Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika počítačů DGP_12

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika počítačů DGP_12"— Transkript prezentace:

1 Diagnostika počítačů DGP_12
Prof. Ing. Karel Vlček, CSc. Katedra Informatiky, FEI, VŠB - TUO

2 Metody hodnocení spolehlivosti
Hodnocení spolehlivosti je důležité provádět již při návrhu číslicových systémů, abychom mohli předpovědět jaká bude spolehlivost konkrétní konfigurace systému Metody hodnocení spolehlivosti vycházejí z tzv. spolehlivostních modelů, jsou to bloková schémata, která uvádějí do souvislosti spolehlivost dílčích částí navrhovaného systému Modely mohou obsahovat i navzájem se vylučující jevy K. Vlček: Diagnostika počítačů

3 Příklad hodnocení spolehlivosti
Příklad navrhovaného systému uvádí model, v němž je provozuschopnost zaručena, jsou-li bezporuchové alespoň dva prvky, a to A1 a A2 nebo A1 a A3. A1 A3 A2 K. Vlček: Diagnostika počítačů

4 Složitější příklad – stavový graf
Složitější je modelování spolehlivosti systému pomocí stavového nebo přechodového grafu Stavový graf je neorientovaný a každý vrchol v něm representuje jeden stav systému Bezporuchové a poruchové stavy systému se odlišují různými symboly ve vrcholech Pro bezporuchové budeme používat kroužky a pro poruchové stavy čtverečky Hrany (spojnice) znázorňují možné přechody K. Vlček: Diagnostika počítačů

5 Úplný stavový graf Je-li systém složený pouze z dvoustavových prvků (každý z nich má bezporuchový a poruchový stav), má úplný stavový graf systému tvořeného n prvky 2n vrcholů Každý vrchol je ohodnocen n-bitovým binárním vektorem, v němž každý bit představuje stav jednoho prvku Uvažujeme-li pouze změny, pak je tento graf projekcí n-rozměrné jednotkové krychle K. Vlček: Diagnostika počítačů

6 Použití úplného stavového grafu
Úplný stavový diagram se používá pouze při malém počtu prvků, zatímco pro rozsáhlejší systémy se používají zjednodušené varianty Pokud se podaří určit pravděpodobnost každého bezporuchového prvku, může být vypočítána pravděpodobnost bezporuchového provozu systému jako součet těchto pravděpodobností, tedy: K. Vlček: Diagnostika počítačů

7 Přechodový graf Jestliže na každou hranu stavového diagramu zakreslíme její orientaci a ohodnotíme ji pravděpodobností přechodu, který této hraně odpovídá, dostaneme tzv. přechodový graf Místo pravděpodobností se k hranám v přechodovém grafu často připisují tzv. intenzity přechodů (intenzity poruch) Ve zjednodušeném grafu, kde každý vrchol představuje několik technických stavů systému, je ohodnocení hran složité K. Vlček: Diagnostika počítačů

8 Příklad přechodového grafu
Jako příklad je uveden stavový graf sériového systému tvořeného dvěma prvky A1 a A2 Graf popisuje neobnovovaný systém, v němž pouze bezporuchový stav obou prvků zaručuje bezporuchový stav systému (je znázorněn kroužkem), ostatní stavy jsou znázorněny čtverečkem Jako absorpční stav je označován ten stav, z něhož nevede žádná hrana do jiného stavu, např. stav 4 v následujícím obrázku je absorpční K. Vlček: Diagnostika počítačů

9 Stavový graf sériového systému
A1non(A2) 2 non(A1)non(A2) A1A2 1 4 non(A1)A2 3 K. Vlček: Diagnostika počítačů

10 Markovský model Markovský model je abstraktní model, který jako pracovní pomůcku používá přechodový graf Markovské modely se používají pro systémy, jejichž intenzity přechodů jsou konstantní bez ohledu na to, zda jsou prvky závislé nebo ne K. Vlček: Diagnostika počítačů

11 Příklad Markovského modelu
Sériový model je možné aplikovat na systém, jestliže porucha kteréhokoliv prvku způsobí poruchu celého systému Blokový model spolehlivosti je modelem sériového uspořádání dílčích modelů A1 A2 An K. Vlček: Diagnostika počítačů

