Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový management Mgr. Lukáš Maláč Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový management Mgr. Lukáš Maláč Regionální poradenská agentura, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Projektový management Mgr. Lukáš Maláč Regionální poradenská agentura, s.r.o.

2 Obsah prezentace Obecně ke strukturálním fondůmObecně ke strukturálním fondům Dotační možnosti pro NNODotační možnosti pro NNO Proces zpracování projektuProces zpracování projektu Časté chybyČasté chyby Kritéria úspěchuKritéria úspěchu

3 1. Obecně ke strukturálním fondům

4 1. Obecně ke SF. Cíle regionální politiky 2007 – 2013  Konvergence:  Konvergence: podpora růstu zaměstnanosti a tvorby pracovních míst ve členských zemích a v nejméně rozvinutých regionech pro země s HDP na obyvatele < než 90 % průměru EU a regionů s HDP/obyvatele menším než 75 % průměru HDP v rozšířené EU Tento cíl představuje prioritu fondů a týká se všech regionů České republiky kromě Prahy.  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost:  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: předvídat hospodářské a sociální změny, podpora inovací. Využíván na území Prahy.  Evropská územní spolupráce :  Evropská územní spolupráce : zajistit harmonický a vyvážený rozvoj v celé Unii. Určen pro příhraniční regiony ČR.

5 1. Obecně ke SF. Srovnání cílů v letech 00-06 a letech 07-13

6 1. Obecně ke SF. Programy Cíle 1 – „Konvergence“ 1. Sektorové OP –OP Podnikání a inovace (11,75%) –OP Životní prostředí (20%) –OP Doprava (21,5%) –OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (7%) –OP Výzkum a vývoj pro inovace (8%) –OP Lidské zdroje a zaměstnanost (10%) –Integrovaný operační program (8%)

7 1. Obecně ke SF. 2. Regionální OP –ROP NUTS II Jihovýchod –ROP NUTS II Jihozápad –ROP NUTS II Moravskoslezsko –ROP NUTS II Severovýchod –ROP NUTS II Severozápad –ROP NUTS II Střední Čechy –ROP NUTS II Střední Morava

8 1. Obecně ke SF. Programy pro Cíl 2 - „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost" –OP Praha Konkurenceschopnost (71%) –OP Praha Adaptabilita (29%)

9 1. Obecně ke SF. Programy pro Cíl 3 - „Evropská územní spolupráce" OP Meziregionální spolupráce = INTERREG IIIC OP Nadnárodní spolupráce = INTERREG IIIB OP Přeshraniční spolupráce: Česko-bavorský OP Česko-rakouský OP Česko-slovenský OP Česko-polský OP Česko-saský OP

10 1. Obecně ke SF.

11 2. Dotační možnosti pro NNO

12 Základní vymezení: investiční x neinvestiční Investiční (tvrdé) projekty –Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup nových strojů a technologií atd. –Primárním cílem projektu je pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Neinvestiční (měkké) projekty –Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. –„Investice do lidí“

13 2. Dotační možnosti pro NNO Investiční x neinvestiční projekty z pohedu EU –Základní vymezení strukturálních fondů: –ERDF: určený pro investiční akce –ESF: určený pro neinvestiční akce –Tato logika se nutně překlápí i do fungování operačních programů. Pro financování investičních projektů tak je nutné využít operačních programů financovaných z ERDF, a naopak, neinvestiční projekty – financovatelné z programů ESF

14 2. Dotační možnosti pro NNO Investiční x neinvestiční projekty: Operační programy „Měkké“, tedy neinvestiční, jsou následující operační programy: –Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) –Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) –Operační program Praha Adaptabilita (OP PA) Ostatní OP jsou investiční („tvrdé“).

15 2. Dotační možnosti pro NNO Primární dotační možnosti pro tvrdé projekty NNO –Hlavním dotačním titulem pro financování investičních projektů NNO ze strukturálních fondů EU: Regionální operační programy –podoba programů se v jednotlivých regionech liší, všechny ale zahrnují cíle zaměřené na občanskou vybavenost, infrastruktur soc. služeb, atd. –Enviromentální NNO navíc: Operační program Životní prostředí –využitelný pro investice zaměřené na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a poradenství Dotační možnosti pro tvrdé projekty NNO realizované v hl.m. Praha – velmi omezené, pouze projekty zaměřené na ICT, revitalizaci území nebo úsporné využívání energií, nikoliv klasické investiční projekty.

