Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trvale udržitelný rozvoj sladkovodní akvakultury v EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trvale udržitelný rozvoj sladkovodní akvakultury v EU"— Transkript prezentace:

1 Trvale udržitelný rozvoj sladkovodní akvakultury v EU
13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OP RYBÁŘSTVÍ VÝROČNÍ KONFERENCE Trvale udržitelný rozvoj sladkovodní akvakultury v EU 10. prosince 2013

2 Ing. Jaroslava Beneš Špalková
Uvítání, zahájení Ing. Jaroslava Beneš Špalková

3 PROGRAM 1) Uvítání, zahájení 10:00 – 10:10
Ing. Jaroslava Beneš Špalková Pokrok v implementaci OP Rybářství 10:10 – 10:30 Ing. Renáta Komiková Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA II. 10:30 – 10:50 Jindřich Groulík, Rybářství Litomyšl

4 PROGRAM Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA III.
10:50 – 11:30 Optimalizace chovu jesetera malého Ing. Juraj Rybnikár Využití aerační techniky na eutrofních rybnících doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. 5) Příprava nové propagační kampaně Ryba sladkých vod 11:30 – 11:40 Ing. Renáta Komiková Monitoring úniku úhoře říčního 11:40 – 11:55 Dipl. Ing. Jiří Musil, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

5 PROGRAM 12:30 – 12:50 Ing. Emil Machálek, CSc., IREAS Centrum, o.p.s.
Přestávka 11:55 – 12:15 Posílení role sladkovodní akvakultury v rámci SRP, podpora rybářství 12:15 – 12:30 Ing. Kateřina Krylová 8) Analýza stavu odvětví – Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu 12:30 – 12:50 Ing. Emil Machálek, CSc., IREAS Centrum, o.p.s.

6 PROGRAM 9) Analýza absorpční kapacity OP Rybářství 2014 - 2020
12:50 – 13:05 Květoslava Uhrová, REDECo, spol s r. o. 10) Příprava OP Rybářství 13:05 – 13:15 Ing. Klára Budínová 11) Diskuse 13:15 – 13:25 12) Závěr 13:25– 13:30 Ing. Renáta Komiková Oběd , neformální setkání účastníků

7 Pokrok v implementaci OP Rybářství 2007 – 2013
Ing. Renáta Komiková

8 Výbor EFF – listopad 2013 Akvakultura
Opatření v rámci akvakultury jsou nejvíce zazávazkovanými opatřeními. (květen 2013). 541,7 mil. EUR z ERF zazávazkováno. Průměrné náklady na jeden projekt : €. Akvakulturní produkce nemá vzrůstající charakter.

9 Výbor EFF – listopad 2013 Zpracování
Opatření v rámci zpracování jsou druhou největší oblastí, která je zazávazkována. 351,8 mil. EUR z ERF zazávazkováno. Nejdražší typ podpořených projektů - výstavba nových zařízení. Nejlevnější typ podpořených projektů – marketingové aktivity.

10 Výbor EFF – listopad 2013 Pilotní projekty – inovace
Nízký počet podpořených projektů – 512 (květen 2013). Projekty jsou nákladné – celkové průměrné náklady EUR. Efekt pilotních projektů je velmi slabý ve srovnání s podpořenými projekty v rámci akvakultury a zpracování. Veřejná podpora je v oblasti pilotních projektů a inovací nezbytná.

11 Provádění OP Rybářství
nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007 – ,,implementační nařízení“ usnesením vlády č. 854/2007 schválen ,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období “ usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství

12 Operačního programu Rybářství
Cíle Operačního programu Rybářství udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb modernizace zpracovatelských kapacit

13 Úspěchy Operačního programu Rybářství
2007 – 2013 Současné období pokryto cca 87 % alokace aktuálními vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace pokryto cca 66 % alokace již předfinancovanými projekty splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013 úspěšné naplňování cílů Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 vysoká úspěšnost projektů v dodržení pětileté doby udržitelnosti Na snímku můžeme vidět některé dosavadní úspěchy OP Rybářství, za zmínku určitě stojí splnění pravidla N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň splnění pravidla N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013. Díky dobré informovanosti žadatelů a příjemců dotací se daří udržet nízký počet nahlášených nesrovnalostí. V současné době jsou nesrovnalostí zatíženy 4 projekty. Z předchozího bodu vyplývá i vysoká úspěšnost projektů v dodržení pětileté doby udržitelnosti z čehož usuzujeme, že projekty byly správně promyšleny i do budoucnosti a jsou udržitelné.

14 Implementační systém OP Rybářství

15 Prioritní osy OP Rybářství
PO 2 Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh PO 3 Opatření ve společném zájmu PO 5 Technická pomoc

16 Rozdělení alokace mezi prioritní osy
prioritní osa rozdělení finančních prostředků v % celkem z EFF ze stát. rozpočtu ČR v mil. Kč z celku v mil. Kč 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh 53 495,2 371,4 123,8 3 Opatření společného zájmu 42 388,6 291,5 97,1 5 Technická pomoc 46,5 34,9 11,6 CELKEM 100 930,3 697,8 232,5 Zde vidíme rozdělení alokace mezi prioritní osy Operačního programu Rybářství. Celkem je pro OP Rybářství 2007 – 2013 přiděleno z Evropského rybářského fondu 27,1 mil. EUR a národní příspěvek činí 9 mil. EUR, tj. celková alokace, která činí 36,1 mil. EUR. 53 % alokace přiděleno na prioritní osu 2, tj. 495,2 mil. Kč, 42 % na prioritní osu 3, tj. 388,6 mil. Kč a 5 % na prioritní osu 5, tj. 46,5 mil. Kč. Celková alokace při použití listopadového kurzu Evropské centrální banky: 25,742 Kč/1€ činí 930,3 mil. Kč. *) měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2013 = 25,742 / 1€

17 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 30. 11. 2013
prioritní osa alokace na celé období údaje v Kč v Kč* zageristrované Žádosti zareg.ŽOD/ alokace (v %) aktuální vydaná Rozhodnutí vydaná Rozhodnutí/ alokace (v %) předfinanc. ŽOD/alokace 2 336 % 96 % 74 % 3 115 % 77 % 59 % 5 80 % 78 % 36 % CELKEM 231 % 87 % 65 % Z tabulky je patrné, že celkem zaregistrované Žádosti o dotaci o více než 200 % převyšují finanční alokaci. Nejvyšší poptávka je zřejmá na prioritní ose 2, kde poptávka převyšuje nabídku více než 3 krát. Alokace na prioritní ose 2 je již nyní téměř celá zazávazkována a předfinancované Žádosti o platbu tvoří 65 % z celkové alokace programu. *) měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2013= 25,742 Kč / 1€

18 Prioritní osy Prioritní osa 2
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury (investice spojené s výstavbou, rozšířením, vybavením či modernizací rybochovných zařízení (např. rybníků a sádek), odbahněním lovišť a rybníků, rekonstrukcemi prodejen ryb, modernizacemi provozních budov) 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí (podpora na snížení intenzity obsádky vybraných rybničních ploch kompenzováním ušlého příjmu podnikatele) 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat (opatření by bylo otevřeno pouze v případě propuknutí nákazy ryb) 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh (modernizace a vybavení zpracoven, např. výstavba nových úseků, vybavení zpracoven, např. pořízení nařezávačky svalových kůstek, výrobníků ledu, udírny ryb, vakuové baličky) Opatření Opatření pro produktivní investice do akvakultury Záměr: Výstavba, rozšíření, vybavení nebo modernizace rybníků Nákup a instalace zařízení na ochranu před volně žijícími predátory Investice související s maloobchodním prodejem Opatření Opatření na ochranu vodního prostředí Použití forem akvakultury, zahrnujících ochranu a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti, krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat (opatření nebylo otevřeno) Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh Rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury Zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie)

