Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- alternativa budoucnosti -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- alternativa budoucnosti -"— Transkript prezentace:

1 - alternativa budoucnosti -
Bedihošť, Čehovice Připravil: Dr. Ing. Jan Kadavý Nízký a střední les - alternativa budoucnosti -

2 Obsah prezentace Kapitola 0 - obsah
strana 2 /18 Kapitola 0 - obsah Obsah prezentace Proč se dnes chceme k nízkému a střednímu lesu vracet? Vlastnická struktura majetků vlastníků lesa v ČR Základní pojmy Dřeviny nízkého a středního lesa Hlavní zásady hospodaření Možnosti opětovného zavádění nízkých a středních lesů v ČR Produkce dřeva Limity hospodaření v nízkém a středním lese v ČR

3 Proč se dnes chceme k nízkému a střednímu lesu vracet?
strana 3 /18 Kapitola 1 Proč se dnes chceme k nízkému a střednímu lesu vracet? Vstupy do diskuze v ČR se v současné době vyskytují tisíce hektarů nepravých kmenovin jako výsledek nepřímého převodu pařezin (lesa nízkého) na les vysoký, současná situace na trhu s fosilními palivy a společenské trendy podtrhují důležitost a význam nízkého a středního lesa. Pohled biologický, ekonomický a společenský. Možnosti nízký les jako potenciální zdroj energetické biomasy, střední les jako přírodě blízký způsob hospodaření, alternativa hospodaření. Shrnuto a podtrženo !!! snaha po dosažení těžební (a tudíž ekonomické) vyrovnanosti malých a středně velkých lesních majetků !!!

4 Vlastnická struktura majetků vlastníků lesa v ČR
strana 4 /18 Kapitola 2 Vlastnická struktura majetků vlastníků lesa v ČR

5 Výmladnost dřevin (se sama nabízí, tak proč ji nevyužít?)
strana 5 /18 Kapitola 3 – Základní pojmy Výmladnost dřevin (se sama nabízí, tak proč ji nevyužít?)

6 Nízký, střední a vysoký les
strana 6 /18 Kapitola 3 – Základní pojmy Nízký, střední a vysoký les

7 Potenciální rozšíření nízkého a středního lesa v ČR
strana 7 /18 Kapitola 3 – Základní pojmy Potenciální rozšíření nízkého a středního lesa v ČR Pozn.: červeně orámováno - typická stanoviště pro nízký a střední les (cca 46 %)

8 Typické dřeviny nízkého lesa pro ČR
strana 8 /18 Kapitola 4 Typické dřeviny nízkého lesa pro ČR Dřeviny nízkého lesa a spodního patra středního lesa pro podmínky ČR se doporučují následující druhy dřevin: olše, dub, habr, javor, jasan, jilm, lípa, vrba a topol, dále je možné použít: třešeň, břízu, jeřáb a případně keře (např. lísku, střemchu, krušinu či svídu), z nepůvodních dřevin se využijí zejména: akát a kaštanovník. Prakticky rozlišujeme tvrdá pařezina - dub a habr s příměsí buku, javoru a ostatních měkkých dřevin, měkká pařezina - olše, bříza, osika, topol s příměsí dubu, habru a jiných dřevin.

9 Typické dřeviny středního lesa pro ČR
strana 9 /18 Kapitola 4 Typické dřeviny středního lesa pro ČR Dřeviny spodního výmladkového patra viz. nízký les Dřeviny horního patra generativních výstavkových etáží listnaté dřeviny: dub zimní a d. letní, jasan ztepilý a j. úzkolistý, třešeň ptačí a jeřáb břek, jehličnaté dřeviny: borovice lesní a modřín opadavý.

10 Hlavní zásady hospodaření v nízkém lese
strana 10 /18 Kapitola 5 Hlavní zásady hospodaření v nízkém lese Charakteristika z praktického hlediska je hospodaření poměrně jednoduché, výchova se zpravidla neprovádí (minimalizace nákladů), těžba celého porostu v době obmýtí (cca let věku porostu), cíl: maximalizace produkce dřeva. Varianty hospodaření Bez výchovy – holosečně, S výchovou (s ohledem na požadavek po kvalitnějších sortimentech) s ponecháváním výstavků (cca ks.ha-1) na těžené ploše a jejich předržením o jedno plánované obmýtí => nízký les s výstavky, výběrný způsob (výběr stromů cílových tlouštěk).