16 2. Dotační možnosti pro NNO Dotační možnosti pro „měkké“ projekty: OP VK Program umožňuje financovat vzdělávací projekty, zaměřené především na tyto oblasti: Počáteční vzdělávání –určeno primárně ZŠ a SŠ, možné financovat také projekty NNO s cílem zvýšit kvalitu primárního vzdělávání, posílit rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zvyšovat kvalifikaci a odbornost pedagogických pracovníků –primárně – potenciál pro partnerské zapojení NNO Terciální vzdělávání –určeno opět primárně VOŠ a VŠ, primární potenciál NNO – partnerské zapojení do jejich projektů (kupř. zázemí pro odborné stáže studentů VOŠ a VŠ)

17 2. Dotační možnosti pro NNO OP LZZ Primární dotační zdroj pro většinu projektových záměrů předkládaných NNO! Z programu je možné financovat například projekty zaměřené na: integraci sociálně vyloučených osob zvyšování kvality sociálních služeb cílovou skupinu žadatelů o azyl rovné příležitosti mužů a žen řešení problematiky sociálně vyloučených romských lokalit atd.

18 2. Dotační možnosti pro NNO OP LZZ: relevantní zdroje (1) Priorita 3: Sociální integrace a rovné příležitosti –Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na trhu práce a sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby –Zvláštní opatření na zvýšení účasti přistěhovalců v oblasti zaměstnanosti, a tím na posílení jejich sociální integrace –Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trhu práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti na pracovišti

19 2. Dotační možnosti pro NNO OP LZZ: relevantní zdroje (2) Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a soc. služeb Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb Podporované aktivity: vzdělávání v oblasti sociálního začleňování, podpora sociálních služeb a dalších nástrojů vedoucích k sociálnímu začlenění a návratu na trh práce, podpora sociální ekonomiky, systémová podpora sociálních služeb … (Implementace: MPSV ve spolupráci s kraji) Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit Cílové skupiny: příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit Podporované aktivity: podobné oblasti 3.1 – vše se zaměřením na sociálně vyloučené romské lokality (Implementace: MPSV ve spolupráci s kraji)

20 2. Dotační možnosti pro NNO OP LZZ: relevantní zdroje (3) Oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením Podporované aktivity: tvorba a realizace komplexních programů zaměstnanosti, podpora pracovních míst, … (Implementace: MPSV) Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Cílové skupiny: ženy ohrožené na trhu práce (příp. muži v obdobné situaci), vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, … Podporované aktivity: rekvalifikace a programy pro získání pracovních dovedností v netradičních oborech pro ženy, zavádění flexibilních forem organizace práce, tvorba a vývoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, podpora sl. péče o děti, atd. (Implementace: MPSV)

21 2. Dotační možnosti pro NNO OP LZZ: implementace Složitá implementační struktura… Dva typy projektů: –Individuální projekty (v relevantních částech OPLZZ pouze pro kraje, ty nicméně jejich realizaci přesouvají na dodavatele (NNO) → „pseudo-globální granty“) –Globální granty Vyhlašované jednotlivými odbory MPSV ! V případě, že příslušný kraj v dané oblasti realizuje individuální projekt, není možné v této oblasti získat finanční podporu v rámci relevantního globálního grantu !

