Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPIN-OFF, EFEKTIVNÍ ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZNALOSTÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPIN-OFF, EFEKTIVNÍ ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZNALOSTÍ"— Transkript prezentace:

1 SPIN-OFF, EFEKTIVNÍ ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZNALOSTÍ
Petra Rydvalová Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

2 OBSAH prezentace Úvod - cíl, postup a zdroje informací
Transfer, specifika podnikání v akademickém prostředí (spin-off) Současný stav řešené problematiky v rámci transferu výsledků vědy a výzkumu Příklady z praxe českých vysokých škol Analýza podmínek pro vznik spin-off Zkušenosti ze zahraničí Shrnutí - diskuze Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

3 Úvod Klíčové pojmy: Dostupné informační zdroje Vlastní zjištění
Přenos výsledků VaV; akademické prostředí; spolupráce firem, VO a VŠ; inovace; spin-off. Dostupné informační zdroje Zahraniční odborné časopisy Webové stránky CTT (české i zahraniční) Metodické pokyny projektu EF-TRANS Vlastní zjištění Analýza stavu podmínek pro spin-off na TUL v roce 2007. První monitoring (internet) existujících spin-off v ČR v roce 2010. Dotazníkové šetření inovativních firem v roce 2013. Cíl: o Spin-off se hovoří jako o efektivním způsobu šíření a využívání znalostí. Jedná se o jeden ze způsobů transferu výsledků VaV do praxe. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

4 Transfer výsledků VaV Přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe;
proces převádění různých technologií (hl. technických řešení a vědeckovýzkumných poznatků a zkušeností) z univerzitního prostředí směrem do praxe a naopak. Příklady transferu technologií (a znalostí): zveřejnění (publikace, přednáška, konference…), poskytování služeb a konzultací, výzkum na zakázku (tzv. kontrahovaný výzkum), prodej nebo poskytování práv k užívání (licence), vznik spin-off firem. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

5 Definice Spin-off Spin – off je firma jednotlivce nebo skupiny jednotlivců, kteří opouštějí území mateřské organizace s úmyslem začít nový, samostatný podnikatelský záměr postavený na výsledcích svého výzkumu. Přičemž mateřská firma podporuje spin-off tím, že daný přenos znalostí, schopností a dovedností umožní, a to včetně možnosti vložení přímých prostředků do jeho zahájení. (Y. Bernardt, R. Kerste a J. Meijaa, 2002). „Spin-off je firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání. Většinou se jedná o firmy, které jsou zakládány studenty a mladými vědeckými pracovníky vysoké školy.“ (Guide EF-TRANS, s. 21, 2011) Existuje velké množství definice, např. se tomuto tématu podrobně věnuje holandská studie z roku 2002, BERNAT, Y., R. KERSTE,, J. MEIJAA. Spin-off sttart-ups in the Netherland. 1st ed. Zoetermeer: EIM, ISBN Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

6 Spin-off Spin-off – je označení pro firmu, která vznikla odloučením znalosti a zaměstnanců ze znalostní instituce (VŠ, středisek výzkumu a vývoje, technologických firem). Přitom původní znalostní instituce může mít v dané spin-off firmě majetkový podíl. Spin-off je právně samostatným subjektem, nikoliv organizační složkou znalostní a výzkumné instituce. Vyskytuje se v tom nějaký problém? Citace (TIDD, J. et al., 2007, s. 485): „Vytváření a sdílení duševního vlastnictví patří k základním úlohám univerzity – ale využití těchto aktiv pro komerční zisky je věc jiná. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

7 Charakteristika subjektů spin-off
Jedná se o firmy: rozsahu MSP, administrativně náročné založení; s vysoce kvalifikovanou pracovní silou; náročné financování ve fázi rozvoje firmy; s existencí velkých podnikatelských rizik; shlukují se kolem organizace, ze které se odštěpily; vytvářejí tak regionální expertní síť v daném oboru; zánik těchto firem je menší než u jiných MSP. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

