Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady rekodifikace soukromého práva na úvěrové produkty Diskusní seminář 7. listopadu 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady rekodifikace soukromého práva na úvěrové produkty Diskusní seminář 7. listopadu 2012."— Transkript prezentace:

1 Dopady rekodifikace soukromého práva na úvěrové produkty Diskusní seminář 7. listopadu 2012

2 Úvod

3 2 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Osoby Zajištění závazků Obsah smluv Spotřebitelské smlouvy Dědické právo Zastoupení Zástavní právo Zánik závazků

4 3 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 2.3.4. 1. Obchodní podmínky Spotřebitelské smlouvy Uzavírání smluv Dědické právo Postoupení smlouvy Právnické osoby

5 1. Tvorba produktu

6 5 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. dílčí změny v úpravě úvěrové smlouvy přesnější vymezení obchodních podmínek doplnění stávající úpravy úroků subsidiární povaha zákonných úroků z prodlení flexibilnější úprava zákaz některých smluvních doložek převzata stávající úprava Obsah smlouvy smlouva o úvěru obchodní podmínky úroky úroky z prodlení smluvní pokuta adhezní smlouvy spotřebitelské smlouvy Relevantní právní instituty Změny Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

7 6 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ nová úprava: § 2395 – § 2400 NOZ ■ žádné zásadní změny oproti současné úpravě (§ 497 a násl. ObchZ) ■ úroky dlužník platí výslovně jen za dobu od poskytnutí peněžních prostředků ■ nová terminologie: úvěrující a úvěrovaný Úprava úvěrové smlouvy v NOZ Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

8 7 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ musí být stranám známy nebo připojeny k nabídce (§ 1751 NOZ) – výjimka: u smluv s podnikateli lze odkázat na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi ■ neúčinná ustanovení obchodních podmínek (§ 1753 NOZ): – která druhá strana nemohla rozumně očekávat – nejasná či špatně čitelná Obchodní podmínky I Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

9 8 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ lze ujednat budoucí jednostrannou změnu – podmínky: – běžný obchodní styk – větší počet osob – opětovné plnění stejného druhu (u úvěrové smlouvy diskutabilní) – rozumná potřeba – ujednání předem včetně způsobu oznámení – nutno ujednat právo druhé strany, změnu odmítnout a smlouvu vypovědět ■ nepřihlíží se k ujednání zatěžujícím vypovídající stranu Obchodní podmínky II Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

10 9 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ ucelená úprava úroků (§ 1802 – § 1806 NOZ) ■ v případě, že nejsou sjednány, platí se úroky ve výši určené předpisem (úroky z prodlení) ■ nejsou-li předpisem úroky stanovené, platí se obvyklé bankovní úroky v místě a čase, úroky se platí v téže měně jako jistina ■ má se za to, že ujednaná výše úroků se týká ročních období ■ není-li určeno jinak, platí se úroky spolu s jistinou a je-li jistina splatná později než rok, tak ročně pozadu ■ nově možnost sjednání úroků z úroků Úroky Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

11 10 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ nová flexibilnější úprava v § 2048 – § 2052 NOZ ■ možnost sjednání smluvní pokuty v naturální podobě ■ moderační právo soudu ■ vyloučen zánik práva na smluvní pokutu při nezaviněném porušení povinnosti (současný § 545 odst. 3 OZ) Smluvní pokuta Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

12 11 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ zákaz doložek – odkazujících mimo text smlouvy, pokud slabší strana význam doložky neznala – nečitelných nebo nesrozumitelných, pokud slabší straně nebyl význam doložky vysvětlen – bezdůvodně neobvykle zvláště nevýhodných ■ podnikatelé se mohou úpravy dovolat, pokud doložka hrubě odporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku Adhezní smlouvy Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

13 12 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ zákon č. 145/2010 Sb. zůstává v platnosti a nadále bude determinovat rovněž obsah úvěrových smluv se spotřebiteli – RPSN – právo na odstoupení (i pokud není ve smlouvě ujednáno) ■ pokud smlouva uzavírána distančním způsobem nebo mimo obchodní provozovnu, obsah ovlivněn rovněž ustanoveními NOZ o spotřebitelských smlouvách (§ 1820 – § 1851 NOZ) ■ k ujednáním odchylujícím se od norem na ochranu spotřebitele se nepřihlíží; spotřebitel se svých práv nemůže vzdát (§ 1812 odst. 1 NOZ) Obsah úvěrové smlouvy se spotřebitelem Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

