním procesorem provozováno více programů, je procesor přidělován postupně vždy na určitou dobu, tzv. časové kvantum (asi 0.1 s), všem provozovaným programům.

22 Von Neumannovo schema model samočinného počítače

23 Von Neumannovo schema Operační paměť : slouží k uchování zpracovávaného programu, zpracovávaných dat a výsledků výpočtu ALU - Arithmetic-logic Unit (aritmetickologická jednotka): jednotka provádějící veškeré aritmetické výpočty a logické operace. Obsahuje sčítačky, násobičky (pro aritmetické výpočty) a komparátory (pro porovnávání) Řadič: řídící jednotka, která řídí činnost všech částí počítače. Toto řízení je prováděno pomocí řídících signálů, které jsou zasílány jednotlivým modulům. Reakce na řídící signály, stavy jednotlivých modulů jsou naopak zasílany zpět řadiči pomocí stavových hlášení Vstupní zařízení: zařízení určená pro vstup programu a dat. Výstupní zařízení: zařízení určená pro výstup výsledků, které program zpracoval

24 Von Neumannovo schema CPU processor ALU + Řadič = processor
processor + operační paměť = CPU CPU - Central Processor Unit (centrální procesorová jednotka)

25 Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu
Do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí program, který bude provádět výpočet. Stejným způsobem se do operační paměti umístí data, která bude program zpracovávat Proběhne vlastní výpočet, jehož jednotlivé kroky provádí ALU. Tato jednotka je v průběhu výpočtu spolu s ostatními moduly řízena řadičem počítače. Mezivýsledky výpočtu jsou ukládány do operační paměti. Po skončení výpočtu jsou výsledky poslány přes ALU na výstupní zařízení.

26 Základní odlišnosti dnešních počítačů
Multitasking: Dnes je obvyklé, že počítač zpracovává paralelně více programů zároveň. Podle von Neumannova schématu počítač pracuje vždy nad jedním programem. Toto vede k velmi špatnému využití strojového času. Multicore: Počítač může disponovat i více než jedním procesorem Existují vstupní / výstupní zařízení, která umožňují jak vstup, tak výstup dat (programu)

27 Počítačová sestava Klasické PC: Notebook: přenosné PC
Skříň počítače Monitor Klávesnice Myš Notebook: přenosné PC All-in-one: vše v jednom: Dotykový monitor obsahuje vše potřebné (touchscreen) Pro větší komfort je možné připojit klávesnici a myš

28 Skříň počítače Desktop nebo tower (minitower) Obsahuje:
Základní deska s mnoha konektory a sloty (motherboard nebo mainboard) Processor, paměti, přídavné karty Pevný disk = harddisk CD/DVD/Blu-ray mechanika Přídavné karty (grafická, zvuková, síťová) Sběrnice Zdroj napájení

29 ZÁKLADNÍ DESKA = motherboard, mainboard
plastová deska s plošnými spoji, konektory a sloty spojuje jednotlivé komponenty počítače různé typy pro různé typy procesorů

30 Příklad motherboardu

31 1 - Patice pro procesor Místo připravené pro vložení procesoru.
Obě současné platformy – AMD a Intel používají jiný typ patice, které jsou navzájem absolutně nekompatibilní.

32 2 - Čipová sada skládá se minimálně ze dvou čipů: severní a jižní můstek. Severní můstek má na starost komunikaci mezi operační pamětí, procesorem, rozšiřujícími sloty a zbytkem desky, tedy právě s jižním můstkem. Jižní můstek pak zajišťuje výbavu a její komunikaci na desce. Napojeny jsou k němu USB, SATA konektory a všechno možné i nemožné kolem výbavy desek.

33 3 - Paměťové sloty Slouží k osazení dnes již DDR paměťových modulů.
Dnes používáme dva druhy pamětí – DDR2 a DDR3 Nejsou navzájem zaměnitelné. Některé desky obsahují oba druhy, ale kvůli určitým problémům se od tohoto řešení upustilo a desky tak dnes obsahují jen jeden druh slotů. Na většině desek nalezneme 4 dvoukanálové sloty.

34 4 - Rozšiřující sloty Těch máme v současnosti několik druhů.
Nejdůležitějším je PCI express 16x , který slouží pro grafické karty. Dříve to byl slot AGP. Některé desky pro AMD obsahují až 4 tyto sloty pro zapojení čtyř grafických karet ATI Radeon do systému CrossFireX. Na deskách dnes nacházíme i menší sloty PCI express 1x a 4x, které slouží pro ostatní rozšiřující karty, jako různé řadiče a zvukové, či televizní karty. PCI express postupně nahrazují staré sloty PCI, které ale na deskách nacházíme stále i v současnosti.

