Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní rámec v sektoru telekomunikací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní rámec v sektoru telekomunikací"— Transkript prezentace:

1 Legislativní rámec v sektoru telekomunikací
Telekomunikace jsou součástí technické infrastruktury Zajišťují informační komunikaci a to formou zprostředkování signálů v telekomunikačních sítích Telekomunikace - síťové odvětví, kde pro vytvoření konkurenčního prostředí je nutná jeho regulace

2 Co je regulace? Regulace je usměrňování komunikačních činností a vztahů za účelem dosažení a udržení konkurenčního prostředí ochrany trhu e-komunikací, včetně ochrany uživatelů služeb e-komunikací Regulace: - věcná ( předmět a podmínky podnikání ) - cenová (regulace VO cen, univerzální služby)

3 Základní důvody regulace trhu síťových odvětví spočívají v zajištění :
celistvosti a funkčnosti sítě dobrého hospodaření se vzácnými přírodními zdroji (frekvence, číslovací plány ) rovných podmínek pro subjekty trhu Znak liberalizace síťových odvětví : řízení trhu přes regulaci Nástroj řízení: zákonné a podzákonné normy

4 Telekomunikace = odvětví činnosti Telekomunikační trh = prostředí, ve kterém se setkávají subjekty trhu Subjekty trhu : Operátoři ( provozovatelé sítí, poskytovatele služeb) Uživatele Stát Vztahy mezi nimi usměrňuje regulátor: ČTÚ

5 Uživatelé telekomunikací
poskytovatele služeb a provozovatele sítí ČTÚ Stát

6 Zásady liberalizace telekomunikačního trhu
Otevřený přístup k veřejným telekomunikačním sítím a k telekomunikačním službám, zajištění rovných podmínek pro konkurenty v oboru, nediskriminovat žádného zájemce o podnikání Propojování veřejných telekomunikačních sítí jednotlivých operátorů působících na trhu,tzn. zajištění komunikace uživatelů dané služby bez ohledu na jejich smluvního operátora, s tím souvisí „propojovací podmínky“ (technické řešení,obchodní podmínky) Přenositelnost čísla při změně operátora Volba operátora

7 Legislativní vývoj v telekomunikacích
Legislativní vývoj úzce navazuje na dynamiku rozvoje moderních technologií společenský systém v jednotlivých zemích Období bipolárního světa: monopolistický systém Liberalizace – USA od r.1984 Evropa od r. 1988 V EU platí : regulační rámec

8 Liberalizace trhu v ČR 1.stupeň liberalizace: zákon č.151/2000 Sb.
Zavedl novou regulační roli regulátora, např. vydávání licencí, regulaci cen, sledování dodržování právních norem,řešení sporů na trhu,.. Zrušil monopol a stanovil „přechodné období“ , tzn. postavení post-monopolního operátora 2.stupeň liberalizace: zákon č.127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích, platnost od

9 Elektronické komunikace zahrnují :
- telekomunikace - rozhlasové a televizní vysílání - oblast informačních technologii Elektronické komunikace konvergují uvedené infrastrukturní oblasti do jediného celku : technikou využívání stejného prostředí

10 Co upravuje zákon o e-komunikacích
Podmínky pro podnikání v oblasti e-komunikací Upravuje výkon státní správy v oblasti e-komun. Upravuje regulaci trhu e-komunikací Zákon se nevztahuje na obsah služeb, to znamená, že zákon odděluje regulaci přenosu od regulace obsahu Zákon je technologicky nezávislý dokument

11 Zdůvodnění nové legislativní úpravy
Zákon o e-komunikacích je zaměřen na širší oblast služeb patřících pod pojem „elektronické komunikace“ Technologický rozvoj IT a TT umožňuje konvergenci telekomunikací, médií a informačních technologií Mění se pravidla regulace trhu „klasických“ telekomunikačních služeb,uvolnění spektra pro rádiové širokopásmové služby (digitální dividenda) Zákon se vztahuje i na další služby typu mediální služeb (CATV,šíření R a TV signálu)

12 Co řeší zákon o e-komunikacích
Zjednodušuje systém licencování podnikatelských činností, výrazně tak zjednodušuje vstup podnikatelských subjektů na trh, podnikání podléhá pouze jednoduchému oznámení,volna živnost,ruší poplatky za licenci,.. Každý zájemce o podnikání se může seznámit s veřejným sdělením na ČTÚ, které se označuje jako Všeobecné oprávnění č…. Všeobecné oprávnění definuje podmínky pro podnikání, viz ČTÚ vede databázi podnikatelských subjektů

13 Regulaci podléhá frekvenční spektrum:
- na některé je potřeba udělení zvláštní licence, tzv.individuální oprávnění od ČTÚ, např.GSM, UMTS, TV a R kanály,.. - na tzv. „sdílené frekvence“ (Wifi 2,4 GHz a 5 GHz) není potřeba individuální oprávnění,subjekt se řídí pokyny VO č…R Regulace ceny : - ČTÚ je oprávněn vydat Rozhodnutí o ceně