19 Prioritní osa 2 Zaregistrované Žádosti o dotaci – 1404 ve výši 1,6 mld. Kč Aktuální vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 635 ve výši 478 mil. Kč Předfinancováno – 490 Žádostí o platbu ve výši 331 mil. Kč Zde vidíme přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci, aktuálních vydaných Rozhodnutí a předfinancovaných projektů v rámci prioritní osy 2. Cílem prioritní osy II je podpora zejména zachování tradiční akvakultury a navazujících činností, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a  rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře prostřednictvím podpory výstavby, rozšíření, vybavení či modernizace rybochovných zařízení s vysokou mírou ochrany životního prostředí, jako např. odbahnění rybníků a v neposlední řadě pořízení investic do zařízení podporujících maloobchodní prodej sladkovodních ryb. Prioritní osa II je implementována prostřednictvím tří opatření: 2.1. Produktivní investice do akvakultury, 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh. V opatření 2.1. je podpora směřována zejména do produktivních investic s cílem zvýšit konkurenceschopnost firem. Investice jsou spojeny s výstavbou, rozšířením, vybavením či modernizací rybochovných zařízení (např. rybníků a sádek), odbahněním lovišť a rybníků, rekonstrukcemi prodejen ryb, modernizacemi provozních budov. Dotace jsou směřovány také na projekty, které snižují ohrožení obsádek a snižování produkce – do ochrany rybníků a sádek před predátory, pořízení lodí a speciálních vozů s víceúčelovým využitím pro produkci ryb a šetrných k životnímu prostředí, pořízení zařízení související s produkcí ryb (např. lovící zařízení, aerátory, sítě, kádě, rozmrazovače, nakladače na živé ryby). Cílem opatření 2.2. je podpořit formy akvakultury, které zahrnují ochranu a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti, jakož i udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí. Podpora se poskytuje na snížení intenzity obsádky vybraných rybničních ploch, kompenzováním ušlého příjmu podnikatele. Příjemci vyrovnávací platby se musí zavázat plnit po dobu nejméně pěti let stanovené požadavky na ochranu životního prostředí. V současné době je podpořeno 6 projektů, rybníků s nižší výměrou vhodných pro tento typ hospodaření. V opatření 2.4. jsou zejména podporovány projekty související s modernizací zpracoven (výstavba nových úseků, vybavení zpracoven, např. pořízení nařezávačky svalových kůstek, výrobníků ledu, udírny ryb, vakuové baličky), instalací energeticky úsporných technologií či zvyšujících účinnost především chladících zařízení a pořízení speciálních vozů s chladícími či mrazícími zařízeními. Na prioritní ose II je od začátku implementace zaznamenáván velký převis poptávky ze strany žadatelů, v současné době více než trojnásobný oproti finanční alokaci na tuto osu.

20 zageristrované Žádosti aktuální vydaná Rozhodnutí
OP Rybářství – osa 2 za období opatření alokace na celé období údaje v Kč v Kč* zageristrované Žádosti aktuální vydaná Rozhodnutí předfinancováno 2.1. 2.2. 2.4. CELKEM *) měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2013= 25,69 Kč / 1€

21 Informace o věcném pokroku
prioritní osy 2 v roce 2012 Produkce tržních ryb (v tis. tun) – 20, 8 tis. tun (cíl 2015 = 20 tis. tun) Cíl naplněn Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich (v tis. tun) – 6,8 tis. tun (cíl 2015 = 5, 9 tis. tun) Cíl naplněn Plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím – v opatření na ochranu vodního prostředí (2.2.) je administrováno šest projektů na 8,7 ha vodní plochy rybníků, do konce roku 2012 byly čtyři projekty předfinancovány s rozlohou 6,63 ha. V roce 2013 byly předfinancovány dva zbývající projekty a cíl pro rok 2015 je naplněn (cíl 2015 = 8,7 ha) Cíl naplněn Počet zaměstnaných žen v odvětví rybářství – 223 žen (cíl 2015 = 280 žen) Z důvodu fyzické náročnosti práce v sektoru nebude cílová hodnota pravděpodobně naplněna Zvýšení přidané hodnoty (v %) – 100 % (cíl 2015 = 5 %) Cíl naplněn Při výpočtu zvýšení přidané hodnoty byla porovnávána data ze Standardních ročních monitorovacích zpráv, které byly odevzdávány příjemci dotace v roce 2012, a to s daty do Přidaná hodnota se změnila i u předchozích let a to z důvodu ročního nárůstu příjemců dotace, kteří poprvé vyplňovali Standardní roční monitorovací zprávu. Porovnávaly se hodnoty z roku 2006 a 2011 (získané v roce 2012).

22 Úspěšný projekt opatření 2.1. Pásový malotraktor s přídavnými stroji
Recirkulační systém Sestava inkubačních žlabů Příjemce dotace: Rybníkářství Pohořelice, a.s. Celkové náklady projektu: cca € Dotace: cca € Popis projektu: Pásový malotraktor umožňuje sečení až do okrajů rybníků a je s ním možné pracovat i v pozdním létě, kdy rybníky vysychají. Používáním pásového malotraktoru se zkvalitní údržba rybníků a zlepší se pracovní podmínky zaměstnanců.

23 Úspěšný projekt opatření 2.4.
Rybný závod Sedlčany – výstavba výrobního úseku Rybný závod Sedlčany – výstavba administrativního úsek Rybný závod Sedlčany – výstavba marinovacího úseku Recirkulační systém Sestava inkubačních žlabů Názvy projektů: Rybný závod Sedlčany – výstavba výrobního úseku Rybný závod Sedlčany – výstavba administrativního úseku Rybný závod Sedlčany – výstavba marinovacího úseku Příjemce dotace: ATLANTIK PRODUKT Třešňák, s.r.o. Celkové náklady projektu: cca 1,2 mil. € Dotace: cca 613 tis. € Popis projektu: Předmětem projektu byla výstavba nové zpracovny ryb s názvem Rybný závod Sedlčany, která nahradí stávající zpracovnu ryb umístěnou v Sedlčanech. Nová zpracovna je rozdělena na tři základní části: Rybný závod Sedlčany – výrobní úsek, Rybný závod Sedlčany – administrativní úsek a Rybný závod Sedlčany – marinovací úsek. Na novou zpracovnu ryb byly vypsány tři projekty na základě výstavby jednotlivých úseků. Výstavba jednotlivých úseků zpracovny ryb zajistila splnění povinností provozovatelů potravinářských podniků při výrobě a uvádění potravin do oběhu v souladu s potravinářskou legislativou, která prochází harmonizačním procesem s předpisy ES. Uskutečnění stavebních i technologických investic umožnilo rozšíření výroby a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ATLANTIK PRODUKT Třešňák, s.r.o. na českém i zahraničním trhu.