14 13 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Další relevantní změny a jejich dopady? Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

15 14 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. podrobnější podmínky sjednání zajišťovacího převodu práva revidovaná úprava zejména vzniku zástavního práva smluvní podstata ručení zjednodušení úpravy Zajišťovací instrumenty zajišťovací převod práva zástavní právo ručení dohoda o srážkách ze mzdy Relevantní právní instituty Změny Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

16 15 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ týká-li se zástavní právo nebo zajišťovací převod práva věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zajištění zápisem do tohoto seznamu ■ podle důvodové zprávy je veřejným seznamem veřejnoprávní evidence věcí, do níž lze nahlížet, aniž je třeba překonávat formální překážky (např. osvědčením právního zájmu na nahlédnutí) ■ registr silničních vozidel tedy mezi veřejné seznamy nepatří, neboť nahlídnout do něj lze pouze po prokázání právního zájmu Veřejný seznam Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

17 16 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ § 553 OZ: – zajišťovací převod práva spočívá v ujednání, že dlužník převede na věřitele své právo s rozvazovací podmínkou, že účinky takové smlouvy pominou, pokud závazek bude řádně a včas splněn ■ kusá zákonná úprava doplněna bohatou judikaturou (např. 30 Cdo 4378/2009; 20 Cdo 2131/2007; 31 Odo 495/2006; 33 Cdo 2712/2007; 33 Cdo 4246/2008) Zajišťovací převod práva – stávající úprava Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

18 17 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ nelze sjednat v okamžiku, kdy je zřejmé, že dlužník závazek nesplní ■ musí být sjednáno, jakým způsobem strany vypořádají své závazky, nebude-li dluh splněn řádně a včas ■ zajišťovací převod práva je podmíněn právní skutečností, která má nastat v budoucnu a je v době uzavření zajišťovací dohody nejistá (tzv. rozvazovací podmínka) ■ zajišťovací převod práva může být pouhou doložkou uvnitř smlouvy jiného typu (např. kupní smlouvy) Zajišťovací převod práva – judikatura I Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

19 18 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ plné oprávnění s věcí nakládat jako vlastník získá věřitel až v okamžiku, kdy zajištěný závazek není řádně a včas splněn; jinak je povinen věc vydat nazpět dlužníkovi ■ v případě, že předmětná věc připadne věřiteli, je věřitel povinen osobě, která jistotu poskytla, vyplatit částku odpovídající rozdílu mezi obvyklou cenou této věci a pohledávkou, která byla touto věcí zajištěna Zajišťovací převod práva – judikatura II Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

20 19 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ NOZ (§ 2040 – § 2044 NOZ) : – zajišťovací převod práva je svébytnou dohodou o převodu majetkové hodnoty s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn – možno sjednat jako fiduciární převod (podle judikatury dnes nelze) ■ není-li ujednán jako fiduciární, je převodem s rozvazovací podmínkou ■ věřitel do doby, než má být závazek splněn, není oprávněn s touto majetkovou hodnotou nakládat Zajišťovací převod práva – nová úprava I Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

21 20 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ povinnost vydat poskytovateli jistoty, rozdíl mezi obvyklou cenou jistoty a zajištěným dluhem zvýšeným o náklady na výkon zajišťovacího převodu práva – nová úprava tak prakticky vylučuje, aby zajišťovací převod práva mohl zastírat propadnou zástavu ■ věřitel nese důkazní břemeno, že obvyklá cena jistoty zajištěný dluh zřejmě nepřevyšuje Zajišťovací převod práva – nová úprava II Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

22 21 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ terminologické zpřesnění ■ liberalizace – např. neomezuje se rozsah zajištění nepeněžitého dluhu obvyklou cenou pohledávky ■ zápis do veřejného seznamu ■ propadnutí zástavy nelze do dospělosti dluhu dojednat (po splatnosti nelze dojednat se spotřebitelem a malým a středním podnikatelem) Nová úprava zástavního práva I Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