8 Co obnáší založit firmu na základech akademického výzkumu?
Řešit otázky: vlastnických podílů; investičního zapojení univerzity; pronájmu univerzitních zařízení při zahájení spin-off; manažerských dovedností akademických pracovníků; existence pravidel pro podnikání v univerzitním prostředí: o používání univerzitních zařízení, práv DV, směrnice pro duální zaměstnávání, na částečný úvazek, mechanismy pro řešení otázek finančního vlastnictví, smlouvy na výzkum mezi univerzitou a spin-off. (Jak uvádějí Tidd, J. et al. z výzkumu čtyřiceti amerických univerzit, rok 2007, s ). Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

9 Spin-off a business plan
Nutno přitáhnout pozornost externích investorů! Formálně zajistit dohodu mezi zakladateli ekonomického subjektu typu spin-off (náročné jednání v akademickém prostředí) včetně budoucího rozvoje firmy. Nastavit pravidla ohledně odpovědnosti a rozdělení zisku. (Nastavit zrcadlo abstraktním představám, neurčitým cílům. Odhaluje nutné kompromisy.) Ne vše lze předem stanovit, obzvláště v případě nových trhů, nových technologií… Platí ale, že náhoda přeje připraveným . Neexistuje jednotná forma, ale lze použít obvyklou verzi. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

10 Spin-off a business plan
Před jejich založením i krátce po založení obvykle neexistuje „nějaký“ prodejný produkt!!! Nelze financovat předchozími prodeji… Cash flow je ovlivňováno řadou faktorů (doba a náklady vývoje, objem prodeje, zisková marže…). Z velké části ovlivňuje technologie. Např.: Podniky na bázi výzkumu (např. biotechnologicky orientované f.), ziskovost cca až od 15. roku (tedy snaha maximum realizovat v rámci tzv. inkubátorských organizací, většinou nelze zajistit rizikový kapitál). Podniky na bázi vývoje (např. firmy zaměřené na elektroniku), ziskovost cca od 7. roku od založení. Podniky na bázi výroby produktu (SW firmy), zisk cca od 3. roku. Citace: Tidd et al., 2007. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

11 Zakládání Spin-off z VaV na české univerzitě
Firma založená za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity do formy inovace (v rozsahu MSP). DV je firmě poskytnuto formou např. licenční smlouvy, prodejem. Univerzita může, ale nemusí mít ve spin-off majetkový podíl. Spin-off se může s univerzitou dohodnout na využívání jejich laboratoří či poskytování služeb. Na činnosti nové firmy se většinou podílejí původci daného duševního vlastnictví. Spin-off často využívá poradenství CTT při univerzitě. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

12 Právní předpisy, metodiky
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve znění pozdějších předpisů Statut Rady pro výzkum a vývoj: Metodika EF TRANS. Dostupné z: Metodický pokyn na VŠB. Dostupné z: Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

13 VŠ a VO - vnitřní směrnice pro úspěšný transfer technologií
Do roku 2010 – ve VŠ a VO nebyly rozšířené vnitřní směrnice pro úspěšný transfer technologií v šíři možností, kterou podnikatelské prostředí nabízí. Rok 2013 (září) – na základě monitoringu dostupnosti vnitřních norem většina VŠ má již své vnitřní normy pro připraveny: - v oblasti ochrany duševního vlastnictví i z hlediska - možnosti účasti veřejné vysoké školy na podnikání. Současně si tyto instituce uvědomují i potřebu řízení transferu technologií a znalostí a zakládají za tímto účelem centra pro transfer technologií (CTT). Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

14 Pravidla, směrnice pro vznik spin-off z výsledků VaV na VŠ v ČR na uvádějí např.:
Směrnici pro IPR má již většina z 27 VŠ v ČR Metodické pokyny pro založení spin-off: Masarykova univerzita v Brně (Metodický pokyn centra pro transfer technologií k založení spin-off); Univerzita Palackého v Olomouci (Směrnice pro založení spin-off); VUT Brno (Pokyn existuje, ale není na internetu dostupný); ČVUT Praha („Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob Českým vysokým učením technickým v Praze“); UK v Praze (Doporučený postup zakládání spin-off s komentářem); VŠB Ostrava (Metodický pokyn k založení spin-off). Proč je kolem toho tolik povyku? Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