24 Prioritní osy Prioritní osa 3 Prioritní osa 5
3.1. Společné činnosti (projekty směřující k zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství, organizaci konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací) 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin (vysazování úhoře říčního) 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně (propagační kampaň na podporu spotřeby sladkovodních ryb, propagace Třeboňského a Pohořelického kapra) 3.4. Pilotní projekty (zaměření projektů na získání technických nebo ekonomických poznatků o nových technologiích a zvýšení inovativního potenciálu produkčních firem v oblasti akvakultury, např. terénní analýza obsahu a kvality tuku ve svalovině sladkovodních ryb a implementace do rybářské praxe) Opatření 3.1. Společné činnosti Záměr: Zdokonalení odbornosti pracovníků v rybářství Zajištění efektivního propojení mezi vědci a hospodářskými subjekty vedoucí k předání nejnovějších vědeckých poznatků do praxe Navázání a budování partnerství se třetími zeměmi Opatření Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin Vysazování úhoře říčního Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu  spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich v ČR Propagace produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č.510/2006 Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich Opatření Pilotní projekty Testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích Opatření 5.1. Technická pomoc a) příprava, monitorování, řízení, hodnocení, publicita, kontrola a audit OP Rybářství Prioritní osa 5 5.1. Technická pomoc (účinná a efektivní realizace OP Rybářství, příprava programového období 2014 – 2020)

25 Prioritní osa 3 Zaregistrované Žádosti o dotaci – 457 ve výši 448 mil. Kč Aktuální vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 357 ve výši 299 mil. Kč Předfinancováno – 207 Žádostí o platbu ve výši 228 mil. Kč Zde vidíme přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci, aktuálních vydaných Rozhodnutí a předfinancovaných projektů v rámci prioritní osy 3. Hlavními cíli prioritní osy III je podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií, propagace sladkovodní akvakultury, zvýšení spotřeby sladkovodních ryb, ochrana a rozvoj vodních živočichů se zlepšováním vodního prostředí, zdokonalení odbornosti pracovníků a zhodnocení získaných vědeckých poznatků. Prioritní osa III je implementována prostřednictvím čtyř opatření: 3.1. Společné činnosti, 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně a 3.4. Pilotní projekty. V rámci opatření 3.1. jsou podporovány projekty směřující k zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství, organizaci konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací, a k spolupráci mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství. Opatření 3.2. je zaměřeno na vysazování úhoře říčního (monté i rozkrmeného mladého úhoře) pro zajištění rozvoje populace v rybářských revírech ČR. Finanční prostředky určené na posílení populace úhoře říčního jsou v souladu s Plány pro management úhoře v ČR pro povodí řeky Labe a řeky Odry, schválenými Evropskou Komisí dne 30.  rozhodnutím čj. K(2009)9429. V souladu s požadavky na vysazování jsou uvolněny i zdroje na monitoring úniku úhoře říčního, který by měl dosáhnout v horizontu 10 let 40 procent. S cílem podpory konzumace ryb je implementováno opatření 3.3., ve kterém jsou projekty zaměřeny na propagaci produktů Třeboňského a Pohořelického kapra a realizaci dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb. V posledních letech byl zaznamenáván pozvolný nárůst spotřeby sladkovodních ryb a zvýšený celoroční zájem spotřebitelů o zpracované ryby a výrobky z nich. Spotřeba sladkovodních ryb zaznamenává stabilní, mírně rostoucí trend navzdory silné konkurenci dovozu ryb ze třetích zemí na český trh. V rámci opatření 3.4. jsou projekty zaměřeny na získání technických nebo ekonomických poznatků o nových technologiích a zvýšení inovativního potenciálu produkčních firem v oblasti akvakultury (např. terénní analýza obsahu a kvality tuku ve svalovině sladkovodních ryb a implementace do rybářské praxe, ověřování předchozí výživy a délky sádkování na zvyšování úrovně omega 3 mastných kyselin, ověření technologie odkulovacích substrátů u pstruha obecného, ověření technologie hromadné indukce triploidie u pstruha duhového v provozních podmínkách, ovlivnění nutriční hodnoty svaloviny candáta obecného, ověření tepelných úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra, atd.).

26 zageristrované Žádosti aktuální vydaná Rozhodnutí
OP Rybářství – osa 3 za období opatření alokace na celé období údaje v Kč v Kč* zageristrované Žádosti aktuální vydaná Rozhodnutí předfinancováno 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. CELKEM *) měsíční kurz ECB platný pro měsíc říjen 2013= 25,69 Kč / 1€

27 Informace o věcném pokroku
prioritní osy 3 v roce 2012 Spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele/rok – 1,46 kg (cíl 2015 = 1,55 kg) Cíl doposud nenaplněn Spotřeba sladkovodních ryb je podpořena uskutečněnou propagační kampaní Ryba domácí. Od roku 2008 se spotřeba sladkovodních ryb zvýšila o 10 %, tj. 0,137 gramů na obyvatele. Počet projektů na zarybnění druhy ryb dle legislativy EU – 90 předfinancovaných projektů, 135 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 5 projektů) Cíl naplněn Opatření 3.2 záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) slouží k podpoře vysazování úhořího monté a rozkrmeného mladého úhoře do vodních toků v povodí řeky Labe a řeky Odry. Počet projektů na zvyšování odborných znalostí – 12 předfinancovaných projektů, 42 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 7 projektů) Cíl naplněn Opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalování odbornosti. Počet projektů testovaných technologických postupů – 21 předfinancovaných projektů, 37 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 8 projektů) Cíl naplněn Opatření 3.4. Pilotní projekty.

28 Úspěšný projekt opatření 3.1.
Projekt reg. č. CZ.1.25/3.1.00/ Příjemce dotace: Rybářské sdružení České republiky Celkové náklady projektu: Kč Výše dotace: Kč Název projektu :„Odborná konference pro členy Rybářského sdružení“ Účel projektu: Přenos výsledků výzkumu do rybářské praxe. Prezentace výsledků výzkumu od špičkových odborníků vznikne pro členy sdružení ideální možnost dozvědět se něco více o nejnovějších technologiích, pokrocích a trendech v rybářství. Recirkulační systém Sestava inkubačních žlabů

29 Úspěšný projekt opatření 3.2.
Recirkulační systém Sestava inkubačních žlabů Červené zobrazení zahrnuje toky a jejich přítoky, které jsou vhodné pro vysazování, růst a vývoj úhořů. Na základě analýzy rizika byla tato území vymezena jako zcela průchodná pro migraci úhoře říčního. V těchto úsecích nejsou neprůchodné migrační překážky - přehradní nádrže, které představují v současné době z pohledu mortality úhoře nejrizikovější prostředí.