35 PCI Express

36 Sloty PCI Peripheral Component Interconnect Moderní
PCI Express 2 rychlejší než PCI Express PCI Express 3 rychlejší než PCI Express 2 Starší počítače AGP (zkratka pro Accelerated Graphics Port nebo též Advanced Graphics Port) pro připojení grafické karty

37 Propustnost PCI express
Propustnost PCI-Express 1.x: 1× MB/s (obousměrně 500 MB/s) 4× - 1 GB/s (obousměrně 2 GB/s) 8× - 2 GB/s (obousměrně 4 GB/s) 16× - 4 GB/s (obousměrně 8 GB/s) Propustnost PCI-Express 2.0: 1× MB/s (obousměrně 1 GB/s) 4× - 2 GB/s (obousměrně 4 GB/s) 8× - 4 GB/s (obousměrně 8 GB/s) 16× - 8 GB/s (obousměrně 16 GB/s)

38 5 - Zadní výstupy Výstupy a konektory pro periferie počítače.
Nejčastěji USB konektory a LAN pro rychlý internet. Standardní zvukové výstupy z integrované zvukové karty. Na ústupu jsou staré PS2, COM a LPT konektory, které nahrazuje větší počet USB. Najít často můžeme i eSATA, FireWire, digitální výstupy a tak dále.

39 PC porty

40 Staré porty PS2 COM = seriový port LPT = paralelní port RS232
Line Printer Terminal

41 Moderní porty USB Universal Serial Bus USB 1.0
USB 2.0 rychlejší 480 Mbit/s USB 3.0 ještě rychlejší 5 Gbit/s Dnes nejpoužívanější připojení Tiskárna, myš, klávesnice, externí harddisk, externí mechanika i jiné periferie mp3, fotoaparát

42 eSATA eSATA External Serial Advanced Technology Attachment.
je rychlejší USB 2.0: 3.0 Gbits/s Připojení externích harddisků

43 Příklad motherboardu 2

44 SBĚRNICE součást základní desky
svazek vodičů, kterými proudí data mezi jednotlivými komponenty její rychlost je důležitá pro výkon počítače I ten nejrychlejší procesor je totiž k ničemu, pokud rychle vypočítaná data proudí počítačem pomalu.

45 PROCESOR mozek počítače, počítá vše, co se v počítači děje
malá křemíková destička s integrovaným obvodem v keramickém nebo plastovém pouzdře taktovací frekvence - udává rychlost procesoru př. 2,5 GHz = procesor zpracuje 2 500 000 000 instrukcí za vteřinu více jádrové procesory musí být chlazen (aktivně a pasivně)

46 Pasivní chlazení

47 Aktivní chlazení

48 Rychlost procesoru Počet instrukcí za vteřinu Zvyšování rychlosti
Taktovací frekvence (nelze do nekonečna) Více jader Délka slova: 32bit, 64 bit, … Jiné principy, architektury, technologie

49 IBM z196 frekvence 5,2GHz 4 jádra 50 miliard instrukcí za sekundu
Čip obsahuje 1,4 miliardy tranzistorů, o 300 milionů více než šestijádra Intelu. Jako výrobní postup bylo zvoleno 45nm a to na ploše 512mm2.

50 Výrobci Intel AMD Core 2 Core i3 Core i5 Core i7 Sempron Turion Phenon
Opteron Athlon

51 HARDDISK = pevný disk hlavní paměťové médium uvnitř počítače
uchovává data i po vypnutí počítače tvoří jej několik kovových disků umístěných nad sebou, každý disk má svou čtecí a záznamovou elektromagnetickou hlavičku, vše je v hermeticky uzavřeném pouzdře kapacita harddisku = kolik bytů je schopen zaznamenat -standart = 500GB – 2 TB otáčky – standart = 7200 otáček/min

52 Obr.

53 Zápis dat na harddisk Je nutné, aby disk na základě našeho požadavku uměl rychle a přesně najít na ploše disku místo právě s tou informací, kterou potřebujeme. Právě proto, aby čtení a zápis dat na disk probíhaly rychle a přesně, jsou kotouče disku logicky rozděleny na stopy a sektory. Stopy jsou soustředné kružnice na disku. Ty jsou potom rozděleny příčně na sektory. Každá stopa i sektor jsou očíslovány, takže v konečném důsledku je původně velká plocha disku rozdělena na mnoho malých přesně adresovaných částí, v jejichž rámci probíhá zápis a čtení dat. Orientaci záznamové a čtecí hlavičky mezi stopami a sektory ovládá tzv. řadič, který je přímou součástí disku.