15 Přehled o existenci spin-off v ČR
Spin-off a Národní politika Výzkumu, vývoje a inovací Pro hodnocení efektivnosti šíření a využívání znalostí v inovacích bylo nově specifikováno následujících 8 indikátorů: licencované patenty VO/VŠ, jejich nákup podniky, objem prostředků ve veřejném výzkumu ze soukromých zdrojů, počet pracovišť veřejného výzkumu a vývoje, které mají prostředky ze soukromých zdrojů, objem prostředků VO/VŠ z licencí, počet spin-off, -//- s historií min. 5 let, obrat spin-off. Na národní úrovni nejsou data za spin-off sledována! Návrh sledovat vznik spin-off v rámci dotazníku ČSÚ – VTR. V roce 2013 dotaz doplněn nebyl. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

16 Přehled o existenci spin-off v ČR
Vlastní zkušenosti z tvorby databáze spin-off v ČR V roce 2009 bylo identifikováno cca 14 firem (klíčová slova na internetu). Výstupy z výzkumného šetření v roce 2013 (29 firem). Diskuze se zástupci spin-off: Studie byla vypracována z dat řízeného rozhovoru s majitelem firmy zapojené do dotazníkového šetření. Na jeho žádost byly odstraněny všechny identifikační údaje: název, sídlo, spolupracující univerzita. V roce 2014 (březen) na základě aktualizace dat bylo zjištěno 32 ekonomických subjektů typu spin-off. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

17 Četnost vzniku spin-off v ČR
Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

18 Výzkumné šetření v roce 2013
Cíl: zjištění stavu existence spin-off firem v ČR. Dílčím cílem byla akceptovatelnost označení firmy jako spin-off. Realizace šetření: elektronicky přes www. Základní soubor: z databáze AIP TechProfil ČR obsahoval 2474 prvků, očištěno o 524 firem neměly uvedenou funkční adresu. Návratnost cca 12 %. Výzkumné otázky byly zaměřeny na charakteristiku spin-off. Vytvořený dotazník měl 6 otázek, z toho jednu otevřenou (specifikace VO a VŠ, se kterou má fa spolupráci). Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

19 Analýza odpovědí Probíhala ve dvou fázích. Jednak
Z hlediska vyhodnocení zjištěné informace formou četnosti výskytu odpovědi, jednak z hlediska obsahu informace pro postupnou identifikaci firmy jako spin-off. Klíčovými indikátory byly: Podnět pro založení firmy. Způsob založení firmy. Spolupráce s VO a VŠ (67 % respondentů ANO), následně byla provedena specifikace formy spolupráce. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

20 Výsledky ze šetření v roce 2013
Spolupráce fy s VO/VŠ dle způsobu založení subjektu. Graf na obrázku poukazuje na vazby mezi způsobem založení podniku a tím, zda podnik spolupracuje s VŠ/VO či nikoli. Zajímavé je, že 2 respondenti, jejichž firmy byly založeny odštěpením od VO či VŠ uvedli, že s žádnou VO/VŠ nespolupracují, přestože dle způsobu založení tam některé vazby v dřívější době byly. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

21 Výsledky z šetření v roce 2013
Spolupráce fy s VO/VŠ dle podnětu k jejího založení. Graf na obrázku zobrazuje provázanost mezi podnětem k založení podniku a tím, zda firma spolupracuje s VO/VŠ či nikoli. Podstatné zde je, že všechny podniky, u nichž hlavním podnětem k založení byl výsledek výzkumu, uvedly, že s některou VO/VŠ spolupracují. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

22 Výsledky ze šetření v roce 2013
Forma spolupráce fy s VO/VŠ. V této otázce mohly podniky zaškrtnout i více odpovědí. Nejvíce podniků spolupracuje s VO/VŠ formou partnerství v projektovém výzkumu, vývoji, zavádění inovací apod. Tuto odpověď označilo 110 respondentů. Druhou nejčetnější formou spolupráce je poskytování praxe pro začínající vědce, studenty. Tuto odpověď označilo 91 podniků z 232. Není to ani polovina podniků, které se zúčastnily dotazování, přesto je pozitivní, že tato odpověď byla druhá nejčetnější. Spolupráce mezi studenty či vědci je přínosem pro obě strany! Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