30 Úspěšný projekt opatření 3.2.
Dovoz Monté Dovoz rozkrmeného úhoře rok váha (v kg) počet (v ks) 2009 289 2010 654 640 2011 1381 609 2012 1763 530 2013 1330 450 Recirkulační systém Plánováno dovézt monté v následujících letech do oblastí začleněných do plánů na obnovu úhoře, proplácené ze strany EU v rámci OP Rybářství: kg, 2 100 000 ks. Plánováno dovézt monté v následujících letech do všech oblastí v rámci ČR: celkem 2014 – 950 kg, 2   ks (tedy 700 kg z OPR a 250 kg z vlastních zdrojů). Sestava inkubačních žlabů V tabulce jsou údaje o dovozu Monté celkem za roky 2009 – 2013 v kg a v kusech. Z tabulky je zřejmé, že nejvíce bylo dovezeno v roce 2011 a za rok 2013 bylo dovezeno již o 190 kg méně než v již zmíněném roce 2011. Dovoz rozkrmeného úhoře byl nejvyšší v roce 2012 a to 1763 kg. V letošním roce to bylo o 433 kg méně než v již zmíněném roce 2012. celkem 289 kg, ks 2010 -  celkem 640 kg, 1 920 000 ks  (tedy 451 kg z OPR a 220 kg z vlastních zdrojů) celkem 609 kg, ks (tedy 609 kg z OPR ) 2012 – celkem 530 kg, (tedy 432 kg z OPR a 98 kg z vlastních zdrojů) 2013 –  celkem 450 kg, ks Dovezeno rozkrmený úhoř v roce: celkem 654 kg,  (tedy 500 kg z OPR a 154 kg z vlastních zdrojů) celkem kg, (tedy 500 kg z OPR a 881 kg z vlastních zdrojů) 2012 – celkem kg, (tedy kg z OPR a 405 kg z vlastních zdrojů) 2013 – celkem  1 330 kg,  Plánováno dovézt monté v následujících letech do oblastí začleněných do plánů na obnovu úhoře, proplácené ze strany EU v rámci OP Rybářství: kg, 2 100 000 ks Plánováno dovézt monté v následujících letech do všech oblastí v rámci ČR: celkem 2014 – 950 kg, 2   ks (tedy 700 kg z OPR a 250 kg z vlastních zdrojů)

31 Úspěšný projekt opatření 3.2.
Recirkulační systém Sestava inkubačních žlabů Dne 2. května ve hod. přistálo na letišti Vodochody u Odoleny Vody letadlo z Anglie, které  dopravilo téměř 2 milióny malých úhořů – takzvaného monté, o celkové hmotnosti 580 kg v hodnotě 8 mil. Kč. 470 kg monté bylo určeno pro vysazení do revírů ČRS, zbytek pro revíry MRS. Monté bylo transportováno z více než tisíc kilometrů vzdálených lovišť v Anglii v polystyrenových termoizolačních krabicích. Po přistání byli úhoři distribuováni po celém území ČR.

32 Úspěšný projekt opatření 3.2.
Recirkulační systém Sestava inkubačních žlabů Vypuštění úhoře Monté do českých vod.

33 Úspěšný projekt opatření 3.3.
RYBA DOMÁCÍ veřejná zakázka na období 2008 – 2011 alokace finančních prostředků cca 150 mil. Kč bez DPH dodavatel firma DORLAND zahájení kampaně 1. září 2008 kampaň byla prezentována pod značkou a logem RYBA DOMÁCÍ realizace kampaně probíhala v celé ČR mimo Prahu Cíle kampaně upozorňovat na nedostatečnou konzumaci sladkovodních ryb motivovat veřejnost k vyzkoušení produktů ze sladkovodních ryb udržení zájmu veřejnosti o produkci sladkovodních ryb působit na zpracovatele a výrobce Recirkulační systém

34 Úspěšný projekt opatření 3.3.
Úspěchy kampaně zvýšila se spotřeba sladkovodních ryb o 0,14kg/obyvatele/rok pozitivně se změnila struktura konzumentů sladkovodních ryb počet těch, kteří je nejedli, se snížil z 24 % na 20,5 % a naopak vzrostl počet občasných konzumentů, a to z 51,4 % na 54 % Recirkulační systém

35 Úspěšné pilotní projekty
Využití recirkulační technologie pro inkubaci jiker a odchov hybrida sivena amerického a arktického Komplexní systém kontroly kvality rybničních nádrží – klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb Sestava inkubačních žlabů Název projektu: Využití recirkulační technologie pro inkubaci jiker a odchov hybrida sivena amerického a arktického Příjemce dotace: Josef Bláhovec Celkové náklady projektu: cca € Dotace: ,53 € (zdroje EU) Popis projektu: Cílem pilotního projektu bylo hodnocení přínosu nové technologie v chovu lososovitých ryb a potvrzení její funkčnost a využitelnosti v podmínkách ČR. V současné době se používají k inkubaci jiker a odchovu násad lososovitých ryb klasické systémy závislé často na omezeném, ale dostatečně vydatném zdroji vody s co nejstabilnějšími parametry. Vhodných zdrojů vody je ale v ČR pro tyto účely minimum. Zhodnocením a popsáním benefitů této technologie by mělo dojít k širšímu využití recirkulačních líhňařských systémů a nabídce širšího spektra druhů v nich produkovaných. Název projektu: Komplexní systém kontroly kvality rybničních nádrží – klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb Příjemce dotace: Rybářství Třeboň a.s. Celkové náklady projektu: cca € Dotace: ,30€ Popis projektu: Hlavním cílem projektu je formulovat požadavky na monitoring kvality rybničních vod tak, aby zohledňoval specifické procesy v rybničních nádržích. Tj. sezónní dynamiku sledovaných parametrů a zároveň do jaké míry jsou parametry kvality vody ovlivněné vlastním rybářským hospodařením. A dále provést podrobný monitoring hydrochemických a hydrobiologických parametrů na vybraném souboru rybníků.

36 OP Rybářství 2007 – 2013 celkový přehled

37 Zrealizovaná kola příjmu Žádostí o dotaci
z OP Rybářství 1. kolo – – : 2.1.; 2.4. a),b) 2. kolo – – : 3.1.a),b); 3.3.a) 3. kolo – – : 2.1.; 2.4.a),b) 4. kolo – – : 3.4. a) 5. kolo – – : 2.1.; 2.4.a),b) 6. kolo – – : 3.1.a); 3.2.b) 7. kolo – – : 3.4.a) 8. kolo – – : 2.1.; 2.4.a),b); 3.1.a),b); 3.3.b),e) 9. kolo – – : 2.2.a) 10. kolo – – : 3.2.b) 11. kolo – – : 3.1.a); 3.3.b), e); 3.4.a) 12. kolo – – : 3.3.e) 13. kolo – – : 3.2.b) 14. kolo – – : 3.1.a); 3.1.b); 3.1.c); 3.3.a); 3.4. a) 15. kolo – – : 2.1.; 2.4.a); 3.2.b); 3.3.e) 16. kolo – – : 2.1. a),b),c),e); 2.4.a); 17. kolo – – : 3.1.b); 3.4.a) 18. kolo – – : 3.1.a); 3.1.b); 3.3.e) Kontinuální příjem žádostí o dotaci: Technická pomoc V uvedeném přehledu vidíte dosud zrealizovaná kola příjmu ŽOD včetně specifikace opatření a záměrů, na které byly v příslušném kole přijímány Žádosti o dotaci. Dosud bylo vyhlášeno celkem 18 kol a je uskutečňován kontinuální příjem ŽOD na opatření 5.1. Technická pomoc. V termínu od do proběhlo 18. kolo příjmu ŽoD, v němž byly registrovány projekty na opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství , záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství a pro opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich. Na opatření 3.1.a) bylo registrováno 24 projektů ve výši 7 154 048,-Kč, na opatření 3.1.b) byly přijaty 3 projekty ve výši 2 945 000,- Kč a na opatření 3.3.e) 2 projekty ve výši ,- Kč. (ALOKACE: Na opatření 3.1.a) je stanovena alokace ve výši 5 mil. Kč, na 3.1. b) 8 mil. Kč a na 3.3. e) 7 mil. Kč. Celková alokace pro 18. kolo je stanovena na 20 mil. Kč)