14 Regulace ceny Regulaci cen se rozumí stanovení ceny dle analýzy
definovaných „relevantních trhů“ v situaci když : trh je nevýhodný pro uživatele 2. trh není dostatečně konkurenční Kdy uplatňuje ČTÚ regulaci cen? - při stanovení ceny za univerzální službu poskytovanou poskytovateli univerzální služby (oprávněné náklady, přiměřený zisk) - při stanovení ceny za služby poskytované podnikem s významní tržní silou a to „rozhodnutím o ceně“ pozn. „podnik s významnou tržní silou“ – když má takové postavení na trhu, které mu umožní chovat se nezávisle na konkurenci, zákaznicích a spotřebitelích

15 univerzální služby 2. Zákon upravuje speciální kategorii služeb
Univerzální služba je soubor služeb stanovených zákonem (§ 38), které jsou dostupné ve stanovené kvalitě všem uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu. Dostupná cena je cena zohledňující úroveň spotřebitelských cen a příjmy obyvatel. Patří sem např.: právo připojení se k pevné VTS, zvýhodněné tarify pro zdravotně postižené,vydávání telefonních seznamů VTS,VTA,… Na jednotlivé druhy univerzální služby se vypisuje veřejná soutěž a vymezí se obslužní lokalita

16 Financování univerzální služby
Žádost o úhradu čistých nákladů předloží poskytovatel do následujícího roku ČTÚ rozhodne, zda výše čistých nákladů pro poskytovatele je neúnosná zátěž a rozhodne o výší úhrady Čisté náklady hradí stát prostřednictvím ČTÚ

17 3. Nový způsob regulace trhu :
regulátor provádí pravidelné analýzy trhu – zdroj informací pro regulační činnost, na základě které stanoví „podnik s významnou tržní silou“,tj. subjekt na trhu, který se chová nezávisle na konkurenci Cíl: - regulační opatření uplatňovat jenom tam, kde služby dostatečně nezabezpečí trh, - regulační opatření se zaměřit na podniky s významní tržní silou, konkurenci je poskytována podpora - minimalizovat regulaci trhu, převaha volné konkurence Rovněž platí : ROZHODNUTÍ REGULÁTORA JSOU SOUDNĚ PROZKOUMATELNÁ 4. ČTÚ je nezávislý orgán, po odborné stránce ho řídí 5-členná Rada v čele s předsedou, ČTÚ je ze zákona nezávislý, působí mimo působnost věcně příslušného ministerstva

18 Významná součást regulačního rámce je doporučení o relevantních trzích, tzn. nutnost vytipování konkrétních trhů e-komunikací (rozhodující trhy) Národní regulátor pak ze zákona hodnotí relevantní trhy dle definovaných kritérií a určí podnik s významnou tržní silou Podle analýzy trhu určí ČTÚ relevantní trhy Současnost : 7 relevantních trhů: trh č.1 – maloobchodní: přístup k VTS v pevném místě bytové či nebytové stanice,týká se přímo zákazníka trh č.2 – 7: velkoobchodní trhy (zpřístupnění místní smyčky ,širokopásmový přístup k datovému toku,….)

19 Působnost ČTÚ Regulace trhu elektronických komunikací
Regulace trhu poštovních služeb Správa rádiového spektra Správa čísel a kódu Mezinárodní aktivity (spolupráce EU,ITU,..) Analýza relevantních trhů Digitální vysílání – Koncepce rozvoje digitálního televizního vysílání v ČR ČTÚ spolupracuje s Radou pro R a TV vysílání a s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže

20 Další povinnosti ČTÚ vyplývající ze zákona
Rozhoduje o sporech na trhu e-komunikací, cestou správních řízení Ověřuje odbornou způsobilost k obsluze vysílacích radiových stanic a zařízení Sleduje dodržování zákona,stanovuje a vybírá poplatky a pokuty Vykonává státní kontrolu e-komunikací Vykonává státní statistickou povinnost

21 Správa rádiového spektra
Rádiové spektrum : elektromagnetické vlny o kmitočtu 9 kHz – 3000 GHz, šířené prostorem bez zvláštního vedení ČTÚ v rámci správy rádiového spektra : sestavuje plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) uděluje „příděl rádiových kmitočtů“ na základe individuálního oprávnění IO k jeho využívání kontroluje využívání rádiového spektra a odpovídá za jeho optimální využití pro R a TV vysílání vydá IO jen na základe předem vydání licence Radou pro R a TV vysílání

22 Správa čísel číslovacích plánu
ČTÚ zajišťuje správu a účelné využívání čísel pro sítě a služby e-komunikací: - sestavuje číslovací plány, sestavuje pravidla pro tvorbu adres, kódu sign.bodů přechodové signalizace a jmen s výjimkou internetových adres eviduje a kontroluje využívání číslovacích plánu, adres, kódu a jmen

