Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologické Inovační Centrum Vybrané nástroje podpory inovačního podnikání ve Zlínském kraji  Katalog firem Zlínského kraje  Inovační vouchery Zlínského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologické Inovační Centrum Vybrané nástroje podpory inovačního podnikání ve Zlínském kraji  Katalog firem Zlínského kraje  Inovační vouchery Zlínského."— Transkript prezentace:

1 Technologické Inovační Centrum Vybrané nástroje podpory inovačního podnikání ve Zlínském kraji  Katalog firem Zlínského kraje  Inovační vouchery Zlínského kraje  Projekt FLAME Inovačný rozvoj regiónov 2012 Žilina, 13.3.2012

2 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) 2 Základní informace o společnosti Zakladatelé společnosti  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Zlínský kraj Poslání společnosti Posláním společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb.

3 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Aktivity společnosti  Rozvoj podnikatelského inovačního centra Zlín (podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií)  Podpora transferu technologií mezi univerzitami a průmyslovou praxí  Vyhledávání obchodních partnerů v rámci mezinárodní sítě Enteprise Europe Network  Podpora exportu firem – Katalog firem Zlínského kraje  Budování sítě Business Angels  Iniciace pro-inovačního směřování firem (hledání a výchova „inovačních praktiků“) – projekt FLAME  Příprava a publikace pravidelného bulletinu o inovacích ve Zlínském kraji  Provozování Inovačního portálu Zlínského kraje www.inovacnipodnikani.cz, databáze inovativních firem www.inovacnipodnikani.cz

4 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Katalog firem Zlínského kraje Propagace významných firem Zlínského kraje zejména zahraničním investorům a potenciálním partnerům. Specifické cíle:  sektorově členěný katalog,  prezentace významných firem v zahraniční,  komplexní zpracování nabídky a poptávky po spolupráci,  vytvoření kvalitní informační databáze.

5 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Zaměření katalogu Katalog by měl sloužit jako ucelený marketingový nástroj pro:  prezentaci regionu a jeho firem na nadregionálních a mezinárodních akcích Zlínského kraje, obchodních komor a dalších institucí  potřeby zahraničních misí  umístění stálé informace u obchodních radů ČR  umístění stále informace u zahraničních partnerů ZK a obchodních komor  přehlednou prezentaci jednotlivých průmyslových sektorů kraje  hledání potenciálních dodavatelů nebo obchodních partnerů

6 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Struktura katalogu  stručné představení regionu – ekonomické ukazatele, export Zlínského kraje  prezentace firem v členění dle průmyslových oborů:  Elektrotechnický průmysl  Chemický a farmaceutický průmysl  Lesnický, dřevozpracující, nábytkářský průmysl  Obuvnický a kožedělný průmysl  Plastikářský a gumárenský průmysl  Potravinářský průmysl  Software a ICT  Stavebnictví a stavební materiály  Strojírenský a slévárenský průmysl  Služby pro průmysl  Ostatní  prezentace 173 firem  tištěné vydání dvojjazyčně CZ/EN, náklad 1500 ks, elektr. verze na CD 4000 ks  Webová prezentace CZ/EN www.katalogfiremzk.cz; www.zlinregioncompanies.com

7 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Struktura údajů o firmách  kontaktní a identifikační údaje,  představení firmy, hlavní produkty a služby  oblasti spolupráce  oblasti a předmět exportu  zájem o rozšíření exportu  certifikáty (ISO), členství ve sdruženích  významné zahraniční zakázky  významná ocenění  umístění loga, fotodokumentace

8 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Distribuce katalogu  zahraniční mise Zlínského kraje  veletrhy investičních příležitostí  hospodářské komory  umístění u 62 obchodních radů ČR v zahraničí  partnerské instituce na podporou podnikání z celé ČR Partneři katalogu:  Agentura CzechInvest  Česká agentura na podporu exportu Czechtrade  Krajská hospodářská komora Zlínského kraje  Okresní hospodářská komora Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín  Svaz průmyslu a dopravy ČR

9 Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ

10 OBECNĚ O INOVAČNÍCH VOUCHERECH Inovační (znalostní) voucher = „slevový kupon“ pro podnikatele na nákup znalostí od vědeckovýzkumných (VaV) institucí Zkušenosti z Evropy (Holandsko, Rakousko, Francie, Slovinsko) a ČR (Jihomoravský, Královéhradecký a Moravskoslezký kraj) Cílem je stimulovat firmy, aby si vyzkoušely spolupráci s konkrétní VaV institucí na zakázce v malém objemu financí a získaly vhodné zkušenosti a kontakty pro případnou budoucí širší spolupráci

11 SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI Spuštění pilotního projektu ve Zlínském kraji - 26. 10. 2011 Hodnota voucheru: 60-149 tis. Kč Použití voucheru:Nákup služeb nabízených konkrétními vysokými školami v ČR, které by měly pomoci ověřit či usnadnit postup při realizaci konkrétní inovace produktu Poskytovatelé služeb: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Evropský polytechnický institut, s.r.o. (Kunovice) Vysoké učení technické v Brně Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Mendelova univerzita v Brně

12 PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A FINANČNÍ LIMIT Prvotní spolupráce na daném typu služby s daným pracovištěm VŠ (ústav, katedra či obdobná forma) pro danou inovaci produktu Cena zakázky: 80 – 199 tis. Kč (75 % kryto inovačním voucherem, 25% vlastní zdroje žadatele) Zdroje financování: ROP Střední Morava + Zlínský kraj (pro pilotní projekt vyčleněno 3,9 mil. Kč) Proplacení inovačního voucheru: EX POST Inovační vouchery poskytovány vůči žadatelům v režimu „de minimis“ Kontaktní místo: ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY (pracoviště Zlín, 22. budova bývalého areálu Svitu)