23 Výsledky ze šetření v roce 2013
Forma spolupráce s VO/VŠ u firem založených na základě výsledku výzkumu. Podstatným kritériem k identifikaci spin-off firem je způsob spolupráce, a to u podniků, k jejichž založení byl hlavním podnětem výsledek výzkumu. Tento údaj byl konfrontován se způsobem dané spolupráce s VO/VŠ. Výsledek zobrazuje obrázek. Identifikované podniky nejčastěji volily odpověď partnerství v projektovém výzkumu, vývoji, zavádění inovací apod. Dalším z charakteristických rysů spin-off firmy je využívání výsledku výzkumu dané organizace. Tato odpověď byla zvolena 42 podniky (viz obrázek). Zároveň však pouze 5 z nich jsou takové podniky, u kterých byl podnětem k založení právě zmíněný výsledek výzkumu. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

24 Výsledky ze šetření v roce 2013
VŠ dle četnosti spolupráce respondentů Z grafu na obrázku je patrné, že podniky nejčastěji uváděly spolupráci s VUT Brno, ČVUT, VŠB – TUO a TUL. Jedná se o technické VŠ, což je zřejmě zásadní důvod. Dále už pak četnost spolupráce s ostatními VŠ velice poklesla. Ve vazbě na spin-off… Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

25 Stručné shrnutí ke spin-off v ČR
Univerzity v Čechách: UK Praha (1x z toho pracoviště v Hradci Králové), ČVUT Praha, VŠCHT Praha, ZČU v Plzni, AV ČR, Sdružení CESNET, bývalý ústav TESLA a.s. Univerzity na Moravě: VUT Brno, MU v Brně VŠB-TU Ostrava Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

26 Výsledky z rešerše zahraniční literatury
Dva základní směry: Diskuze k problematice organizace a řízení procesů ve vazbě na vznik spin-off z institucionálního hlediska. Otázka metodických postupů, existence CTT na univerzitní úrovni. Vliv jednotlivých univerzitních oddělení na vývoj podnikatelských kompetencí ve spin-off podnicích. … a to v prostředí, které je tradičně ne-komerčního charakteru. V prostředí, kde systém řízení a organizační struktury byly historicky vyvinuty pro řízení činností spojených s výzkumem a výukou. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

27 Výsledky z rešerše zahraniční literatury
Vliv jednotlivých univerzitních oddělení (kateder, ústavů, …) na vývoj podnikatelských kompetencí ve spin-off podnicích. Autoři sledovali a porovnávali spin-off založené na výsledcích různých oddělení stejných univerzit (Norských a ve Velké Británii), aby zjistili rozdíly v zahájení podnikatelské výkonnosti. Zjistili, že i malé rozdíly v podpoře iniciativy ze strany managementu univerzitních oddělení, kateder a senior akademiků, mají významný vliv na následně nabízenou cestu rozvoje daného spin -off . (Rasmunssen, E., S. Mosey, M. Wright, 2013) Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