23 22 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ vznik zástavního práva k movité věci: – odevzdáním věci zástavnímu věřiteli (§ 1317 NOZ) – označením věci (§ 1317 NOZ) – odevzdáním třetí osobě (§ 1318 NOZ) – zápisem do rejstříku zástav (§ 1319 NOZ) Nová úprava zástavního práva II Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

24 23 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ vespolné zástavní právo – k zajištění dluhu je použito více zástav ■ zástavní právo zasahuje věc, přírůstky a příslušenství, rozsah zástavního práva nemůže být zúžen ■ úprava pořadí, ve kterém uspokojí více zástavních práv, které se váží k jedné zástavě (ochrana práv registrovaných věřitelů) ■ uvolněné zástavní právo se vztahuje na všechny věci zapsané ve veřejných seznamech, nejenom na nemovitosti ■ záměna zástavního práva Nová úprava zástavního práva III Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

25 24 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ § 2018 – § 2028 NOZ ■ převzata stávající úprava ručení v ObchZ ■ zvýrazněna smluvní podstata ručení – nepřijme-li věřitel ručitele, nemůže po něm nic žádat Ručení Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

26 25 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ § 551 OZ: předmětem zajištění závazky k placení výživného nebo jiné, o kterých to stanoví zákon ■ § 2045 NOZ: – předmětem jakýkoli dluh – je třeba předchozího souhlasu zaměstnavatele k uzavření takové dohody (není-li oprávněným přímo zaměstnavatel) – náklady spojené s první dohodou o srážkách nese plátce mzdy/platu, v případě více dohod pak jdou další k tíži dlužníka Dohoda o srážkách ze mzdy Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

27 26 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Další relevantní změny a jejich dopady? Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

28 2. Nabízení a uzavírání smlouvy

29 28 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. odpovědnost za zmaření smlouvy méně formalistická pravidla nutnost seznámit protistranu s obsahem obchodních podmínek změna v zastupování právnických osob větší diverzita úpravy manželských majetkových práv nové kategorizace; změny vnitřní úpravy; zastoupení převzata současná úprava předsmluvní jednání uzavření smlouvy obchodní podmínky zastoupení rodinné právo právnické osoby spotřebitelské smlouvy Relevantní právní instituty Změny Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

30 29 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ ukončení jednání o smlouvě ve stádiu, kdy se uzavření smlouvy jeví jako velice pravděpodobné – odpovědnost za škodu nese strana, která ukončí tato jednání bez spravedlivého důvodu ■ výše náhrady: ztráta z neuzavřené smlouvy v obdobných případech Předsmluvní odpovědnost Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

31 30 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ důraz na zásadu autonomie vůle ■ oferta může být učiněna i vůči neurčité osobě ■ odpověď na návrh s nepodstatnou výhradou přijetím nabídky (§ 1743 odst. 3 NOZ) ■ smlouva není uzavřena, dokud se strany nedohodly na celém obsahu; smlouva se ale považuje za uzavřenou, pokud lze rozumně předpokládat, že by ji strany uzavřely i bez takové náležitosti ■ k uzavření smlouvy postačí dohoda stran, mohou si obsah smlouvy písemně potvrdit Uzavírání smlouvy Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

32 31 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ i statutární orgány právnickou osobu zastupují (§ 163, § 166 odst. 1 NOZ) ■ v případě, že je členem orgánu právnická osoba → zástupce na druhou (§ 154 NOZ) ■ opatrovník právnické osoby v případě, že statutární orgán nemůže plnit svou funkci (§ 165 NOZ) ■ jednání nesvéprávné osoby, ke kterému není způsobilá, je neplatné (§ 581 NOZ) Změny v zastupování Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

33 32 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ nové členění a terminologie (korporace; fundace; ústav) ■ přeměny některých právnických osob – sdružení → spolek ■ změny u obchodních korporací – korunový základní kapitál u s. r. o. – jiný statutární orgán u monistické a. s. (správní rada) Změny v úpravě právnických osob Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

34 33 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ extenzivní informační povinnosti – stanoveny: – zákonem č. 145/2010 Sb. – pokud smlouva uzavírána distančním způsobem nebo mimo obchodní provozovnu, ustanovení NOZ o spotřebitelských smlouvách (§ 1820 – § 1851 NOZ) ■ zvláštní ustanovení o finančních službách uzavíraných prostředky dálkové komunikace (§ 1841 – § 1851 NOZ) ■ neobjednaná finanční služba (§ 1851 NOZ) – plnění spotřebiteli bez výslovné objednávky Smlouvy nabízené spotřebitelům Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

