Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ"— Transkript prezentace:

1 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2010

2 Evropské právo EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých státních a soukromých projektů na životní prostředí Směrnice Rady 97 / 11 / ES, (novela předchozí) SEA : Směrnice 2001 / 42 / ES Evropského parlamentu a Rady o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí NATURA : Směrnice Rady 92 / 43 / EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Směrnice Rady 79 / 409 / EHS o ochraně volně žijících ptáků ÚČAST VEŘEJNOSTI : Směrnice 2003 / 35 / ES Evropského parlamentu a Rady o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů…

3 České právo Zákon č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP …, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Zákon č. 17 / 1992 Sb., o životním prostředí Zákon č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny …, ve znění zákona č. 218 / 2004 Sb. Zákon č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhláška č. 500 / 2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence ÚPČ

4 Vyhodnocení vlivů PÚR, ZÚR a ÚP na udržitelný rozvoj území :
STAVEBNÍ ZÁKON § 19 odst. 2 Vyhodnocení vlivů PÚR, ZÚR a ÚP na udržitelný rozvoj území : posouzení vlivu na ekonomicko-sociální oblast posouzení vlivů na životní prostředí posouzení vlivu na území Natura 2000

5 SMLOUVA Jediná smlouva
firma musí mít autorisace (ÚP, SEA, Natura – pokud se zpracovává) (vhodné pokud předpokládáme posuzování) Jediná smlouva + kooperanti projektant si sám smluvně zajistí „subdodávky“ Více smluv samostatně zesmluvníme zpracování URÚ, SEA, Natura (výhodné, pokud nevíme, zda bude posuzování) (větší možnosti pořizovatele)

6 § 47 Zadání ÚP STAVEBNÍ ZÁKON Konsultace s DO, ano, ale:
Nutno získat – stan. orgánu SEA zda posuzovat ŽP – stan. orgánu ochrany přírody zda vylučuje vliv na Natura 2000 Ve lhůtě dle SZ, jsou však závazná Podkladem je návrh zadání – uvést relevantní údaje Ne zvláštní žádost, ale průvodní dopis je vhodný Každé z těchto stan. startuje posuzování vlivů na URÚ Pokud je nevydají – nečinnost dle SŘ

7 § 47 Zadání ÚP STAVEBNÍ ZÁKON
Pokud stanovisko orgánu SEA požaduje posuzování: doplníme požadavek na vyhodnocení vlivů na URÚ vč. požadavků ze stanoviska do návrhu zadání není nutné zadat varianty, pokud - orgán SEA souhlasí s vyhodnocením proti „nulové“ variantě - postačí „srovnávací“ varianty ve vyhodnocení vlivů na URÚ zesmluvníme autorisovanou osobu, pokud již není ve smlouvě (buď na SEA neb na celý URÚ)

8 § 47 Zadání ÚP STAVEBNÍ ZÁKON
Pokud stanoviska orgánu ochrany přírody nevyloučí významný vliv na Natura 2000: orgán SEA bude požadovat vyhodnocení SEA do návrhu zadání doplníme požadavek na vyhodnocení vlivů na URÚ nutno zadat varianty – musí se hledat var. s nejmenším negativním vlivem na Natura 2000 vhodné navrhnout zpracování konceptu zesmluvníme autorisovanou osobu na Natura, pokud již není ve smlouvě

9 STAVEBNÍ ZÁKON § 48 Koncept
Zadáme zpracování konceptu ÚP včetně konceptu odůvodnění, vyhodnocení vlivů na URÚ, SEA, případně Natura Koncept odůvodnění Koncept ÚP Vyhodnocení URÚ SEA Natura

