Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav a výhled podpory ze strany SFŽP. Operační program Životní prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav a výhled podpory ze strany SFŽP. Operační program Životní prostředí."— Transkript prezentace:

1 Stav a výhled podpory ze strany SFŽP

2 Operační program Životní prostředí

3 3 OPŽP – druhý největší operační program  finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie  V letech 2007–2013 pro projekty ochrany a zlepšování kvality životního prostředí určeno z Fondu soudržnosti a ERDF 4,9 miliardy €.  Dalších 870 milionů € je připraveno na spolufinancování ze SFŽP a kapitoly MŽP.  Do poloviny listopadu 2010 schváleno k rozdělení 76 miliard korun  Na účty příjemců odesláno 13 miliard korun

4 4 OPŽP – aktuální stav  Celkem vyhlášeno 24 výzev  Zaregistrováno přes 9000 žádostí  Dotace schválena pro 5147 projektů  Největší počet projektů – 1804 schváleno v PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie  Největší objem schválených prostředků v PO 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní – přes 41 miliard korun

5 5 OPŽP – schválená podpora podle krajů

6 6 OPŽP – aktuální stav v PO 1 Alokace EU Oblast podpory Počet akcí Celková alokace ERDF/FS [Kč] Vyčerpaná (schválená) alokace ERDF/FS [%] Alokace k vyčerpání ERDF/FS [Kč][%] Prioritní osa , , Snížení znečištění vod , , Zlepšení jakosti pitné vody , , Omezování rizika povodní , ,34 -dosud nebyla výzva v (průmyslové ČOV) -v nejbližší době bude do EK předložena žádost Prahy s požadovanými 6,5 mld. Kč -pokud EK schválí žádost na ÚČOV Praha, nastane přealokace o zhruba %, nelze očekávat další výzvu, pokud se nepodaří převádět prostředky z jiných os

7 7 OPŽP – aktuální stav v PO 2 -aktuálně otevřeny výzvy za 10 mld. Kč, další výzvy se připravují -prozatím 3 vyhlášené a vyhodnocené výzvy ukázaly, že schopnost naplnit plánovanou alokaci bude velmi komplikované pro nízkou míru podpory -podniknuta řada opatření ke zatraktivnění podpory mj. rozšíření oblastí podpory o ekologickou dopravu (připravuje se), zjednodušení hodnotících kriterií; prodloužení termínů pro podání žádosti tzv. kontinuální příjem, započetí jednání o možnostech zvýšení podpory pro zdroje, významně přispívající k trvale neuspokojivému stavu ovzduší v aglomeraci MSK -pokud nebude dostatečná absorpční kapacita => realokace Alokace EU Oblast podpory Počet akcí Celková alokace ERDF/FS [Kč] Vyčerpaná (schválená) alokace ERDF/FS [%] Alokace k vyčerpání ERDF/FS [Kč][%] Prioritní osa , , Zlepšení kvality ovzduší , , Omezování emisí , ,22

8 8 OPŽP – aktuální stav v PO 3 -dosud rozděleno na projekty zhruba 75 % alokace, přičemž v oblasti 3.2. (zateplování) jsme 1,3 mld. přes alokaci -OZE není efektivně využíváno => identifikace bariér čerpání a pokud nebude nalezen prostor pro zatraktivnění podpory budou prostředky přesunuty Alokace EU Oblast podpory Počet akcí Celková alokace ERDF/FS [Kč] Vyčerpaná (schválená) alokace ERDF/FS [%] Alokace k vyčerpání ERDF/FS [Kč][%] Prioritní osa , , Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny , , Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) , ,02

9 9 OPŽP – aktuální stav v PO 4 -byla rozdělena necelá 1/2 disponibilních zdrojů, vlastní čerpání je na úrovni 14 % -v důsledku hosp. krize řada žadatelů požádala o prodloužení termínu pro dodání podkladů k RoPD, převážná většina projektů bude realizována a profinancována v roce identifikován dostatek projektů v oblasti 4.1 pro dočerpání alokace. V oblasti 4.2. jsou zejména od velkých subjektů avizovány připravované projekty. -nízká pravděpodobnost přesunu prostředků Alokace EU Oblast podpory Počet akcí Celková alokace ERDF/FS [Kč] Vyčerpaná (schválená) alokace ERDF/FS [%] Alokace k vyčerpání ERDF/FS [Kč][%] Prioritní osa , , Zkvalitnění nakládaní s odpady , , Odstraňování starých ekologických zátěží , ,89

10 10 OPŽP – aktuální stav v PO Alokace EU Oblast podpory Počet akcí Celková alokace ERDF/FS [Kč] Vyčerpaná (schválená) alokace ERDF/FS [%] Alokace k vyčerpání ERDF/FS [Kč][%] Prioritní osa , , Omezování průmyslového znečištění , ,17 Prioritní osa , , Implementace a péče o území soustavy Natura 2000, , , Podpora biodiverzity , , Obnova krajinných struktur , , Optimalizace vodního režimu krajiny , , Podpora regenerace urbanizované krajiny , , Prevence sesuvů a skalních řícení , ,69 Prioritní osa , , Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací , ,35

11 11 OPŽP – aktuální stav v PO k dispozici je ještě cca 8,5 mld. Kč -Osa 5 (BAT pro průmysl) – zbývá 1 mld., běží výzva, předpokládá se, že zbude cca 0,5 mld. Kč pro poslední výzvu -Osa 6 (krajina, příroda + eko-doprava?) - připravovány projekty za dvojnásobek finančních možností, preference fyzických opatření před podporu zpracování studií -Osa 7 (EVVO) – zbývá 100 mil. Kč na poslední výzvu

12 12 PŘÍČINY NEČERPÁNÍ  Laxnost žadatelů  Odborné zázemí na straně žadatelů  Přetížení poradců  Podmínky financování (úvěrová kredibilita žadatele)  Snahy o řízení veřejných zakázek (dohadování se s fondem o zadávací dokumentaci)  Komplikované koncesní řízení  Finanční modely

13 13 OPŽP – připravované změny  Metodická rekonstrukce OPŽP  Snížení administrativní zátěže  Zrychlení proplácení schválených dotací  Menší tolerance za nedodržování lhůt  Více podpory pro špičkové, progresivní projekty  Větší důraz na dodržování termínů při realizaci projektů  Přísnější kontrola rizikových výběrových řízení, současně však zjednodušení postupu pro většinu bezproblémových

14 14 ZELENÁ BANKA  Revolvingový fond  Omezování dotací tam kde nejsou nevyhnutelné – dotace pokřivují účetnictví, nevytvářejí se prostředky na reinvestice  Méně dotací, více půjček  Méně nenávratné podpory, více podpůrných finančních nástrojů a operací  Hledání nových zdrojů, jejich efektivnější využívání

15 15 Operační program Životní prostředí

16 16 Děkuji za pozornost Státní fond životního prostředí České republiky korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, tel.: zelená linka


Stáhnout ppt "Stav a výhled podpory ze strany SFŽP. Operační program Životní prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google