35 34 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Další relevantní změny a jejich dopady? Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

36 3. Správa smlouvy a smluvního portfolia

37 36 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. institut pro změnu smluvní strany smluvní fikce doručení úrokový limit při vymáhání rozšíření možností pro nabytí od neoprávněného postup při změně okolností vyvolávající hrubý nepoměr postoupení smlouvy úprava bydliště a doručování úroky nabytí od neoprávněného výhrada změny okolností Relevantní právní instituty Změny Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

38 37 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ možné, nevylučuje-li to povaha smlouvy a nebylo-li dosud splněno ■ nelze zkrátit práva postoupené strany z vedlejších doložek ■ postoupení je vůči postoupené straně účinné od jejího souhlasu – souhlas předem – účinné od oznámení postupitelem nebo prokázání postupníkem ■ postupitel se osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení ■ možnost postoupené strany osvobození odmítnout (subjektivní lhůta patnácti dnů od neplnění) Postoupení smlouvy Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

39 38 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ pokud člověk uvede jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat jeho skutečného bydliště ■ nemá-li člověk bydliště, považuje se za bydliště místo, kde žije ■ smluvní fikce doručení: zásilka odeslaná poštou došla třetí pracovní den po odeslání (do ciziny patnáctý pracovní den po odeslání) ■ je třeba si tuto fikci vždy smluvně sjednat Bydliště a doručování Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

40 39 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ § 1805 NOZ ■ pokud věřitel bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu tak, že úroky činí tolik, co jistina, pozbývá právo požadovat další úroky ■ úroky opět přirůstají ode dne, kdy uplatnil právo u soudu Úrokový limit při (ne)vymáhání Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

41 40 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ skutečnost, že k nabytí došlo od toho, kdo nebyl oprávněn nakládat s tím, co má být plněno, nezakládá sama o sobě neplatnost smlouvy (§ 1760 NOZ ) ■ tři kategorie nabytí od neoprávněného (§ 1109 – 1113 NOZ): 1)nabytí v dobré víře věci nezapsané ve veřejném seznamu, pokud k nabytí došlo a)ve veřejné dražbě b)od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku c)za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil d)od neoprávněného dědice, jemuž bylo dědictví potvrzeno e)při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo listinou na doručitele f)při obchodu na komoditní burze Nabytí vlastnického práva od neoprávněného I Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

42 41 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 2) nabytí použité movité věci za úplatu od podnikatele v rámci běžného obchodního styku –povinnost vydat vlastníkovi, který prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo mu věc byla odňata svémocně 3) nabytí movité věci za jiných okolností –vlastníkem se stane ten, kdo byl v dobré víře; to neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu Nabytí vlastnického práva od neoprávněného II Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

43 42 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ NOZ § 1765: podstatná změna okolností vyvolávající hrubý nepoměr (může nastat u úvěrové smlouvy?) – neúměrné zvýšení nákladů plnění – neúměrné snížení hodnoty předmětu plnění ■ právo domáhat se obnovení smluvní rovnováhy – jednáním – rozhodnutím soudu ■ prekluzivní lhůta dva měsíce ■ uplatnění tohoto práva však neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění závazku Výhrada změny okolností Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

44 43 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Další relevantní změny a jejich dopady? Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

45 4. Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

46 45 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. modifikovaná úprava odstoupení nové vymezení svépomoci institut převzetí majetku podmínky převzetí dluhu tříletá promlčecí doba zánik závazku svépomoc změna v osobě dlužníka dědické právo promlčení Relevantní právní instituty Změny Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

47 46 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ úprava odstoupení (§ 2001 – § 2005 NOZ) vychází ze stávající úpravy ObchZ a modifikuje ji ■ možnost odstoupit (i) je-li ujednáno, (ii) stanoví-li tak zákon ■ odstoupit lze pro podstatné porušení smlouvy – podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala ■ odstoupení je účinné ex tunc (od počátku) ■ možnost odstoupit pouze v rozsahu nesplněného zbytku plnění částečně plněné smlouvy Odstoupení od smlouvy I Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

