Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psaní práce SOČ … a její prezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psaní práce SOČ … a její prezentace"— Transkript prezentace:

1 Psaní práce SOČ … a její prezentace
Seminář pro začínající autory Mgr. Martina Pašková

2 Obsah prezentace Proč se zúčastnit SOČ Struktura soutěžní práce
Formální stránka práce Obhajoba Kritéria hodnocení SOČ

3 Proč se zúčastnit SOČ Při SOČ se naučíte samostatně pracovat, získávat nové poznatky v oboru, který Vás zajímá. Při obhajobách v rámci SOČ se naučíte svoji práci srozumitelně vysvětlit, diskutovat s porotou. Jak už bylo řečeno v úvodní přednášce Mgr. Cibulkové

4 Struktura soutěžní práce
Titulní strana práce Čestné prohlášení autora Anotace práce Obsah práce Úvod Stať – rozdělená do kapitol, podkapitol Závěr Přílohy Seznam použité literatury

5 Anotace = neoddělitelná součást práce
podstata anotace = stručné seznámení s prací uvedení hypotézy jasné shrnutí výsledků klíčová slova anglická verze (souhrn logicky uspořádaných myšlenek, které charakterizují práci tak, aby si o ní mohl kdokoliv udělat rámcový přehled) neosobní vyjádření typické vazby: je členěna, zabývá se, ukazuje…

6 Příklad anotace Tato práce se zabývá statikou tuhého tělesa a řeší podmínky rovnováhy a chování těles a rovinných útvarů v rovnovážných polohách v závislosti na jejich tvaru. Zabývá se vlastnostmi rovinných útvarů na vodorovné podložce a na křivce a vlastnostmi prostorových těles na vodorovné podložce. Popisuje metodu určování statických vlastností prostorových těles. Navrhuje konvexní homogenní monostatická tělesa. Navrhuje uplatnění zjištěných poznatků např. v designu. Klíčová slova: statika tuhého tělesa, konvexní homogenní monostatická tělesa, rovnovážná poloha, metody určování rovnovážných poloh, využití statiky v designu

7 Anglická verze anotace
The topic of this work is the rigid body statics. The work solves laws of equilibrium and behavior of the rigid bodies in equilibrium according to their shape. It considers the qualities of planar shapes on the horizontal pad and on the curved pad and qualities of the threedimensional rigid bodies on the horizontal pad. It also describes the method of determination of the static qualities of rigid bodies. This method is used to project two convex homogenous monostatic bodies. Finally I solve the usage of the work for example in design. Key words: statics of the rigid bodies, convex homogenous monostatic bodies, mechanical equilibrium, methods of determination of mechanical equilibrium, rigid body statics and design.

8 Formální stránka práce
Úprava písemností zpracovaných textovými editory - ČSN Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů – ČSN ISO 690 Typografická a estetická pravidla (Mgr. Daniela Špačková )

9 Podívejme se, o jaká pravidla se jedná:
používají se listy papíru formátu A4, lze psát a tisknout oboustranně za základní se považuje jednoduché řádkování nepoužívá se písmo menší než 10 bodů poznámky pod čarou se číslují v textu průběžně výše položenými arabskými číslicemi tabulky a obrázky se číslují průběžně v celém dokumentu (zvlášť se číslují tabulky, zvlášť obrázky apod.)

10 důležité části textu lze zvýraznit (umístěním na samostatný řádek, změnou řezu písma – tučně, kurzívou) nepoužívá se více než tři druhy velikostí a fontů písma delší texty získávají na přehlednosti rozdělením na odstavce při jednoduchém řádkování a řádkování se mezi odstavci nechává mezera o velikosti jednoho řádku nadpis lze zvýraznit velkými písmeny, tučným tiskem, velikostí nebo druhem písma (podtrhává se pouze text, nikoliv číselné označení).

11 Citace (zdroj pod čarou)
Reakce srbských médií na tyto požadavky byly dokonce tak prudké, že si Milan Kuĉan posteskl: „Je těžké být v Jugoslávii Slovincem, a ještě těžší slovinským komunistou.“43 __________ 43 PIRJEVEC, Jože: Jugoslávie Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Praha, Argo 2000, s. 443

12 Příklad bibliografického odkazu
Z tohoto důvodu v závěrečných kapitolách již pouze sumarizuji výsledky práce a navrhuji jejich možné využití. V závěru potom shrnuji význam nových poznatků práce a porovnávám s [5].