10 STAVEBNÍ ZÁKON § 48 Koncept
Spolupráce urbanisty a posuzovatelů Spolupráce – optimální cesta Ne však přijmout všechny „zelené“ nápady Účelem SEA není navrhovat řešení, ale upozorňovat na dopady Koordinuje pořizovatel Konflikt řešení x SEA - bude negativní stanovisko SEA Natura – má vyšší závaznost (SEA je „expertní podklad“) – pokud možno, vybrat variantu bez vlivu – není-li, tak s nejmenším možným vlivem Posuzování při nedostatku informací (např. plochy výroby a skladování) Posuzovatel by neměl hledat proč to nejde, ale stanovit podmínky z hlediska ochrany veř. zájmů

11 STAVEBNÍ ZÁKON § 48 Koncept § 49 Koncept
Vyhodnocení URÚ projednáváme zásadně s odůvodněním – včetně vyhodnocení, pokud je uloženo vyhodnocení projednáme v Radě obcí § 49 Koncept Odůvodnění k návrhu pokynů Součástí je vyhodnocení URÚ Vyhodnocení URÚ slouží k odůvodnění řešení, zejm. k výběru varianty Samostatně shromáždíme a vyhodnotíme připomínky k SEA, příp. Natura

12 § 50 Návrh ÚP STAVEBNÍ ZÁKON
Zadáme zpracování návrhu ÚP včetně odůvodnění a jeho součástí (URÚ, SEA, Natura , pokud jsou uloženy) „(1) … vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu územního plánu, pokud bylo součástí konceptu, nebo pokud zadání neobsahuje požadavek na jeho zpracování.“ To znamená: Pokud je vyhodnocení uloženo, je vždy součástí návrhu ÚP Úpravy a upřesnění (pokyny) s dopadem na URÚ se promítnou do vyhodnocení URÚ Celý návrh se znovu nevyhodnocuje, pokud je vybrána varianta z konceptu

13 §§ 50 až 52 Návrh ÚP STAVEBNÍ ZÁKON Platí totéž, co u konceptu:
Vyhodnocení URÚ odůvodňuje řešení Bránit se nedůvodným požadavkům SEA Projednává se návrh s odůvodněním, vč. součástí Samostatně shromáždíme připomínky k SEA, příp. k Natura 2000 Snažit se eliminovat vlivy na Natura 2000 Projednání v Radě obcí

14 Návrh ÚP STAVEBNÍ ZÁKON Stanovisko SEA
Podkladem je návrh, odůvodnění vč. součástí, připomínky k SEA, příp. k Natura, příp. stanoviska DO – jen relevantní Závazné procesně Obsahově „expertní podklad“, je však nutné se s ním vyrovnat v odůvodnění – to musí být průkazné pro soud Součástí je stanovisko k Natura závazné

15 Návrh ÚP STAVEBNÍ ZÁKON Stanovisko k Natura 2000
Pokud konstatuje negativní vliv Přepracovat, najít řešení bez vlivu Neexituje-li řešení bez negativního vlivu Vybrat řešení s nejmenším vlivem Lze schválit „jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu“ To nutno prokázat tak, aby obstálo před soudem Zapracovat kompensační opatření Pokud se nelze vyhnout vlivu na prioritní stanoviště nebo druhy Jen veř. zájem na veřejném zdraví, bezpečnosti, ŽP Jinak Stanovisko (souhlas) Komise EU

16 § 53 Návrh ÚP STAVEBNÍ ZÁKON Podstatná úprava návrhu ÚP
dohodnout s orgánem SEA a ochrany přírody (Natura) Přepracování návrhu Získat stan. orgánu SEA a ochrany přírody (Natura), zda posuzovat Odůvodnění návrhu zpracovává projektant Sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko SEA musí obsahovat průkazné zdůvodnění (soud) Postup, když ÚP obsahuje zadání RP

17 STAVEBNÍ ZÁKON - PŘÍLOHA
1. Vztah ÚP k cílům ochrany ŽP 2. Stav ŽP, jeho předpokládaný vývoj (nulová var.). 3. Ovlivnění charakteristik ŽP 4. Ovlivnění problémů ŽP a významných jevů (ZCHÚ, Natura 2000) 5. Vlivy variant na obyvatelstvo, půdu, vodu... 6. Porovnání variant 7. Navrhovaná opatření 8. Zapracování cílů ochrany ŽP 9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivů 10. Netechnické shrnutí