54 Stopy a sektory

55 OPERAČNÍ PAMĚŤ rychlý přístup k aktuálně potřebným datům, rychlejší než u harddisku proudově závislá, po vypnutí se data ztratí kapacita – standart = 2GB-4GB (32bitové procesory) 4GB-8GB (64bitové procesory) Hlavní rozdíl mezi DDR2 a DDR3 je v rychlosti pamětí. Počáteční 400 MHz proti 1,066 GHz a nejvyšší 1,2 GHz proti 2,133 GHz (už jsou ohlášeny přes 2,4 GHz).

56 DDR DDR SDRAM (zkratka pro double-data-rate synchronous dynamic random access memory) je typ pamětí používaný v dnešních počítačích. Dosahuje vyššího výkonu než předchozí typ SDRAM tím, že přenáší data na obou koncích hodinového signálu SDRAM označující paměť typu DRAM se synchronním způsobem přenosu dat.

57 DRAM

58 Zápis a čtení Při zápisu se na adresový vodič přivede hodnota logická 1. Tím se tranzistor T otevře. Na datovém vodiči je umístěna zapisovaná hodnota (např. 1). Tato hodnota projde přes otevřený tranzistor a nabije kondenzátor. V případě zápisu nuly dojde pouze k případnému vybití kondenzátoru (pokud byla dříve v paměti uložena hodnota 1). Při čtení je na adresový vodič přivedena hodnota logická 1, která způsobí otevření tranzistoru T. Jestliže byl kondenzátor nabitý, zapsaná hodnota přejde na datový vodič. Tímto čtením však dojde k vybití kondenzátoru a zničení uložené informace. Jedná se tedy o buňku, která je destruktivní při čtení a přečtenou hodnotu je nutné opět do paměti zapsat.

59 Paměťové Sloty SIMM je zkratka z Single Inline Memory Module
DIMM je zkratka Dual In-line Memory Module

60 ZDROJ NAPÁJENÍ transformuje napětí ze sítě pro jednotlivé komponenty počítače V -> 5V, 3.3 V, 12 V … potřebuje ventilátor na chlazení výkon W, pro servery nebo náročnější komponenty (výkonné grafické karty) je vhodnější až 550 W nebo 2 zdroje

61 PŘÍDAVNÉ KARTY samostatný hardware, který rozšiřuje možnosti využití počítače zvuková karta, grafická karta, síťová karta, TV karta… funkce Plug and Play = umožňuje automatickou detekci přidaného hardware a jeho instalaci

62 Optická mechnika Nejdůležitější část optické mechaniky je optická hlava skládající se z polovodičového laseru, čočky pro usměrnění laserového paprsku a fotodiody, která přijímá odražené světlo z povrchu disku. Laser pro práci s CD má vlnovou délku 780 nm DVD 650 nm Blu-ray 405 nm.

63 CD disk

64 CD-ROM MECHANIKA rychlost čtení dat – př. 52 rychlostní = 52x150 kB/s = 3,6MB/s čtení a zápis probíhá optickou cestou kapacita CD 650 MB CD R (nedá se přepsat) a CD RW (přepisovatelné)

65 DVD MECHANIKA Větší kapacita disku než CD 4,7 GB
Oboustranné dvouvrstvé 17 GB

66 Blu-ray mechanika Hustější záznam Jednovrstvé 25 GB Dvouvrstvé 50 GB
Třívrstvé 75 GB Možnost až 8 vrstev => 200 GB

67 DISKETOVÁ MECHANIKA diskety 3,5“(= palec; 1“ = 2,54cm), kapacita 1,44 MB princip čtení a záznamu dat podobný jako u harddisku

68 Monitor

69 MONITOR výstupní zobrazovací zařízení
velikost úhlopříčky(v palcích – “), 15“,17“,19“,20“,21“,22“,23“,24“,26“,27“,... rozlišení 640x480, 800x600,1024x760, 1280x1024,1366x768,1600x900- HD ready 1920x1080 Full HD poměr stran 4:3, 16:9, i jiné

70 MONITOR Kontrast Svítivost meyi bílou a černou barvou
3 000:1, :1, LED monitory :1 čím více, tím lépe, ale někdy může být příliš vysoký kontrast na škodu ( zejména u levných modelů ) , monitor je pak přesvětlen a může být nepříjemný pro oči, například v tmavém prostředí.

