Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petra Rydvalová SPIN-OFF, EFEKTIVNÍ ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZNALOSTÍ Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petra Rydvalová SPIN-OFF, EFEKTIVNÍ ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZNALOSTÍ Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014."— Transkript prezentace:

1 Petra Rydvalová SPIN-OFF, EFEKTIVNÍ ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZNALOSTÍ Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

2 OBSAH prezentace Úvod - cíl, postup a zdroje informací Transfer, specifika podnikání v akademickém prostředí (spin-off) Současný stav řešené problematiky v rámci transferu výsledků vědy a výzkumu –Příklady z praxe českých vysokých škol –Analýza podmínek pro vznik spin-off Zkušenosti ze zahraničí Shrnutí - diskuze Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

3 Úvod Klíčové pojmy: –Přenos výsledků VaV; akademické prostředí; spolupráce firem, VO a VŠ; inovace; spin-off. Dostupné informační zdroje –Zahraniční odborné časopisy –Webové stránky CTT (české i zahraniční) –Metodické pokyny projektu EF-TRANS Vlastní zjištění –Analýza stavu podmínek pro spin-off na TUL v roce 2007. –První monitoring (internet) existujících spin-off v ČR v roce 2010. –Dotazníkové šetření inovativních firem v roce 2013. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

4 Transfer výsledků VaV Přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe; proces převádění různých technologií (hl. technických řešení a vědeckovýzkumných poznatků a zkušeností) z univerzitního prostředí směrem do praxe a naopak. Příklady transferu technologií (a znalostí): –zveřejnění (publikace, přednáška, konference…), –poskytování služeb a konzultací, –výzkum na zakázku (tzv. kontrahovaný výzkum), –prodej nebo poskytování práv k užívání (licence), –vznik spin-off firem. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

5 Definice Spin-off Spin – off je firma jednotlivce nebo skupiny jednotlivců, kteří opouštějí území mateřské organizace s úmyslem začít nový, samostatný podnikatelský záměr postavený na výsledcích svého výzkumu. Přičemž mateřská firma podporuje spin-off tím, že daný přenos znalostí, schopností a dovedností umožní, a to včetně možnosti vložení přímých prostředků do jeho zahájení. (Y. Bernardt, R. Kerste a J. Meijaa, 2002). „Spin-off je firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání. Většinou se jedná o firmy, které jsou zakládány studenty a mladými vědeckými pracovníky vysoké školy.“ (Guide EF-TRANS, s. 21, 2011) Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

6 Spin-off Spin-off – je označení pro firmu, která vznikla odloučením znalosti a zaměstnanců ze znalostní instituce (VŠ, středisek výzkumu a vývoje, technologických firem). Přitom původní znalostní instituce může mít v dané spin-off firmě majetkový podíl. Spin-off je právně samostatným subjektem, nikoliv organizační složkou znalostní a výzkumné instituce. Vyskytuje se v tom nějaký problém? Citace (TIDD, J. et al., 2007, s. 485): „Vytváření a sdílení duševního vlastnictví patří k základním úlohám univerzity – ale využití těchto aktiv pro komerční zisky je věc jiná. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

7 Charakteristika subjektů spin-off Jedná se o firmy: rozsahu MSP, administrativně náročné založení; s vysoce kvalifikovanou pracovní silou; náročné financování ve fázi rozvoje firmy; s existencí velkých podnikatelských rizik; shlukují se kolem organizace, ze které se odštěpily; vytvářejí tak regionální expertní síť v daném oboru; zánik těchto firem je menší než u jiných MSP. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

8 Co obnáší založit firmu na základech akademického výzkumu? Řešit otázky: vlastnických podílů; investičního zapojení univerzity; pronájmu univerzitních zařízení při zahájení spin-off; manažerských dovedností akademických pracovníků; existence pravidel pro podnikání v univerzitním prostředí: –o používání univerzitních zařízení, práv DV, –směrnice pro duální zaměstnávání, na částečný úvazek, –mechanismy pro řešení otázek finančního vlastnictví, smlouvy na výzkum mezi univerzitou a spin-off. (Jak uvádějí Tidd, J. et al. z výzkumu čtyřiceti amerických univerzit, rok 2007, s. 488 - 489). Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

9 Spin-off a business plan Nutno přitáhnout pozornost externích investorů! Formálně zajistit dohodu mezi zakladateli ekonomického subjektu typu spin-off (náročné jednání v akademickém prostředí) včetně budoucího rozvoje firmy. Nastavit pravidla ohledně odpovědnosti a rozdělení zisku. (Nastavit zrcadlo abstraktním představám, neurčitým cílům. Odhaluje nutné kompromisy.) Ne vše lze předem stanovit, obzvláště v případě nových trhů, nových technologií… Platí ale, že náhoda přeje připraveným. Neexistuje jednotná forma, ale lze použít obvyklou verzi. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