28 Výsledky z rešerše zahraniční literatury
Byly specifikovány tři základní podnikatelské kompetence: První podnikatelské kompetence je spojena s rozpoznáním příležitosti; Druhá kompetence souvisí s klíčovou úlohou lidského jednání, chování v podnikání; Třetí klíčovou kompetencí je „soustředění “ a organizace prostředků (zdrojů) na využití příležitosti. Zásadním zjištěním bylo, že velkou roli pro úspěšné založení spin-off hrají vedení a kolegové na jednotlivých pracovištích (katedrách, fakultách, ústavech). Procesy, které vedou k vytváření nových podniků, jsou heterogenní (různorodé) a je třeba řešit mnoho problémů. Akademici jsou vysoce závislí na ostatních v jejich prostředí pro dodávání kompetencí potřebných k zahájení nového podniku, jedná se o tradičně ne-komerční prostředí, ve kterém působí. Kompetence specifické pro zakládání spin-off byly zatím spojovány především s produktivitou výzkumu ( Henderson a Cockburn , 1994), existencí konkurenční výhody ( Man et al . , 2002) a výkonem podniku ( Chandler a Jansen , 1992), ale podnikatelské kompetence potřebné pro zahájení a podporu podnikatelského procesu formou spin-off jsou méně jasně definovány. První podnikatelské kompetence je spojena s rozpoznáním příležitosti, tj. nezbytným prvkem při vytváření nových podniků (Shane, 2000). Druhá kompetence souvisí s klíčovou úlohou lidského jednání, chování v podnikání ( Shane et al . , 2003), je třeba někoho zaujmout pro vůdčí roli (roli šampiona) v tomto rizikovém procesu (Gupta et al., 2006 ). Třetí klíčovou kompetencí je „soustředění “ a organizace prostředků (zdrojů) na využití příležitosti ( Brush et al . , 2001). Studie prokázaly, že finanční kapitál, hmotný majetek , technologické zdroje, lidský kapitál a organizační zdroje-předpoklady jsou důležité pro nové „riskantní“ podniky. Nicméně v rané fázi vývoje jsou uváděné dlouhodobé nehmotné "měkké" zdroje jako mnohem užitečnější než hmotné zdroje (Lichtenstein a štětec , 2001). Proces získávání zdrojů je zdlouhavý a zahrnuje mnoho různých aktérů s příslušnou kompetencí. Vzhledem k tomu, že tento proces probíhá na univerzitě s tradičně ne-komerčním charakterem, lze konstatovat opracdu znatelný rozptyl (variace) v dostupnosti a přístupu k pořízení zdrojů (Ahuja a Katila , 2004). Závěr: Při porovnání rozvoje podnikatelských kompetencí formou spin-off firmy zjistili výrazné rozdíly ve výkonnosti založeného podniku. Autoři konstatují, že v případě nefunkčnosti podpory vlastního oddělení (katedry) podnikání v akademickém prostředí byl výrazně omezen i vývoj dané spin-off. A to bez ohledu na existenci politik a metodických postupů na úrovni univerzity. To ukazuje na nutnost pracovat na změně institucionálního přístupu a podpoře nejen ze strany CTT, ale hlavně specializovaných pracovišť, kde dané výsledky z výzkumu vznikly. Tedy že právě vnitřní univerzitní prostředí může silně ovlivnit zapojení kateder, fakult do akademického podnikání. Velkou roli tak hrají právě vedení a kolegové na jednotlivých pracovištích (katedrách). Tento problém se nedotýká jen konkrétní univerzity či státu, ale vyskytuje se v celosvětovém měřítku. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

29 Diskuze Proč je v ČR menší zájem o zakládání spin-off?
Otázka vědního oboru VŠ/VO? Počet výzkumníků? Velikost univerzity? Zaměstnanci VaV (FTE) na 1000 zaměstnaných v kraji, r. 2012 Úspěšné spin-off a přehledné databáze jsou dostupné např. v Holandsku, Švýcarsku, Norsku, Dánsku, Spojeném království, USA. Kučera uvádí na str. 56 (2013), že v zahraničí vzniká 1 až 2 spin-off ročně na 1000 výzkumných pracovníků (cílová hodnota pro ČR v roce 2020). Počet výzkumných pracovníků FTE v ČR (r. 2012) = , tj. na 1000 zaměstnaných v ČR je to 11,9. Pozn.: workshopy se zástupci z finské univerzity Karelia University of Applied Science na EF TUL se uskuteční ve dnech 13. a 14. května 2014. Program v úterý od 8: 50 do 12:30: o        prezentace  úspěšných projektů a nejlepších studentských řešení studentů EF TUL a Karelia University of Applied Science, o        představení finského projektu DRAFT - studentské podnikání. Program ve středu 14. května 2014 od 8,50 do 10,40: o       workshop na téma ,,Role akademického pracovníka při studentském podnikání". Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

30 Zdroje RASMUSSEN, E., S. MOSEY, M. WRIGHT. The influence of university departments on the evolution ofentrepreneurial competencies in spin-off ventures. Research Policy, Vol. 43 (2014), pgs. 92– ISSN RYDVALOVÁ, P., et al. Inovace a integrace podniků. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, ISBN RYDVALOVÁ, P. Role univerzit při vzniku inovativních firem (spin-off). 1. vyd. Liberec: VUTS, ISBN RYDVALOVÁ, P. Nové technologické firmy založené univerzitou. E+M Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 4, s ISSN TIDD, J. et al. Řízení inovací. 1. vyd. Brno: Computer Press, ISBN Výstupy projektu EF-TRANS [online]. Dostupné z: Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

31 Děkuji za pozornost doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta 31


Stáhnout ppt "SPIN-OFF, EFEKTIVNÍ ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZNALOSTÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google