38 Předpoklad realizace dalších kol příjmu
Žádostí o dotaci z OP Rybářství 19. kolo – jaro 2014: 3.1. a); 3.2. b) 20. kolo – léto 2014: 2.1.; 2.4. – v případě realokace finančních prostředků z prioritní osy 3 na osu 2 a dočerpání Zásobníku projektů Kontinuální příjem žádostí o dotaci: 5.1. Technická pomoc Další vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace probíhá kontinuálně ze Zásobníku projektů ze 16. kola na opatření 2.1. a 2.4. v závislosti na disponibilních finančních prostředcích dle ustanovení o tvorbě a vydávání Rozhodnutí pro projekty ze Zásobníku projektů (kapitola 7. Zásobník projektů - Obecné podmínky pro poskytnutí dotace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství 2007 – 2013). Pro rok 2014 se předběžně plánuje s dvěma koly příjmu Žádostí o dotaci v závislosti na dočerpání projektů ze Zásobníku projektů a také existuje možnost případné realokace finančních prostředků z osy 3 na osu 2. Mimo tato kola bude tak jako dosud probíhat kontinuální příjem ŽOD na opatření 5.1. Technická pomoc. Současně budou vydávány Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Zásobníku projektů ze 16. kola příjmu ŽOD v závislosti na disponibilních finančních prostředcích dle ustanovení o tvorbě a vydávání Rozhodnutí pro projekty ze Zásobníku projektů. Dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace se vždy počátkem měsíce zjistí, jestli jsou disponibilní finanční prostředky v důsledku ukončených administrací na prioritní ose 2, žadatele se poté oslovují písemně, jestli mají o vydání Rozhodnutí i nadále zájem a poté se vydávají Rozhodnutí na projekty ze Zásobníku projektů. První žadatelé ze Zásobníku projektů byli osloveni v průběhu září 2013 a tato Rozhodnutí byla vydána v říjnu 2013.

39 Refundace prostředků EU
do kapitoly MZe OD do bylo refundováno do příjmové kapitoly MZe Kč tj EUR prostředků EU (EFF)

40 Provedeno osm certifikací za období
od do Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,25 v Kč podíl v EUR EFF ,32 ČR ,93 podíl v Kč EFF ČR Od začátku programového období bylo provedeno zatím 8. certifikací v celkovém objemu Kč veřejných zdrojů, což je ,25 EUR.

41 Zatím připraveno k deváté certifikaci
OP Rybářství za období od do Veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,70 v Kč ,00 podíl v EUR EFF ,68 ČR ,02 podíl v Kč EFF ,00 ČR ,00 V současné době je k 9. certifikaci výdajů k připraveno Kč veřejných zdrojů. Na základě dopisu EK Auditní mise 2013/CZ/MARE/F1/1, který byl určen Auditnímu orgánu, PCO přerušil provádění certifikací pro OP Rybářství až do doby, než Auditní orgán MF odstraní všechny své nedostatky, které mu EK vytýká. Především se jedná o doplnění VKZ za rok 2012.

42 po započtení předběžných plateb od EK
Plnění pravidla N+2 Certifikováno podílu EFF celkem v EUR ,32 Po 8. certifikaci Pravidlo N + 2 pro rok 2013 je splněno se započítáním předběžných plateb od EK podíl v EUR EFF ,32 N+2 po započtení předběžných plateb od EK hranice pro splnění N+2 v roce 2013 = ,50 Po odeslání 8. certifikace na EK bylo splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň bylo splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013 !!!

43 Specifické problémy OP Rybářství
2007 – 2013 Pozastavení plateb výdajů OP Rybářství ze strany EK. 2014 – 2020 Na základě požadavků na evropské a národní úrovni se navýší administrativní zátěž pro ŘO OP Rybářství, zprostředkující subjekt zejména v oblastech : aktualizace metodických dokumentů OP, řízení výzev, výběru a hodnocení projektů (plán výzev, hodnotitelská a výběrová komise, zvýšený počet výkazů, schvalování vybraných výstupů ze strany MMR (NOK), monitorování - reporting výkazů pro věcné a finanční monitorování (zvýšený počet výkazů, zvýšená frekvence předkládání), monitorování naplňování principu 3E na všech úrovních implementace OP a zadávání veřejných zakázek (zvýšený rozsah kontrolního vzorku). Na úrovni žadatelů se navýší administrativní náročnost zejména v oblasti vykazování dat.

44 Informovanost a propagace OP Rybářství a akvakultury
prezentace OP Rybářství – mezinárodní výstava Země živitelka příprava informačních materiálů (výroční zprávy, pravidla pro žadatele) pravidelné zasedání Monitorovacího výboru dvakrát ročně Výroční konference v rámci OP Rybářství – webové stránky - vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty odkaz: osy-ii/; osy-iii

45 OP Rybářství v roce 2014 Plánované schválení Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu vládou ČR (leden/únor 2014). Schválení nařízení o ENRF (duben 2014). EK zveřejní finanční obálku pro ČS z ENRF. Plánované schválení OP Rybářství 2014 – 2020 vládou ČR (srpen 2014). Zahájení implementace OP Rybářství 2014 – 2020 (nejdřív konec roku 2014). Vyhlášení jarního 19. kola výzev pro opatření 3.1.a) a 3.2.b) a případné vyhlášení letního 20. kola pro osu 2 v souvislosti s možností případné realokace finančních prostředků prioritní osy 3 na osu 2 a na dočerpání Zásobníku projektů.

46 OP Rybářství v roce 2014 Aktualizace Pravidel pro 19. kolo a případná další kola OP Rybářství. V roce 2014 bude probíhat vydávání Rozhodnutí na projekty ze zásobníku projektů v závislosti na volných finančních prostředcích OP Rybářství. Vydávání Rozhodnutí na projekty přijímané v 18. kole. Proplácení všech předchozích vyhlášených kol a také proplácení projektů ze zásobníku projektů.