22 2. Dotační možnosti pro NNO OP LZZ: globální granty Oblast podpory 3.1: –Podpora sociální integrace a sociálních služeb (CZ.1.04/3.1.02) –Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách (CZ.1.04/3.1.03) –Sociální ekonomika (CZ.1.04/3.1.06) Oblast podpory 3.2: –Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit (CZ.1.04/3.2.01) Oblast podpory 3.3: –Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (CZ.1.04/3.3.05) Oblast podpory 3.4: –Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života (CZ.1.04/3.4.05)

23 2. Dotační možnosti pro NNO OP PA - Priorita 2: Podpora vstupu na trh práce Začleňování znevýhodněných osob –určeno pro projekty, usilující o integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce, jejich udržení na trhu práce, a to včetně poskytování souvisejících sociálních služeb –rovněž možné předkládat projekty zaměřené na podporu hledání a udržení práce, rozvoj pracovního poradenství, sociální ekonomiky, atd. Rozvoj org. podporujících začleňování znevýhodněných osob –zaměřeno bezprostředně na rozvoj kapacity organizací (převážně NNO) – poskytovatelů sociálních služeb a dalších zaměřených na pracovní integraci Podpora souladu pracovního a soukromého života –zaměřeno zejména na podporu služeb o děti a realizaci dalších opatření na podporu rovných šancí pro muže a ženy na trhu práce Rozvoj kapacit malých organizací –podobně jako výše, administrativně méně náročné

24 3. Zpracování projektu

25 Cíl projektu: PROČ? (1) Čeho chceme projektem dosáhnout? Od obecného ke měřitelnému – kvantifikovat! (Pokud nejsme schopni kvantifikovat, jak ověříme, že jsme jej dosáhli) Proč je nutné projekt realizovat? Na jakou společenskou potřebu projekt reaguje? Na jakém základě jsme k potřebám došli? primární a sekundární data strategické dokumenty!

26 3. Zpracování projektu Cíl projektu: PROČ? (2) Výchozí stav. Data! Nulová varianta. Co se stane, pokud projekt nebude realizován? Nikoliv pouze zachování výchozího stavu – důsledky nerealizace projektu „Investiční“ varianta Jak se výchozí stav změní, pokud projekt realizujeme? Komparace nulové a investiční varianty = zdůvodnění realizace…

27 3. Zpracování projektu Cíl projektu: JAK? (=od obecného ke konkrétnímu) Jaká opatření je nutné realizovat, abychom dosáhli cíle projektu? Jakým způsobem konkrétní opatření naplňuje cíl projektu? Je konkrétní opatření nezbytné k dosažení cíle projektu? (Proč?) Jsou navrhovaná opatření dostatečná? Je projekt komplexní? Reagujeme na všechny aspekty problému? Neohrozí jeho úspěch to, že jsme na něco zapomněli?

28 3. Zpracování projektu Analýza cílových skupin: Popis (= analýza trhu u neziskových projektů) Jaké osoby budou bezprostředně profitovat z realizace projektu? Nutné ukázat, že cílovou skupinu známe – kvantifikovat: Velikost Vnitřní struktura Další charakteristiky relevantní cíli projektu Celková cílová skupina vs. zapojená do projektu Vhodné dokládat statistická data, atd. (ČSÚ, výstupy komunitního plánování, sekundární analýzy, atd.) Vhodným způsobem cílovou skupinu omezit – dle geografického dopadu projektu Zkušenost s prací s cílovou skupinou!

29 3. Zpracování projektu Analýza cílových skupin: Potřeby (= analýza poptávky u neziskových projektů) Jaké jsou potřeby cílové skupiny? S jakými problémy se potýká? O co je naše analýza opřená? (vlastní průzkum, zkušenost, sekundární data, strategie, atd.) Jasně, konkrétně, individuálně (popisujeme konkrétní cílovou skupinu, ne obecnou)

30 3. Zpracování projektu Vztah potřeb a aktivit Jakým způsobem reagují aktivity projektu na zjištěné potřeby cílových skupin? Nutné srozumitelně a věrohodně popsat vazbu mezi aktivitami projektu a jejich efektem na cílovou skupinu. Jak konkrétní aktivita řeší potřeby cílové skupiny? Které problémy konkrétní aktivita řeší? Proč je právě toto řešení nejlepší?

31 3. Zpracování projektu Analýza konkurence Nutné popsat relevantní trh s produktem, který vytváříme. Existují jiné způsoby řešení potřeb cílových skupin - substituty? Mají členové cílových skupin k dispozici stejná nebo alternativní řešení svých potřeb (substituty), na které projektem reagujeme? Podmiňuje úspěch projektu dostupnost dalších, doplňkových služeb? Jakých?

