Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologické Inovační Centrum

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologické Inovační Centrum"— Transkript prezentace:

1 Technologické Inovační Centrum
Vybrané nástroje podpory inovačního podnikání ve Zlínském kraji Katalog firem Zlínského kraje Inovační vouchery Zlínského kraje Projekt FLAME Inovačný rozvoj regiónov 2012 Žilina,

2 Základní informace o společnosti
Zakladatelé společnosti Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlínský kraj Poslání společnosti Posláním společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín (budova 23)

3 Aktivity společnosti Rozvoj podnikatelského inovačního centra Zlín (podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií) Podpora transferu technologií mezi univerzitami a průmyslovou praxí Vyhledávání obchodních partnerů v rámci mezinárodní sítě Enteprise Europe Network Podpora exportu firem – Katalog firem Zlínského kraje Budování sítě Business Angels Iniciace pro-inovačního směřování firem (hledání a výchova „inovačních praktiků“) – projekt FLAME Příprava a publikace pravidelného bulletinu o inovacích ve Zlínském kraji Provozování Inovačního portálu Zlínského kraje databáze inovativních firem Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín (budova 23)

4 Katalog firem Zlínského kraje
Propagace významných firem Zlínského kraje zejména zahraničním investorům a potenciálním partnerům. Specifické cíle: sektorově členěný katalog, prezentace významných firem v zahraniční, komplexní zpracování nabídky a poptávky po spolupráci, vytvoření kvalitní informační databáze. Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín (budova 23)

5 Zaměření katalogu Katalog by měl sloužit jako ucelený marketingový nástroj pro: prezentaci regionu a jeho firem na nadregionálních a mezinárodních akcích Zlínského kraje, obchodních komor a dalších institucí potřeby zahraničních misí umístění stálé informace u obchodních radů ČR umístění stále informace u zahraničních partnerů ZK a obchodních komor přehlednou prezentaci jednotlivých průmyslových sektorů kraje hledání potenciálních dodavatelů nebo obchodních partnerů Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín (budova 23)

6 Struktura katalogu stručné představení regionu – ekonomické ukazatele, export Zlínského kraje prezentace firem v členění dle průmyslových oborů: Elektrotechnický průmysl Chemický a farmaceutický průmysl Lesnický, dřevozpracující, nábytkářský průmysl Obuvnický a kožedělný průmysl Plastikářský a gumárenský průmysl Potravinářský průmysl Software a ICT Stavebnictví a stavební materiály Strojírenský a slévárenský průmysl Služby pro průmysl Ostatní prezentace 173 firem tištěné vydání dvojjazyčně CZ/EN, náklad 1500 ks, elektr. verze na CD 4000 ks Webová prezentace CZ/EN  Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín (budova 23)

7 Struktura údajů o firmách
kontaktní a identifikační údaje, představení firmy, hlavní produkty a služby oblasti spolupráce oblasti a předmět exportu zájem o rozšíření exportu certifikáty (ISO), členství ve sdruženích významné zahraniční zakázky významná ocenění umístění loga, fotodokumentace Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín (budova 23)

8 Distribuce katalogu zahraniční mise Zlínského kraje
veletrhy investičních příležitostí hospodářské komory umístění u 62 obchodních radů ČR v zahraničí partnerské instituce na podporou podnikání z celé ČR Partneři katalogu: Agentura CzechInvest Česká agentura na podporu exportu Czechtrade Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Okresní hospodářská komora Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín Svaz průmyslu a dopravy ČR Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín (budova 23)

9 Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ

10 OBECNĚ O INOVAČNÍCH VOUCHERECH
Inovační (znalostní) voucher = „slevový kupon“ pro podnikatele na nákup znalostí od vědeckovýzkumných (VaV) institucí Zkušenosti z Evropy (Holandsko, Rakousko, Francie, Slovinsko) a ČR (Jihomoravský, Královéhradecký a Moravskoslezký kraj) Cílem je stimulovat firmy, aby si vyzkoušely spolupráci s konkrétní VaV institucí na zakázce v malém objemu financí a získaly vhodné zkušenosti a kontakty pro případnou budoucí širší spolupráci

11 SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI
Spuštění pilotního projektu ve Zlínském kraji Hodnota voucheru: tis. Kč Použití voucheru: Nákup služeb nabízených konkrétními vysokými školami v ČR, které by měly pomoci ověřit či usnadnit postup při realizaci konkrétní inovace produktu Poskytovatelé služeb: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Evropský polytechnický institut, s.r.o. (Kunovice) Vysoké učení technické v Brně Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Mendelova univerzita v Brně

12 PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A FINANČNÍ LIMIT
Prvotní spolupráce na daném typu služby s daným pracovištěm VŠ (ústav, katedra či obdobná forma) pro danou inovaci produktu Cena zakázky: 80 – 199 tis. Kč (75 % kryto inovačním voucherem, 25% vlastní zdroje žadatele) Zdroje financování: ROP Střední Morava + Zlínský kraj (pro pilotní projekt vyčleněno 3,9 mil. Kč) Proplacení inovačního voucheru: EX POST Inovační vouchery poskytovány vůči žadatelům v režimu „de minimis“ Kontaktní místo: ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY (pracoviště Zlín, 22. budova bývalého areálu Svitu)