47 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA II.
Jindřich Groulík

48 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA III.
Optimalizace chovu jesetera malého Ing. Juraj Rybnikár Využití aerační techniky na eutrofních rybnících doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

49 Příprava nové propagační kampaně
Ryba sladkých vod Ing. Renáta Komiková

50 Propagační kampaň Cílem:
zvýšit spotřebu zejména zpracovaných sladkovodních ryb udržet celkový výkon a zaměstnanost v sektoru produkčního rybářství rozložit produkci sladkovodních ryb do celého roku naplnit monitorovací indikátor OP Rybářství: spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele/rok – cíl 2015 = 1,55 kg

51 Propagační kampaň Ryba sladkých vod
RYBA DOMÁCÍ byla informativní kampaní o sladkovodních rybách probíhala na národní úrovni v letech 2008 – 2011 splňovala nařízení Rady ES č. 1198/2006 Startovní rok 2008 Sdělení ve dvou krocích (Varování, Seznámení a poznání) Hlavní důraz na TV spoty, inzerci, rozhlas atd. Roky 2009 – 2011 Zaměření na tři hlavní období v roce Důraz na zapojení odborné veřejnosti (kuchaři, novináři) Recirkulační systém Kampaň Ryba domácí byla ve startovacím roce realizována ve dvou krocích: 1. krok Upozornění na problém Varování Nízká spotřeba sladkovodních ryb! 2. krok Hledání řešení Seznámení a poznání Seznamte se se sladkovodními rybami. Jsou zdravé, jsou chutné, jsou kvalitní. Hlavní druhy ryb, které byly vybrané pro komunikaci s cílovými skupinami byly kapr tolstolobik amur Použité nástroje: TV spoty, inzerce pro širokou i odbornou veřejnost, internetová kampaň, rozhlasové spoty, OOH, promoakce, road show, propagační materiály, PR komunikace, webové stránky V rámci let 2009 – 2011 byla kampaň rozčleněna do tří tematických fází, a to hlavně z důvodu pokusit se rozložit produkci sladkovodních ryb rovnoměrně a nespoléhat pouze na poptávku v závěru roku. Jaro – Velikonoce apel na tradici konzumace sladkovodních ryb jako postního pokrmu hlavní téma: Velikonoční kapr období komunikace: březen – duben Léto – grilování sladkovodní ryba jako ideální produkt ke konzumaci v letním období hlavní téma: grilování sladkovodních ryb období komunikace: květen – srpen Podzim – výlovy čas výlovů a s tím spojené zajímavé aktivity, příprava na Vánoce – hlavní cíl přilákat celou rodinu na tradiční výlovy rybníků v souvislosti s poznáním tradičního odvětví „rybníkářství“ a okrajově připomínáme tradice konzumace ryb na vánočním stole hlavní téma: výlovy termín: září – listopad

52 Propagační kampaň Ryba sladkých vod
V únoru 2012 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Návrh dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období “ Rozpočet: 2 mil. Kč Účelem veřejné zakázky bylo vytvoření a dopracování návrhu komplexní komunikační strategie (dále jen „návrh“), který byl použit jako závazná specifikace pro vymezení předmětu plnění následné veřejné zakázky na realizaci komplexní komunikační kampaně. Dne byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Návrh dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2012 – 2015“ s předpokládanou hodnotou 2 mil. Kč. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo vytvoření a dopracování písemného výstupu - návrhu komplexní komunikační strategie, která bude dále využita jako závazná specifikace pro vymezení předmětu následné nadlimitní veřejné zakázky na samotnou realizaci komplexní komunikační kampaně na podporu konzumace sladkovodních ryb a zvýšení povědomí veřejnosti o zdravotních a jiných přínosech konzumace sladkovodních ryb, která bude realizována v letech 2013 – 2015 v předpokládané hodnotě cca 60 mil. Kč.

53 Propagační kampaň Ryba sladkých vod
Návrh obsahuje zejména: specifikaci cílové skupiny komunikační strategii na období 2012 – 2015 nadlinkové a podlinkové komunikační aktivity a další nástroje vedoucí k efektivnímu zásahu navržené cílové skupiny návrhy kreativního a grafického zpracování podkladů pro navržené komunikační aktivity detailní akční plány pro jednotlivé roky návrhy media plánů k doporučovaným nadlinkovým aktivitám

54 Propagační kampaň Ryba sladkých vod
Rozpočet: 60 mil. Kč Druh řízení: otevřené řízení Počet doručených nabídek: 5 Otevírání obálek: Posouzení kvalifikace: Dokončení hodnocení kvalifikace a posouzení úplnosti nabídek: Nadlimitní veřejná zakázka na služby byla vyhlášena dne v předpokládané hodnotě 60 mil. Kč. Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy, na základě které budou poskytovány jednotlivé služby. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do , s jedním vybraným uchazečem, který podal nabídku na plnění veřejné zakázky, a který se na základě provedeného hodnocení dle hodnotících kritérií umístil na prvním místě z hodnocených nabídek. V rámci rámcové smlouvy bude zadavatel s vybraným uchazečem uzavírat dílčí pololetní smlouvy, na základě kterých budou realizovány příslušné části předmětu plnění veřejné zakázky. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 5 nabídek. V rámci průběhu zadávacího řízení byly ukončeny fáze, otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení úplnosti nabídek.

55 Propagační kampaň Ryba sladkých vod
V mezidobí byly k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podány 3 návrhy na zahájení správního řízení, a to: na přezkoumání zadávacích podmínek – správní řízení probíhá, na zrušení Protokolu o posouzení kvalifikace – správní řízení zastaveno, proti Rozhodnutí o vyloučení uchazeče – správní řízení zastaveno. Další postup ÚOHS lze jen velmi těžko predikovat. Mezitím někteří z uchazečů podali na ÚOHS návrhy na zahájení správního řízení, a to: na přezkoumání zadávacích podmínek – správní řízení stále probíhá, na zrušení Protokolu o posouzení kvalifikace – řízení bylo ze strany ÚOHS zastaveno a nabylo právní moci dne , proti Rozhodnutí o vyloučení uchazeče – řízení bylo ze strany ÚOHS zastaveno a nabylo právní moci dne Na základě výše uvedeného může dojít k následující variantě: pokud ÚOHS vyhoví návrhu podanému proti zadávacím podmínkám, pak zruší celé zadávací řízení. Další postup ze strany ÚOHS lze jen velmi těžko predikovat, v případě kladného rozhodnutí ÚOHS a v případě, že proti tomuto rozhodnutí nikdo z uchazečů nepodá rozklad bude dokončeno zadávací řízení.

56 Monitoring úniku úhoře říčního
Dipl. Ing. Jiří Musil, Ph.D.

57 Přestávka

58 Posílení role sladkovodní akvakultury v rámci SRP,
podpora rybářství Ing. Kateřina Krylová

59 Příprava programového období ČR
Na konci roku 2012 EK prezentovala poziční dokument, který obsahuje specifické problémy ČR a priority, na které se ČR má zaměřit, jedná se o tzv. rámec pro dialog EK a ČR k přípravě Dohody o partnerství a Operačních programů. Prezentací pozičního dokumentu bylo zahájeno neformální vyjednávání ČR s EK k přípravě Dohody o partnerství, gestorem pro vyjednávání s ČR je ustanoveno MMR, které ad hoc přizývá zástupce relevantních subjektů. Dohoda o partnerství – stanovuje priority ČR pro efektivní využití ESIF za účelem dosahování cílů EVROPA 2020 (inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování). Gestor dokumentu – MMR. Dohoda o partnerství musí být EK předána nejpozději do čtyř měsíců ode dne, kdy vstoupí v platnost nařízení o společných ustanoveních (v UV 809/2013 je stanoveno datum ) a Operační programy musí být předány EK do tří měsíců od předložení Dohody o partnerství. Schválení nařízení o společných ustanoveních pro všechny fondy ESI (EFRR, ESF, FS, EZFRV, ENRF) je předpokládáno na konec roku 2013. Od roku 2012 probíhá neformální vyjednávání ČR a EK – poslední připomínky EK k DoP zaslala Připomínky byly vypořádány. (Dne se uskutečnil neformální dialog ČR s EK). DoP – klíčovou oblastí pro zaměření OP R v rámci DoP je konkurenceschopnost a živ. Prostředí. Návrh DoP je také v souladu s požadavky nařízení o společných ustanoveních, které zastřešuje i ENRF. Evropa 2020 – 5 cílů, které se týkají: zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování, změny klimatu a energetiky. Cíle by měly být dosaženy do roku ČS si v každé oblasti stanovily své vlastní cíle. Společný strategický rámec - převádí záměry a cíle strategie unie do klíčových akcí jednotlivých fondů, obsahuje tematické cíle.

