Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Česká republika a budoucnost kohezní politiky“ Luděk Niedermayer, Deloitte CR Listopad 2010 Finanční nástroje v kontextu konkurenceschopnosti ekonomiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Česká republika a budoucnost kohezní politiky“ Luděk Niedermayer, Deloitte CR Listopad 2010 Finanční nástroje v kontextu konkurenceschopnosti ekonomiky."— Transkript prezentace:

1 „Česká republika a budoucnost kohezní politiky“ Luděk Niedermayer, Deloitte CR Listopad 2010 Finanční nástroje v kontextu konkurenceschopnosti ekonomiky

2 2 © 2010 Deloitte Česká republika Osnova 1.Stanovení cílů 2.Role finančních nástrojů 3.Závěr

3 Stanovení cílů

4 4 © 2010 Deloitte Česká republika Konkurence schopnost Je to alfa a omega pro budoucí úspěch české ekonomiky Obvykle porovnávána v evropském kontextu, ale ten Není pro řadu firem či odvětví adekvátní, díky globálnímu charakteru soutěže Nepředstavuje proto vždy dostatečný benchmark Zahrnuje širokou škálu ukazatelů či oblastí, počínaje náklady a konče faktory souvisejícími s udržitelností vývoje Doposud relativní úspěch díky Dobrému mixu nákladů, dovedností a infrastruktury Úspěšnému procesu postupného přechodu od „low value added“ produkce

5 5 © 2010 Deloitte Česká republika Co je třeba zvažovat Úspěšný vývoj ekonomiky těžko představitelný bez zajištění dostatku pracovních míst Struktura ekonomiky se mění jen postupně a do hry vstupuje řada dlouhodobých faktorů (historie a tradice, geografie) Naše ekonomika prošla v minulé dekádě vývojem,který poznamenal značně její strukturu Důsledkem je vyšší než obvyklá váha zpracovatelského průmyslu, orientace na dodávky pro EU a poměrně vysoký podíl zahraničních firem Nereálné představy Rychlé změny struktury ekonomiky nejsou realistické Posílení „know how, high value added“ ekonomiky cílem všude Uspěje jen málokdo, dopad na strukturu ekonomiky, i tak malý

6 6 © 2010 Deloitte Česká republika Konkurence schopnost a EU fondy Možná úvaha Proporce koheze a posílení pozice ekonomiky Cíle v oblasti posílení konkurenční schopnosti Konkrétní programy, cílové skupiny Kombinace nástrojů pro každý z programů

7 7 © 2010 Deloitte Česká republika Role finančních nástrojů Jejich určení představuje až konec procesu Cíle musí reflektovat dostupné prostředky, nástroje pak stanovené cíle Fenomén dočasnosti zdrojů by měl být zohledněn stejně tak jako vliv podpory na ekonomickou Nutno zvažovat celkovou intenzitu podpory, která musí být v souladu s cíly Využití finančních nástrojů vyžaduje monitoring a často i úpravy parametrů Dotace projektů Vysoký náklad Vysoká intenzita podpory Zvýhodněné úvěry Návratný nástroj Kapitálově nákladný Nutné řízení rizika Dotace úroků Nenávratný nástroj, nižší nárok na zdroje Jednoduchá realizace (pokud lze) Velmi nízká intenzita podpory Garance Kapitálově nenáročný nástroj Nízká intenzita podpory Efektivita odvislá od designu a řízení rizik

8 Finanční nástroje

9 9 © 2010 Deloitte Česká republika Proč zvážit a kdy využít finanční nástroje? Finančními nástroji v kontextu této prezentace rozumíme nástroje (státní) podpory jiné než přímé dotace. Jejich hlavními charakteristikami jsou: Podpora je obvykle nižší než u přímé dotace Možnost návratnosti prostředků Obvykle je nutná spolupráce poskytovatele podpory s finanční institucí První dvě charakteristiky umožňují: Uspokojení vyššího objemu žádostí o podporu Vyšší roli ekonomických kritérií (návratnosti) při selekci podpořených žádostí Neomezení podpůrného mechanismu jen na dobu přísunu nových zdrojů Zejména poslední z vlastností činí systém podpory postavený na finančních nástrojích racionální alternativou v řadě oblastí Finanční nástroje by proto měly být využívány v kontextu udržitelného a finančně řízeného systému státní podpory. Transformace SFŽP /„zelená banka“ - možnosti zajištění poskytování finančních nástrojů

10 10 © 2010 Deloitte Česká republika Hlavní nástroje NástrojEfekt podporyDopad na poskytovatele Rizika, náklady Úroková dotaceMírné zlepšení cash flow a tím úvěrovatelnosti Nenávratná podpora, předem známá výše Sama o sobě je jen slabou formou podpory, ale s předem známým nákladem Úvěrové garanceVýrazné zlepšení přístupu ke zdrojům Závisí na ceně a zejména rozsahu plnění, jinak poměrně malá Při špatném nastavení (či šoku) mohou vzniknout značné ztráty Zvýhodněné úvěryPro příjemce obdobné jako u výše popsaných dle podmínek Vysoký požadavek na zdroje, náklad obdobný jako u výše popsaných Při špatném nastavení (či šoku) mohou vzniknout značné ztráty, navíc vyšší provozní náklad Poskytnutí kapitálu Značný přínos, zlepší rentabilitu a úvěrovatelnost Vysoký požadavek na zdroje, vysoké riziko, výnos dle podmínek Vysoká rizika i náklady, ovšem v závislosti na formě Přínosy využití finančních nástrojů závisí na zvolené formě, a jejich kombinaci Vhodný design využití umožní reflektovat na straně podpory charakter příjmů podporující entity Rizika u některých forem jsou však poměrně vysoká, a jejich řízení může vést k velkým provozním nákladům Finanční nástroje však umožňují, při vhodném nastavení podmínek, přenést velkou část kreditní analýzy na úvěrující banku Při chybném nastavení podmínek dochází ke značnému morálnímu riziku, které následují obvykle vysoké ztráty Transformace SFŽP /„zelená banka“ - možnosti zajištění poskytování finančních nástrojů