48 47 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ u postupného plnění lze odstoupit pouze s účinky do budoucna ■ odstoupením zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran ■ odstoupení se nedotýká – práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení – práva na náhradu škody vzniklé z porušení smlouvy – ujednání, která vzhledem k povaze zavazují strany i po odstoupení – zajištění Odstoupení od smlouvy II Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

49 48 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ podstatná změna oproti současnému konceptu (§ 6 OZ) ■ § 14 odst. 1 NOZ: každý si může pomoci ke svému právu, je-li jeho právo ohroženo a zásah veřejné moci by zřejmě přišel pozdě ■ dvě skutkové podstaty svépomoci (§ 14 odst. 2 NOZ): – odvrácení bezprostředně hrozícího zásahu přiměřeným úsilím a prostředky (přiměřenost posuzována subjektivně z pohledu toho, jehož právo je ohroženo) – zajištění subjektivního práva (např. zadržení zloděje) → povinnost obrátit se na orgán veřejné moci Nová úprava svépomoci Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

50 49 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ převzetí majetku (§ 1893 NOZ): směřuje na případy, kdy se dlužník převodem podstatné části svého majetku snaží vyhnout dluhům ■ nabyvatel se stává společným a nerozdílným dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí – omezení ručení hodnotou majetku (nejde-li o osobu blízkou) – blízká osoba bez omezení; možnost zprostit se neomezeného ručení ■ netýká se prodeje obchodního závodu nebo přeměny právnické osoby Zcizení majetku dlužníkem Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

51 50 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ vymáhání pohledávek ovlivní i nové dědické právo (§ 1475 a násl. NOZ) ■ institut odkazu ■ dluhy zůstavitele přecházejí na dědice v plném rozsahu ledaže – dědic dědictví odmítl, nebo – učinil výhradu soupisu ■ výhrada soupisu (beneficium inventarii) limituje povinnost k úhradě zůstavitelových dluhů hodnotou, kterou dědic z pozůstalosti získal Úmrtí dlužníka I Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

52 51 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ dědic, který si vynahradil soupis nebo spravuje dědictví, může požádat soud o svolání (konvokaci) věřitelů ■ vyčerpají-li pozůstalost řádně přihlášené pohledávky, nepřihlášení věřitelé ztrácí právo na zaplacení, ledaže – věřitel prokáže, že dědic o pohledávce věděl, nebo – pohledávka je zajištěna zástavním či jiným věcným právem k věci náležející do pozůstalosti Úmrtí dlužníka II Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

53 52 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ vázanost na subjektivní vědomost oprávněné osoby vědět o okolnostech rozhodných pro běh promlčecí lhůty ■ subjektivní vědomost o rozhodných skutečnost se předpokládá od chvíle, kdy se o nich dozvědět měl a mohl – tříletá promlčecí lhůta ■ desetiletá objektivní promlčecí lhůta Promlčení Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

54 53 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Další relevantní změny a jejich dopady? Tvorba produktu Správa smlouvy a smluvního portfolia Nabízení a uzavírání smlouvy Ukončení smlouvy a vymáhání pohledávek

55 54 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Pozvánka na seminář 5. 12. 2012 ■náplní prosincového semináře bude rozbor ostatních relevantních změn soukromého práva na činnost poskytovatelů finančních a leasingových služeb; předmětem diskuse budou jednak konsekvence změn zejména v korporátním a smluvním právu a jednak očekávané dopady (využitelnost) některých zcela nových právních institutů ■program semináře: –vliv změn v právní úpravě obchodních společností na corporate governance a credit/risk management –odpovědnost finanční instituce coby nositele smluvního vlivu za vzniklou újmu –konsekvence nové úpravy jednání a zastoupení –smluvní rámec pro leasing a faktoring –nová úprava času plnění (splatnosti závazků) ve světle práva EU –dopady změn v nemovitostním právu (princip superficies solo cedit) –vliv změn v úpravě náhrady škody a pojistné smlouvy

56 Martin Kofroň +420 222 123 745 mkofron@kpmg.cz KPMG Legal advokátní kancelář www.kpmg.cz

57 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Stáhnout ppt "Dopady rekodifikace soukromého práva na úvěrové produkty Diskusní seminář 7. listopadu 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google