60 Příprava programového období ČR
ŘO OP Rybářství je členem pracovních skupin v gesci MMR pro přípravu programového období 2014 – 2020, např. (PS pro přípravu Dohody o partnerství, PS k rozpracování programů 2014 – 2020, Meziresortní expertní poradní skupiny, PS k integrovaným přístupům a územní dimenzi, PS Publicita, PS Jednotný monitorovací systém, PS Legal, Meziresortní skupiny Databáze strategií, PS Rady pro fondy ESIF pro integrovaný rozvoj území, Řídicí výbor OP TP , aj.). MMR jako centrální koordinátor připravuje závazné metodiky pro všechny programy ESIF (13 metodik+nově vzniklé), tj. subjekty implementace v programovém období 2014 – 2020, které jsou následně schvalovány vládou ČR. První balíček metodických dokumentů (MP pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014 – 2020, MP pro evaluace, MP zásady tvorby a používání indikátorů, MP pro způsobilost výdajů a jejich vykazování, MP pro řízení rizik ESIF) byl na základě usnesení vlády č. 597 schválen a metodické dokumenty nabyly účinnosti od

61 Příprava programového období ČR
MP pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů byl na základě UV 873 schválen a nabývá účinnosti V současné době probíhá vypořádání připomínek, které byly vzneseny ve vnějším připomínkovém řízení k MP pro publicitu a komunikaci fondů ESIF, MP pro oblast zadávání zakázek, MP pro monitorování fondů ESIF EU v ČR, MP pro přípravu řídicí dokumentace programů a MP procesů řízení a monitorování fondů ESIF v MS2014+). MP Strategie rozvoje lidských zdrojů je ve stavu vyjednávání s EK. Dále jsou v přípravě další metodické pokyny např. MP pro využití integrovaných přístupů a MP k revizi programů. MP Strategie rozvoje lidských zdrojů – proběhlo meziresortní připomínkové řízení, nicméně s EK bude diskutován služební zákon, ve kterém EK vidí největší problém v sankcích (z pohledu EK jsou sankce mírné a vše by mělo být sankcionováno 100 %), proto tento pokyn ještě nebyl předložen vládě.

62 Stav vyjednávání legislativy k ENRF

63 Stav vyjednávání legislativy - ENRF
2. prosince EK zveřejnila návrh nařízení o ENRF 2014 – 2020, který usiluje o dosažení cílů reformy Společné rybářské politiky a integrované námořní politiky .Mezi hlavní cíle návrhu nařízení o ENRF patří podpora udržitelného a konkurenceschopného odvětví rybolovu a akvakultury, rozvoj a provádění INP Unie, podpora vyváženého územního rozvoje rybolovných oblastí (včetně akvakultury a vnitrozemského rybolovu) a přispívání k provádění SRP. Od ledna 2012 probíhá vyjednávání návrhu nařízení o ENRF na PS Rady pro vnitřní a vnější rybářskou politiku a v návaznosti na PS Rady je předmětem jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství. V červenci 2013 byl přijat obecný postoj Rady k celému návrhu nařízení o ENRF. Verze z července 2013 nezaznamenala výrazné změny v oblasti sladkovodní akvakultury oproti verzi, ke které byl přijat částečný obecný postoj Rady v říjnu

64 Stav vyjednávání legislativy - ENRF
Na konci října 2013 EP na svém plenárním zasedání schválil pozměňovací návrhy k Pozměněnému návrhu nařízení o ENRF. Od začátku listopadu 2013 pracovní skupina Rady pro vnitřní a vnější rybářskou projednává pozměňovací návrhy Evropského parlamentu k návrhu nařízení o ENRF s cílem dosažení shody na pozici Rady pro vyjednávání s Evropským parlamentem (předpokládaný termín dosažení shody – konec roku Doposud projednány články 1 – 91 a implementační mechanismus. V listopadu 2013 byly zahájeny neformální trialogy (EP, EK, Rada), které potrvají pravděpodobně do konce roku a následně bude nařízení o ENRF předloženo na Coreper ke schválení dohody z trialogů. Následuje nejméně osmi týdenní lhůta pro vznesení podnětů jazykových a právních specialistů a v březnu, případně v dubnu 2014 se uskuteční druhé hlasování EP. Po druhém hlasování EP bude nařízení o ENRF předloženo ke druhému čtení na PS Rady.

65 Stav vyjednávání legislativy - ENRF
Dle informací EK z jednání Expertní skupiny pro delegované a implementační akty ENRF, které se uskutečnilo dne , se přijetí nařízení o ENRF předpokládá v případě: optimistické varianty v dubnu 2014, pesimistické varianty v říjnu 2014. Teprve po schválení nařízení o ENRF EK zveřejní finanční obálku pro ČS a OP Rybářství bude moci být dopracován. V návaznosti na schválení nařízení o ENRF budou vydány prováděcí a delegované akty, které jsou předmětem jednání Expertní skupiny pro delegované a implementační akty k ENRF, které se zástupci ŘO účastní.

66 Analýza stavu odvětví –
Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu Ing. Emil Machálek, CSc.

67 Analýza absorpční kapacity OP Rybářství 2014 - 2020
Květoslava Uhrová

68 Příprava OP Rybářství 2014 - 2020
Ing. Klára Budínová

69 Přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
OP Rybářství je vypracován na základě návrhu nařízení o ENRF a návrhu nařízení o společných ustanoveních. Příprava OP Rybářství byla Řídícím orgánem OP Rybářství zahájena v lednu zřízením Odborné skupiny OP Rybářství. OP Rybářství je na základě dostupných podkladů průběžně aktualizován a v pravidelných intervalech předkládán pro posouzení MMR. Verze OP Rybářství z listopadu 2013 byla předána k posouzení MMR a postoupena EK pro neformální dialog, který se uskutečnil

70 Monitoring OP Rybářství 2014 – 2020
Řídící orgán OP Rybářství v rámci veřejné zakázky vybral pro vypracování metodiky monitoringu, průzkum absorpční kapacity, zjištění ziskovosti odvětví akvakultury a přípravu indikátorové soustavy společnost REDECo, spol. s r.o. V současné době probíhá intenzivní spolupráce na přípravě indikátorové soustavy a metodiky monitorování. Vzniká nová indikátorová soustava, která je složitější než v minulém programovém období a více orientovaná na výsledky, které budou pro žadatele a příjemce dotace závazné. Nová metodika monitoringu je navázána na Metodický pokyn pro monitorování fondů ESIF EU v ČR, který je závazný pro všechny budoucí Operační programy. Indikátory v novém programovém období se budou členit na: Kontextové indikátory – určují stav před začátkem podpory, jedná se převážně o statistické ukazatele (např. spotřeba ryb v ČR, objem akvakulturní produkce) Výsledkové indikátory – určují stav v průběhu podpory (většinou po letech) a jsou většinou stejné jako kontextové indikátory (aby bylo možné porovnat výsledky před a po intervenci) Výstupové indikátory – sledují se na úrovní projektu, jsou vedeny ve fyzických jednotkách (např. Množství odtěženého bahna z rybníku/loviště v m3) nebo v počtech provedených akcí či podpořených projektů Všechny typy indikátorů na sebe musí věcně navazovat (např. výsledkový indikátor Spotřeba sladkovodních ryb (kg/obyvatel/rok) a výstupový indikátor Počet realizovaných propagačních kampaní) a každý projekt aby mohl být financován z OP Rybářství 2014 – 2020 musí naplňovat alespoň jeden výsledkový a jeden výstupový indikátor.