11 Hlavní zásady hospodaření ve středním lese
strana 11 /18 Kapitola 5 Hlavní zásady hospodaření ve středním lese Snaha o dodržení jistých proporcí mezi etážemi horního výstavkového patra plocha cloněná korunami výstavků neměla být menší než 10 % a větší než 30 % celkové plochy, celkový počet výstavků by neměl přesáhnout ks.ha-1 cíl: maximalizace kvality a zpeněžení sortimentů výstavků. Ve spodním výmladkovém patře postupujeme podle zásad hospodaření v lese nízkém a v dostatečném předstihu vybíráme jedince generativního původu (cca ks.ha-1), kteří budou časem uvolňováni a budou dorůstat na místa průběžně těžených výstavků horního patra středního lesa, cíl: maximalizace produkce.

12 Možnosti opětovného zavádění nízkých a středních lesů v ČR
strana 12 /18 Kapitola 6 Možnosti opětovného zavádění nízkých a středních lesů v ČR Zpětný převod (především nepravých kmenovin) lesa vysokého nebo středního na les nízký, lesa vysokého na les střední. Klasická lesnická obnova nízkého a středního lesa Zakládání nízkého a středního lesa na bývalých zemědělských půdách alternativa: polaření nebo pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin

13 Produkce nízkého lesa v ČR
strana 13 /18 Kapitola 7 – Produkce dřeva Produkce nízkého lesa v ČR * data tabulek pocházela částečně z nízkých lesů ** v datovém materiálu tabulek zahrnuty i porosty jako součást již realizovaných převodů na lesy vysoké (obmýtí nad 40 let věku porostů) *** tzv. kanadský topol - data nepochází z nízkého lesa; uveden pouze pro ilustrativní srovnání

14 Produkce typů horního patra středního lesa v ČR
strana 14 /18 Kapitola 7 – Produkce dřeva Produkce typů horního patra středního lesa v ČR Typ Charakteristika Počet výstavků (ks.ha-1) Zásoba (m3.ha-1) 1 Malý počet výstavků a nízká zásoba 50 – 100 max. 100 2 Průměrný počet výstavků a průměrná zásoba 100 – 160 100 – 200 3 Vysoký počet výstavků a bohatá zásoba 160 – 200 200 max. 400

15 Srovnání produkce dubu na nejlepších stanovištích v ČR
strana 15 /18 Kapitola 7 – Produkce dřeva Srovnání produkce dubu na nejlepších stanovištích v ČR * nejhorší možná sortimentní skladba ** nejlepší možná sortimentní skladba CPPhodnota – hrubý výnos (bez zakalkulování nákladů…)

16 Limity hospodaření v nízkém a středním lese v ČR
strana 16 /18 Kapitola 8 Limity hospodaření v nízkém a středním lese v ČR teoreticky by bylo možné hospodaření v nízkém a středním lese zavést na převládající ploše ČR (kromě stanovišť přirozeného výskytu jehličnanů a buku (?), vazba na listnaté dřeviny (pařezová výmladnost...), věk a dřevinná skladba současných porostů legislativní omezení "svazující" hospodaření v nízkém a středním lese: české lesní právo pojem nízký a střední les nedefinuje, zákaz mýtní úmyslné těžby pod 80 let porostu, lhůta pro zalesnění holiny a zajištění porostu, povinnost používat při obnově určenou druhovou skladbu, šířka holé seče, snižování zakmenění úmyslnou těžbou pod hodnotu 0,7, výpočet výše mýtní těžby (etátu) jako závazného ukazatele plánu (osnovy), ??? udělování výjimek ze zákona povýšíme na pravidlo ???

17 Limity hospodaření v nízkém a středním lese v ČR
strana 17 /18 Kapitola 8 Limity hospodaření v nízkém a středním lese v ČR "světlý charakter" nízkých a středních lesů, srovnání čistého výnosu z nízkého (středního) a vysokého lesa, !!! rozdíl mezi výnosem lesa vysokého a lesa nízkého, resp. středního se bude stírat a zmenšovat tak, jak poroste cena palivového dříví !!! negativní povědomí lesnické obce o nízkých a středních lesích.

18 - alternativa budoucnosti -
Bedihošť, Čehovice Připravil: Dr. Ing. Jan Kadavý Nízký a střední les - alternativa budoucnosti -


Stáhnout ppt "- alternativa budoucnosti -"

Podobné prezentace


Reklamy Google