11 11 © 2010 Deloitte Česká republika Náklady a přínosy v číslech či faktech NástrojRozsahPřínos žadatel Náklad poskytovatele Riziko Úroková dotace Kolem 4-6% ročně, u 5-letého amortizova ného úvěru celkem Poměrně malý (díky nízkým úrokům), klesá v čase Předem známá, v závislosti na délce a výši dotace Nízká intenzita podpory Úvěrové garance Výše nad cca 80% mohou snížit kvalitu kred. analýzy u banky Podstatný díky snazší dostupnosti úvěru, částečně i zlevněním Riziko plnění z garance (až do výše ručené částky) Neadekvátní nastavení systému může způsobit neček.ztráty Zvýhodněné úvěry Požadavek na zdroje ve výši úvěru, náklad ve formě rozdílu úroků proti ceně zdrojů Závisí na posuzování rizik úvěrujícím a úroky z úvěru Riziko nesplacení úvěru Nutnost vlastní kreditní analýzy, vysoké riziko i náklady Poskytnutí kapitálu Požadavek na zdroje poskytnutéh o kapitálu, náklad ve formě rozdílu výnosu proti ceně zdrojů Podstatný díky zlepšení struktury zdrojů, nicméně závisí na struktuře nástroje Závisí na formě financování, nicméně vyšší než u úvěrů a garancí Závisí na formě nicméně vyšší než u úvěrů Přínosy samotných dotací úvěrů zřejmě nezajistí dostatečnou intenzitu podpory Další nástroje vytvářejí riziko ztrát, které vzniknout nesplácením úvěrů (či ztráty kapitálu) Cena za riziko ex ante u komerčních úvěrových operací se pohybuje v řádu 1%, u dnešních nástrojů státní podpory je řádově vyšší (nejméně 10%), ve skutečnosti však fluktuuje Náklady na kvalitní systém řízení rizika jsou velmi vysoké Možnost snížení nákladů na jinak drahou kapitálovou podporu je realizace výnosu u úspěšných projektů. Náklad na kvalitní posuzování žádostí je dokonce vyšší než u úvěrů Transformace SFŽP /„zelená banka“ - možnosti zajištění poskytování finančních nástrojů

12 Příloha: Příklad možného rozdělení procesu tvorby architektury podpory Zdroje Způsob a rozsah financování Priority Cíle, na něž jsou zdroje vynakládány Programy Definice oblastí a způsobu pro alokaci zdrojů Nástroje Selekce nejvhodnějších nástrojů pro realizaci programů Rozsah Stabilita Parlament Vláda Priority státu Zohlednění zdrojů Ministerstvo Stanovení cílů Volba nástrojů Způsoby hodnocení Ministerstvo Fond Klíčové hledisko efektivity Systém vyhodnocování Fond Zpětné vazby: 1.Odpovídá zajištění zdrojů prioritám a cílům v podporované oblasti? 2.Je třeba, aby design programů (volba nástrojů) zajišťoval částečně budoucí zdroje? 3.Pokud jsou podpory stanoveny jako návratné, zajistí způsob poskytnutí podpory očekávaný objem budoucích zdrojů? 1. 2. 3. Transformace SFŽP /„zelená banka“ - možnosti zajištění poskytování finančních nástrojů

13 Na závěr

14 14 © 2010 Deloitte Česká republika Role finančních nástrojů Koncept fondového využití části prostředků dává strategicky smysl Nicméně využití těchto nástrojů dává smysl zejména ve vztahu k soukromému sektoru (ev. úzké části sektoru veřejného) Intenzita podpory při použití většiny nástrojů (úrokové dotace, garance) je nízká, což by však nemusel být problém (rozsáhlé dotace soukromých podniků jsou diskutabilní) I tak je však potřebná značná míra kompetence při využívání těchto nástrojů V případě úvah o některých nástrojích (venture funds) je třeba zvažovat i proporci očekávaných dosažených cílů s nároky a náklady, které na systém kladou

15 15 © 2010 Deloitte Česká republika Efektivita, požadavek dne Efektivní využití všech státem rozdělovaných prostředků by mělo být jasným cílem Udržená vysokého tempa růstu ekonomiky bude obtížnější než dosud, ale bude-li ho dosaženo, podpoří to již samo o sobě proces dohánění v naší ekonomice Proto by pro další programovací období ke klíčovému požadavku na efektivitu měla být připojena i vysoká míry pragratismu Zkušenosti ukazují, že rozhodnutí, které je z 90% správné. může způsobit značné škody, proto Ďábel je často skryt v detailech Neustálý monitoring musí prověřovat, zda realizace programů vede k splnění jeho cílů za přiměřených nákladů

16 16 © 2010 Deloitte Česká republika Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/cz/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. © 2010 Deloitte Czech Republic


Stáhnout ppt "„Česká republika a budoucnost kohezní politiky“ Luděk Niedermayer, Deloitte CR Listopad 2010 Finanční nástroje v kontextu konkurenceschopnosti ekonomiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google