71 MONITOR Doba odezvy určuje čas za který se dokáže změnit z černé barvy na bílou a zpět na černou. čím méně, tím lépe. Co se stane pokud budete mít pomalé LCD ? Obraz bude při pohybu neostrý a bud se rozmazávat, při rychlých pohybech můžete zaregistrovat duchy či jiné nežádoucí projevy pomalého displeye. Naštěstí, dnes se již panely s takto pomalou odezvou nevyrábějí, takže pokud se nevěnujete hraní her na polo či profesionální úrovni, není tento údaj pro Vás až tak důležitý, dokonce i odezva kolem 10 ms je pro obyčejné kancelářské použití dostatečná. Běžně 5ms, 2ms

72 MONITOR Jas 250cd/m , 300 cd/m platí čím vyšší hodnota, tím lépe

73 MONITOR Pozorovací úhly
Tento údaj nám říka, že v tomto rozmezí by měl být obraz stále stejný a kvalitní. Pokud se do této výseče uživatel nevejde ( například při pozorování obrazu z boku, vedle monitoru, nadhled či podhled ), barvy rychle ztrácí odstín, obraz šedne a může docházet například k inverzi barev. Zde platí - čím více, tím lépe. Úhly jsou zadávány přirozeně ve stupních a to z pravidla ve dvou směrech. Horizontálně a vertikálně – například 160°/160°

74 MONITOR připojení LCD monitory – bez vyzařování, tekuté krystaly
HDMI, VGA, DVI, scart LCD monitory – bez vyzařování, tekuté krystaly LED – LCD s podsvícením LED diodami připojení přes grafickou kartu, více monitorů obnovovací frekvence – 80Hz – neničí zrak

75 MONITOR Počítače neměří obraz na cm nebo mm, jednotkou zobrazení monitoru je pixel neboli obrazový bod. Čím větší je počet obrazových bodů, tím větší množství informací monitor zobrazí. Údaj rozlišení potom odráží počet obrazových bodů v řádku a ve sloupci. Pro 17“ monitory činí 1280x1024.

76 MONITOR Jak je ale možné, že 19“ panely mohou mít rozlišení taktéž 1280x1024? Kde je potom rozdíl? vzdálenosti mezi jednotlivými pixely, které se říká rozteč. Vzdálenost mezi body 17“ LCD dosahuje 0,264mm, zatímco u 19“ panelu naroste na 0,294mm. A větší rozteč znamená i snazší čitelnost obrazu.

77 MONITOR Grafické karty umožňují připojit běžně i dva monitory. Při zvětšování pracovní plochy tak nemusíte nutně jít směrem většího monitoru, můžete taktéž další monitor přidat.

78 MONITOR čím vyšší rozlišení a úhlopříčka obrazovky, tím větší je i její spotřeba. Malé 17“ monitory odebírají ze sítě většinu okolo 30W, populární 22“ širokoúhlé už přes 40W, 24“ více jak 100W

79 MONITOR Širokoúhlé monitory jsou dobré pouze pro sledování filmů a hraní her. Pro práci jsou v menších úhlopříčkách než 24“ zcela nevyhovující. I proto najdete v operačním systému Windows Vista postranní lištu s hodinami a kalendářem, aby vykrývala hluché místo.

80 TISKÁRNA výstupní zařízení Jehličkové Inkoustové Laserové plottery

81 Jehličková tiskárna tečkovaný text hluk pomalé nevhodné na obrázky
+ levné + levný provoz + nekonečný papír (traktorový)

82 Inkoustová tiskárna Princip tisku je založen na tom, že inkoust je na papír vymršťován velkou rychlostí v podobě kapek o velikosti 35 pl (pikolitr = 10−12 l). Objem kapek má na kvalitu tisku velký vliv. Některé tiskárny mají funkci měnitelného objemu kapek. Rychlost kapek se pohybuje mezi 50 a 100 km/h, vzdálenost mezi listem papíru a tiskovou hlavou je zhruba 1 mm.