13 Příklad bibliografické citace monografické publikace (kniha):
ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 1999, © ISBN Příklad bibliografické citace článků atd. v seriálových publikacích: ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s Příklad bibliografické citace elektronické monografie, databáze a počítačového programu: HONZÁK, František, PEČENKA, Marek. Státy a jejich představitelé [CD-ROM]. Praha: Libri, 1966. Využijte webovou stránku Národní knihovny ČR na které si můžete v elektronickém katalogu vyhledat název příslušné knihy a poté si nechat zobrazit citaci ve správném tvaru.

14 Obhajoba (20 minut) Přehlídky prací SOČ se uskutečňují formou veřejné obhajoby před odbornou hodnotící porotou. Bez obhajoby není možný postup do dalších kol. Obhajoba se skládá ze dvou částí: 1. Úvodní vystoupení autora – minut 2. Diskuse Při diskusi autoři odpovídají na otázky odborné hodnotící komise, případně ostatních přítomných. Diskusi řídí předseda odborné komise. Pamatujte, že porota není Váš nepřítel

15 Obhajoba – úvodní vystoupení autora
Představte sebe i školu, kterou studujete. Zaměřte se na to, co jste si stanovili za cíl práce a jestli jste ho dosáhli. Pohovořte o použitých metodách a postupech. Shrňte přínos práce pro Vás i pro ostatní. Mluvte pomalu, nahlas a srozumitelně, pozor na parazitní slova tak, takže, vlastně… Pokud používáte cizí slova, je pochopitelně nutné znát jejich význam a správnou výslovnost. Můžete využívat audiovizuální techniky, promítat schémata, předvést vyrobené zařízení apod. Není Vaším úkolem seznámit účastníky s celou prací!

16 …ještě pár dobrých rad:
Velmi důležitý je začátek obhajoby, zda překonáte případnou počáteční trému, uklidníte se, získáte sebejistotu a navážete kontakt s komisí. Obhajoba musí mít dobrý spád, myšlenky musíte mít uspořádané, vyjadřujete se stručně, přesně a jednoznačně. Je důležité správně odhadnout čas, abyste nepřekročili časový limit. Obhajoba je i společenskou událostí, nezapomeňte na dobré vychování, zvolte spíše formální oblečení.

17 Kritéria hodnocení SOČ
1. Obsahová úroveň práce 2. Využití práce 3. Úprava práce 4. Přednes referátu a obhajoba práce při diskusi

18 Kritéria hodnocení SOČ
1. Obsahová úroveň práce - míra podílu autora práce na řešení zvoleného problému práce, využití dosud publikovaných materiálů v nových souvislostech, míra nutnosti dopracování, eventuálně přepracování. 2. Využití práce - je možné v praxi, při výuce apod., možnost publikovat v odborném tisku.

19 3. Úprava práce - dodržení norem úpravy písemností, přehlednost. 4. Přednes referátu a obhajoba práce při diskusi - schopnost autora obhájit své myšlenky, názory a prosadit je.

20 Z kodexu porotce na stránkách www.soc.cz lze najít kodex porotce
porotci jsou zpravidla zkušení odborníci, kteří autorovi svojí kritikou radí, nikoliv ho srážejí nebojte se kritice porotců naslouchat, poučte se z ní porotce není nepřítel jen proto, že Vás kritizuje kritika práce je Vaším zdrojem poučení

21 Z vyhodnocení 36. ročníku SOČ
Hodnocení jednotlivých částí prací a obhajob: 1. prezentace prací (známka 1,6), 2. obhajoba (2), 3. odborná úroveň (2,4), 4. písemná část práce včetně úpravy, stylu a gramatiky (2,7).

22 Slovo na závěr Věřte si! Není důležité vyhrát… Práce SOČ může být dobrým začátkem Vaší publikační činnosti, která Vám v budoucnosti pomůže k získání zajímavé práce. Ať se Vám daří!

23 Použité zdroje

24 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Psaní práce SOČ … a její prezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google