18 VYHLÁŠKA Č. 500/2006 SB. - PŘÍLOHA
Obsah vyhodnocení vlivů ÚP na URÚ Vyhodnocení vlivů ÚP A. na ŽP podle přílohy SZ. B. na území Natura 2000. C. na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů. D. Předpokládané vlivy na výsledky SWOT analýzy D.I. vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb D.II. vliv na posílení slabých stránek D.III. vliv na využití silných stránek a příležitostí D.IV. vliv na stav a vývoj hodnot E. Naplnění priorit ZÚR, PÚR

19 VYHLÁŠKA Č. 500/2006 SB. - PŘÍLOHA
F. Shrnutí F.I. Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost „pilířů“ URÚ. F.II. Přínos ÚP k předcházení zjištěným rizikům, předpokládaným ohrožením.

20 Zákon o ochraně přírody a krajiny
KOMPETENCE K NATURA 2000 EVL PO KÚ MIMO PŮSOBNOST SPRÁV § 77a (4) k) ZOPK SPRÁVY V NP, CHKO, NPR, NPP § 78 (1) ZOPK § 77a (4) l) ZOPK § 77a (4) m) ZOPK VÝJIMKY : PŘEDBĚŽNÁ OCHRANA § 77a (4) n) ZOPK § 78 (2) ZOPK POSUZOVÁNÍ NATURA § 45i ZOPK MŽP § 21 písm. l) ZOPVŽ § 22 písm. e) ZOPVŽ ZÁVAZNÁ STAN. : OCHRANA NATURA SPRÁVY V NP, CHKO, NPR, NPP SOUHLASY : OCHRANA

21 Zákon č. 114 / 1992 Sb., ZOPK, Stavební zákon
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) Schvaluje se jako součást ÚP (sdílená kompetence) Nutná autorisace Postup podle metodik, ne libovůle Navrhuje orgán ochrany přírody – jen podklad, v ÚAP Zapracovává projektant Řešit střety, návaznosti, zpřesnit Převzaté ze ZÚR – zpřesnit, možné i úpravy (viz metodika) Minimální parametry x koridor, prostor pro vymezení biocentra Řešit tak, aby nekolidovalo s KPÚ V textové části - stanovit podmínky pro plochy ÚSES V grafické části – BC jako plochy přírodní, BK pouze překryvná Možnost, ne nutnost, vymezit jako VPO

22 ZAPRACOVÁNÍ ÚSES DO ÚPD
Uvedení ÚSES do souladu se všemi funkcemi a záměry, navržení optimální organisace území. Řešení střetů. Koordinace ÚSES na ZPF a PUPFL a koordinace ÚSES se systémem zeleně v sídle. Zajištění návaznosti ÚSES přes hranice řešeného území. Upřesnění ÚSES s ohledem na znalost území a měřítko řešení. Projednání upraveného a upřesněného ÚSES. Zajištění územní ochrany ploch, resp. pozemků, pro doplnění chybějících prvků a zajištění ochrany existujících prvků ÚSES stanovením podmínek využití ploch (regulativů).

23 Zákon č. 114 / 1992 Sb., ZOPK, Stavební zákon
OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU § 12 ZOPK „(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody 9a)“ V ÚAP oblast a místo krajinného rázu včetně jeho charakteristiky (ř. 17, 18), ze ZÚR oblasti se shodným krajinným typem Výkres hodnot území, urbanistických, architektonických V ÚP vhodné pro ZÚ specifikovat Stanovit podmínky ochrany krajinného rázu Nutná dohoda s orgánem ochrany přírody – písemně doložit v odůvodnění

24 Kontakty


Stáhnout ppt "POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google