83 Inkoustová tiskárna

84 Inkoustová tiskárna obnovování náplně vyšší náklady na tisk
+ příznivá pořizovací cena + kvalitní černobílý a barevný tisk + rychlejší (než jehličkové) + ne tak hlučné + vhodné pro domácí použití nebo menší kancelář

85 Laserová tiskárna nejdražší z tiskáren + levný tisk
+ nejkvalitnější tisk (obraz je vytvořen pomocí laserového paprsku a speciálním válcem přenesen na papír) + rychlejší

86 TISKÁRNA

87 Plotter výstupní zařízení
Rozměrné zařízení na tisk velkých formátů (např. 5m x 2m) inkoustový tisk papír se odvíjí z válce a pochází přes rameno s barevnými tryskami, ty se pohybují ve vodorovním směru a papír potiskují.

88 Plotter

89 KLÁVESNICE

90 KLÁVESNICE vstupní zařízení alfanumerická část = a-z,1-0,,.-§)...
funkční klávesy = F1-F12 klávesy pro pohyb kurzoru speciální klávesy

91 KLÁVESNICE Klávesa Funkce Esc Odvolání posledního příkazu
Print Screen Vložení momentálního obsahu obrazovky do schránky Scroll Lock Řídí „rolování“ obrazovky nahoru a dolů Pause/BreakZastavení provádění programu Insert Přepíná mezi režimem vkládání a přepis Home Posouvá kurzor na začátek řádku Page Up Posunutí textu o jednu obrazovku nahoru Delete Maže znak na pozici kurzoru End Posouvá kurzor na konec řádku Page Down Posunutí textu o jednu obrazovku dolů

92 KLÁVESNICE Klávesa Funkce Enter Potvrzení příkazu
Backspace Mazání znaku zpětným posunem kurzoru Kurzorové šipky Posun kurzoru po obrazovce Shift Přepínání velkých a malých písmen Ctrl Přepínání funkcí kláves při řízení programu Alt Přepínání funkcí kláves při řízení programu Caps Lock Přepíná trvale na velká písmena Num Lock aktivuje nebo deaktivuje numerickou klávesnici Tabulátor Přeskakování kurzoru do předem nadefinovaných pozic

93 KLÁVESNICE Klávesa Funkce Windows V MS Windows: Otevření nabídky Start
Application V MS Windows: Otevření místní nabídky

94 Jak klávesnice pracuje?
Pod klávesami existuje něco jako mřížka z elektrických vodičů. Každá klávesa je pak průsečíkem jednoho vodiče ve vodorovném a jednoho vodiče ve svislém směru. Tím je možné snadno identifikovat právě stisknutou klávesu. Jakmile dojde ke stisknutí klávesy, spojí se dva kontakty (vodorovný a svislý vodič) a impulz je předán ke zpracování.

95 KLÁVESNICE Česká QUERTY, QUERTZ Anglická – vhodnější pro programátory
Snažší přístup ke znakům : ; {} << >> …

96 MYŠ vstupní polohovací zařízení kuličková bezdotyková bezdrátová
optická myš převádí pohyb ruky na pohyb šipky na obrazovce disponuje obvykle dvěma nebo třemi tlačítky, která pomáhají myš ovládat. Díky nim je možné virtuálně uchopit objekt, označovat, kreslit atd. U některých typů myší se vyskytuje i ovládací kolečko, používané hlavně při rolování obsahu oken v grafickém prostředí.

97 Kuličková myš Snímačem pohybu je zde kulička, umístěná uvnitř myši tak, aby se v její spodní části dotýkala volným kruhovým otvorem podložky.

98 Optická myš optické myši periodicky snímají obraz podkladu osvětlený pomocí LED nebo laserové diody a vyhodnocují posuv obrazu vůči předchozímu snímku.

99 Bezdotyková myš Nemá žádnou kuličku - snímání probíhá obvykle infračerveným paprskem, který vyhodnocuje změnu povrchu podložky (nebo stolu). Na základě toho předává údaje o pohybu počítači.

100 Bezdrátová myš nemá ani datový kabel, jenž spojuje myš s počítačem. Přenos dat z myši do počítače probíhá rádiovým signálem. Potřebuje baterie.

101 SKENER vstupní zařízení snímání a digitalizace obrázků

102 MODEM přenáší data pomocí telefonní linky Modem je zkratka
z MOdulátor / DEModulátor


Stáhnout ppt "Počítače Základní pojmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google