13 DALŠÍ PODMÍNKY PRO ŽADATELE Právnická osoba ve smyslu zákona č. 513/1990 Sb., Obchodní zákoník Sídlo / provozovna na území Zlínského kraje Výsledky spolupráce s využitím inovačního voucheru směřují do Zlínského kraje Předpoklad posílení konkurenceschopnosti žadatele na stávajících trzích anebo získání nových trhů – v souvislosti s produkty, které zamýšlí žadatel inovovat (vyvinout) Výstup spolupráce spadá do vymezených odvětví dle NACE Doložení konkrétní nabídky spolupráce od konkrétní VŠ

14 TYP SLUŽEB NAKUPOVANÝCH OD VŠ a)Definice parametrů a analýza vhodnosti použití materiálů či komponent b)Přístup k výzkumnému zařízení a testování, měření vlastností produktu či výrobního zařízení, měření vlivů působících na fungování produktu či výrobního zařízení c)Návrh / vytvoření prototypu, funkčního vzorku či aplikace produktu (výrobního zařízení pro tento produkt) d)Rozpracování / navržení designu produktu či výrobního zařízení e)Analýza trhu / marketingová strategie – ve vazbě na produktovou inovaci f)Inovační / technologický audit – ve vazbě na produktovou inovaci g)Optimalizace operačních procesů – nastavení ve vazbě na produktovou inovaci a její umístění na trhu

15 Nabídka VaV instituce Vyplněná žádost o inovační voucher Oznámení o získání inovačního voucheru Uzavření Smlouvy o dílo s VaV institucí Uzavření Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru žadatel o inovační voucher Úřad regionální rady a Zlínský kraj VaV instituce (vysoká škola) Administrativní kontrola a hodnocení Schválení úspěšných žadatelů POSTUP ZÍSKÁNÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU

16 Předávací protokol a vystavení faktury Úhrada faktury VaV instituce Prostředky inovačního voucheru na účtu podnikatele Žádost o proplacení inovačního voucheru žadatel o inovační voucher Úřad regionální rady a Zlínský kraj VaV instituce (vysoká škola) Administrativní kontrola žádosti Úhrada inovačního voucheru PROPLACENÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU

17 STATISTIKA PODANÝCH ŽÁDOSTÍ 51 předložených žádostí Nejvíce chtějí podnikatelé spolupracovat s UTB ve Zlíně (31 žádostí) a VUT v Brně (15 žádostí), Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (3 žádosti) a Mendelova Univerzita v Brně (2 žádosti). Nejvyhledávanější pracoviště: Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně a jednotlivé ústavy Stavební fakulty VUT v Brně. 18 žádostí odmítnuto pro nesplnění formálních či věcných kritérií. 33 schválených žádostí, které úspěšně prošly formální a věcnou kontrolou - navýšení finančních prostředků na rámec původní alokace, celkem 4,565 mil. Kč UTB ve Zlíně (17 projektů) a VUT v Brně (12 projektů), VŠB-TU Ostrava (3 projekty) a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (1 projekt). Ukončení realizace spolupráce a vyúčtování voucheru nejpozději 30. 11. 2012 podzim 2012 – předpoklad vyhlášení dalšího kola předkládání žádostí o inovační voucher

18 Spolupráce středoevropských regionů v oblasti materiálů www.flameurope.eu

19 Cíl FLAME Podpora inovací v oblasti materiálů ve střední Evropě.  Partneři z Rakouska, Německa, Itálie, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky  Kvalitní komunikace mezi jednotlivými subjekty v procesu inovací materiálů.  Cílová skupina : VaV Firmy Agentury

20 FLAME podpora inovací  Databáze subjektů ze středoevropských participujících regionů aktivních v oblasti materiálů  Vyškoleni inovační praktici (2 za region)  vytváření mezinárodních kooperačních kontaktů  zprostředkovaní VaV spolupráce mezi firemním sektorem a UTB ve Zlíně Smaris s.r.o. - UTB/FAI/Ústav informatiky a umělé inteligence - vývoj komponentů pro regulační systémy sledování vodoměrů a elektroměrů Hobas CZ spol. s r. o. - UTB/FT - vytvrzování pryskyřic pomocí UV záření postupy použitelnými v praxi

21 FLAME podpora inovací - Future Labs  kontaktní místo pro firmy a VaV z oblasti materiálů a nabídka služeb inovačního praktika  pilotní otevření 3 kontaktních míst – duben 2012 -Kapfenberg, Rakousko – odlehčené materiály pro automobilový a letecký průmysl - Vicenza,Itálie – eco materiály, plasty na obaly a pro automobilový průmysl, stavební materiály - Celje,Slovinsko - vodivé materiály, elektroaktivní nanomateriály, keramické polovodiče, fotovoltaika

22 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Děkuji za pozornost Kontakt: Lenka Kostelníková Vedoucí oddělení spolupráce s průmyslovou praxí Technologické inovační centrum s.r.o. Vavrečkova 5262 760 01 Zlín Tel: +420 573 776 251 E-mail: kostelnikova@ticzlin.cz


Stáhnout ppt "Technologické Inovační Centrum Vybrané nástroje podpory inovačního podnikání ve Zlínském kraji  Katalog firem Zlínského kraje  Inovační vouchery Zlínského."

Podobné prezentace


Reklamy Google