13 DALŠÍ PODMÍNKY PRO ŽADATELE
Právnická osoba ve smyslu zákona č. 513/1990 Sb., Obchodní zákoník Sídlo / provozovna na území Zlínského kraje Výsledky spolupráce s využitím inovačního voucheru směřují do Zlínského kraje Předpoklad posílení konkurenceschopnosti žadatele na stávajících trzích anebo získání nových trhů – v souvislosti s produkty, které zamýšlí žadatel inovovat (vyvinout) Výstup spolupráce spadá do vymezených odvětví dle NACE Doložení konkrétní nabídky spolupráce od konkrétní VŠ

14 TYP SLUŽEB NAKUPOVANÝCH OD VŠ
Definice parametrů a analýza vhodnosti použití materiálů či komponent Přístup k výzkumnému zařízení a testování, měření vlastností produktu či výrobního zařízení, měření vlivů působících na fungování produktu či výrobního zařízení Návrh / vytvoření prototypu, funkčního vzorku či aplikace produktu (výrobního zařízení pro tento produkt) Rozpracování / navržení designu produktu či výrobního zařízení Analýza trhu / marketingová strategie – ve vazbě na produktovou inovaci Inovační / technologický audit – ve vazbě na produktovou inovaci Optimalizace operačních procesů – nastavení ve vazbě na produktovou inovaci a její umístění na trhu

15 POSTUP ZÍSKÁNÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU
VaV instituce (vysoká škola) žadatel o inovační voucher Úřad regionální rady a Zlínský kraj Nabídka VaV instituce Vyplněná žádost o inovační voucher Administrativní kontrola a hodnocení Oznámení o získání inovačního voucheru Schválení úspěšných žadatelů Uzavření Smlouvy o dílo s VaV institucí Uzavření Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru

16 PROPLACENÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU
VaV instituce (vysoká škola) žadatel o inovační voucher Úřad regionální rady a Zlínský kraj Předávací protokol a vystavení faktury Úhrada faktury VaV instituce Žádost o proplacení inovačního voucheru Administrativní kontrola žádosti Prostředky inovačního voucheru na účtu podnikatele Úhrada inovačního voucheru

17 STATISTIKA PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
51 předložených žádostí Nejvíce chtějí podnikatelé spolupracovat s UTB ve Zlíně (31 žádostí) a VUT v Brně (15 žádostí), Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (3 žádosti) a Mendelova Univerzita v Brně (2 žádosti). Nejvyhledávanější pracoviště: Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně a jednotlivé ústavy Stavební fakulty VUT v Brně. 18 žádostí odmítnuto pro nesplnění formálních či věcných kritérií. 33 schválených žádostí, které úspěšně prošly formální a věcnou kontrolou - navýšení finančních prostředků na rámec původní alokace, celkem 4,565 mil. Kč UTB ve Zlíně (17 projektů) a VUT v Brně (12 projektů), VŠB-TU Ostrava (3 projekty) a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (1 projekt). Ukončení realizace spolupráce a vyúčtování voucheru nejpozději podzim 2012 – předpoklad vyhlášení dalšího kola předkládání žádostí o inovační voucher

18 Spolupráce středoevropských regionů v oblasti materiálů

19 Cíl FLAME Podpora inovací v oblasti materiálů ve střední Evropě.
Partneři z Rakouska, Německa, Itálie, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky Kvalitní komunikace mezi jednotlivými subjekty v procesu inovací materiálů. Cílová skupina : VaV Firmy Agentury

20 FLAME podpora inovací Databáze subjektů ze středoevropských participujících regionů aktivních v oblasti materiálů Vyškoleni inovační praktici (2 za region) vytváření mezinárodních kooperačních kontaktů zprostředkovaní VaV spolupráce mezi firemním sektorem a UTB ve Zlíně Smaris s.r.o. - UTB/FAI/Ústav informatiky a umělé inteligence - vývoj komponentů pro regulační systémy sledování vodoměrů a elektroměrů Hobas CZ spol. s r. o. - UTB/FT - vytvrzování pryskyřic pomocí UV záření postupy použitelnými v praxi

21 FLAME podpora inovací - Future Labs
kontaktní místo pro firmy a VaV z oblasti materiálů a nabídka služeb inovačního praktika pilotní otevření 3 kontaktních míst – duben 2012 - Kapfenberg, Rakousko – odlehčené materiály pro automobilový a letecký průmysl - Vicenza,Itálie – eco materiály, plasty na obaly a pro automobilový průmysl, stavební materiály - Celje,Slovinsko - vodivé materiály, elektroaktivní nanomateriály, keramické polovodiče, fotovoltaika

22 Děkuji za pozornost Kontakt: Lenka Kostelníková
Vedoucí oddělení spolupráce s průmyslovou praxí Technologické inovační centrum s.r.o. Vavrečkova 5262 Zlín Tel: Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín (budova 23)


Stáhnout ppt "Technologické Inovační Centrum"

Podobné prezentace


Reklamy Google