12 Příklad Markovského modelu
Pro systém, který je sériový, je Markovský systém popsán pravděpodobností bezporuchového provozu Má-li každý prvek intenzitu poruch danou konstantou , dostaneme K. Vlček: Diagnostika počítačů

13 Graf bezporuchového provozu
Pravděpodobnost bezporuchového provozu sériového systému v závislosti na intenzitě poruch K. Vlček: Diagnostika počítačů

14 Paralelní Markovský model
Paralelní model je možné aplikovat na systém, jestliže poruchu celého systému způsobí porucha všech prvků Blokový model spolehlivosti je modelem paralelního uspořádání dílčích modelů A1 A2 An K. Vlček: Diagnostika počítačů

15 Paralelní Markovský model
Pro systém, který je paralelní, je Markovský systém popsán pravděpodobností bezporuchového provozu Má-li každý prvek intenzitu poruch danou konstantou , dostaneme K. Vlček: Diagnostika počítačů

16 Graf bezporuchového provozu
Pravděpodobnost bezporuchového provozu paralelního systému v závislosti na intenzitě poruch K. Vlček: Diagnostika počítačů

17 Kombinovaný Markovský model
Se sériovými modely se setkáváme velmi často, ale čistě paralelní modely spolehlivosti jsou velmi vzácné V praxi jsou nejčastější tzv. kombinované modely, v nichž se vyskytují různé kombinace sériových a paralelních systémů K řešení kombinovaných modelů spolehlivosti můžeme přistupovat jako k řešení paralelního uspořádání sériových nebo sériového uspořádání paralelních dílčích modelů K. Vlček: Diagnostika počítačů

18 Schémata Markovských modelů pro kombinované konfigurace
Kombinované Markovské modely a jejich schémata pro paralelní a sériové uspořádání: K. Vlček: Diagnostika počítačů

19 Výpočty Markovských modelů pro kombinované konfigurace
Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu pro paralelně sériový systém Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu pro sériově paralelní systém K. Vlček: Diagnostika počítačů

20 Markovské modely s absorpčními stavy - použití
Markovské modely s absorpčními stavy se využívají zejména k určení ukazatelů spolehlivosti neobnovovaných systémů Lze je využít i pro obnovované systémy, pokud v nich uvažujeme také neopravitelné poruchy K. Vlček: Diagnostika počítačů

21 Markovské náhodné procesy
Náhodný proces je funkce, jejíž hodnota nabývá při každé hodnotě argumentu náhodné hodnoty Diskrétní Markovský proces je takový náhodný proces, při němž pravděpodobnost následného stavu bude ovlivněna pouze hodnotou okamžitého (aktuálního) stavu Markovský proces lze popsat tzv. maticí pravděpodobností přechodů neboli přechodovou maticí: K. Vlček: Diagnostika počítačů

22 Přechodová matice Přechodová matice obsahuje prvky podmíněné pravděpodobnosti v čase Součet pravděpodobností v každém řádku matice musí být roven jedné K. Vlček: Diagnostika počítačů

23 Přechodová matice a intenzita poruch
Pro homogenní Markovské procesy je konstantní Podmínkou pravděpodobnosti přechodu v elementárním časovém intervalu je vyjádřena jako Uvedeného vztahu lze použít pro výpočet konkrétního parametru četnosti poruch K. Vlček: Diagnostika počítačů

24 Literatura Hlavička J., Racek S., Golan P., Blažek T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám, Vydavatelství ČVUT, Praha (1992), ISBN Hlavička J.: Diagnostika a spolehlivost, Vydavatelství ČVUT, Praha (1990), ISBN Musil V., Vlček K.: Diagnostika elektronických obvodů, TEMPUS Equator S_JEP , ÚMEL, FEI VUT v Brně (1998) Hlavička J., Kottek E., Zelený J.: Diagnostika Elektronických číslicových obvodů, Praha SNTL (1982) Drábek V.: Spolehlivost a diagnostika, VUT Brno, (1983) K. Vlček: Diagnostika počítačů


Stáhnout ppt "Diagnostika počítačů DGP_12"

Podobné prezentace


Reklamy Google