10 Spin-off a business plan Před jejich založením i krátce po založení obvykle neexistuje „nějaký“ prodejný produkt!!! Nelze financovat předchozími prodeji… Cash flow je ovlivňováno řadou faktorů (doba a náklady vývoje, objem prodeje, zisková marže…). Z velké části ovlivňuje technologie. Např.: –Podniky na bázi výzkumu (např. biotechnologicky orientované f.), ziskovost cca až od 15. roku (tedy snaha maximum realizovat v rámci tzv. inkubátorských organizací, většinou nelze zajistit rizikový kapitál). –Podniky na bázi vývoje (např. firmy zaměřené na elektroniku), ziskovost cca od 7. roku od založení. –Podniky na bázi výroby produktu (SW firmy), zisk cca od 3. roku. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

11 Zakládání Spin-off z VaV na české univerzitě Firma založená za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity do formy inovace (v rozsahu MSP). DV je firmě poskytnuto formou např. licenční smlouvy, prodejem. Univerzita může, ale nemusí mít ve spin-off majetkový podíl. Spin-off se může s univerzitou dohodnout na využívání jejich laboratoří či poskytování služeb. Na činnosti nové firmy se většinou podílejí původci daného duševního vlastnictví. Spin-off často využívá poradenství CTT při univerzitě. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

12 Právní předpisy, metodiky Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve znění pozdějších předpisů Statut Rady pro výzkum a vývoj: www.vyzkum.cz.www.vyzkum.cz Metodika EF TRANS. Dostupné z: http://www.vtpup.cz/cs/download/ef-trans/metodika-i--- finalni-verze.pdf http://www.vtpup.cz/cs/download/ef-trans/metodika-i--- finalni-verze.pdf Metodický pokyn na VŠB. Dostupné z: http://www.vsb.cz/miranda2/export/sites- root/intranet/9430/cs/okruhy/ke-stazeni/Spin_off.pdf http://www.vsb.cz/miranda2/export/sites- root/intranet/9430/cs/okruhy/ke-stazeni/Spin_off.pdf Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

13 VŠ a VO - vnitřní směrnice pro úspěšný transfer technologií Do roku 2010 – ve VŠ a VO nebyly rozšířené vnitřní směrnice pro úspěšný transfer technologií v šíři možností, kterou podnikatelské prostředí nabízí. Rok 2013 (září) – na základě monitoringu dostupnosti vnitřních norem většina VŠ má již své vnitřní normy pro připraveny: - v oblasti ochrany duševního vlastnictví i z hlediska - možnosti účasti veřejné vysoké školy na podnikání. Současně si tyto instituce uvědomují i potřebu řízení transferu technologií a znalostí a zakládají za tímto účelem centra pro transfer technologií (CTT). Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

14 Pravidla, směrnice pro vznik spin-off z výsledků VaV na VŠ v ČR na uvádějí např.: Směrnici pro IPR má již většina z 27 VŠ v ČR Metodické pokyny pro založení spin-off: Masarykova univerzita v Brně (Metodický pokyn centra pro transfer technologií k založení spin-off); Univerzita Palackého v Olomouci (Směrnice pro založení spin-off); VUT Brno (Pokyn existuje, ale není na internetu dostupný); ČVUT Praha („Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob Českým vysokým učením technickým v Praze“); UK v Praze (Doporučený postup zakládání spin-off s komentářem); VŠB Ostrava (Metodický pokyn k založení spin-off). Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

15 Přehled o existenci spin-off v ČR Spin-off a Národní politika Výzkumu, vývoje a inovací –Pro hodnocení efektivnosti šíření a využívání znalostí v inovacích bylo nově specifikováno následujících 8 indikátorů: licencované patenty VO/VŠ, jejich nákup podniky, objem prostředků ve veřejném výzkumu ze soukromých zdrojů, počet pracovišť veřejného výzkumu a vývoje, které mají prostředky ze soukromých zdrojů, objem prostředků VO/VŠ z licencí, počet spin-off, -//- s historií min. 5 let, obrat spin-off. Na národní úrovni nejsou data za spin-off sledována! Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

16 Přehled o existenci spin-off v ČR Vlastní zkušenosti z tvorby databáze spin-off v ČR –V roce 2009 bylo identifikováno cca 14 firem (klíčová slova na internetu). –Výstupy z výzkumného šetření v roce 2013 (29 firem). –Diskuze se zástupci spin-off: Studie byla vypracována z dat řízeného rozhovoru s majitelem firmy zapojené do dotazníkového šetření. Na jeho žádost byly odstraněny všechny identifikační údaje: název, sídlo, spolupracující univerzita. –V roce 2014 (březen) na základě aktualizace dat bylo zjištěno 32 ekonomických subjektů typu spin-off. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

17 Četnost vzniku spin-off v ČR Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