32 3. Zpracování projektu Výstupy a výsledky projektu Výstupy projektu: okamžité, kvantitativní! Výsledky: z dlouhodobého hlediska, kvalitativní. Opět vztahovat k provedené analýze cílových skupin. Vhodné rovněž stanovit si metodu, jak ověříme, zda jsme dosáhli cílů projektu.

33 3. Zpracování projektu Rizika projektu Jaké faktory mohou ovlivnit úspěšnou realizaci vašeho projektu? Vhodné strukturovat – technická, finanční, provozní, personální, atd. Je možné riziko eliminovat / zmírnit dopad? Jak? Vhodné analýzu strukturovat do matice: Popis rizikaPravděpodobnost výskytu ( častá, občasná, malá, nepravděpodobná) (vysoká, střední, nízká) Závažnost rizika – jaký by byl jeho dopad na realizaci projektu? (katastrofická, kritická, významná, nevýznamná) (vysoká, střední, nízká) Popis opatření pro předcházení nebo eliminaci rizika, která byla přijata

34 3. Zpracování projektu Udržitelnost projektu Zejména udržitelnost finanční: z jakých prostředků bude financováno udržení výstupů projektu? Bude projekt samofinancovatelný? Institucionální udržitelnost: jaké struktury a instituce umožní udržení výstupů projektu, kdo bude jejich nositelem? Budou pro udržení výstupů projektu zachována vzniklá partnerství? Administrativní a personální: jak budou zajištěny lidské zdroje a kapacita pro udržení výstupů projektu? Řízení lidských zdrojů ve fázi udržitelnosti.

35 3. Zpracování projektu Přidaná hodnota Co „navíc“ projekt přinese? Jaká je inovativnost projektu? Využití moderních technologií Neobvyklé metody a postupy saturace zjištěných potřeb Nové způsoby práce s cílovou skupinou adt. Jaký je multiplikační efekt projektu? Stane se z projektu příklad dobré praxe? Jaký je potenciál, že dalšího rozšíření pozitivních efektů, které projekt přinese? Je možné předpokládat, že cílová skupina bude nakonec podstatně širší než projekt vymezuje? Jakými způsoby (administrativní, institucionální, personální,…) bude multiplikace zajištěna?

36 4. Časté chyby

37 PřijatelnostPřijatelnost Cílových skupin Aktivit Výdajů Partnerů

38 4. Časté chyby Formální chybyFormální chyby Přílohy nedodány ve vyžadované podobě Originály / ověřené kopie Podpisy! Způsob doručení

39 4. Časté chyby Chyby ve financíchChyby ve financích Nedodrženy finanční limity! Investiční vs. neinvestiční výdaje a křížové financování Veřejná podpora Rozlišování přímých a nepřímých výdajů Položkové limity (!)

40 4. Časté chyby Obsahové chybyObsahové chyby „Okecávání“ vs. data Chybí jasné a věrohodné podklady analýz Monitorovací ukazatele!!

41 4. Časté chyby Obsahové chybyObsahové chyby „Okecávání“ vs. data Chybí jasné a věrohodné podklady analýz Monitorovací ukazatele!!

42 4. Časté chyby Specifické chyby projektů NNOSpecifické chyby projektů NNO Špatná orientace k komplikované struktuře OP LZZ (zejména oblast podpory 3.1 vs. 3.3) Globální granty vs. Individuální projekty krajů Restrikce v otázce přijatelnosti sociálních služeb (snaha o realizaci sociální služby, na kterou se podpora z ESF nevztahuje)

43 5. Kritéria úspěchu

44 Projekt je potřebnýProjekt je potřebný Projekt je přiměřenýProjekt je přiměřený Projekt je realizovatelnýProjekt je realizovatelný Projekt je udržitelnýProjekt je udržitelný

45 Děkuji za pozornost! malac@rpa.cz Děkuji za pozornost! Mgr. Lukáš Maláč E-mail: malac@rpa.cz GSM: +420 737 611 547


Stáhnout ppt "Projektový management Mgr. Lukáš Maláč Regionální poradenská agentura, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google