23 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Je zřízena zákonem č.231/2001 Sb. Vykonává funkci orgánu státní správy v oblasti R a TV vysílání a převzatého vysílání Funkce : dohlíží na obsahovou stránku, dbá na jeho obsahovou nezávislost, vydává licence podnikatelským subjektům v oblasti R a TV vysílání,spolupracuje s ČTÚ v oblasti přidělování frekvencí,…

24 ČTV a ČR – veřejnoprávní média,
obdrží licenci od Rady pro R a TV vysílání, ČTÚ následně schválí na základě IO „kmitočtový příděl“ Regulační orgány veřejnoprávních médií : Rada České televize uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČTV - Rada dohlíží naplnění funkce veřejné služby Rada českého rozhlasu – dtto-pro rozhlasové vysíláni

25 Cíl legislativního řízení liberalizovaného telekomunikačního trhu :
Minimalizovat rozsah regulace pouze na : definované oblasti kmitočtového spektra využívání soustavy číslovacích plánu Závěr : Míra regulace by měla s rozvojem trhu e-komunikací přiměřeně klesat

26 Přehled služeb ( služby dle VO-S/1/07.2005-9 )
Veřejně dostupná telefonní služba (pevná klasická, mobilní) Ostatní hlasové služby ( hlas přes IP, hlas v neveřejné síti,tranzit volání) Pronájem okruhů (účastnického vedení,páteřní sítě) Šíření R a TV signálu (zemské analogové, zemské digitální,satelitní,kabelové TKR,IPTV, DVB-H –standard pro mobilní televizi) Služby přenosu dat (přenos dat,SMS,MMS, ) Služby přístupu k síti internet (dial-up, širokopásmový)

27 Druhy komunikačních sítí dle VO-S/2/07.2005-10
Veřejná pevná síť elektronických komunikací Veřejná mobilní síť e-komunikací Veřejná síť pro přenos R a TV signálu Síť e-komunikací, která není veřejně dostupná

28 SHRNUTÍ Podnikání – soustavná činnost prováděna podnikatelem pod vlastním jménem, na jeho vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku Zákon upravuje: podmínky pro podnikání, předmět podnikání výkon státní správy regulaci trhu Zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných sítí e-komunikací. Předmět podnikání : - zajišťování veřejných komunikačních sítí - poskytování služeb e-komunikací (veřejných i neveřejných)

29 Podmínky pro podnikání
Obecné podmínky : - u fyzických osob: plnoletost, právní způsobilost, bezúhonnost - u fyzických i právnických osob: doklad od FÚ, čestné prohlášení (ZP,SZ) Specifické podmínky v oblasti e-komunikací: - veřejné sdělení: Všeobecné oprávnění (S,R) - Oznámení komunikační činnosti (příloha3,4) - Osvědčení o komunikační činnosti Využívání rádiového spektra: - přes IO – výběrové řízen (kmitočtový příděl) - dle podmínek VO-R, tzv.sdílené kmitočty

30 Zpracování podnikatelského projektu - obecně
Příprava a provedení průzkumu trhu (Zjištění informací o poptávce a konkurenci s cílem posoudit reálnost podnikatelského záměru a upřesnit jej podle požadavků trhu.) Pozn.:Podnikatelský záměr je okamžitý nebo dlouho promýšlený zájem jednotlivce nebo skupiny jednotlivců na zahájení podnikatelské aktivity v určité, zatím zpravidla obecně vymezené oblasti , sledují dosažení určitých cílů. Posouzení a upřesnění oboru podnikání (Zhodnocení průzkumu trhu, upřesnění oboru podnikání podle osobních a odborných předpokladů podnikatele a jeho spolupracovníků, finančních, materiálních a dalších předpokladů.) Personální zajištění podnikatelského záměru (Stanovení pracovníků potřebních k realizaci záměru a navržení opatření k jejich získání.) Materiální zabezpečení podnikatelského záměru (Určení potřeby budov, strojů, zařízení, surovin a materiálů, energie a pod.) Právní zajištění podnikatelského záměru (Rozhodnutí o právní formě podnikání, získání požadovaných podnikatelských oprávnění, založení firmy v souladu s platnými zákony, určení osob oprávněných jednat jménem firmy, atd.) Finanční zajištění podnikatelského záměru (Posouzení finanční stránky záměru, určení startovacího kapitálu, propočet nákladů a výnosů, posouzení peněžních toků firmy, zajištění bankovního úvěru, zavedení účetnictví.) Podnikatelský projekt je ucelený podnikatelský dokument, všestranně charakterizující podnikatelský záměr, jeho koncepci a cíle, obsahující jeho personální, materiální, právní a finanční zabezpečení.


Stáhnout ppt "Legislativní rámec v sektoru telekomunikací"

Podobné prezentace


Reklamy Google