18 Výzkumné šetření v roce 2013 Cíl: zjištění stavu existence spin-off firem v ČR. Dílčím cílem byla akceptovatelnost označení firmy jako spin- off. Realizace šetření: elektronicky přes www. Základní soubor: z databáze AIP TechProfil ČR obsahoval 2474 prvků, očištěno o 524 firem neměly uvedenou funkční e-mail adresu. Návratnost cca 12 %. Výzkumné otázky byly zaměřeny na charakteristiku spin-off. Vytvořený dotazník měl 6 otázek, z toho jednu otevřenou (specifikace VO a VŠ, se kterou má fa spolupráci). Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

19 Analýza odpovědí Probíhala ve dvou fázích. Jednak – Z hlediska vyhodnocení zjištěné informace formou četnosti výskytu odpovědi, jednak – z hlediska obsahu informace pro postupnou identifikaci firmy jako spin-off. Klíčovými indikátory byly: -Podnět pro založení firmy. -Způsob založení firmy. -Spolupráce s VO a VŠ (67 % respondentů ANO), následně byla provedena specifikace formy spolupráce. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

20 Výsledky ze šetření v roce 2013 Spolupráce fy s VO/VŠ dle způsobu založení subjektu. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

21 Výsledky z šetření v roce 2013 Spolupráce fy s VO/VŠ dle podnětu k jejího založení. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

22 Výsledky ze šetření v roce 2013 Forma spolupráce fy s VO/VŠ. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

23 Výsledky ze šetření v roce 2013 Forma spolupráce s VO/VŠ u firem založených na základě výsledku výzkumu. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

24 Výsledky ze šetření v roce 2013 VŠ dle četnosti spolupráce respondentů Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

25 Stručné shrnutí ke spin-off v ČR Univerzity v Čechách: –UK Praha (1x z toho pracoviště v Hradci Králové), –ČVUT Praha, –VŠCHT Praha, –ZČU v Plzni, –AV ČR, –Sdružení CESNET, –bývalý ústav TESLA a.s. Univerzity na Moravě: –VUT Brno, –MU v Brně –VŠB-TU Ostrava Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

26 Výsledky z rešerše zahraniční literatury Dva základní směry: Diskuze k problematice organizace a řízení procesů ve vazbě na vznik spin-off z institucionálního hlediska. Otázka metodických postupů, existence CTT na univerzitní úrovni. Vliv jednotlivých univerzitních oddělení na vývoj podnikatelských kompetencí ve spin-off podnicích. … a to v prostředí, které je tradičně ne-komerčního charakteru. V prostředí, kde systém řízení a organizační struktury byly historicky vyvinuty pro řízení činností spojených s výzkumem a výukou. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

27 Výsledky z rešerše zahraniční literatury Vliv jednotlivých univerzitních oddělení (kateder, ústavů, …) na vývoj podnikatelských kompetencí ve spin-off podnicích. –Autoři sledovali a porovnávali spin-off založené na výsledcích různých oddělení stejných univerzit (Norských a ve Velké Británii), aby zjistili rozdíly v zahájení podnikatelské výkonnosti. –Zjistili, že i malé rozdíly v podpoře iniciativy ze strany managementu univerzitních oddělení, kateder a senior akademiků, mají významný vliv na následně nabízenou cestu rozvoje daného spin -off. (Rasmunssen, E., S. Mosey, M. Wright, 2013) Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

28 Výsledky z rešerše zahraniční literatury Byly specifikovány tři základní podnikatelské kompetence: První podnikatelské kompetence je spojena s rozpoznáním příležitosti; Druhá kompetence souvisí s klíčovou úlohou lidského jednání, chování v podnikání; Třetí klíčovou kompetencí je „soustředění “ a organizace prostředků (zdrojů) na využití příležitosti. Zásadním zjištěním bylo, že velkou roli pro úspěšné založení spin-off hrají vedení a kolegové na jednotlivých pracovištích (katedrách, fakultách, ústavech). Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

29 Diskuze Proč je v ČR menší zájem o zakládání spin-off? Otázka vědního oboru VŠ/VO? Počet výzkumníků? Velikost univerzity? Zaměstnanci VaV (FTE) na 1000 zaměstnaných v kraji, r. 2012 Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

30 Zdroje RASMUSSEN, E., S. MOSEY, M. WRIGHT. The influence of university departments on the evolution ofentrepreneurial competencies in spin-off ventures. Research Policy, Vol. 43 (2014), pgs. 92– 106. ISSN 0048-7333. RYDVALOVÁ, P., et al. Inovace a integrace podniků. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7494-003-3. RYDVALOVÁ, P. Role univerzit při vzniku inovativních firem (spin-off). 1. vyd. Liberec: VUTS, 2011. ISBN 978-80-87184-15-8. RYDVALOVÁ, P. Nové technologické firmy založené univerzitou. E+M Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 4, s.63-70. ISSN 1212-3609. TIDD, J. et al. Řízení inovací. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7 Výstupy projektu EF-TRANS [online]. Dostupné z: http://eftrans.reformy- msmt.cz/. Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014

31 doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Petra Rydvalová SPIN-OFF, EFEKTIVNÍ ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZNALOSTÍ Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve VaV Sychrov 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google