71 Přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
Priorita Unie 1: Podpora akvakultury účinně využívající zdroje, včetně souvisejícího zpracování Priorita Unie 2: Podpora akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založená na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech Způsobilý příjemce: podnik akvakultury, není-li výslovně stanoveno jinak Míra veřejné podpory: 50 % celkových způsobilých výdajů; stanovené výjimky až do výše 100 %

72 Přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 1: Produktivní investice do akvakultury Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření: Vybudování recirkulačního odchovného zařízení Instalace energeticky úsporného chladicího zařízení Instalace energeticky úsporné technologie odvodňování kalu V rámci Priority 1 bude podporován Specifický cíl: Podpora udržitelné akvakultury, včetně podpory biodiverzity Cíle opatření: Úspora spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakultura, účinnější využívání zdrojů; Snížení nepříznivých vlivů nebo zesílení kladných účinků akvakultury na životní prostředí. Popis opatření: Investice zvyšující energetickou účinnost a investice omezující dopady podniků akvakultury podporující výměnu zastaralých a nevyhovujících zařízení a postupů využívaných v akvakulturní produkci. Podpora menších zdrojů obnovitelné energie. Podpořeny budou např. investice spojené se zvýšením energetické účinnosti na jednotku produkce, snížení spotřeby fosilních paliv a elektrické energie. Investice do recirkulačních zařízení budou směřovány do nové výstavby či modernizace stávajících zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů (voda, elektrická energie). Podpora bude především zaměřena na aplikaci intenzivních recirkulačních technologií s minimalizovanou spotřebou vody nebo zvýšení podílu energie z alternativních zdrojů. Podpora začínajících chovatelů bude určena pro začínající podnikatele a podniky akvakultury.

73 Přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 1: Akvakultura poskytující environmentální služby Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření: Vysazování úhoře říčního Kompenzace výdajů spojených se zachováním příznivých environmentálních podmínek v lokalitách soustavy Natura 2000, tj. ptačích oblastech a evropsky významných lokalitách Zachování a rozmnožování vodních živočichů

74 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2: Inovace Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření: Inovace produktové (např. rychlejší růst, zvýšená odolnost vůči chorobám či parazitům, inovace zvyšující kvalitu produktů uváděných na trh, aj.) Inovace procesní (např. inovace procesu výroby, technologického zařízení, skladování, zpracování ryb, inovace v oblasti péče o rybníky a rybochovná zařízení, welfare ryb, aj.) Marketingové inovace (např. product placement, balení produktů, aj.).

75 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2: Produktivní investice do akvakultury Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření: Modernizace sádek k vlastní produkci ryb (oprava břehů sádek, úprava dna sádek, zavedení provzdušňovacího zařízení) Oprava a odbahnění rybníka Ochrana sádek před volně žijícími predátory (nákup zařízení)

76 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2: Nové formy výdělku a přidaná hodnota Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření: Investice související se zpracováním, uváděním na trh a přímým prodejem primárně své vlastní produkce akvakultury (např. rekonstrukce prodejny) Investice související s rybářskou turistikou (např. oblast cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury a oblast vzdělávání, aj.)

77 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2: Opatření pro uvádění produktů na trh Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření: Založení organizace producentů (např. zřizovací náklady) a příprava ročních plánů produkce Při 50% podílu organizace producentů na trhu tzn. cca t (Průměrná hodnota byla stanovena na 50 Kč/1 kg ryb v živém) Výše podpory v % Výše příspěvku na vypracování plánu produkce 1% 2% 3% Článek 69 Plány produkce a uvádění produktů na trh 1. ENRF může podporovat přípravu a provádění plánů produkce a uvádění produktů na trh podle článku 32 nařízení [o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury]. 2. Výdaje spojené s plány produkce a plány uvádění produktů na trh jsou způsobilé pro příspěvek z ENRF až poté, co příslušné orgány v každém členském státě schválí výroční zprávu uvedenou v čl. 32 odst. 5 nařízení [o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury]. 3. Podpora poskytovaná jednou ročně v rámci tohoto článku nepřesáhne 3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jednotlivými organizacemi producentů na trh během předcházejících tří kalendářních let. Pro žádnou nově uznanou organizaci producentů nepřesáhne podpora poskytnutá za rok 3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jejími členy na trh během předcházejících tří kalendářních let. 4. Dotčený členský stát může poskytnout zálohu ve výši 50 % finanční pomoci po schválení plánu produkce a uvádění produktů na trh v souladu s čl. 32 odst. 3 [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury]. 5. Podpora uvedená v odstavci 1 se poskytuje organizacím producentů a sdružením organizací producentů.

78 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2: Opatření pro uvádění produktů na trh Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření: Výdaje spojené s předložením žádosti o registraci rybářských produktů v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 510/2006 Propagační kampaně o produktech rybolovu a akvakultury

79 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2: Podpora lidského kapitálu Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření: Účast na konferencích a seminářích, pořizování odborných publikací a licence k přístupu na vzdělávací internetové stránky.

80 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2: Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření: Náklady na zamezení šíření vzniklých nákaz ryb aplikací účinných eradikačních nebo kontrolních opatření; zlepšení hygieny, zdraví zvířat a welfare ryb

81 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020
Ex-ante kondicionality Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu Bude předložen vládě ke schválení v lednu/únoru 2014. Správní kapacita je k dispozici správní kapacita pro dosažení souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu stanovené v článku 37 nařízení o ESIF. Sběr dat v oblasti akvakultury a zpracování produktů – EK pro schválení OP vyžaduje popis současného sběru dat. Následně pro období 2014 – 2020 je nutné zanést požadavky EK do národní legislativy a provádět sběr dat na základě požadavků EK – spolupráce s odborem je k dispozici správní kapacita umožňující dodržovat provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování stanoveného v článku 46 [nařízení o společné rybářské politice] a dále upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009.

82 Dopracování a schválení Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 – optimistická varianta
Schválení nařízení ENRF konec dubna 2014 Finální verze OP Rybářství Předání OP Rybářství ex-ante hodnotiteli Odborná skupina OP Rybářství Vnitřní připomínkové řízení Předložení OP Rybářství do Porady ministra Porada ministra Vypořádání připomínek Meziresortní připomínkové řízení Proces SEA hodnocení a vydání stanoviska MŽP Předložení do Porady ministra Předložení vládě ČR cca

83 Diskuse

84 Závěr

85 Děkujeme za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Trvale udržitelný rozvoj sladkovodní akvakultury v EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google